Het volk: christen werkmansblad

364 0
01 augustus 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 Augustus. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 19 augustus 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/ws8hd7qb6k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Zeven en-TwiiillgsIe Jaai - H. Î79 Corlsdlgnst — Sulspzla — EipMom Woensdag, 1 Augusti 1917 Allé brîefwisEelîngen vraeht» yrft te eehden aan Aug. Van îlegÙêïO) Uitgevervoor denaaml» in&atack. «Drukkerlj Het Volk»» Jfeersteeg, h 0 16, Cent, Bureèl voor West-VIaanderenl Cjagton Çossuyt, RecoJletten» ipàat.H, Eortrijk. HET VOLK Men sohrljtt In * Opallo postkantorenaaii lOftfc per jaar. Zes maanden fr. 5.0® Drie maanden fr. 2,50. Aankondlglngen i Prijs volgens tarief. Voorop ta betalen. Rechterlijke herstelling, 2 f*» per regel. Ongeteekende brieven wordg® geweigerd. TSLEFOON N* 137, GeaU VergchSjnt 6 maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD 3 Centiemen Iiet nuramer ffoe mea eten raoet. 4DU eene rede van Dr Paul Verstraeten.) (2"Ver-voltjen sïof. Ziconsn'van 2&Juli.) "Do uitgang der maag heet pylore t hetgeen wil zeggen portier; nog een portier. Maar deze portier is zelf boweeglijk, automatiek : cm de deur te openen vcrslapt hij zjjn spierrijk toestel, dat den uitgang bewaakt; om de deur te sluiten, vernauwt hij deze Bpieren. Eene laxiste vraag : Zouden wij onze maag, die zooveel voor ons doet, kunnen mïssen ? Ja zeker, zieken wier maag uitgenomen werd, kunnen nog lang blijven leven, doch zij moeten zich op eene bijzondere manier voeden, spijzen eten die in de maag niet veel moeten verteerd worden, en die door mond en darm genoeg veranderd zijn om bruikbaar te worden. -Het eerste deel des darms heet duodénum; dat is een Iatijnsch woord en wil zeggen: fcwaalf — zoo .genaamd omdat duodénum ongeveer 12 duim lang is. De spijsvertering wordt hier voorigezet. Twee kanalen monden fn hefc duodénum uit : een komt van pancréas, buikspeekselklier genaamd, omdat zij eene vloeistoï vormt die met het gewoon speeksel veel betrek heeft. Pancréas heeft ook eene werking op de vetstoffen. Het andere kanaal komt uit de lever en voert de gai. De lever is do grootste en de meest verwikkelde klier des lichaams. In 24 ureu scheidt zij omtrent een l'iter gai af. Deze is tôt vcrtering van verscheidene spijzen zear nuttig. Vele menschen spreken van de gai. wel zeker sonder veel daarvan te iennen. Wat wil zeggen de galle hebben, aan gai liiden? Znîks beduidt gebrek aan gezonde gai in den darm, ofwel galle die vergiftige stoffen bevat, en in *t geheel niet te veel galle ! De dttxidarm is eene kroiikelende buis van vjjf, zes metesf lang, waar de verteerde spijzen in cauwe betrekking met de ontelbare plooien der darmwanden, opgeslorpt worden. in de wanden stroomen en vandaar in de kleine en grootere bloedaders doordrin-gen, en door geheel het lichaam medege-sleept worden. Die nuttige stoffen van het stuk brood zullen door het bloed overal ge-dragen worden waar zij noodig zijn. De on-■nuttige infcegendsel — al hetgeen oneerbare "bakkers in het brood zouden verwerkt heb-Qben — die onrmttige stoffen ztdlen niet in 0en darm opgeslorpt worden, maar door den darm met anderen afval uitgeworpen worden.Yrionden, gij die in goede gezondheid zijt en die van den geneesheer geen certificaat krijgt om wit brood te bekomen, welnu als het brood te deegachtig is, of als het slechter is dan naar gewoonte, snijdt het in gneden en laat deze 's morgens op het vuur roosten. Het geroost brood kan den geheelen dag bewaard worden eh zelfs veel langer; en gij weet misschien dat het onder dezen vorm alleen kan ver zonden worden aan onze ongelukkige krijgsgevangen en opgeëisclite brôeders. Geroost hrood verteert beter, is aangenamer van smaak en dus voedzamer. Na het brood zijn het zonder twijfel, in vredestijden, de patatten die uw voor-naamste voedsel laitmaken. Gelukkig zijn er al nieuwc patatten en deze zullen misschien beterkoop worden. 't Zal niet droevig zijn, want velen vanuhebben waarschijnlijk sedert lang maar weinig patatten geëten. De patatten hebben eene groote voedingswaarde. "Fn als men geene patatten heeft, wat zal mon eten? Boonen, sniiboonen, erwten, koolen, ruta-ba;ra, wortels, maïs, rijst enz. Boonen en erwten voeden veel, en kunnen bij ge'orek aan aardappeîen deze wel ver-vangen, of nog beter ermede te zamen ge-ncmea worden. Hier in Gent hebben wij allen met vreugde gezien, dat men nevens de patatten ook vele boonen en vele andere groenten geplant heeft. Rutabaga o£ raapkool dient sedert lang tôt liefc voeden der dieren. Voor het vee te vetten is zij zeer nuttig in. den winter. Nu wordt rutabaga in oorlogstijden door de menselîen ook geëten. Rutabaga is 2 % maal min voedzaam dan aardappeîen. Van andere groenten, zooala koolen, epmagie, zurkel, rapen en tomaten zal ik mets zeggen, want in Fransche boeken heb ik gelezen dat het nemen dezer groenteil tôt vermagering des lichaams veel kàh bijdragen. Rijst en mats hebben eene hooge voedingswaarde.In 1813, gedurende de Gentsche tentoon-steîling, hebt gij misschien verbazend de Senegalezen fianschouwd, die meest allen wel te pas waren, en weinig anders dan rijst aten; door den oorlog zijn wij ook rijstetèrs geworden. Ten anderen, heb ik u alreeds gezegd, dat men zich met rijst zeer goed voeden kan. Maïs is nu ook hooger geschat. V6ôr den oorlog werd maïs hier en daar wel eens door stokers en brouwers benuttigd, doch was het grootste deel beschikt tôt voeding van kiekens en duiven. In Amerika wordt maïs sedert lang onder andere voor het vervaardigen van besehui-ten, brood en beste soepen geprezen. Zonder maïsbloem zouden wij voorzeker nog min eorlogsbrood, en ook slechter mogen eten. Céréaline, die gij allen kent, is niets andera dan de amandel zelf van maïs, gekookt en ®p eene zekere manier voorbereicL Zéaline is eene voedingsbloem die de ge-Beesheeren dikwijls aan de zieken voor-*chrij ven. 't Is ook meest maïs, geloof ik. Florima is nog eene goede voedingsbloem. Hier vindt men vooral taiwe met wat maïs »n rijst gemengeld. Ku « Moeder Barbara » bestaat niet rneer, ifi overledea. 't Is spytig I Deze verscheidene melen zi.in allen voedzaam en dienen tôt het Bereiden van melk-soep of pap, voor kinderen en ziekea en voor iedereen hoog geschat. Van vfeesch zal ik weinig spreken t v'eesch kost te duur nu, en ik zou u doen watcr-bekken. Daarbij gij weet zoo goed aïs ik dat roastbeef en verkenvleesch, beefsteak, kiekens, Amerikaansch spek enz. voedzaam zijn. Visch voedt zooveel te meer, daar hi] meer vet inhoudtj daarom zijn haring, stock-visch, sprot, paling, veel voedzamer dan snoek, bliek, baars enz. Mossels hebben ook eene zekere voedings-waarde, doch minder dan die van dea visch in 't algemeen genomen. In dezen oogenblik zijn wij allen, min of meer onthouders geworden. Onthouders eten nooit vleesch. Is dat beter voor de gezondbeid? Ja, zeggen de onthouders. Ziet den boer van Rusland, die met zwart brood, melk en groenten tevreden is : hij heeft veel macht, kan veel arbeid doen en leeft lang. Ziet de Italiaansche werklieden, die aan de doorboring der groote bergen van Italie en Zwitserland hebben gewerkt. Zij aten maar polenta, 't is te zeggen : maïs. Ziet de miinwerkers van Chili in Amerika : zij eten bijna uitsluitend snijboonen en werken zoo goed, zelfs beter dan de beste mijnwerkers van Engeland, die met roastbeef gevoed worden. Ziet de pakdragers van Konstantinopel, die met zware pakken den geheelen dag om en weer loopen. Ze eten ook geen vleesch, maar maïs, rijst, dadels, vijgen, meloenen, boonen en linsen. Ik zal meer zeggen : v66r omtrent 20 jaar had ia een groote stad van Europa een prijs-kamp voor voetgangers plaats, op eenen af-stand van 118 kiiometer. Op 22 mededingers waTen er 8 onthouders. De aeht onthouders hebben de eerste prijzen gewonnen. Dat is geen wonder, zeggen de onthouders : in de groenten vindt men meer voedsel dan in het zelf de gewicht vleesch. 't Is waar ! en het vleesch kost tienmaal meer ! Nog waar. Maar de onthouders vergeten dat vleesch in bloedaardige stoffen veranderd worat en gansch verteert, dat groenten integendeel veel overblijfsels geven. Het vegetarism is ja zeer goed maar voor sommige zieken en ook in oorloîîstijd. Na den vrede zult gij wederom vleesch efcen, want nu zijn de menschen zoo flauw, zegt men te Gent, dat zij uit hunne oogen niet meer zien. Nu heb ik genoeg gesproken van vleesch, patatten, wlt brood en anderen lekkeren kost! In oorlogstijd, als de menschen ailes te kort hebben, had ik daarvan misschien moeten zwijgea. Ik hoop nochtans dat gij mij zult vergeven, en voor te sluiten, Beste Vnenden, geef ik u dezen raad : « Zoolaag de oorlog duurt, eet hetgeen gij kunt krijgen en koopen : zwart brood, boonen, rijst enz. Na den vrede zult gij wederom vleesch en patatten en goed brood bekornen. Maar in aîwachting van betere tijden, vergeet niet hetgeen ik u gezegd heb, en zooaoende zult gij het grootste voordeel uit de oorlogsspijzen voor uwe gezondheid trek-ken. . Laat mij bijvoegen dat de oorlog toch îets goed veroorzaakt heeft : dat is de groote vermindering van het tabak rookesn en vooral van het genever- en bierdrinlcen. De stoke-rijen en brouwerijen liggen stil, de menschen hebben weinig geld, alcohol en tabak zijn tôt hooge prijzen gestegen. 't Is zonder twijfel een vooruitgang. Het is te hopen dat deze vooruitgang zal voortduren, en dat wij na zooveel ellende, na den Vrede een nieuW herboren Vader-land uit de pumen zullen zien oprijzen, een Vaderland vol moed, vol gezondheid, in staat vrijheid, handel, nijverheid eû voor-spoed te doen herleven, en meer en meer bloeien. ^ IN ENGELAND, Ssimlno ts Londen. Berne, 30 ,Tuli. — Bladen uit Milanen beriçh-ten dàt Sonnino zondag te Londen "«ajîgekomen is. Volgot s de Stampa denlct zal Sorïftino enkel n» do koiïforer.tie te Londen naar Italie terug-keeren.Corricra délia Sera en Stctmpa gelooven aan bijzondereuitsïagen derrbis vof-r Italie, die vooi de Italiajanschespolitiek zeer voordeelig zoudea z»i". ^^^rnnî-nnTiTriininTiTi - O i-LVVKKK. 53 CAPITOLA. — Traverse vertelt mij iedoren dag, hoezeer gij ons, door de goedheid die gij mij betooht, tôt dank verplioht, antwoorddo Mej. Rooke op hare vriondelijke, zaehte manier, het Î3 dus oanoodig u te verzekeren hoe gelukfcig ik my aeht, h eeiïs bij mij te mogen ontvangen. Mot dit beleefd komplimentje gaf Mej. Roeke don dokter de hand, tvaarbij zij hem uitaoodigde plaats te nemen. Het gesprek kwam spoedig in vollen gang, dooh er was maar al door sprake van Traverse. Ér werd geen woord gerept van de ziekte en het lijden der arme vrouw. Traverse, die dieht bij hem zat, besehouwde met bange oplettendhoid elke uitdrukking ia het golaat van den dokter, die met aile levendigheid, waar-mede hij sprak, geen onderzoek deed naar de versehijnselen der ziekte, waaraaa Mej. Roeke, naar haar ingevallen, vermagerd voorkomen te oordeelen, inderdr.ad fcheen te eukkelea. — Uw zoon, Mej. Roeke, zegde de dokter, heeft rcclit totde schoonste vcrwachtlng. Hij is reeds zôô ver, dat het tijd zou zijn, hem onver-wijld aan de bijzondere studiën te laten begia-nen van het vak, dat hij gekozen heeft. — Gij zegt mij daar Uiugcn, dis mij, als moe- IN DIJITSCHLAND. D? rais vaa Dr Mlehasils altçsstell Berlijn, 30 Juli. — Volgens de Berl. Loi!. Anz. uit Weenen verneemt, wordt in de sniddens van het Hof gezeg:] dat Dr Michaëlis, rijkskan-selier, zijne reis niiar Weenen verschovsn heeft. Zij zou eerst rond het cinde der week plaats ïebben wanneer lceizer Karel zal teruggekeerd zijn van zijne rels aan het front. Ds wljzlglnpn In "îPralslsGliminlstrîa De Berl. Loïc. Anz. golooît over de bespre-kingen van don kanselien, ;aet deafgevaardigden van het Pruisisch afgevaardigden Huis te kunnen mededeelen. dat Dr Miciiaëlis de bemerking heeft gemaakt dat voer het a mb'o dat hij heeît overgsnomen eene reusachtige en geestvolle kracht noodig is. Hij vôegde er terzelfder tijd bij dat met bekwame medewerkers zser wel het beoogde kan bereilct worden. Hij gelooft te kunnen zeggen dat hij deze medewerkers nu gevonden heeft; hij wacîit alleen na zijnen terugJceer uit Weenen ook de terugkomst van den ICeizer af om het henoemea der personen, die hij in 't zicht heeft, aan den monarlc voor te leggen; het bekendmaken der nieuw benopmde mannen zou rond den 10° Augustus plaats hebben. Dr Michaëlis îe Muntcfc. Muaich, 30 Juli. — De r.ijkskanseher is maan-dagmorijen een bezoek komen brengeh bij den minister van Bïiitenlandsehe Zaker-, gïccf Hert-ling. Hij had eon lang onderhoud met dezen. Naar Wesssn- Weenen, 30 Juli. — Tengevolge vaa nood-zakeiijke veraadeïdngen ia de srhikkicgen der reis, zal Dr Miehaelis, rijkskanselier,woeiisdag-morgen te Weenen aankonien. Den eerstea d»g zal gehesl en fta^soh gewyd worden aao beapre-kingen met den minister van het buitenland, graaf Czernin. 's AvOitds Mijft Dr Mi'heelis bij ! g.raaf Czernin; dondeïdagrrorgen begeeft den rijkskanselier zich, in gezelsehap van den mi-nister ^n buitenlandsehe f.aken, naar het H0' waar hij ontvangen wordt door 7,. Mej, en blijft ontbîjten. IN RUSLAND. Tp. resssriîjf». Ult S. Petersburg werd bc-rîcht ; Op manndflg 30 Juli zal te Moskou eene belangrijke kor.fe-rentie grhouden worden, waaraan de Russisciie ministers, de medeleden der Doeina en van den Staatsraad en waarschijnlijk ook froatafg?vaar-digden zullen deelnemen. Denîïclijk Zà\ <îc lcon-îereneie vic-r dfigen duren en daama zou de re-geering voliedig gewijzlgd worden. Deze bijeenkomst> mot eene sfzonderîjke konfereacie zijn, welke niets gjmeens heeftmst de zlttlng van een Nationaal Ko--grèste Sïoskou te houden, doch dan slichts bîjeen te roej)ea wanneer de reg-cringhtelemaal samengesteld is. Bern, 30 Kuli. — Petit Parisien mtldt uit S. Petersburg : Er wordt verzekerd dat aan den gezant der Verboader;cn te S. Petersburg door den Russischen minister van Buit-nlandsche Zaken de volg mde mededeeling werd gedaan : daar de openbare meenïng door de tegen'Woor-dige verhouûingen er veiîveerde uitleggingen ?ou kunnen aan geven, ziet de Russische r.g^ering er van af eene konferentie over de oerlogsdoel-einden bijeen te roepen. Êsasraal Eâert aaageSflMss. Stockholm, 30 Jult — De g;wezea bevelheb-ber van het Russische Westleger, g-neraal Ebert, i« met gansch zijn vroegere staf in staat van aanhouding gesteld- De generaal wordt ver-dacht aan monarehistische propagsnda deelge-nomen te hebben. Deze aanhoudfag maakte te S. Petèrsburg groote opschudding. Ki'i|gs?aaîl la 'ïRassîssIîeSeGfJ&waFîisr Keulen, 30 Juli. —■ Uit S. Petersburg meldt men : Hooîdminister Ker nskl is weerom naar het groot hoofdkwartier verirokkea. Iiet doel Ss met de afgevaardigden, de kommandanten, de legerkommissiSa, de generalea Alexeje en Ruski en de gewozen ooi'logsmiaister Gùtscho een krijgsraad te houden, waar men zal handelen over dea militairen 1 t-ir.d,over de wetg-vende bijeenkonist te Mos!. u over de Veranderingen der vdoiioopige regccrinj. Zwitssrsclie Stem over âs BdGrhrsak. 30 Juli. — In het S. Caller Tagblalt van 26 Juli zegt de militaire medewerker kapiteln Karl Meyer over hefc sainsnbreken van 't Russische Zuidwcstfront : Het Russisch front ls aan zijne kritiekste plaats verbrokkeld geworden, nameUjk aan het ptmt, dat het meest naar 't Westen vooruit-fe«!iest5SJii»»^L«i^aMBgaaBB5aB»areanK8as?w8aa'!.'agader, Ijdel zouden kunnen maken, antwoordde Mej.Rqclce.terwijl zij een blik volliefdc entroost op haren zoon wlerp. — Tuterlatuut, Mej. Roeke, wat Ik daar zeg is slechts eene vare en welverdlende hulde aan het talent van uwea zoon, riep dokter Day met Watirite. Maar hij moet klezen, wat hij worden wil, Gij zijt nu a chttien jaar, Traverse, niet waar t vroeg hij, zich tôt den jongea man wendende Weluu, als gij kiezen mocht, aan welke wetea-schap zoudt ge dan de vooTkeur geven : aan hel recht, aan do medieljnen of aan de theologie? De jongeling glhnlachte, zonder te antwoor den. Hij scheea zich te bezlunen. •— Misschien, ging de dokter voort, hebt gij e: nog niet over nagedacht? Nu, overleg dat een met u zelf. Overweeg nauwkeurlg, met angst voile zorg het voor en tegea, om een vast besluit eene bepaalde, onveranderlijlce besllsslng t' kunnen nemen. In zuike ernstlge dlngen moe mea zich niet overhaastea. — 0 sir, antwoordde Traverse, lk heb ïeed lang daarover nagedacht en ailes rijpclijk ovei wogen. Mijn besluit staat vast, ûla lk het maa koa ultvoerea. — Welnu, spreek op, mlja vrlend, welke staat hebt gi] gekozen? — Het vak der medlcijnen, sir 1 antwoordd Traverse met schitterende oogen. De wetenscha waaraaa gij u hebt gev.'ijcL, is het waaraaa i [ vooï aile andere. de vcorkcur gccf, sprlngt. Na aïs een slag werken den vuuroverval der op smal gebied saamgehoopte artillerie, voigde binnen dea kortsten tijd een zware infanteriestorm, die niet slechts tôt het over-rennea der eerste verdedigingslinies, maar tôt doorbraak vaa twee. plaatsgewijzs zelfs drie voile verdedigingslinies voerde. De doorbraak overtreft in liare rampspoedige beteelcenls en bliksemsnelle terugwerking op breede front-deeh.n, zelfs diegene aan de Dunajec ea mocht tôt nog vernietigender beduidir.g uitgroeien dan dat klassiek offensief. Yaa noodlottige betee-k;nis zat het samenbreken vaa 't Russische Zuidwestfront ook voor de Roemenea worden. Deze zijn bij 'terkennen van het dreigend gcvaar, van drie kantea omvat te worden, tôt aanvallen overgogaan, die schijnen plaatsgewijze zelfs gevolgen behaald te hebben. Toch komt dit ailes te laat. De oprolling van het Russische front in do Karpatlien en de iamarsch der Verboadenea in de Boekowina zullen zich zoo ras voltrekken, dat ds Roemenen binnen kort zelfs op hunne rechter flank zullen bedreigd wezea. Be artllterlssîag in ViaaM^ren. Rotterdam, 29 Juli. — Uit Oostburg wordt gemeld : Nog immer hoort men hefc geweldig sciiieten aan het Wesfcerfronfc. Geen oogenblik wordC het ond^rbroken; ailes dreunt. Uit Aardenburg sehrijffc men : Zonder twijfel woedt in deze streken het hevîgsfce artillerie vuur dat ooifc geboord geworden is. Van 'Vide zijden worden aile krachten ing' Zet; ontelbare zware kanonnen bulderen voortdurend. Het zwaar selioepsgeschut mengtzicli in den strijd. Des-nachfc5 is 't cen voortdurende vlammengloed aan den geziehfceiïider. De vUegerwerking wordt ook niet onderbroken. Geen dag gaafc voorbij dat wij Ze niet hooren. Menigmaal zien wij er enkel:n, daarna éditer in gansche zwermen. E-:n he\ig schieten btigroet ze; 't is het afweer-geschut dat werkt; na eenige minuten is ailes dan weder rustig. OfficIeeleMëedeelisfien la YJaaadeim Fraukrijk ea lîzas. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN', 29 Juli, 's avoads. — Ulfc het groote hocfdkwflrfcicr : Sedert mîddag in Vlaanderen weer sterkste Vîîurstrijd. — BERLUN, 30 Juli. — Uit het groote hoofdkwartier : — Lcgergrcep van froonprins Ruppreeht van Beieren. — Onder den vcrb.ramc-nden invloed vaa oazt ook 's nachts doorhoudende nfweer-werking, hl-eef de gevechtshedrijvigtieid der vijâadeiijke artillerie afin het Ylaamschc slag-feeat gisfcer toi 's middags gering. Dan eerst nam zij "îreer toe, zonder echter de st-erkte en uiibreûJfag der vorige dagen te bereiken. Aan de laist en ia den sector van Het Sas tôt aan Wieltje bleef de vuurstrijd ook 's nachts lievig. Verscheidene tegen onze trechiKlisiies aanstooter.de verkenr.ersafdeeUngen der gelschen werdea teruggewoTpea. — Lcgergraep van den Duitscken kroonprins. — Aan den Chemin des Daines beproefde de Frausche legeraaavoeriag gister weer met minsiess drie nieuwe in gazette divisies een grooten sanval op negen kiiometer froatbreedte. Na roffelvuar brak de vijand 's nwrgeas meer-maals ter b:stormhig vooruit van Ceray tôt dea Wir.terberg bij Craonse. Onze tempbeprocfde divisiss wezea hem overal door vuur ea in dea teg.'îîstoot af. Een dikwijls bsproefl Rhijnscli-Westîaalsch infanteriercgimeiifc sloeg ail ^en vier aaavallea terug. 's Avoads, na gansch den dag door aan-houdeade voorbereiding, hernieuwde de vijand nog twee maal zijne aanvallen ten Zuiden van Ailles. Ook deze stooten mislukten. Zware ver-HeZen zonder eenig welslagen zijn voor de Franschen de kewn-:-Tken van dea gevecatsdag. — In luchtgevechten verloren de vijanden tien vliegtuigen. Ooperluitenanfc ridder voa Entstdiekschooîzijn 2i°tegenstreveraf. _ — BERLIJN, 20 Juli, 's avoads. — Uit het groote hoofdkwartler : In Viaanderea ook hedea minder gevechts-hedrijvigheid der vijandelijke artillerie dan In dea laatstea tijd- (FRANSCHE MELDING.) PARUS, wsndag 20 Juli. — Officieel avond-berieht : Den dag door w&s <fc a.rtHlerieS'irijdzeex hevig en zoer levendis: ind.eefieekvan Ceruy-Craonre — Ha, dasw.an herken ik weder mijn braven jongea vriend ! riep de dokter tea zeer.sie ver- • heugd, want wanaeer de gosdo dokter voor iets eene voorîiefde kœsterde, daa was het voor het beroepeens geneesheers. Daaraîuî herkea ik hem, herhaalde hij, teTwijl hij de hand vaa den jongeling greet) en hartelijksehudde. Dat is eene keuze zijnèr waa.rdig ! Welke kunst staat hooger daa de geaeesklinde î De rechtsgeleerdheid verdeelt de lieden ; een advokant leeft sleehfca vaa haat, aijd ea eigenbaat, kortom vaa aile fouten ea gebre-, ken zijaer evenmeasehen door wie proeessen oastaaa ea gevo^rd worden. Wat den geestelijken . stand aanbelaagt, hij is sohooa, verhevea, maar aiet iedereea heeft de roeping, die voor eene zoo . heilige zeading vereischt wordt. Er blijft dus j over de geneeskunde, als dat beroep, waaria eea . verstaadig, oatwikkeld ea welmeeaend maa eea holper der lijdeade menschheid wordt. Hoe hartverheffend is het bewustzija, kraeh-tens zijae keanis hier voor een hui^gezin dea Sterveaden vader, dea kostwincor en opvoeder s zijner onmondjgé kinderen te bshoudea, daar . voor eeae 'waahopige, radeloQze iaoeder haat I eenig kiad te reddea, ginds het> leven eens grij -aayds aog met eeaige jaren te verloagcn er q elders daa dea dood eea jongeling te ontrukkon waaïuit nog ëea auttig lid voor de maatschappij e eea geliikkig eohtgeaoOt ea vader kaa wordea Ja, ja, Traverse, dit vak is livrer waardig ea il bon werkelijk gelukkig, dat gij het gelcozea hebt Er etaat nu eeae eeiyoUa loopbaaa voor u opea t'k Om 3 uur 's namiddags ondernamea de Duit-sehers, na eea korte maar aeer hevige besehieting, een aanval op Hùrtebise, die in or.a artillerie-en infanterievtiur voliedig mislukten. Levendige artilleriebedrijvigheid op den lin-ker Maasoever, bijzonder in de streek var lioogte 304. Rustige dag op 't overige front. (K. 393.) — PARUS, maandag 30 Ja i. — Offi iee : De naeht is gekenmerkt geweest door tamelijk hevigo artilleriewerkingen, bijzonder in den Seetor Bi;aye en Laonnais-Epine de Chevrignj', in de streelc van hel Monument vàn Hùrtebise en op de twee oeve'rs der Maas. Overvalleii door de Daitsehers op vearschi'.lende puntven \-an het front gedaan, zijn aile mislukt onder het Fransch vuur. (ENGELSOHE MELDING.) LONDEST, zaterdag 28 Juli. — Officieet avondbericht : Bij pafcrûeljegeveehten bij Yper r.amtn wij 47 gevongenen, waaror.dcr twee offieieren. Be-duideade artillariebedrij vigheid v&n weerskantçn Evan verscheidene plaatsen van one front, bijzonder Noordwestelijk de Leie. Gister was de vliegerbedrij vigheid zeer zwak, maar tegen avond werd zij zeer sterk en de ge-vechteu hevig. — LONDEN, zondag 20 Juli. — Officieel : In den verloopen naeh'; dedon wij aan verscheidene punten van het front govolgrijke uit-toehten en braehteti den vijand zware verliezen toe. Wij namen gevangenen en bemeesterden machiengeweren. Bij de scbeilamdige fabriek van Roeux naman wij 30 gevangenen en bemeesterden eea gr&afmortier en een machien-z,?v?eer. la de omgeving van Yper natnen wij 54 go^-angenen ea bemeesterden twee machiengeweren.Op het Ooslelîîk Gevfchîstepreia. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 29 Juli, 's avonds. — Uit het groote hoofdkwartier ; ïn Oost-Galicie vorderingen aaa Zbrucz, dea Dnjestr, de Pruth en -de Czeremosz. — BERLIJN, 30 JulL — Uit het groote hoofdkw.artier : — Fronl van generaal-vekhnaarsehalk prins Leopotd van Beieren. — Legergroep van genetaal-overste von Boehm-Ermolli. — Russische krachten houden de hoogten Oostelijk de grensrivier Zb ucz, die aan verscheidene plaatsen ondanks hevigen weerstand overschreden en door -onze divisies ook Zuidelijk van Skala bereikt werd. (>-> den Noorder oever van deïi Dnjestr wonnen wij terrein overheen Korolowka. Tusselien den Dnjestr en de Pruth bood de vijand opaieuw verbifeterdea tegenweer; hij Werd echter Zuid-westelijk van Zalesczykl door a?, n va lien ver der terugg -dron gen. — Front van generaal-oversle aarhhzriag Joz-zf. — Langsheen de O.eremosz verdedigde de vijaad zich op de Oostelijke oevei'hoogten. OiîZe aanval is in vooruitgang tusselien Zalnczc en Ww/iitz, In het Sucza.nadal dringeu onze tvoepen vooruit naar Selctin. Ook Oostelijk het boven-Moldawadal ioTanien wij al strijdend voor-waarts.— Legergroep van gen£ra.ai~veldnwjwschalk ven Mackensen. — Gevolgrijke vooruitsfcooten brach-ten ons verscheidene honderde gevangenen ia ten Noorden van Forsani en der Rimnicul-monding.— BERLIJN, 30 Joli, 's avonds. — Uit het groote hoofdkwartier : Aanzienlijke declen oazer korpsen staaa na strijd op Russischen bodem ten Oosten deï Zbrucz. Beiderzijds den Dnjestr en de Pruth werdea achterhoeden des vijands naar 't Oosten gev.'orpen- In den Mestecanesti-sector glngen de Russen NoordoostWflarts terug. (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 30 Juli. — Aiabtelijke mede-deeling:Noordelijk de Susita en beiderzijds het Casi-nudal mislukten verscheidene aanvallen des vijands. In de Boekowina winnen wij verder terrein bij het overwinnen van den fcaaien Russischen Weerstand. Bij Valepufcna werd een tu nel-steunpunt, opwaarts van Fundul-Moldcvi het Moldawa-dal overschredeu. Noordoostelijk van Kuty staan de Verbondenen in strijd aan den recîiter Czcvemosz-oever. Tusselien de Pruth en den Dnjestr werd de vijand opnieuw ver-worpen.Wij overschreden de Westgrens der Boelco-Wina. Honveds bezetten Zaleszcyki. Tusselien Cala en Husbtyn werd de Galicische Pruth-oever gezuiverd. Wij d won g-n plaatsgewijze het ovevsteppen op Russischen bodem af. In het gebied vaa Brody stoottea Oostenriikscli-Hongaarsche en Duitsclie storoatroepea met welslagen in de vijandelijke graven vooruit. (BULGAARSCHE MELDING.) SOFIA, 29 Juli. — Van den ger.eraalstaf : Bij Mahmudla en Tulcea geweervuur. (RUSSISCHE CMELDINC-.) S. PETERSBURG, zaterdag 2S Juli. — Officieel ; Op het front van de Oostzeekust tôt aan de Pripjet geweervuur van verkeaaersafdccliagen ea speurders. Aaa het Galiciscli front was het vijandelljk offensief weinig beduidend. In de Karaathen viel de vijand onze troepen aan m de streek ten Oosten van Kirllbaba en droag ze cen 'weinig terug. «I-» B£ BALKMS. (DUITSCHE MELDING.) BERLION, 30 Juh. — Uit het groote lioofd» kwartier: Niets wezealijks. (BULGAARSCHE MELDING.) SOFIA, 29 Juli. — Vaa den generaalstaf i Aaa g'ansoh bet front zwak artil'erievuur, slechts aan zekera plàatsea iets leveadjger. Verkenningsondernemingen, die gunslig voor , ona verliepea, aaa verBehillende puntea van , h©t front. I Vijandelijke oorlogsschepen beseboten van t ult de golf vaa Orfaao onzo stellmgen aan d« . monding der Stroema. Zij werdea evaawel , dooi artiUerievum veriaagd»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes