Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

191 0
31 oktober 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 31 Oktober. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 22 april 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/nv9959d464/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ONS VADERLAND Dl*ukk«r'•Uït^^ft1rei• : !&• Tfc.S^PERE"l#UYLE nuinkcrkeiiuin, SS« DE PAHME (B«iyi«> Waor FratiRriib ■ I7i ru» «*• *«•» O'LâlS OPSTELla J. BAECKELANDT, rue Martet, 17, CALAIS. RECHT DOOR. VRIJ EN VRANK VOOR GOD EN VOLK EN LAND I ABONNEMENTEN B*lgie Frankf ijk Engeland tn HoltaMl 1.50 #p. ptp maand 1.80 f i>, par maand 2.70 fis par maand 44)0 fr per trimtattP S.00 fr. per trimecter 8.00 fr. par trim. Man aobjrtjft in : 78, ru» Chantilly; 21 bis, rue St. Denis, CaUli en by al «nie f correspondent en. Due plichten Wave het met om zich cherp te zetten teg^nover ©nbesuisde verdachtmaking^n en fljugeslepen politieke sluwheden, uit-gaand-e van krinten die Zt-lf, en nietzon-der reden onder verdenking liggen, net zou voor de Vlamiugen 'e moeite met loonen oude koeien uit de sloot te halen en teli ens terug te komen op de gedrags-liin, algtmeen door hunne pers aange-nomen. Manr dewijt er een slag personen bestaat, die meenen nit:uwer*etsche Mozessen te zijn en die zich plotseling de roeping hebben gevoeld om van den een of anderen veiligen — doch ver van heiligen — berg te komen afhoepelen met steenen tafelen voor ons Vlaamsch volk en met geboden, onder inblazing van alterlei bekende en onbekende we-zens gescjireven, is het voor eenieder plicht, ooif. van r.aastenliefd;, de groot-heidswaanzin dezer al te vrijpostige m-dringers te helpen genezen : aile gezag op Vlaamsch gabied mo*-t hun ontzegd vorden om de partijdigbeid waarvan zij blii geven en zoo dikwijls mogelijk moet het deksel opgelicht van den Rroes waar-in zij hunne baat?.uchtige piannen sme- den. : Het is in de eerste plaats een duie plicht voor elken Vlaming te herhalen.en nog te herhalen overal en altijd dat wij, na dezen oorlogslechts vredezullen hebben met de Vervlaaraschiog der Hooge-school van Gent door de Belgische Re-g^ering m dat ^ij van goenô VlaaiBSche IJoogeschool elders willen *eten. Hooge woorden evenmin sis woorden die op de vischmarkt thuis behooren zullen ons van 0 s stuk brengen On/e houding is kldar : wij i-euren A en la en diegenen weUe hfet vlaamsch manifest in het ba-zette land ooderteekencUin e enzeer als maar ooi met meer dan de Franschen d-genen hunner volksvertrgen»oori>i-g^rs oie hunne Duiisché «kamaraden» (!) gingon de hand rei^en in een vr®emd iand en met hen keuvelen over eenen voor Duitschland voordeeligen vrede. Voor ocs echter gaat het uitschelden dier onderteekenaars, onder namen die in deftige woordenboe en ontbreken en het naar het hoofd staa « dier mannen, effenaf door voor stofeebrand spelen. In elk geval zoo ontzagltj kan noch mag de invloed zijn vand^ h..ndelwijae dezer ver- dwaalde uuddedat ij aanlfiding zou ®e- zen tôt een goocheltoer waardoor inen ons beh^ndig in de plants van Gent Antwerpen in de hand zou stopp^n en onze goed/akkerij uitbuiten tôt scha en ëchande van het Belgisch en het Vlaamsche volk eu VooraJ van de VlaKnifeehe soidaten. Want ja, wij no^men het on-kiesch en niét oorbaar zijn teg^nover onze Vlaamsehe soidaten nu over eene Vlaamsche Hoogeschool te Antwerpen te komen zaniken alsof oni® soidaten, zoo-wel daorhun getsl als door hun vergoten bloed, alleen de beschaming verdiend haddenhet beeld dat zij als een Ideaal vaa hun Reettvaardig streven voor den ôorlog in hunnes kop droegan, thans voor hunne oogen te zien begraven en vervan-gen door een nagemaakten polichie .1, op den daartoe verkozen oogenblifc itde politieke poppenkast, gehaald. H ï ver- : h«ugt ons dat de B^lgi^che Regeering, zulks schijntbegrepen te htbben en door hare u !ofte aan de onrtchtmatige ver-, wachtin^jn en we^schan van zeogezegde officieuse welweters dea bodem insloeg. Niet alleea echter voor het Hooge-schoolvraagstuk maar voor de algeheele Vlaamschezaak moet elke Vlaming oogen en ooren openhouden. Honderden feitjes van ondergeschikt belang grijpfn er pl ats die uitgebuit en verdraaid worden, dag op dag en dis ook de besten zouden verschalken zoo dezen ook maar een oogenblik hunne ooren in hunnen zak in plaats van aan hun hoofd zouden dra-gen. Hoevelen zijn er die, betrtfl^nde die feiten, op de hoogte biijven? Hoevelen die onze Vlaamsche bladen steunen en verspreiden met woord en daad? Hoevelen die ze lezen g lijt een priester zij t . Brevier? Hoevelen -die opteekenej en onthouden ? Hoevelen die in het bijzijn van anderen, vrank en vrij maar kalm en bezadigd met hun vlaamsch standpunt durven en kunnen voor den dag komen? Eilaas I hun getal is bitter klein, in aile geval, veel te klein in verhouding tôt hen die van het rechte spoor afweken en zich de Vlaamsche zaak nimmer aantrokken. Want veel meer zijn zij, bij wiens gedach-ten in and rsdenkende bladen opgeraapt als klissen in 't gemo°d blijven hangen ; veel meer zij die noemen gevaar voor af breut. van vriBndschapsbetrekkingen o£ voor schending van den Godsvrede dat-gene wat menschelijk op/ieht is, gebrek aan karakter en schrik om op eigen bee-nen te staan ; veel meer zij, die zich ver-legen voelen met hun Vlaamsch zijn, %ier woorden nietrijmen methun daden, wie oudergewoonte niet van den ouden sieur kunnen afwijken. Veel meer ziji zij die er niets eens benul van hebben dat sommige kringen al onzevoormannen een voor een zoeuen naar omlaag te halen, te reohter en te slechter tijde ; veel meer zij die zich laten meesleuren door Mercurius, Bacchus en Venus ; veelmet r zij die, ook onbewust en zonder het te vdllen, het Kruis en den Leeuw ontrouw zija. Nevelen mist hangen als een gor-dijn voof de oogen dezer afgedwaalden, die niet eens inzien dat de verbastering bezig is in te grijpen in gansch hun «e^ zen. Is het uiet jamtner dat zoo onze krachten gevaar loopen verdeeld te ge-raken juist dan al wjj ze zoo broodnoo-dig zullen hebben ? Pliçht is het dan voor elken Vlaming een Àpostel te wezen en zich te herinne-ren dat het Geloof, ook het Vlaamsch ge-loof zunder de w^rken dood is.Iederneme zich op de verioren schapen diehij kent terug naar den waren schaapstal teleiden en daarom stelle ieder zich zelven eerst op de hoogte. Vlamingen, kent uwe Ge-scbiedenis, ook de geschiedenis der kleine dingen die onder den oorlog plaats vinden ; Vlamirgen, delft den schat dier geschiedenis niet orider den grond c'och werpt hem uit, te grijpen do<.r wie hem willen »n wensch<n. Krachtig en een-drachtig staan «ij dan in de eerste dagen des vredes en eis-chen en bekomen t*n spijt van wie 't benijdt, al hetgeen waar-op wij recht hebben. LEO VAN WINKEL. Aan de Somme Hei gevaar de" vUmiueu er-urrs Lordfn, 25 ôut. — De Duitsche wederstaad be-gint aauaienlijk te vejiflauwen, zegt de oo£io^gcor répondent Pûllipsea *ij hebben er bewijzen an ln den voorultgang van 21 Oct. De ailirallleusen sti den \soeger met eeae onga-boorde taaiheid, tôt dat zeite o, ae artillerie de be-dienaars verpletterdt. De vlamœenwerpers alje den vijand niet veel van nui, want ze zijn thaus gevaarlijfcer voor den aanraller dan voor ans en gaven een goed m kpunt \«or onze kannonniers Esn vlammenwerper w rd onianga door eea abus ?ernleld en toen het ruar gaDluseht was roadau ^ijeen hoop terkoalde Buit sche lijien rond dea gaz- an petroleumhouder. Theoriach moeten de vlammeiwerpers gr»ote leemten ln de vtjandlge raagen brengen, maar het effect wordt thans door bi^onnere manleren ?er-nietigd of schadeloos gemaakt. Onze vijani toont ïtch r.og altijd een va^tbera-den stïjjder in de loopgrathten, wanneec hlj zich tan granaten, mitrailieuzen of andere Ternlellngs-tuigen kan bedlenen, maar op onoverdekt terreia 1s hlj sedert twee jaren veel veranderd. Op 21 Oct. heeft de 28* Belersche dlvlsle reel geleden. 11 o© de Dnitaeher* de terowe-rin^ «eâ»»» »a« h t fort vai» Doaaumont. Zurich,' 26 Oct. — De Dultfchers hebben er moeten toe beslulten de veroverlng te melden van het fort van Douaurnont. Zulka ls voor de Duit-schers, die gewoon zijn de bevolkicg leugens te doen slikken, niet gema kelijk. Ziehier welke doekjes zij winden rond deze ge-beurteais : Begunstigd door een mistig weder hebben de Franschen gisteren ten N.-O. van Verdun aan• gevallen, Zij ooerschreden onze vernielde stel lingen en drongen dan tôt. aan het dorp van T)c\naumn>it Het fort dat in tlammen stend, tvas door het garniioen ontruimd. Wij honden het niet metr heroveren. Orne treepen hebben op uit-drukkelijk bevel en met tegeixw andere Itellin-gen moeten be^elten ctig ten N. voorbertid wa ren. Aile nieuwt aanvallen op dit front werden a/gtsiagen. De hevigste waren op het fort van Vaux gerieht. De pli is dua verguld. Maar eenige klaarzieade moffen, hoe g^mak*' lijk die ook blj den neus ge-leld worden zullen aich wel afvragen : hoe hebben die verduivelde Franachen la een brandend fert kmonen dricgen. RUSSISGH FRONT Fetrograd, 29 Oct. — Op het Westelfjk front ar-tillerlebedrij vi^heid. lu Caucasie mli ken wij ons meester tan 2 Turk-sche convooien ten Z. van Soudge-Boulac. In du rlchring van Hamadam sloegea wij een he,ig offensief af. la de rlchting van Bouroudglr sloegen wij de Kurden achteruit tôt Toulia. De oorlog in Roumnie De loemesen biedeo praelbli|ea «ediersUni « aan den o«erweldig«r Het officieel bericht van aS October melddî d»t de Roemenen op verschillende pucten van het front l85o gevsnpenen Bamen en ) kanons, s 6 mi railltusen en a mortiers huit mieken. De Moeau enea behslen neg «nurdeeieH Bucarest 29 Oct — Wij sloegen aanvallsn if en veroverden eene berg in de vallei van Pohova en in de atreek ran Orsora. Wij mieken op ouzen linker vleugel voorultgang in de streek van Dageslavelt. Wij achtervolgden den vijand in de vallei van Jiul. Wij namen 260 gevargeaen en nrilekec 2 bitterijen van 105 buit, dis wij op den vijir d richtten. Niet< te melden in Dobroudja. In de Balkans <ie Friaas«cfcea» vmverea een dorp en loopgraalieea Salonika 29 Oct. — Op den linkar oever van den Strautaa sloegen de Eugelschen een Bul-gaarscfaen tegeaaanval af ten N. van Ormanli, De Serviers niaken niauwen vooiuugang in de bocht van den G<srr.a. Gedurende een hevig gevecht hebben de Franachen Garde!© »a bazet. Tasschen Kecali en de Cerna hebben zij een stalsel locp^rachten veroverd. De UngeUchea worderen in de riebting- van Kalendra Londeu 29 0«t. — Op het front van den Strouma werd eene sierke patrouille afgesla-gen. Wij miîfeeo vorderiag in de lichting van tiendra. OeSeir vier* bahales voorcleelea Salonika 29 Oef. — Gevechten van middel-matige hevigheid in on» voordeel. Wij veroverden eeniga loopgraven en camen gerangenen en ean kano^. De vijand volledig »tg«ftisedeia van Griek«ialaad De Ffansche troepen hebben Koritïaop den weg vaa Mo astir naar de Adriatische ze# be-zet.De Fra".gchen hebban zich met de Italianen die in de streek van Liaskoviska werkzaam zijn, vervoegd. Aldus, is aile gemeecach p afgesnedec tus-schen Griekenland en denvijind, Officier^n, Aalmo1 zeniers studenten, soidaten deelt aile nieuws mede dat gij ult het bezette land ontvangt. Het is van het hoog-ste belang voor onze jongens. Stuurt recht-streeks het nieuws naar M. L.VAN LOOCK 21 bis, rue St. Denis, Calai». Rond den oorloq De opvolger van graaf Sinrgkh Weenen 26 Oct. — De « Neue Freie Pressa» verneemt, dat de gewezen eerste minister von Kcerber, graaf Strurgkh xal opvolgen. Na een onderhoud met graaf Tisza werd von Kœber bij den keizer ingehoor ontvarigen. Von Koeber is de Duitscbe kandidaat en zal ongetwijfeld volledig onder Duit-schen invloed staan. lté lâuitse&e verliexen op de ^omme « Daily Mail » — Onze correspondent op het E- gelsch front schat de Duitsche verliezen het vierdubbel van die der En-gelschen en zelfs zijn die twaalf maal grooter als er rekening gehouden wordt van de mannen tijdelijk buiten gevecht gesteld. lv*e Fraiifteke ar<iil*ri<a j^rdurrndr den aanval Een Ameri^aansch dagblad schrijft het Yolgende i De Fransche artilleurs, die op de Somme atrijden, hebben thans zulken graad van volmaking bereikt, dat de infanterie ten stormloop gaat op de Duitsche stel-lingen, onder de bescherming van een gordijnvuur die haar enfcel 70 m. voor-afgaat.Deze gordijn van ontplofbare obussen komt vooruit, in evenredigheid van de infanterie en verbergt haar niet alleen volledig voor het vijandig vuur, maar » verbriizelt aile hinderpalen die xij op IOffficieele mededeelingen Parijo, t9 Oe*. 15 u. Op het front van de Somme hebben wij wat vooruitgcmg gemaakt in de stre-ken van Sailly-Saillisel en Biaches. Wij namen gevangmen. De artilleriestrijd wordt voortgezet tenN. van Verdun. l»«rij«, 29 Oei.,t3 u. !Na een heviq bombardement viclen de Duitschers op de Somme qisteren om i5 u. onze steïlingen aan, ten IV. en ten Z. van Maisonnette. Zij mieken ge-bruik van b<mmenwerpers. i Dp aavtvallrrs werden door ons sper- en mitrailleuzenvuur terun qedreven. I Ten N. van Verdun hevige artilleriestrijd in de sectors van Haudremont | en Douaurnont. f K®|Eel*«kh le$;r-rl»erieM » Londen, 29 Oct., 10 u. 30 — Gisteren namen wij ten N. van Lesbœufs T in 't geheel 140 gevangenen. ^ Londen, 29 Oct., 21 u. 40 — Wij mieken nog vooruitgang ten N.-O. van : i Leshœufs. Wij veroverden eene loopgracht. ' I De vijandige artillerie is bedrijvig ten Z. van de Ancre. haren weg ontmoet, Wanneer de infanterie eindelijk de steïlingen ver-overd he«ift is het spervuur daar opnieuw om de^tegenaanvallen te beletten, terwijl de Franschen het veroverd terrein ver-ster<en.Bij 't begin van den oorlog ging het sp«rvuur de infanterie vooruit op 200 tôt 250 m. Deze afstand was als noodzakelijk aanzien, cpdat de troepen door hun eigen vuur niet zouden getrofïen worden, wanneer de vooru tgang te rap geschiedde. De vliegers ook be^ijzen uitstekende diensten. Telkens wanneer (de Franschen eene loopgracht, schans of dorp aanvallen, ziet men eene menigte vliegers boven de Duitsche steïlingen. Deze lichten de artillerie per draadloozen tehfoon in, over de minste vordering door de infanterie gemaakt. Aldus wordt de Fransche infanterie voortdurend door eene gordijn van obussen beschermd, op korten afstand. Wat eene tegenstelling met de Duitsche manier van oorlog voeren. De Duitsche opperstaf laat zijne mannen als koren v egmaaien en zendt die als lammeren ter slagbank. De lruU«ehe artillerie Londea a6 Oct. — De « Daily Telegraph », sprekende over de toestand in Roemenie, zegl dat Mackensen eene tahijke zware artillerie bezit en dat de overwinning ciet behaald werd door zijne soidaten, maar el door de over macht van de kanonnen. Constantza werd veroverd door de werking van de artillerie. Di lijn Constantzi-Thernavoda werd gebombar deerd op een afstand van 8 Km. Het geschui der kanonnen vsn langen draeht heeft den af-tocht derRussen en Roemenen erg belemmarc SKesi goed woord «aa den Tsaai Be?ne 25 Oct. — Een bericht hier ult Petro-grad ont vangen, Sfint dat de Tsaar aan dei Koning van Roemenie zijn woord gege er heef vsn RoemeLii met aile mogelijke midde-Jen ter hulp te komen en het verioren terreir teiug te winnen. De innacheBkomat van Kofinenie heeft het plan van Hiadenburg veranderd De « Rousskoié Slovo # verneemt uit goede bron, dat Hindenburg in September laatst deû Dvina wilde doorbreken om op Petrograd aaa te rukken. Zijn plan voorzag de tussehenltamal V«n Zwtden langs de' kusten ran Flnland. Duitsche agerten hfd len voor taak, geschillen msschen Zweden en Ruslatd te doen opriizen in de Baiti.(che zae. De slag van de Somme en de tusscbenkomst van Roemenie heeft dit ashoon plan doen in duigen vallen. De opstand in Monténégro Uit Geneve — Men seint uit Weenen dat de nilitaire overheli groot belang hecht aan den opstand, die bijna op aile puufcen vas Monténégro losgebroken is. Ernstige maafre-gelen worden gecomen. Men schat het aantal opa andelingen op verschillende duizenden. Zij doorloopen het land in benden, verspreiden den schrik in de garnizoenen en ontiedderen den bevooriadingsdienst. Tôt nu toe zijn de Oostenrijkeis er niet in gelukt de opstandelingen te beteugelen. De mannen van 41 J*ar onder de wapeas Uit Loaden — la de laatste Eagelsche zliticg heeft Lloyd George den oproep van de weerbare mannen van 41 jaren als waarsehija> lijk gèmeld. Als antwoord op eene vraag zegde de Ministtr van oorlog, dat men de noodzake-lij «.heid nût itzag deze mannen in te lljven, toea de laatste Wet gestemd werd. M»ar de omstmdigheden zijn sedert dien veranderd, zegde hij. Indien wij deze maat-regel ciet nemen, veiliczen wij ten minste twee lege;k< rpsen. Wie zou zulke verantwoor-delijkheid dur»en op zich nemen? Wij deiîkèn ten anderen niet dat deze nieuwe ouierdoms-gress zil moeten overschreden worden. Bin-nen een paar dagen zal 't inzicht der regeeriag , geksnd wotden. De kwestie van het effectief is buitengewoon belangrijk. Abennitri u op «ONS VADERLAND > ktringtficht n uitgibr«i4. Nvunmar 558 iepe^ Prjje ; 5 Centiemen Dinsdag 31 Oetober 1916. ... » mntii tr^uïtifUBWrC'MMiiil'fHirfirii—aan—ifanninm—mMiiwmi laii—îram—ri—■nw—-anri»—i 11 ■ ——■— — - ..... „

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes