Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond

188 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 11 April. Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond. Geraadpleegd op 27 juni 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/jd4pk08h3g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

A oh t. Pli TAArtiflratA iaap Zaterdag 11 April 1914 \unimer 15 fr. 5-00 '■a. ;, met de post besteld 'OÛi- N00RD-NEDE8LAMD frineo £"J g-. @5. V N besîi*mentsprij» k orop bet*iifea»r. i,a j::kea«li-giï3s|fsa VOLKSBELANG fr. 5-00 •jliM, Mt <fe peit tartetë. immn-mwjm Innés 3f. tS. fte abaaBMMtataprfjii $> Èeterfba» 9®** te Je^-fuaik. VEJïSGHï JNENDE ELKMN SÂÏMEj&AC* Afzonderlijke auuiiners xijn te bekomen bij AD. HOSTE, Galgenberg en bij AD. HERCKENRATH, Veldstraat 47, te Gent, en bij aile (TO?Afvor1rnnnûra fonron <10 nant BDREEL YAN HET BLAD : Galgenberg, 23, t& Geut. Aile mecledeelingen, brieven, handschriften, enz., vrachtvrij te sturen A an de Redactie van het Volksbelang, Galgenberg, 23, Gent. Inhoud : De Keuken van de Regeering.— Vervlaam-sching der Gentsche Hoogeschool. — Algemeen Nederlandsch Verbond. — Groot-Nederlandsch Studentencongres. — Uit Brugge. — Hooger Onderwijs voor het Volk. — Willems-fonds. — Muziekonderioijs voor het Volk.— Tooneelnieuios. — Kunst-en Lettemieuws. DE KEUKEN VAN DE REGEERING. Koken moet kosten, daarover is iedereen het eens. Qoed en wel ; maar als dat koken stukken van mensohen kost, mogen we toch wel eena van dichtbij kijken wat de kok en wat het eten waard is. De kok, — wel, die heeft voor gewoonte te beweren dat hij ailes voor een appel en een ei zal klaar maken, maar... hij kan liegen als een t ndentrekker ! Voor de laatste verkiezingen, als hij vreesde dat hij straks zou gedaan hebben met koken, wist hij wel dat het met de financiën ellendig gesteld stond, maar hij zei tooh aan Qod en heel de wereld dat hij voort kon, terwijl de liberalen zich roekelooze verbrassers zoudei toonen. Hij wist ook dat het met 's lands ver-dediging maar povertjes gesohapen stond, maar hij had tooh den toupet te beweren uni ailes uitstekend wa§, terwijl de liberalen det algemeenen dienstplicht zouden uitroepen. En wat hebben wij zien gebeuren na de ver kiezingen ? De algemeene dienstplicht is uitgeroepei geworden op voontel van de clericalen, en ei zijn 45 millioen nieuwe belastingen ingevcerc geworden. Ware men in de keuken wat profijtige: geweest en hadde men er al de clericale acho tellikkers op een afstand weten te houden, dai hadde men met die 45 millioen nieuwe bêlas tingen de bevolking niet moeten kwellen ei tergen. Het bewijs daarvan werd in de Kamer geleverd door den heer Franck. In 1908 heeft de Staat ontvangen van ail soorten van lasten en inkomrechten : 617 mi! lioen ; in 1909 : 645 millioen ; in 1910 : 682 1/2 millioen ; in 1911 : 695 millioen ; in 1912 : 754 millioen. Zoodua aile jarenmeer en meer ontvangster In de vier laatste jaren dus heeft ons gouvei nement 300 millioen meer ontvangen. Dat i natuurlijk geen zuivere inkomst, maar volger berekening van den heer Franck, na aftrok v aile kosten, is er daarvan zuiver overgebleve 172 millioen of, voor ieder jaar, 43 millioe zuiver inkomen meer 1 En desniettegenstaande moeten er 45 mi lioen nieuwe belastingen gevonden wordei Voor kroos van de schatkistbons, tege woekerinterest aan den man gebracht, wor< 24 millioen voorzien, en deze som zal nog klein zijn 1 Men vergete daarbij niet, dat de openba: achuld weldra 4 112 tôt 5 milliard zal bedragei 660 millioen gewoce, 200 millioen buitei gewone uitgaven zullen dit jaar door de leenii moeten gedekt worden. Wat moet er, ten gevolge van de nieu\ legerwet, meer uitgegeven worden ? " m i ■ iii —wii m ii mi ■— ■ i—— — — m—— — —iwninu——aiiiii Voor de bewapening en nitrusting, ammu» nitie, beddegoed, oorlog-materisal, paarden, enz., 100 millioen. Voor de bewapening der sielling Antwerpen 7 millioen en aankoop van kanonnen en ammu-nitie voor die stelling 75 millioen; voor kleedij-reserve 2 1/2 millioen. Voor de veld-artillerie extra 11 1/2 millioen.Voor de oprichting van nieuwe kazernen 70 millioen en 18 millioen voor het aanleggen van exercitie-kampen. Dit ailes in 5 jaar te voldoen, is dus 57 millioen ieder jaar extra meer. Voor de dagelijksche huishouding doi nieuwa troepen is er 27 millioen per jaai noodig. De gewone begrooting voor militaire uitga ven bedraagt dit jaar 90 millioen, de buitenge-wone, waarin niet begrepen de lasten, hierbo-ven opgesomd, 50 millioen. In het verkiezingsjaar 1912 beliep die be grooting, gewone en buitengewone uitgaver samen, maar 68 millioen. En het is niet ailes. In de Congoleeschc keuken staat men ook deerlijk in het krijt Daar moet men, looali de heer Mechelynck he! in de Kamer aantoonde, het te kort aanvullei , van 1913, ni. 10 millioei J dit van 1914 22 • I buitengewone werken in 1914 11 « , vrosger geatarailc wexkeil 15 » i vlottende achuld op einde November 1913 85 » Totaal 143 » tedekken door schatkistbons aan onaannemelijk ' voorwaarden. " En hier ook kent de kok niets van huishou 1 den : hij kan niet zaaien naar den zak. Van 1908 tôt 1914 daalden de iukomstei r met 3 1/2 millioen ; maar de uitgaven stege: van 37 1/2 millioen tôt 53 1/2 millioen. Hie i aijn ook te veel tafelschuimers : aile clérical . gunstelingen komen in het ministerie der kolo ! niën te recht ; daar is er vet, daar is er t s likken. En nu wil men in eena in Congo zoove< B kilometers èpoorweg aanleggen als België er i _ 80 jaar tijds gelegd heeft. En men voorzh dat er 600 tôt 800 millioen zullen noodig zijt Dàt wat de eerlijkheid en het beleid van de kok betreft. Laten we nu heteteu zelf bekijken. In Ka'anga, dat, naar er gezeid werd, eer groote landbouwstreek zou worden, schijne er in het geheel 39 laudbouwers te zijn. Op den spoorweg is de ontreddering noo |8 zoo groot geweest als in de jongste weken. I we worden bedreigdmet eene vermeerderir n van den prijs der coupons en der abonnemei ten, in afwachting dat de gansche dienst handen kome van eene maatsohappij, — and j bewijs van de schreeuwende onbekwaamhe | onzer meesteri. n En in het leger, hoe staat het daar ? Daarov heeft de heer Devèze in de Kamer eenij :e vragen gesteld, — die niet beantwoord zi geworden. re De bataljons tellen 170, in plaats van 2 j. manschappen. Er worden, na onvoldoe; ]„ onderricht, officieren benoemd, zelfs militaire ig die nog geene voldoende krijgsopleiding oi vangen hebben. Is het met het voetvolk en ve ruiterij dioevig gesteld, met de artillerie is 1 al niet vael beter. la er voorraad voor kanons ? Zijn er paarden genoeg? Volstrek niet. Daarentegen heeft men slechte houwitser in ontvangst genomen ; kanonladingen waar mede men niets aanvangen kan. Er moetei | 2,000 ladingea per kanon gereed zijn en mei j heeft er maar 560. Dat is onrustwekkend ! Ei i ons leger zou gereed zijn om gemobiliseerd t worden ! Het veldleger beschikt noch ove houwitsers, noch over paarden, noch ove legertros, noch over voldoende ambulanciews gens. Er bestaat geen plan van oorlogsinricli ting. Ons veldleger is niet gereed en bijgevol, zou, in geval van verweer, '» lands verdedigin in gevaar zijn. Onze forten zijn niet bezetb.»ar zij missen voorraad en hulpmiddelen voor d gekwetsten. Men heeft bij Krupp kanonne gekocht, die door de Duitsche marine gewei gerd waren. En men weet nog niet welke hou witsers door deze kanonnen kunnen geschote worden. De forten van de eerste omheinin ! van Antwerpen zijn zonder kanonnen : in d laatste dagen heeft men er vuurmonden hee gevoerd, doch nog niet opgesteld. Voor d Antwerpsche vesting alleen ontbreken voor ô ; millioen kanonladingen 1 i En die grieveulijst nemen wij hier nii i volledig over. Want wij meenen genoeg hebben gezeid om te kunnen besluiten : Kokc moet kosten, goed ; maar dan heeft degene d betaalt recht op een kok die iets van aijn va Tcenfen op ëteirpcsst ge-u aaugouunùu is. 5 VERVUAMSCHIN8 0ER GENTSCHE HOOGESCHOOL.Verledon week deeldon wij een baricht met i uit het maa.dblad van Y Zal roel gaan, sa: i gaande zekere uitlatingen van den ha r Juliaan Delbeke : Deze had verklaard dat < e regeering voornemecs was zelf een voorstel - te dienen tôt trapsgewijze vervlaamsching d e gentsche faculteiten, Daarenboven zoudsn te G?»t ingericht wc ^ den : eon mijnbouwschool, een veeartsen n school en een hoogere landbouwschool, a! drie m :t het Nederlandsch als voertaal. i In de bestaande bijzoBdere scholen zoud n Nederlacdsche leerg^ngen naast de Transe worden ingericht : dit om de vreemdeling niet te verdrijven, die vooral die scholen bez< le kec. n Nu maett het Randtlsblad van Antwerp de verklaring van den heer Delbeke, of die it werkelijk gebeurd is of niet, te kunnen teg< in spreken. » Iemand die het best weten kan ig heeft het Han Jelsblad over de inzichten v > de regeering ingelicht, en legt die als vo in uit : bi « Wat echter wel mag gszegd worden, is, c id (jag voor (jag de vervlaamsching der Hoog school met reuzenschreden vooruitgaat in 6r hoogste gezagskringen. ?e > t Hiermee bedoelen wij de geestesgestelte jn ; van hen die den doorslag te geven hebl en geeDSzina aâeidingen uit openbare han 30 lingen, zooaîs b.v. de stemming in de afd ad | lingen. n, a Gerust mogen wij zeggen dat op dit oog it- blik de afstaud die de wetgeving op het ] de der vervlaamsching heeft afgelegd, zooda let is, dàt, moest het tôt eene bealiesing koi de op 't oogenblik, de uitslag tôt iets zou lei Galgenberg, 23, Gent. dat wel het stelael der Hoogeschoolcommisaie niet bereikt, maar toch haar grondbeginsel niet uitsluit ea den weg der toekomst open i laat. « Kortom, wat wij nu reeds zeker zouden j bereiken, zou in elk geval, in princiepswaarde, de oplo89iDg-Mac Leod die destijds door vele liberale flaminganten werd aangenoman, verre overtruffen. « Ocze zegsman drong er op aan, dat er zou gewerkt worden met het oog op eenen beslis-| senden slag binnen een goed jaar. » Terecht waarschuwt de Nieuwe Gazet voor die geheimzinnige, vage beloften in de vol-gende termen : « Onze impreasie is, dat de Regeering » stem-mlng /' aan 't maken is, en dat méér dan één katholiek Vlaamsch volksvertegenwoordigeren méér dan één katholiek Vlaamsch blad zich daartoe leenen, de eenen uit onnoozelheid, de anderen met duidelijke voorkennis der bedoe-ling van het Gouvernement. « De regeering heeft zeer goed begrepen dat haar houdingen die van het gvootste gedeelte der rechterzijde bij de behandeling der Vlaam-B".heamendemente» op de school wet, een gewel-dige ontatemming gewekt hebben in do oprecht Vlaamschgazinde katholieke middens, en dat de klerikalen laat gaan krijgen met de flaminganten in de arrondissementen waar het in Juni a.a. kiezing moet zijn. En het zou vol-streKi nieiioujj nuu.i». ——, i—^ een plannetjâ had opgemaakt om de Vlamingen te chloroformeeren. « Dat zij het wetsvoorstel Franck-Van Cau-welaert, beoogende de volledige vervlaamsching der Hoogeschool van Gent, genegen zou zijn, dat zal — na de stemming der ministers ■ in de afdeelicgen — natuurlijk geen mensch ■ zal laten wijsmaken. Maar ze kan toch altijd i het gerucht doen verspreiden, dat ze een 1 oplossing wil die de Vlamingen in ruime mate • bevredigen kan ; en dat schijiit wel de bedoe-ling te zij a van artikeltjes als dat in het - Handelsblad. « Laat haar pers nog een week of zes zoo î voorzichtig van die berichtjes uitstrooien, en dan zullen de katholieke kaadidaten, wel met i e^n gaheimzinnige trocie, tôt de lastverkoo-e pende flaminganten in hun partij kunnen a zeggen : Maakt nu aie 't u belieft toch niet meer - zulk beslag over de Vlaamscha Hoogeschool ! j Ge ziet toch wel dat ons katholiek gouvernement û de zaak genegen is, dat ze reeds een ontwerp n ] van hervorming der Gentsche Universiteit • geheel klaar h6eft liggen. Gaat gij van ons nu " stellige verbintennisgen eischen, dan brecgt ge a ons in gevaar, in oneenigheid te geraken met de Regeering, die misschien een nog betere en méér praktische oplossing voor te stellen heeft t dan gijzèlf. In ieder geval verîwakt gij nu - onze krachten en speelt ge in de kaarten van e de liberalen en de socialisten, die de kwestie der Vlaamsche Hoogeschool wel voor goed in is den pat zouden helpan, als ze ooit het bewind n verovaren moesten ». s- « Ons niet laten beetnemen 1 » zoo gaat de î- Nieuwe Gazet voort. « Het vraagstuk der Vlaamsche Hoogeschool i- is geen kwestie waarover, om persoonlijk of id fkancieelo reden van wèlken aard ook, een ig sluier van geheimzinnigheid moet geweven jn worden. In een zaak als deze kan iedereen ;n openlijk ziju meening zeggen. De mededeeling

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Gent .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes