Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

367 0
28 december 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 28 December. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 17 juni 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/8s4jm2450b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Oerdt jasrgsmj — K assumer £4 8 Pri)l; i MKiitlRta Vrijdag 28 Dccember 1917 ONS VADERLAND Administrai!* i A. TESVSPERE Drukkar-Ultgavar, 17, rut d« Vie, CALAIS Belgiseh dagblad verschijnende op al de dagen der week RstfactU i J. BAECKELAKDT I 7t rua Mortct, CALAIS ABONTVKMEnïTEUJ Per maand Belgle 1<""G Frankrljfe S.25 Eugelaisit-HoilsGi! 3.50 Pur trlmestff « E.OO » 6,50 » 10.00 Men r^eBirlJ ve i « On» Vaderland » i7, rue de Vie, CaSala Recht door, vnj en vrank voor Qoû en v<4>ik en Sand RI9AOTIISTUKKBM■ NlIUWt TK ZKNSXN RUI MONTET 17 IN RUS CHANTILLV 7« CALA'® AJBOWKEMEN'S'SPItlJZEW VOOR SOLDATES wm|r g>y o.iî5 dkz* abonnemcnten dienen met sv n*t*n& l"lr \ € ur.goru; jj 4 0 nummkrs inecns aangevbaaod sr c *o mk« "®r moiw l|<* aan hetzklfob adrei oezondin te v^ortîicn VOLKERENONTWA KEN Zaagt ge den naarstigen landman zijn scherpen ploeg in de veie aarde inzetten, er diepevorsa, al vliemend, doorsnijden, on welhaast het weelderige zaad in te eggen dat de weelderige oogst, die in den vollen zonnegloei van den naasten zemer vcrgulden zal, in overvloed voort-brengen zal. Zallen wij dit aog beleven, zal het ons nog gegeven zijn al die be-werkingen met menschenoogen na te gaan ? Zoo daeht ik bij het blikken orer al die akkers die voor mijpleinen zoover mijn oog peileakan. 't Bedroefde mij niât, 'k had den Heer gewillig het offcr Tan mija bloed gebracht en 't scheelt me niet, als 't Hem behaagt, dat ik de weldoende smaak Van onze vettigekoren-velden niet meer genieten zal. Deeh eene grootere smartgcdachte bestoakte mij bij dit schouwspel. 'k Zie r«ndom mij jongens rijpea, sehoone jongens, omdat ze prachtig zijn van b®uw, edel yaa inbant en zaiver van ziele, 'k zie joageas van ons eehtile ras rijpen in diep lijden. Doch zallen zij, gelijk het koren dat nu weelderig sehiet, ook •vervloedige en zuivere mannen-Vrushten afwerpen ? Zoovele gevaren liggea als stronkelsteeaen op den akker, zoovele zedenbedervende strikken bela-gen han leveasbaan. Zallea ze niettemin vruehten afwerpsn en in welke mate ? De landman bebouwt zijn land, ploegt diepe voren ©ta 't vettige mest erin te bergen, egt met mate en zaait er, kwis-tig weg, 't wondere zaad ia : kortom hij bereidt zijn laad, bezorgt zijn veld. En wat gebeurt er met onze jongens. Wor-den ook zij voorbereid tôt hun latere volksleven? dat zee zoetjes in hun oorea kllnkt, bijna niet een enkel lied doorzindert nsghunne hongerigezielen, ze keaaea geea bevelen in hun taal, eiadelijk, di<! eehte vlaamsehe geedhar-tigheid die hua leven, in vredestijd, zoo praehtig blinken deed, bekommert zich niet meer om hen : Werd dien rijkea akker maar een weinigdoorploegd met haa taal, Wun zeden ea hun gods-dieast, ze zoadea z»o sehoone botten, zoo rezerig bloeien, zoo 'n gezonde vruehtea dragen. Doeh die vlaamsche gulhartigheld die hetleve* hunner jeugd omkransde, ia lam geslagen, ze voelen zieh alleen, varlaten, geclwongen dat machtig grsot lijden totaal alleen le torschen. Er is niet eens een teereziel rondom hen die hun zicleleed begrijpt en lenigt ; ze verdorren natuurlijk, als een bot die niet kraehtiggenoeg gevoed in zijnkrep verdroogt en afvalt, ze gaan weg... het zoat dat hen zou moeten zou-tea is zeateloos geworden, heeft zijn nataur verloren, wie zal dan de spijzen den smaak geven, wie zalze voorverderf behoeden ? A«h, hadde men toch ooit het gedaehtopgevathet ware volksleven in onzejaagens wat meer te ontwikke-len, de zuivere rasdeugden degelijk te verseherpen, er zou een blinkende blos op de paarse kaken dier bonke karels komen te staan, en zoaden ze zich dan nog vermeiea in zeo 'n lage praat ? Zoaden ze niet fier zijn Ylaming te hee-ten en te zijn, een sohoone taal te spre-ken ea eçn rijke deugdenschat te garen? 2e dezen die meer willen schijnen die taal zelfs niet eens hooren gebruiken. Ze achten die vreemde taal meer dan de hunne en gaan er fier op een woordje fransch te stotteren ; ze verleeren hun eigen taal of liever geven zich uit voor vlaamsch-onkundigen. Zoo ging er eens een onzer volksjongens met verlof naar Emgeland ; een heer vroeg hem of hij Ylaming was ; onze jongen begreep wa dit doelde en had niet eens den moei « ja » te zeggen. Wondet en toeh waar Naast de lage pronkzucht naar fransch pralerij voelen zij ook het innig verlan gen naar de fransche zeden, en dit il voor onze jongens gelijk met zedenbe derf : ieder volk immers heeft zijn ras eigen zeden, verliest het deze, dan is ' een verminkt volk, zijn godsdienstover tuiging gaat met één aan 't verzwakken de eerste schakel is gebroken, en hee de ketting vernietigd, 't is gelijk eei gebroken vat dat te water gaat en na tuurlijk duikelt... Zoo werden onze joo gens dagelijks, deel bij deel, zedelijker wijze, gewond, nochtans mocht d( lichamelijke verminlcing volstaan... Droef is 't om zian, ons ras doorstrijd zoo 'n scherpe vuurproef dat het dich bij zijn val staat en er haastig dien gewerkt tôt scheppen van een raseigei leven rondom hen, yrant gaan ze oai volk niet geven wat de natuurwet eischt lijk het medelijden het aantoont, en di belangen Betalen wa iedereen schuldig is, geeft het midde om niet eens de overmaat te moetei wegen : immers hoe lager de gevoelen van een volk gaan des te hevigerook za de weerwraak stralen... Hij die dit prin ciep ontkent is doof voor elke psycho logische karaktertrek. Ilebben ze dai nog de hand aan dit werk niet geslagen hebben ze nog niet eenigermate in di richting gewerkt. Yoorzeker er is iet daartoe gedaan. Lezing, echte vlaamsch lezing is iets, en 'k ben er blij om dat e onze jongens eenige eigentalige lezinj toegekomen is, 't herinnert toch no| hun eigen-zijn. 1s dit Yoldoende ? E diende meer gedaan. Ook is er mee gedaan, de vakkundige leenboekeri heeft door zijn prachtigen steun zoo 'i diepe wonden gelenigd. Doch dit aile: is mij zoo weinig, zoo nietig, zoo on machtig om onze volksjongens tôt hui volkomene volkskraclit op te tillen ; d< taalkennis van den overste tegenove; den onderdaan wordt vereischt eer d< kuil die hen scheidt gevuld kan wordei en onze jongens begrijpen kunnen da hun taal en zeden schoon zijn en zij hur rasfierheid kunnen herwinnen. Een omgeving die onze jongens hunn< taal leert hoogachten, hun zeden leer nakomen, hun godsdienst als de eigeni van hun volk leert kennen, is de eenigi die waarlijk sehoone jongens vormei kan : kortom hun vlaamsch-zijn edel ei schoon voor hun oogen spiegelt. Daar i: de redding en nergens anders : daarloi praktisch werken is noodig, theoretiscl alleen is niet genoeg. Rafaël LIPPENS. GRIEKENLAND De algemeene mobiUsatie in Griekenland Àthenen 24 Dec, — Mr Michalacopou^ los, ininister van oorlog, yerklaardê lijden s eene wapenschcuwing dat de regeering langen tijd gedvvongen werd talrijke offîcieren van het loger te ver-wijderen daar hij voor tegenkanting vreesde. Hij voegde er bij dat de algemeene mobilisatie zou uitgeiorpen worder met den terugkeer van Mr Venizelos. Volgens de Patris zullen vier reserve-klassen opgeroepen worden'in Chalcis. Voloen Phthiatide. IIet dekreet noodigl de déserteurs van deze klassen uit hun Ieger tevervoegen en belooft op hun geene straffen toe tepassen. Heî verwachî vijandig offensiej » Onbetwistbaar zijn de verbondenen. tengevolge de gebeurtenissen in Rus-land en den tegenstand van Italie, toi een nieuw oiîensief onbekwaam. Zij zijn dus gedwongen op het defensief te blijven en een oiîensief van wege den vijand af te wachten. Meer dan eens werd het reeds bewe-zen dat de verbondenen over een ver-pletterende overmacht zullen moeten beschikken om op den vijand eene be-slissende overwinning te behalen. j-Onze bondgenooten hebben zulks sinds iang begrepen en die overmacht wachten zij af met de aankomst der Ameri-kanen.De toestand is nu evenwel gewijzigd en de aanval moet van de vijand komen En hij zal komen. Duitschland immers heeft met ongehoorde moeilijkheden te kampen en aile redens om de kans te wagen voor de Amerikanen eene ver-plettcrende machtte vormen. Verdun is het laatste vijandig offen-sief geweest in het Westen. Sinds deze mislukking volgden de Duitschers een dubbel plan : omkooperij en verraad bevoordeeligen bij zijne tegenstrevers en de kleine mogendheden buiten strijd stellen. Het eerste plan heeft aan den vijand 20 milliards gekost maar we kunnen 't niet verbergen dat de uitslag aanzien-lijk is geweest. aangezien hij tôt de vervvezenlijking van het tweede plan geleid heeft. Het heeft hem de granen en de pe-troolbronnen van Roemenie verschafi na het grondgebied met de mijnen van Servie ; verders de streek van Yenetie en onmetelijke voordeelen in het ver-kankerde Rusland. Eindelijk is hij er ir gelukt onlusten te verwekken in Frank rijk. Dit was het verleden. Voor wat de toekomst belreft schijnen de meeste bevoegde personen over-tuigd dat de Russische revolutie niel zal opleveren wat Duitschland er van vervvachtte wel te verstaan in verster-kingstroepen.De wapenstilstand, inderdaad, ver-biedt de troopenbeweging niet naar het binnenland. Vergeten wij niet dat het Roemeensch leger 500.000 mannen telt en niet aangetast is. Het heeft achler zich Bessarabie en Ukranie waar het een veilig oord kan vinden. Het warc een verdedigingscenter waarop de ko-zakken zouden kunnen steunen. In deze voorwaarden zou Duitschland gedwongen worden voor de Pruth eene even sterke troepenmacht te behoudeD. ' Ook op het anderRussisch front moeten de duitschers "genige troepen houden, ten einde in geval van nood het hoofd te bieden aan de Maximalisten en hunne verpestende leerstelsels. Men heeft dus aile redens om te hopen dat de Duit-sche versterkingen zullen vergoed worden door de nieuwe inlijving in Enge-Iand en de aankomst der Amerikanen. 'tValtnute zien, op welk punt de vijand zijn troepen zal bezigen. 't ls heel wel mogelijk dat de vijand een be-slissende ramp oploopt of ten minste erg getroffen wordt. 't ls dan dat de verbondenen de uiter-ste krachtinspanning zullen moeten doen. Vocr de vcrulêSial der duiîsche vlooî New-York 24 Dec. — Admiraal Bradley Fishe heeft verklaard dat Amerika een plan opvat de duitschevloot te vernielen I>ij middel van vliegtuigen. Bradley ziet in dit plan het eenige middel om met de minst mogelijke ver-liezen zoo spoedig mogelijk den oorlog te eindigen. Wo!|f logensîraft den brand in de werktiuizen Krwpp Geneve 25 Dec. — De Agence Wolff logenstraft het nieuws als zou een groote brand uitgebrokcn ziju in de werkhuizen van Krupp. DE TOESTAND IN RUSLAND De kozakken tegen de maximalistenPctrograd 23 Dec. — Koursh is in de handen der maximalisten. De leiders der geinatigde socialisten en de verte-genwoordigers der ijzerwegbediendec zijn aangehouden. DeRadaheeft dealgemeene mobilisatie uifgeroepen. De kozakken stroomen toe te Tsaritzine, zij richten zich naai Rostoff. De plaatselijke maximalisten trachten den wederstand in te richten -met het doel de kozakken in hunne bewegingen te hinderen. De kozakken zonden een ultimatum naar de garnizoenea dei maximalisten en gaven hun 24 uren tijd om de vijandelijkheden te staken. De roode wachten tegen Ukranie Petrograd 23 Dec — Zes duizerid roode wachten van Pctrohrad en Mos-kowa werden naar Ukranie gestuurd, Eene poging der Leninisten mislukt te Jassy Eene poging der maximalisten om op het front van Jassy de regeering vac Lenine op te dringen door de aanhou-ding van de leiders der gematigde par^ tijen, is volledig mislukt. De kommissa rissen van Ukranie, de kozakken, Polen Bessarabiers en Muzulmannen beslotei onmiddellijk met geweld te antwoorder en deden de leiders der maximalister en de verdachte generalen aanhouden Yervolgens werd de eenheid van he Roemeensch front met dit van Ukranii uitgeroepen en generaal Tcherbatchef: als bevelhebber aangesteld. De ontwapening der maximalisten il begonnen te Jassy. Te Kief ,heersch volledige orde maar de strijd duurt voor te Odessa. Het anîwoord van den vijand op de Russische voorsteîîeii Baie 25 Dec. — De afgevaardigder der middenrijken hebben vandaag he antwoord vastgesteld op de voorsteller der maximaliste-n. Het antwoord moe' op 24 Dec. in den morgen overhandigd geweest zijn. Nieuwe aanhoudingen Petrograd 25 Dec. — Gansch 't bureel van de tegen-spioeneering van het twaalfde leger op het noorderfrontwerd met officieren en sekretarissen aangehouden op hetbevelder kommissarissen van het leger. De «Isvestia» legt uit waarom Trotsky de oostenrijkschekrijgsgevangenen wa-pent : Trotsky heeft vertrouwen in de oostenrijksche officieren welke zich maximalisten verklaren en wil hun het bevelhebberschap toevertrouwen van de legerkorpen die tegen Oostenrijk zullen oprukken indien dit land het aandurft den-demokratischen vrede te weigeren. Eene optelling der gevangenen Rome 25 Dec. — Een*telegram uit Petrograd zegt dat de regeering van Lenine bevolen heeft eene optelling te doen van duitsche en oostenrijksche gevange»en. Deze optelling zal eene groote teleur-stelling verwekken want sedert de revolutie werden de gevangenen niet meer bewaakt. Velen strijden reeds opnieuw in het duitsch-oostenrijksch leger en anderen ziin ontvlucht. Het schijnt dat meer dan een derde ontbreken. DeRussen ontruimenFijnland Stookholm 25 Dec. — De Russische garnizoenen hebben l'ijnland ontruimd dat zich onzijdig verklaart en gezanten ' zal sturen naar de oorlogvoerende lan-den.Zij zouden de onderhandelin-gen willen in *t lange trekken : Zurich 25 Dec. — Volgens berichten uit duitsche bron zouden de afgevaar-digden der middenrijken gedurende 1 twee dagen het antwoord besproken ' hebben op de Russische vredevoorstel-• len. Dit antwoord verwerpt de voorwaarden der Russen op zulkdanige mabier dat de afbreuk maarlangzaam geschie-den zal. Het is zonderling dat de duitsche bladen de russische voorstellen niet mogen bespreken en dat de « Vorwarts» geschorst werd om te duidelijk deze voorwaarden te hebben uiteengezet. Men denkt dat Duitschland zich in het algemeen op den basis zal t'akkoord verklaren, er echter bijvoegende dat het de bijzonderheden niet kan toetreden. Duitschland heeft enkel voor doel de onderhandelingen zoo lang mogelijk te trekken. 0p bel Syiaansch front ai i i n il .W3i Tusschen de Brenta en de Piave Rome 24 Dec. — Eene officieuse nota zegt : In de laatste dagen seint men vernisn-dering der bedrijvigheid bij den vijand en eene volledige;kalmte op ,22 Dec. Hettoenemen der artilleriebcdrijvig-heid op gansch het front van Asiago had niet duidelijk hetpuntbepaald waar de aanval zou geschieden, maar toch genoegzame teekens gegeven om ons de richting te laten veronderstellen. De vijandige taktiek wordt sedert de eerste dagen van Novembep aanhoudend vernieuwd. De vijand kiest eenen sektor en valt met vastberadenheid aan, zonder zich om de verliezen te bekomaieren. 't Is een hopelooze poging om het front te doorboren. Volgens de gevangenen wil de vijand kost wat kost in de pïeinen betere stellingen bereiken, waar ook de schrotnelijke verliezen zouden staken, zoo beweren de officieren aan hunne mannen. Wij verloren eenige stellingen maar de doorbraak is niet gelukt en zoo ver-lengde zich de vijandige aanval eenige dagen, tôt dat al dè beschikbare troepen geleden hadden. Dan alïeenlijk staakte de vijand zijne aanvallen om op een ander punt de kans te wragen. Zulks is het karakter der poginger van de 18e oostenrijksche divisie on langs met versterkingen vernieuwd oj de Melette. De aanval was voorafgegaan van de gewone artillerievoorbereiding vergezeld van gazverspreidingen. Maar niets heeft de Italianen belet versterkingen op de bedoelde punten aan te brengen. DeItaliaansche legerberichten seinen dat de krijgsbewerking nog aan-duurt zoodat het nog niet mogelijk is veel bijzonderheden te geven. Op 6Dec. had de vijand het gemunt op den uit-sprong van de Mont de Val Bella. Hij kon dit punt overschrijden waar werd vervolgens in zijn vooruitgang gestuit. De Italiaansche infanterie strijdt dap-per en de artillerie is een machtigen steun. Ook deze poging was voor den vijand de bron van groote verliezen. (Jedurende verscheidene uren waren de vijandige kolonnen aan de italiaansche batterijea blootgesteld en ondergingen zware verliezen. Het vijandig plan Rame 25 Dec. — Volgens een vijandig plan, zoo beweren de krijgsgevangenen, moesten de vijandige stormtroepen op 23 Bassano hebben bereikt en er Kerst-dag overbrengen terwijl de infanterie naar de vlakte zou doorgedrongen zijn. De strijd zal ongetwijfeld met dezelfde hardnekkigheid voortgezet worden, doch de Italiaansche vlakte is ongeschonden en veel vijanden hebhen er het leven bij ingeschoten. | De Italianen hebben dapper gestre-1 den. Gisteren ook onderging de vijand I zware verliezen. De italiaansche artillerie opende met honderden stukken het vuur op de vijandige kolonnen en tel-kens werden gansche rangen vijanden weggemaaid. Pogingen tôt verbroederini De vijand heeft langs dePiave gepooge met de Italianen te verbroederen, even als hij deed op andere fronten. Overa werden schriften uitgehangen, onz< bondgenooten tôt overgaaf aanmanendc maar deze hebben geantwoord met hun machiengeweren en de kreten : « Leve Italie ! » Hevige strijd op de vlakte van Asiago ROME 2G Dec. De strijd is gisteren herbegonnen cp de vlakte van Asiago. De tegenstreyer trok zijnt pogingen samen op onzen rechtervieugeî tusschen de Col Rose en de Val Franzob, doch hij kon niet verder komen dan de wo ningen van Sasso. Onze troepen van Costalunpo en Mélagt vernieuwden mesrmalen hunne aanvallen o> den Col Dol Rosso en de Vai Bella welk& zi eindelijk veroverden. In den namiddag verminderde het gcvech in hevigheid. Links van de Brenta werd eens vijandig; poging afgeslagen. DUITSCHLAND De kolennoodin Duitschland ■ Zurich 24 Dec. — De Duitsche er Oostenrijksche dagbladen schrijver gansche kolonnen vol over den kolen-nood die in de laatste tijdzeerdreigenc geworden is, De overheden van Francfort hebber de drankhuizen gedwongen voor he publiek open te blijven zonder ze toi drinken te verplichten. De drankhuizer zijn dus een toevluchtsoord geworder voor de personen die zonder vuur zijn Talrijke fabrieken liggen stil bij ge brek aan kolen. Gratz, Trieste, Walzburg en Lins hebben volledig gebrek aan kolen en gaz Duitschjand kan aan Zwitserlanc de 523.uOXj ton kolen die het maandc-lijks moet uitleve;cn r'etverschaiTen. Minister Homann noerade den toc-stand kritisch. Toen hem teegeroeper werd : « Maakt vrede » antwoordde hij Wij wenschen zoowel vrede te maken als gij en de leden der regeering weten dat het volk hem eischt maar de vrede moet niet gesloten worden naar den wensch van den vijand. Wij willen een eervolle vrede. Laatste ojpcieeîe berichten Fransch firent PARUS, 26 Dec. 15 u. Rechts van de Haas dsden wij een hevig vuur staken op onze lijnen in de streek van Bezonvaux. In de streek van St. Quentin en den hoegen Eizas drongen onze troepen in de duitsche ioopgrachten en maakten gevangenen PARUS, 26 Dec 23 u. Rechts van de ftlaas vis! de vijand twes malen onze siellingen van het bosch van Cou-rjères aan. Kiettegenstaande een zeer hevig bombardement kon hij onze liji> niet bereiken en liel talrijke dooden op het terrein. Engelsch front L0NDEN 26 Dec., 15 u. Pricts bljzonders te seinen. LÛNDEH 26 Dec., 23 u. Vijandige artiileriebedrijvigheid om Vimy, Havrincourt en ten 0. van Yperen. Sneeuw op gansch het front. I De Belgen te Lourdes R £1 de Belgen dis Lourdes bezeeken, g ^ komeft samen in ^ | Palais du Rosaire n Waarom? Or.idat zij, mesr a!s de N H vrije toelatiïtg hebbende tôt de zaler. jâ § der tentoonstellingen van aile slach van g S gedenkenissen, daar ontvangen worden N N docr een FRANSCK-BELGiSCH H personeel. C

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes