Omhoog!: maandblad voor de sociale ontwikkeling der vrouwen

77 0
15 november 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 15 November. Omhoog!: maandblad voor de sociale ontwikkeling der vrouwen. Geraadpleegd op 27 juni 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/319s17tc0q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

2e Jaar. Nr 1 15 November 1917. OMHOOG! Orgaan van den " Vrouwenbond Constance Teichraann " Redactie : Swiss Cottage, De Panne. (Verschijnt maandelijks) Abonnementsprijs : 2,00 fr. 's jaars. Bij 't vierde oorlogsjaar Wij hebben « Otnhcog » een tijd lang onderbroken, in de hoop het bij 't heraanvatten, op heroverden bodem, onder 't juichen der zegeviering te kunnen uitgeven. Doch een nieuw en vierde oorlogsjaar komt ons geduld op de proef stellen, tegelijkertijd — laat het ons ten minste hopen — de kroon leggend op ons taai aanhouden, het heldhaftig streven onzer jongens. De ooriogî — ik zou met de lezers van dit biad eens wat dieper en vooral wat christelijker dit akelig raadsel willen onderzoeken. Van ailes werd erover geschreven : over zijne gruwels, zijne woestheid, zijne beteekenis, zijn langduren, de rampen en cllende die hij veroorzaakt, de mogeîijke voordeelen die er kunnen uit vloeien. Heden ^vraag ik mij eenyoudig af : Hoe kan een christen dit nare verschijnsel opvatten en vcrklaren ? En ik antwoord : De oorlog is een geesel Gods, wegens de zonden der menschen. Hoe gaat het in de stoffelijke schepping ? Aïs na een zwoelen dag van onverdragelijke hitte, tegen den avond, de vvolken aan duisteren einder bijeenpakken, is iernand verwonderd een dreigend onweer te hooren grollen ? Niet anders gaat het er met den geestelijken einder. De dikke dampen van godsdiensthaat, onzedigheid, jacht ©p zinnelijk genot, geldzucht, dvvinglandij, stegen langs om meer ten hemel op— het tergend ongeloof voor-op. Welk vvonder zoo iets geweldigsop eens moest opko-men, een orkaan dat ailes zou omver loeien en de lucht ge-zuiverd laten ? Men zegt : Maar de Duitschers stonden vooraan in ongeloof en losbandigheid. Ja wel, ook denkt niemand eraan hunne wandaden te verontschuldigen. Zij zijn de geesel in dehand Gods, gelijk de vroegere barbaren, Attila aan hun hoofd. Wie was onschuldiger dan Christus ? Juist daardoor kon Hij het Lam Gods zijn, dat de zonden der gansche wereld droeg. België in den samenhang der vol-keren was zeker het meest onschuldige. Daarom kon het best boeten vcor de aîgemeene schuld en is zijn bloed ook het mildste en kwistigste gevloeid. Zoo aanschouwd neemt onze strijd iets heiligs en verhevens aan, als de strijd der vroegere martelaren, en komt een straalkrans van grootsch ideaal het hoofd onzer krijgers en gc.-neuvel-den omzv/even. Doch waarom die gedaehten hier ontwikkeld, zal men misschien vragen. Immers dit blad is eerst en vooral voor vrouwen bestemd. Dit is oppervlakkig spreken. Zouden wij niet allen soldidair zijn, afhankelijk de eenen van de andercn, allen menschenkinderen vereenigd door een zelf-den band, die nog nauwer wordt toegehaald door ons christen-zijn ? Wij, vrouwen, moeten dus ons deel nemen in de offers door onze helden gebracht. Nevens hun bloed moeten onze tranen vloeien, geplengd op 'tzelfde altaar. Dit kunnen wij allen, al kunnen allen niet a!s enge-len van vertroosting aan de sponde van lijders en ge-kwetsten verschijnen. Alaarer is nog eene andere reden. Dit blad is bestemd om de lezers op de hoogte te houden der liefdadige en sociale actie. Uit welke bron moet die vloeien, wil zij vruchtbaar zijn ? Ongetwijfeld uit den godsdienst, anders komt men tôt dit rationalistische en mekanische wat de ondergang was der zoo beroemde duitsche kultuur. Het is dus niet overbodig in deze rampvolle tijden een klaar ge-dacnt te hebben van hunne beteekenis, van den omvang der hernieuwing die ze kunnen aanbrengen." Allen moeten wij ons geestelijk leven in de beproeving verdiepen en louteren, de raadsels instudeeren, de toestanden kefinen. Eens stellig overtuigd dat de oorlog ons leven en redding kan brengen, zullen wij ophouden te jammeren en îe treu-ren, de Voorzienighcid, wie weet, aan te kiagen. ~^7ij zullen in geest van geloof de cllende rond ons aanschousven, ze zoeken te verhelpen en al de werken stichten die daar-toe dienstig kunnen zijn. En als wij, als nederige dienaars, onze onmacht en nutteloosheid zullen bekend hebben, komt, wie weet, op eens de lach van Gods aanschijn, de zoo lang betrachte vrede en zegepraal, ons verrasscn en verblijden. .M. E. Belpaire. De Panne, November 1917.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Omhoog!: maandblad voor de sociale ontwikkeling der vrouwen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1912 tot 1921.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes