Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

621 0
12 november 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 12 November. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 19 augustus 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/rn3028qc8z/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ONS VADERLAND ' 1 ' >'1 ~~" "" "" ■■ »— I, ^ ]■ , ^ ^^Ki2»'^-r4arE«î£?UYLE RECHT DOOR. VRIJ 4 EN VRANK •♦ *- 150 d "f»™, V», fr.„«r„*. „. ™. -. »i., «L»,S I AIMH I OPSTEL'i J> BAECKELANDT( rue USortet, 17, CALAIS» "#■ VlJUH bUU LN VULK hN LAND! Mon ,<r,,, , .,,rKO m7; îibu. ru. st. D.uL. o.» .. .» Ml .1 ou. ^ .... — correspondante!!. | KERSTMIS NOËL ! I N1EUWJAAR ETRENNES I ! S.K.V.H.-S.CJ.CXW. ♦ Eerste Premières î icschrijviQgeH souscriptions " ! MiDister Helleputte (le storting) fr. iOO . j Jansssns de Bisthoven, gouverneur 100 J I Mgr. De Wachter, (le versement) # 100 I j Mgr. Marinis (le storting) 100 j j E. H. Deken Ostyn, Veurne- — — 100 £ ♦ Steyaert, arrondisssmentscomm. 100 ♦ ! E. H. Delbare, principaal, Veurne 100 . J Br. Van den BulCr,e, Veurne 100 • 1 K. VI. Hoogeschooluitbreiding, Veurne 100 I j E II. Giénisson, aum. div. 4 D.A. 100 | j Dr Willems, Belgian Field Hôpital , 100 j ♦ Aalm. Is. Lambrechts 100 ♦ ! Dr Fr. Dacls (le storting) 100 . j Aalm. Van dén Berghe 100 » j Aalco. Ruyssen 100 I | Dr Bessemans 106 j | Aalm. Denys 100 j ♦ Dr. GiavtZ 100 t ; Aalm. Vaodermeulen 100 . ♦ Aalm. Lamertyn 100 » λ Eenifder gevewat hij kan Que chacun donne J OOK I)E KLEIN STE bij d rage selon ses moyens.Tout | wordt in darik aanvaard. don, MEME LE MOIN- » | Inschrijvingsiijsten en DRE est un soutien f 2 sli'ooibriefsjes verkrijgbaar pour l'œuvre.Circulai- î ' Collège, Veurne. resetbd 1 letinsdesouscr, J 1 ' Collège, Furnes. à Over Eeredienst Jongens, ge hebt no g van die vrouwen gezien en geweten, die 's morger.s ter kerke el enfonge litaniëi en gebedekens voor al de heiûgen van't paradijs gingen opsnabbelen, niettegenstaande de jongens tfcuis elken morgen in moeders afwezigheid bal hieklen, 'en dikwijlS half verzorgd en gevoedeïdnaar school moeslen loopen; of-wel van die vrouwen die met hun stoel heel de kerke rondiijier, om vooral de heiligen die er staan hun compliment te gaan opzeg-gen of een kcerske te ontsteken, zonder ooit op Ons H este in 't H. Tabernakel te peinzen, die toch veel meer is dan al de neiligen... Maarwe zullen er maar nietveel kwaad van zeggen : it is menscheiijke on-wetendbeid. 't Slechtste van de historié is, dit zij tusschen haakjas gezegd, dat die menschen, als de pasier aan't preeken is van de slechte menschen, ziiten kijken naar scheeve Siska en zwarte Mie, en blij zijn dat de paster lament geeft op hun kappe, zoo meenen ze ten minste ; en preekt hij van de goeie menschen, ze dosn hun oogen. toe en ze vouwen hun handen godvruchtig samen op hun schoot, lijk een katte die een zoete brokke krijgt. Zitten ze echter op een koffiepartij, dan vertellen ze, onder ons gezeid en elders gezwegen, si't geweten en ongewsten slecht nieuws, dat ze kennen of vernemen of vermoeden, van al de gebu-ren van 5 uren in 't ronde... Waarachtig, ze peinzen dat ze maar voor de slechte me<.sc'"en moetÈfi lezen ; zij zetf staan bui-ten kwestie. In de wandel heet zulk volk '. truntekassen, kwezels of dibben. Maar, ge hebt nog menschen van een ander soort, *b. v. onze buunrouw. Ze * kwam eens t' onzent thuis, voor den oorlog# ■vvel te verstaan, tusschen naakjes gezegd ze natlden een huis van commercie bij haar, en ik verzeker u dat hethuis goedezaakjes deêd. Nu, onze buurvrou^ kv/am ten onzent, met nieu • jaar, om het ons te wen-schen. En moeder, van 't een en 't ander s sprekend, zsi onder meer : Ja, ja Marie, j ge mo'ogt uwe handjes kussen, gehebtnog \ al wel binnengehaald van de jare en vcle j geld gewonnen, ge moogt den Heer danken | voor 't verloopen jaar! — Wadde, was het | vlak erop, wadde, we hebben genoeg gele zen er voor ook ! Die Marie en keek al niet veel op naar den piooi die haar opkomende jongens ramen, ze waren al niet sktupuleus in de commercie (anders kom je nievers op den dag van vandage, was haar spreuke) en als ze eens dat't paste ter kerke ging, ik wil wedden dat ze masr ééne l'.tentie haci . •dat ons Heere hun zaken zou zegenen, en veel geld laten winnen. Zoo vindt men b. v. osk boeren die den Heere dienen, niet met de heilige vreeze voor de zaligheid onzer ziele, waarvan het H. Schrift gewaagt, «naar met een stoffe- ' lijke vreeze, voor de plaag van de patatten, het verhagelen van den oogst of't vergaan i van de beesten uit den stal. 't Is zoo min of meer 't zelfde aïs die sol-daten, die de Zondagmis brossen zonder reden, vloeken dat de tranchée davert, vuile praat uitzeeveren, maar dtn dag dat ze genepen zitten of naar een slechten secteur verhuizen, ons Heere te voete vallen. Ware't dan nog om deemoedig en recht-zinnig vergiffenisse te vragen ; neen, maar wel alleen om van hem 't bewaren van hUn leven te bekemen. Zulke menschen ht et ik schooiers, ofwel in huidige soldatentaal : kloppers. Ze kloppen ze voor hun centen, voor hun vel. En in hseî hun godsdienstig-heid zoeken ze meer zichzelf te dienen ^an den Heere. Zelfzucht in plaats van vrome godsdienst'in. Dat men 's Heerens zegen over zijn stof-feliike onderr.emingen inroepe, dat men de Heiligen eere en vereere, dat men om het behoud van zijn leven bidde, eersie klas ! Doch dit moet gebeuren met maten en ge -v>.ichten,' dit zijn zaken van vweeden rang. Op zoo iets 1 et hoofdgewichtleggen is een misop/atting van den kristelijken eeredienst Maar binst dat we aan 't k^aaosfreken zi n, kunnen we er even goed nog een ka-tegorie mannen ook eens doortrekken. Die mannen hebben geen misopgevaite godsdienstigheid, doch eerder te weiriig godsdienstigheid. 't Zijn die mannen die zoo wat hun broek vagen aan 't service van n den Heere. Ze gaan liefst naar missen zon-•*r der sermoenen, godsdienstonderwijs zoe-1S ken ze niet, ze vermijden het eerder, den 'n Heere dienen omdat het « ortzen Heere» iS is, daar denken ze rie aan. Zegaanweke-■d lijks een half uur met hun handen op hun ;n achterste, horken raar de mis met militaire muzisk, dat is 't gemakkelijkst en 't ple-zaatst. Die gasten nouden er geern bij zijn in om naar den hemel te gaan, maar ze zouden >T daar geern zoo goedkoop mogelijk aange-;r raken. Dat îslauwheid, gémis aan edel-:e moedigheid. e Al zulke opvattingen van 's Heeren dienst zijn kleingeestig of zelfzuchtig, en strekken weinig tôt zaligheid hunner zielen s» en ten voordeele van onzen edelea gods-ie dienst. is * * * ir Hoe heerlijk daartegen de echte, ridder-n lijke, ware opvatting van dien eeredienst, 5' Doch hierover een volgenden keer. >j Kijkje rond 'toorlogsveld \ Op het front van de Sommr is de artil-j leriestrijd zeer hevig. Geene infanterie-| beweikingen hebben plaatg. Maar hoe i ken 't anders, de aanhoudende regens | hebben de slagvelden in moerassen her-schf>pen.Op het front van Verdun gewaagt men ook van niets anders dan van artillerie-strijd.' # Op het Roemeenseh front maakt het léger van Falkenhayn, aanzienlijk in mannen en munities versterkt, langzaam ; vooruitgang niettegenstaande de Roeme-nen wederstand, ten Z. van den bergpas den Rooden-Toren en in de vallei vaa Prahova. { Ten Z van Predeal en in de vallei van ■ Prahova wordt de drukking ook zeer he-■ i vig. De vijand stelt op deze punten aile Îpogingen in 't werk om Bukarest te na-deren. Ailes doet echter veronderstellen dat het spelletj8 niet zoo gemakkelijk zal van stapel loopen. t In Dobroudja is het beter gesteld. Daar . levert het tegenoffensief onzer vrienden j den besten uitsbgen op. Na de verovering van Hirsova zijn de ! Roemenen reeds op 30 km. ten N. van 1 de brug van Tchernavoda angekompn. 1 Langs de Zwarte Zee schijnt hun vooruitgang ook zeer belangrijst te wezen. » Ongetwijfeld heeft de vijand nietveel hoop deze streek rog teheroveren, v-ant i anders zou hij er zoo erg niet huishou-; den en dorpen in brand steten. t De Russen en Roemenen kunnen ons nog verraseingen voorfrereiden. J. B. - - »■ muraimm Lit Hole's Review 1 S ! iVeuti* llteitiOhJa ecnc groede /.aak De Fransche feening SSecB* daK fll suiliiarolat | Pari]', 9 No*. — M. Ribot heeft in de Ka-mers verkbard dit de îaatste leeoinj n milliards 36o millioen frat ken opgebracht heefc UIT ITALIE Oo«4^îaP8jk®el>« vésrli«szert j Rome, 9 Nov. — Het groot santal dooden die, niettegsnstaande eene prêtais uilgeloofd vrord aan deze iie hunne doode makkers me-denemsfl, op aet slagireld gevoaden werden [ getuigl, dat de Oostenrijksche verlieien ver-t schrikkelijk moeteu geweest ziju. t 30.000 mannen werden buiten geyeeht gesteld. Oostcnrijk zal mair moeilijk d^ze leetn-tsn kunnen aan?ullen. ?«rieKd«Ë» bf'&SEge» hn»n« lijnefs voornii Rome 10 Nov. — Eeine ontmoetingen op verscheidene punten. In den Noorderlijken sector van den Carso brachten wij onze lijnen op verscheidene punten vooruit. M. Wilson zou herkozen zijn 272 stemmen tegen 259 ■ m H D* toestand i« no? al iid onzeker. D« « Associated Press » schrijft aan M. Wil-W soi s52 stemmen toe en aan M. Hughe* 23$. Bu 60 stemmen zijn nog oezeker. Il New-York 9 Nor. 7 ure, m Men dealt de rolgende uitslagen mede î ra M. Wilson 1 stemmen Pj M. Hughes 34) » Twijfelachtige 37 New York 9 Nov. 7 u. 35. pj| Men seint de volgenda uitslagen il M. Wilson 251 stemmen || M. Huches 247 || De « Uoitei Press » seint dat de North Da | kola ifoor M, Wilson gestemd heeft. Il De Iaatste cijfers d^e inkwamen gavende Tol-H gende uitslagen : W M. Wilsoh 256 stemmen M* Hughss 243 stemmen .. ' Twijfelachtige 82. = De a'gemeene uitslag zal kortetings gekend ; z'j^- De R«pablik$ia«a betwUtea •l- «iesï a. i- New-York, 40 Nov. — M. Wilson werd herkozen met 272 stemmen tegen M. Hughes die 259 stemmen bekwam. t. De republikeinen wilien den uitslag f van de kiezing betvisten in de stateo i waar de naeerderheid zeer klein is. i S»s bmsaenlftndache teestatd ï» seeer opge«ond«a | New-York, 10 Nov. — De onzekerheid ; van den uitslag heeft de gemoederen op->a gehitst en ernstigegeschillen veroorzaakt. j Stembureelen werden gesloten. Bloe->1- ! dige botsingen hebben plaats gehad. j De nieuwe voorzitter, eender wie hij is, zal het hoofd moeten bieden aan een ernstige binnenlandsche toestand. De wereldoorlog die de Amerikanen , met koolbloedigheid bij vonen, veroor-n< zaakt in Amerikaeen echte burgeroorlog. Eéti vliegtuig stijgl op de fiankan van aan Zeppelin _ — _ Berûe; 9 Not. — Uit de Thungauer Zeitung : Gisteren morgen kon men al met eens ach-ter een Zeppelin, die het meer van Constanza over^lcog, esu vliegtuig opmerken dat op d« zelfd?hoogte >loog maar juist in tegeno verge-stdde richting. Men h«d den indruk dit het vfiegtuig zijne vlucht begon van op den Zeppelin. 1 Alhoewel men het feit met een rerrekijker 1 niet beter epgemerkt heeft, blijft men tech bij dit gedacht. Bidfijvighafd van anze illvgera y9Uii|ii|j van wn*u w uw»jvi« Ouze vliegers hebben 77 gevechten geleverd gedurende deweîke een fokker nedergeschoten werd in onze lijnen en een « rumpler » ver-plicht neder te dalen. E n'ander vliegtuig werd buiten twijfel ook getroffan. Onze vliegeskaders wierpen meer dan 700 boffimeu en obissen op de vijandige kanton-nementen, namelijk op de statie van Lens en Vouzières. j Officielle mededeelingen | LèHavre, iO Nov. — Groote artiUeriebedrijvigheid op gansch het Bel- j I gisch front maar vooral ten Z. van Nieuvopoort en in de streek van Diks- i I muide. Bommenaevecht rtabij Steenstraete. _ i P»ri|«, fO Kov. 15 u. i i Kanonvuur en schermutselingen op verscheidene punten van het front. j i IParljs, ÎO Hov., *8 ■. t Ten N. van de Somme veroverden wij verschillige vijindige loopgraven j : ten N.-O. van Lesbœufs en in de streek vanSaillisel. I Een vijandige tegenaanval werd op dit punt afgeslagen. T Ten Z. van de Somme, tamelijk hevig bombardement in de sectors van j f Pressoire en Ablaincourt. , * I Op den rechter oever van de Maas\ proote bedrijvigheid der beide artille- T f ri]m, voornamelijk,tusschen de groeven van Haudremont en Damloup. T | Geene infanterie be werkingen. I l Londen, 10 Nov. 10 u. 10. — De artûlerie was langs weerzijden zeer I î bed'iiv'0 op de boorden van den Ancre. i De Duiisckers mieken gebruik vanstikkende bommen. _ i Ten N.-O. van Festubùtwerdeniwee tranchéemortiers tôt zwijgengebracht. i Londen 10 Nov. 21 u, 20 — Geene wijzigingen op het front. j ; Onze vîiegpr'i waren gisteren zper bedrijvig. Een esknder van 30 vhegtui-: qtn vefspr; idde een eskader van 30 tôt 40 vîiegtuigen. Men zag zes vijandige | 'vlieqiuigen bsginnen vallen. n , iVerschillende andere ontmoetingen veroorzaakten den val van y anapre vijandeiijke vltegtuigen, waaronder 3■ vernield werden. Wij haalden een drachen neder. . ' i Zevenvan onze vliegers kwamen niet terug. Uit Hole's R«riew Polen wordt gedwongea te strijden tegen zijn wil. Belgie ziet zijn vrij volk elken dag meer en meer behandelea als slavsn. De Neutralen dsrken en -wijgen.... O heilige diplomatie! Wïlt gij op de hoogte blijvMi dar laattls oorlogtberichln Bssst « Ons Vaderland », De @orfog in Roumanie Erne Tijandige v&rraaaiag | verijdsld t Bukarest 10 Nov. De gevechten duren f voort in de vallei van Praharo, de streek j van den Oit en den Donau. Eene vijandige poqing om met booten de brug van R^madanygairgu te naderen is mislukt. Japon xal aan Rocmenie \ l«v«r«n \ Bukarest, 9 Nor. — Roemeensche tfgevaar digden zullen binnen kort naar Japon reizee • om met dîze Iaatste mogendheid contracten te , ! teekenen, betrekkelijk den aankoop van oor-I logsmsteriaal. I Rond den oorloq IUeeb^ming vaa Portugal aaa den ooflog Lissabon, 9 Nov. — De voorzitter heeft ia de kamers *erklaard ; !De eerstî Portugeesche «jontingenten zijn gereed om naar da Earopeesche slagvelden te . trekkea en mede te werken aan d« zijJe der H mogendheden, die strijdsn voor hetrecht. ^ De medewerking vaa Portugal aan den Eu-J ropeeschen oorlog verzskêrt de oaafhankelijlt» hoid van Portugal. Zij ne toekomst is dus ia dt î loopgraven van Europa. 1.1 * & ^ Nummer 569 >hïs?ôm~Tè?Tb Prys r Gentleman Zondag- 12 -iovember 1910*

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes