Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

186 0
10 december 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 10 December. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 17 juni 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/ng4gm82j1x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ONS VADERLAND BBBBr.V^rCéSuu. Belgisch dagb!ad vèrschijn nde op ai de dagen der week ABONNEMENTEIV Per maaud Bclgle i<50 FraBkrlJk S^OO Ëu^oland-Hollànd 3.00 Per trlméstc 4?s£îO >■** £>«50 » 8#00 5 Men r-çl*x*$*ye % « 0«» VaderJancS » 1% r*ae «2e VSc, C&I&3& Eechî door, vrij en vrank voor God en volk en land MDACTII8TUKKIN, NIIUW8 T* ZKNBEN RUE MORTBT 17SN KUK CHANTILLY 73 CAl-Al* ABO^EIHEIVTSPRIJZBIir VOOR «lOLDATESN Per "WC^Ït ÇV taHfl£tî£l) 0*^5 DEZE ABONNEMENTEN DIKNEN MET MIN3TSNS fl 4 fi 't O NUMMER3 INEEN8 AANÛEVRAAaD IN DAQKLIJKS 3SJÎHMÏJ3C* *•*" AAN HET2ELFDE ADRE8 QEZONOEN XE WORDEN EERST DE GRONDVESTEN Ik heb opgemerkt dat de heden- j di daagsohe Vlaamsche werking zich bijna o witsluitelijk ten doel schi.jnt te stellen, zi Vlaamsehgezinde uitingen uit te lok- ken. ee Gaarne wil ik toegeven, dal leiders d< en sehrijvers zish daar onbewust van v( zijn. Steilig zal men mij willen bewij- cb zen dat ik het mis voor heb ; ik wil ook v< dit dan nog aannemen voor wat de di algemeenheid aangaat. VerondersteUen we dan maar, dat deze regelen geschre- ven zijn voor eenige, niet te vevsm< den n uitzonderingen. B Het is overeengekomen, dat tôt heden L toe we nog maar immer aan 'topbou- wen zijn, en dat het groot Vlaamsch- o gebouw dat gansch het Vlaamsch- b sprekend Belgie zal omvatten, eerst op een tôt nog toe niet te voorzien tijdstip u zal voltrokken worden. k Doeh hebben we ons reeds de vraag d gesteld, of degrondvesten vanonsweik d sterk genoeg zijn om zulk een machtig d bouwstuk te dragen ? Ik ken er, die 0 daar niet schijnen om te geven. Men d zal mij taegeven, dat dit esne laakbare y zorgeloosheid is, u De meest oprecbte Vlamingen, die h de kern van ®ns volk vormen, op wien a men altijd steunen kan, zijn ongetwij- Si feld deze brave jongens, die men bijna v dagelijks aantreft in die lieve Y laamsche o kerkjes, die wc nog aehter t front n bezit en. t Zijn bijna allen stille, in 1 zich zelf gekeerde jongeds. onwrikbaar vaste karakters. "We weten t allen, hoc o deze flinke kerels geplaagd, geminacht, d uifgeseholden zijn geworden door hun o andersdenkende makkers. Ze hebben sj zich flink verantwoord, zcker, maar ze hadden liever geen twist, cri hielden d zich stil, terwijl ze rechtdoor, onwrik- d baar de door hen gekozen weg bleven d bewandelcn. Die jongens zijnbewon- derenswaardig, en we hebben lien dan d ook doorlief- Watis mi gansch hun Vlaamsch zijn *• denktgij, lezer? — « Ik ben Waming, ' dus wil ik Vlaanderen groot ! » Daar hobt go heel hun antwoord, S meer moetge niet verwachten, zc weten 1» niet veel meer. Hun liefde voor een christen, vrij en grooter Vlaanderen is oubepaald : ze zijn bereid te geven, eielinoedig en vr-el. Maar ze zijn schuchtcr zeer dik- wijls, al bezitten zi j eene grootc krach- ® tenbron in zich, door hunne beprocfde d standvastigheid.Diebron moetdadelijk uitgebaat worden. Doch om die kerels v- met hun vasten wil aan 't werk te krij- ^ gen, inoet er met bon heel wat worden q geredetwist. Onderwijzen we hen dus, p ja slaan we dadelijk de hand aan de PloeS- , ... o Een streng afgebakende gedragslijn ■ moet hen voorgelegd worden, hun e moet bewezen worden, dat wat N laan- n deren van hen verlangt, volkomen met n hun geweten overeenkomt. Wat zullen we hun dan zeggen ? Dit, de waarheid ! 0 — « Mijn dierbare jongens, wat de Vlamingen willen ? Luister : Wij zijn J nu cenmaal, tôt onze groote scha, tôt ^ de overtuiging gekomen, dat allcen z een streng godsdienstig Vlaamsch leven in Vlaanderen mogelijk is. Wilt ge een beeld dadelijk uit het leven gegrepen ? Ga dan maar eens van Vlaanderen en Vlaamsche herleving spreken aan een dier ongelukkige jongens, die zot zenuwachtig snakke'n naar «hun» Parijs lj om er hun geliefkoosd verzet, hun e afschuwelijk vsrmaak te gaan zoeken bij sletsen van wij ven. Vlaanderen wil ^ dan om werkclijKgroot te worden, dat elk zijner zoncn bij zich zelf betrachte n de be?te onder ons te worden, wat ken- nen, kunnen en willen betreft. Vlaan- ( deren wil, dat we elk; ar helpen om die hoogteder volmaaktheid tebeklimmen. t JEr wordt niet verlangd, dat gij vijan- > - j den zoekt noch verslaat ; tegenover î onze grootheid kunnen kleinhartigen , zich onmogelijk staande houden. Hoog een heldere geest dus, hoog een edel hart, geen twist met anders-i denkende, doch eerbiied afdwingen î voor uw willen, en weerbarstige lioof-den buigen dooruwzaclitaardig.liefde-> vol optreden ! Becht door zee '• Vlaau-3 deren groot en schoon voor Chrisfus. » î * * * Tôt besluit van deze bijdrage wil ik i nog aanhalen wat ik schreef in « Vrij België » onder hoofding « Heilige i Liefde ». Na al het moedig gedragen lijden van ons dierbaar Vlaamsch volk te hebben beschreven, sloot ik dit stulcje alzoo : P « Zeg't mij nu, fiere ltnaap, kunt gij î u ook niet begeesteren met eene bla-kende liefde tôt dat Vlaamsche land, ? dat zulke zonen haarde en dat toch zoo t dicp ongelukkig is ! Dat volk strijdt, ? dat volk lijdt, en het roept om licht ! e Open het uw hart en stelt u vooraan op i de goede baan ! Begeestert uze'f, ja vei-e vult u gansch met de heilige liefde tôt uw vaderland : het is het waard en e heeft het noodig ! Zuivert uw hart van ï aile driften, opdat al uw har tekloppen samengetrokken worde in die eene a verzuchting : « Vlaanderen ! » Bidt veel e opdat God uw pogen zegene, vergeet t niet dat God alleen onze wilde harten i beteugelen kan. r Spreekt eene zuivere, waardige taal ; e om u heen warrelen aile gewestspraken , do* rcen : onzejongens trachten ernstig i om hunne taal zuiverder dan ooit te i spreken. Gaat hen voor. e Laat xiit uw hart*opborrelen groote deugdcn als^delmoedigheid en broe-der iefde : baart liefde opdat uw volk, die er naar snakt ook liefde bare. Met een woord weest groot: uw,volk, n dat slechts ware grootheid kan lief-hebben en laagheid onbewust veracht, n zal u ccren, liefhebbcn, en uw voor-beeld volgen. Ilebt uw Vlaanderen lief, fiere knaap, gij, en al de anderen, opdatVlaanderen n lève ! » Georges VEBSTAPPEN. < Aan onze lezers ledereenzal begrepen hebben dat het oritwerp dat wij over eenige dagen uit-eengezet hebben eerder eene polsing was 0 dan eene afgedane zaak. k Rekenïng houdende van een redelijk s verlies stelden we denprijsvanonze week-abonnementen op 50 centiemen. We wa-ren echter overtuigd dat de opbrengst rl onzer inschrijvingen zou toelaten dezen ' prijy. merkelijk te verminderen. e Van den eenen kant aangemoedigd be-richtte menons van andere zijden dat de n opofferingte zwaar zou zijn. Ten einde iedereen te vreden te stellen n en rekenende op eene degelijke onder-steu-ning, stellen we voortaan de prijs der :t weekabonnementen vast op 35 cantismen. n De losse verkoop blijft aan 5 centiemen , De nieuwe prijs komt in vosge op fflAAK- DAG 17 DECEMBER. e lie durven steilig verhoopen, dat de q vergrooting van ons formaat iedereen zal , verhçugen en dat onze lezers meer dan ooit aan de verspreiding van ons blad 11 zullen medewerken. n * n ? De laalsle gebeurtsnissen in " Rusland Pe trograd, 5 Dec. — Het stadhuis werd s bezet door een detachement matrozen a en de lloode wacht, zoodat de gemeen-n tcraad niet meer kan zetelen. . De sleutels der raadszaal werden door 1 de Maximalisten medegenomen. d Generaal Manikovsky, adjunkt bij het e niiriisterie van oorlogwerdaangehouden. j_ Generaal Boutz Brougeviteh, bevel-hebher van het noorderfront, zaî onge-1 twijfeld opperbevelhebber worden. Tç Dwinsk had eene betooging plaats i- ter eere van een der regimenten van het i- vljfde leger. De steet was voorafgegaan door een drager van een opsehrift met de woorden : Heil aan de afgevaardig-den van den Volksraad. Door gansch Busland heen vormen zich benden misdadigers die de groot-ste schelmstukken bedrijven. De snel-trein Moskowa-Kicw werd door eene ge-wapende bende aangevallen op 12 km. van Moskowa. Al de reizigers werden geplunderd. De krijgsbewerkingen op het Roemeensch froiiî geschorst De Roemenen in den Rtisssschen Wapenstilstand besloten Jassy 7 Dec. — De Russische bevel-hebber heeft aan den vijand een wapenstilstand voorgesteld en het werd be-sloten dat de Hoemeensche troepen op dit front in dit voorstel besloten zijn. Op gansch het.front werden de vijan-delijkheden ;>■:'staakt om 8 u. De vijan-dige troepen h ïbben luidruehtig hunne vreugde te kentien gegeven en wilden tôt de Roemeensche lijnen" naderen. De Roemeensche troepen hielden zich zeerwaardig en wezen de pogingen tôt verbroedering af. De Regeering 't akkoord met de verbondenen De Roemeertsfehe legatie die op 7Dec. nog geen berichten uit Jassy ontvangen had, liet weten dat de Roemeensche re-geering enkel in akkoord met de ver-bondeneu zal handelen. Eene rege^ring der Kozakken te Kieff Petrograd ;> Dec. — De Kozakkenver-eeniging werd bericht uit Kief dat een regeering ingericht werd in de streken tea Z.-O. van den Don. Het leger van Kaukasie tegen de Maximalisten Kogenhaeglie 7 Dec. — De Russische legatie verneemt uit Téhéran dat de militaire overheid in Kaukasie zich tegen de Maximalisten verklaard. De Oostenrijkers sturen hunne Russische gevangenen terug Zurich 7 Dec. — De bevrijding der Russische gevangenen is reeds over tien dagen begonnen in Oostenrijk. Oosten-rijk heeft de bevrijding der Oostenrijk-sche troepen niet afgewacht. De bevrijdc gevangenen werden goed de les gespeld. Zi j zijn overtuigd dat Oostenrijk den vredewilen werden naar Rusland gestuurd om er propaganda te maken. Kaledine zou een gevecht aangaan Petrograd 7 Dec. — Men verzekert dat de Kozakken van Kaledine ten westen van Beslov den strijd aangevangen hebben met het maximalistisch garnizoen van de stad. De toestand te Petrograd Stockholm 7 Dec. —Niettegenstaande de optimistische verklaringen van de Maximalisten, gelast met de bevoorra-ding, blijft de toestand in de Russische hoofdstad zeer onrustwekkend. Het trei-nenverkeer is bijna volledig gestaakt en hevige betoogingen hadden plaats te Pefrograd waar bijna geen brood is te viriden. ôp het Roemeensch front Londen 7 Dre. — De correspondent van de « Tim s » te Jassy meldt dat groote verdeehlheid heerscht in het Russisch leger betrekkelijk de houding der Maximalisten. De komiteiten zijn bestuurd door duitschgezinden die den toestand zoo r-oosldeurig mogelijk af-sehilderen na het sluiten van den vrede. De steden bij het front zijn opgepropt met soldat.cn die de loopgraven verlieten om er te komen luisteren naar de rede-voeringen van de agenten der nieuwe regeering. De légers in Moldavie en Bukovine verbroederen met d^n vijand. In ver-scheidene Sektors trekken de déserteurs terng naar hunnre -regimenten waar zij b^ter gevoed worden dan thuis. De Maximalisten hebben aanldevers op aile fronten. Generaal Rogussa. bevelhebber van het vierile leser, werd aapgehouden. Het Amerikaansch Roode Kruis heeft van wege den koning van Roemenie eene ' boodschap ontvangen, meldende dat t Roemenie nooit geen afzonderlijken > vrede zou sluiten. De verkorting van het Engelsch front Londen 7 Dec. — De correspondent Perry Robinson seint van het Engelsch front in Frankrijk : Nooit werd een aftocht beter uitge-voerd. Niets belangrijks van hetgene wij veroverden hebben wij afgestaan en de bres in de lijn Ilindenburg blijft zoo breed als voorheen. Het bosch van Bourlon is een moei-lijk punt om behouden wanueer het op den hoek van een uitsprong ligt. Het bosch zelf is doorploegd met obusputlen gevuld met water en lijken. Ailes is zoo-danig met stikgas doordrongen, dat de soldaten geen oogenblik het masker afleggen. Daar deze hoogte Kamerijk beheerscht was de vijand door onze tegenwoordig-heid op dit punt fel gehiederd, maar van onzen kant daalt het terrein. Dit bosch was ons onmisbaar om ver-der vooruit te gaan en zijn verlies zou voor de Duitschers ernstig geweestzijn, maar in hunne handen is het niet van hetzelfde belang. Onze ontplooiing is geen voorteeken van nederlaag. De Duitschers hebben zeer groote verliezen ondergaan. De uitslag blijft in ons voordeel want de Hindenburglijn met al hare stellingen en verscheidene dorpen blijft in onze handen. Daarbij hebben wij zeven tôt achtduizend gevan-genein meer genomen dan de vijand en 1500 Franschen bevrijd. Het vijjandig legerbericht Londen 7 Dec. — Het vijandig legerbericht van gisteren zegt dat de troepen van den keizer ten Z. en ten Z.-W. van Mœuvres de Engelschen gedwongen hebben in attocht te gaan langs den weg Bapaume-Kamerijk. Na onze vruchteloozc aanvalleti heeft de vijand zijne stellingen ontruimd tus-schen Mœuvres en Marcoing. Hij trok zich terug op de hoogte ten N. en ten O. van Flesquières. Wij achtervolgden hem en heroverden de dorpen Graincourt, Anneux, Cantaing en Noyelle alsmede de beboschte hoog-ten van Marcoing. Wij breidden onze lijnen uit op een front van 9 km. en eene diepte van 4km. De vijand heeft in de laatste dagen zeer groote verliezen ondergaan in het bosch van Bourlon. In den slag van Kamerijk maakten wij 9.000 gevangenen en namen 148 kanonnen en 716 kleine stukken._ Een lijk per vierkante meter Engelsch front, 6 Dec. — Indien men eene vergelijhing maakt tusschen het Engelsch offensief van 20 Nov. en de Duitsche tegenaanvallen van 30, valt het op te merken dat de Duitschers, om een gedeelte van het verloren terrein terug te winnen, schrikkelijke opofferingen gedaan hebben. De kroonprins van Beieren volgtvoor Kamerijk dezelfde methode als de duitsche kroonprins voor Verdun. Het terrein ligt met dooden bezaaid. Men rekent op een lijk per vkm. De jongste Engelsche generaal gedood Londen 6 Dec. — Generaal Bradford, de jongste generaal van het Engelsch leger, 25 jaren oud, werd gedood. Hoe de Engelschen hunne lijnen rechtgetrokken hebben Engelsch front 5 Dec. — Op 3 Dec. besloot generaal Byng zijn lijnen recbt te trekken voor Kamerijk. De aftocht greep plaats in den naclit van 4 tôt 5 Dec. /.onder door den vijand verontrust te zijn. Om 3 ure 's morgens was de krijgsbe-werking geëindigd. De nieuwe stellingen zijn veel sterker dan deze die onze verbondenen komen te vcrlaten. De Hindenburglijn blijft bezet op een front van 8 km. In werkelijkheid is deze gebeurtenis van weinig belang alhoewel er de Duitschers over gewag maken alsof het eene groote zegepraal ware. Kieshervormingen inPruisen De nieuwe Kanselier heeft in zijne eerste redevoering uiUengezet welke beteekenis de ontwerpen Kieshervor-mingen hebben. llij heeft aan de behoudsgrzinden in het belang van het land aangeraden zich tegen de hervorming niet te verzetten. | Een Belgische "As" gedood De Belgische vliegdienst komt een zijner beste vliegers, Pierre Braun, te verliezen. Pierre Braun was de zoon van August Braun, advokaatte Brussel en de neef van senator Alexander en volks-vertegenwoordiger Emiel Braun. Hij was 20 jaar oud en sinds drie jaren aan den vliegdienst gehecht. Hij was van al zijne makkers geacht en bemind. 't Was woensdag voormiddag dat hij vol moed en levenslust op verkenning ging. Een ongeval aan zijn motor dwong hem te dalen. Nauwelijks was zijn vlieg-tuig hersteld of hij steeg andermaal op. Van uit eene zwakke hoogte viel hij plots in zee op 300 m. van de kust. Verscheidene booten snelden hem ter hulp. Zijn broeder was een der errsten die naar hem op zoek ging. Ailes bleef ongeluk-kiglijk vruchteloos. De zee had haar slachtoffer verzwolgen. OP *T ÏÎALiAANSCH FRONT De verovering van de Melette door de Oostenrijkers Officieuse nota. — Rome 6 Dec. — De vijand heeft gisteren met versche troepen een aanval ontwikkeld die hij op 4 . begon op de rechter flank van de Melette. Sterke kolonnen vooruitkomende op den berg Tondarecar, ondersteund door troepen komende tusschen dezen berg en de Bardenecche richtten hunne aanvallen op de valleiFrenzelaen tracht-ten onze gemeenschapslijn af te snijden tusschen de Melette en de vallei van de Brenda. De Italiaansche verdedigingslijn was zeer slecht gelegen. omreden van de ge-lalsterkte der aanvallers en de moeilijk-heden van het terrein. Tengevolge van den aftocht van den 4 Dec. bezetten wij stellingen waar het onmogelijk was voor goed stand te houden, maar die noch-tans aan een dapper leger tijd en gelegen heid gaven eene hevige aftochtslijn opterichten. De vijandige stormloop stuitte op eene hardknekkige verdedi-ging. leder meter grond was tôt het uiterste verdedigd zoodat de vijand maar zeer moeilijk en ten koste van zware verliezen kon vooruitkomen. 1 Deze taktiek had den verwachten uitslag. De vijand kon eens te meer zijn plan niet verwezenlijken. Uit zekere berichten vernemen wij dat Duitschers en Oostenrijkers hoop-ten onzen linkervleugel door te hreken en aldus niet alleen onze stellingen van de Melette. maar zelfs al de weder-standspunten in dezen scktor te verove-ren. Hij zou aldus ook naar de vallei van de Brenta hebben kunnen afzakken. Maar de bres kon niet gemaakt worden dank aan den heldhaftigen weder-stand onzer troepen die er in gelukten hunne stellingen te behouden. ...— Laatsle ojpcieele berichten Fransch front PARiJS 3 Dec., 15 Dec. Tamelijk groote artilleriebedrijvigheid rechts van de Maas, vooral In de streek van den heuvel 344 en in den sector Beaumont-Bczonvaux.In de streek ten Z. van Zezones hebben de Duitschers een verrassende aanval uitgevoerd op een onzer kleine pesten. Zij werden afge-siagen.Setrekkelijk kalme nacht op het overige van het front. PARIJS 8 Dec., 23 u. Een verrassende vijandige aanval werd afgeslagen in de streek van Beauraont. Zeven personen werden gedood te Kales tijdens het bombardement in den nacht van 5 tôt 8. Engelsch front L3KDEN 8 Dec., 15 u. In den nacht vijandige artilleriebedrijvigheid om Flesquières en ten N. van den weg van tfeenan. Vsrders niets te seinen. LONDEN 8 Dec., 23 u. Plaatselijk gevecht ten 0. van Borrlon. Vijandige artilleriebedrijvigheid op onze sfeîlingen in de streek van Flesquières, flfîon-chy en Passchendacle. Wij schoten twee vliegtoestellen neder. Twee van onze vliegers zijn niet teruggekoerd Paliasnsch front R0WE 8 Dec. 150 van onze vliegers wietpen bommen op de vijandige stellingen. Troepenverzamelingen werden uiteenge-| drevsn tusschen Asiago en het bovengedeeltt < van het dal Frenzela. FIELDS" Dcrde jusrgsï&e — Hummar 931 i Prij# : 3 Maandftg 10 .... ....... ^: . , —

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes