Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

163 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 02 April. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 24 maart 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/cc0tq5sh5b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

jiâi*giittg — Mata ttsr 1034 Pri}i 5 ceati&ms* Dinsi*g 1 Apriî im t-^jrm^Ar^ivwsie^jiiMrtKHtBttsatcikii iirreains- ■^^_^a^M2rcrv3t^.'Q^«g^«a«»crT^r»agi»ai ONS VADERLAND STICHTERS : J. Basskeiasdi es A. T«r^psr: Belgiscfa dagblad vèrî^jj-aencta op ml dé dagen der week Opsta! sa* Behesr : i. SÂEGKELÏNBT 17, rue Slortst, CALAIS iîLBOWKiBMKpf'irSN 'es* KaaasssS SS®£gfe â»^6 Fa*R®S£a*?JÏ£ 3,-35 EàK^eSsJ&ili-SfoKlMarâ 3.S© 'sea- trime» t«w* « S5.©3> » <3-KQ * a. ©.O® MS«» »«krM»'e * « Om WawlepShnwa » *•», *»»•« Sfortet, ©»IUr1s Eeclit âmr, wij tu vrank wùûr Gmï en wlk m hm4 RSSMTIBSTUKKeK. MIIUW1 T! ZSNMN KUR MORTSV 19H4 RUS «HMt!l.kV Tt Ul.kll ABOÏSR'iSIMSSNWSFaiJ'SSÎW VOOR 80MATBI ^*®5* W@ek ©fc35> ®s» ABONNSMRNTBN DIENKN W!«T Rfi!N®Ta*î8 l O NUMMSrtt INSZN8 AANOBVRAAQD RM SSAOKLIL»JU8 3-«3cT s^sa^^w» HSTZSkPDS ACHHXC «EXOIV*?RN TB W«?R!F-SrW DE TOEKOMST II Gij moet U aan 't weîk zelten.trof: aile moeilijkh&den, trots alla weder varigheden. Ocs doelwit moefzijn d< ontwikkeling van ons-volk lot eei krachtig volkslichaam en een krach tigen voiksgeest. Bij de ontwikkeling^vanhet iichaan moeten wij streven naar hoedanig heid, naar gezonde werkkracht, naa kloeke hersenen waarin klaregedacb ten kunnen gedijpn, vooral naar ver fijnd waarnemingsvermogen, naa zorgvuldig opgevoede-zinorg_anen di de vensters zjjn wàarlan*.'s heî eerst licht, en de eerste luchî io dèn gees binnendringt Ik wensch niet aa on vol'c de bleekè, te vroegrijpe e schijr geleerde kinderen die men ai pronkstukken tf.n toon steit et-., di aog knoppen, reads vsrdorde vruch ten zijn. Ik wensch even min aan on volk chterlijfce en verlaten kir.der •wier geest en waarnemingsvermoge met eens reeht lof otvtwa^ing lora? De leuze moet zijn ; een gezond li chaam om een.gezoi den geest daari te huizen ; een gezonde geest om te zedelij e grootb id en hoogere volks ortwikkeline wper te keeren, De lich r.- elijk?» gezo dheid is d eerste vereischte tôt verhooging va hSridsvaard'ght-id, tôt verb ffîng va geestes bevoe dheid E n g- zo volk kan omboog^ijzen ; geen sfge beuide raannen in de mi rien, gee buisgezinnen met bedorven longe door hetkuischan van konijnveller geen meisies met ingedruUe bort bij het dag- en nacht kant.werker geen moeders met verv ongene ge ■wrichten in de natte «contenus geen boop dronkaards drinkend b gebrek aan opvoedi g, geen hoo zuigelir'gen hongerig omdat het ft briekwerk hun moeders uitgepn heeft, geen bende menschen die f 't belang van hun hart en geest, in d ■wilste sportproeven stellen Die mer s'chen moeten eerst gezond worden Hef. zal hard zijn het rukken va ons volk uit de vore der oataarding naaar de ure is geslagen. De gezondh°id van ons volk z? vooral de vrucht zijn van on" n pige persoonlijk'n arbeid. Wel is hç plicht van de «overhaid», van he «bestuur» algem^ene maftregelen t treffen, maar even gewich ig is b" gesond leven v^n iedere afeonderlij ken mensch, van ieder huisgezin ei daarin hiibt gii, vlaamsc~e jon,rens ve^l te leeren Gij hebt te lecr n u-. huisjp, hoe klein bet ook wpze, t schikken en te voor-zien aan lucb en licht en gézondheid, uw leve in dit huisje te r, gnlen op ver standige wijze, in voornaamhei en in matigheid. Gij lu bt te leere niet langer uw huisje als uwe slaap stee te aanzien, maar aïs de plaat waar uw freste levensgenietinpen t vinden zij zoo gij 't ma^r goed. wee aan boord te leggen. Vergeet nooit dat de "gezond heid s maat van huis, hitjsgezin enarnbact: ook de mate van de volksbrarht if De kloeke licham&lijke bouw va uw nakomfîingschap is de beste bo dem tôt kloeke g^ester onfwikkelin en juistuwe levenswijz©, uwe mstit heid, uwe toev.-ijdingaan tiw kro^s zullen daarin voor de volgende eeu den doorslag geven. Wie zal in de toeVomende volkg renschikking den goedesdag drager Een onhandige zwakkfling of ee kloeke klauwaard ? Wie zal overVlaauderen's'oe'^oms besligaen ? Een vervreemde achtei ling of vlaamschf: hersenen met ee vlaamsch hart ? Jongens van den IJzer, werkt e waakt. * * * Uw doelwit, kloekevlaamschelJzei jongens, moet zijn de ver iere on' wikkeling van een krachtigen volks geest. De beginselen v-ui uwe %rakkundjg of beroepskundige epvoeding als we feldburger hebt gij nog te leeren. Gij hebt te leeren dat gesn tnkel s stiel, geen enkel vak, geen enkel be- - roép zonder invloed blijft op de alge-3 meene volksopbeuring, maar dat al-i les meewerkt tôt de verheffing van - den mensch en Ta» een volk zoo het bezield is doorden drangnaar schoon i werk, naar d^gelijkheid, naar beter - schikkea en i&richten, bezield door r hoogere tucht. Gij kebt te leeren dat gjj moet pîre- | ven naar de grootste bekwaambeid, * r na r de grooiste bevoegdheid, niet â om even aoo goed te dosn als de an- 0 dere volke: en, maar om beter te do n ! omdat tij van edele afko nst zijt, om- -s dat gij Vlamtng.zijt. Eoeken en leeren zulleo U heipen. Zijlfstand gheid en s onvtrsafîgd werken moetea den door-e Hlag geven. Aan onze ontwikkeléen k©îsat het reeht toe 7'ch aan hun voîk s toe te wijden. Zij II en zijs bezkld ! -•= door hoogere vollsliefde, die ware a blijTende volksveriieffing b&werit. Zeiden stond ik mepr vetbaasd dan - d< n dag waarop ik vernam dat een R mijaer beste vrienden, ean Waal die t geen woord vlaamsch spra tôt !ee- '■ r<sar benoemd wis in «ene nifuwe i v I. ; * a i n s (j h a n i j v- e r h <-• i d s c h o o 1. JI i j leer- 1 ® de vlaamsch om zijne lessen te kun-Q nen gtven. n d ' i n i n !, < d Gij hebi te leeren daTeen vaSœan, t een ber< e isman, die zich van de ge- : _ meeÉlcIïsp van hu»*« wèreld-mede- > ,f burgërs afsluifen. als werildburgers ! ij tiiet xneèr tellen. Uwe nederlandsche 1 p vaktijdschsiften zullen U vooruithel- I. pen en U bet werk van de wsreld aan t i;or digen ; .?ij zult hun mededeelen i] hst c e 'spronkelijk werk van vlaamsch e génie. i- Hfi; eergôioel van i»et vlaamsch ! wereldbtrgersqhap moî-t U be'zielen n en veibiedt U a!s knecht van een an-der volk op te treden. * Zo-> gaat jong Yiaanderen de'toè-il kQrnstin. n F.D. j *— — — * Onze iasdirijv|n|s-îijsî 3 Wij ontviogen volgend schrljvan : Uw opr«ep tôt steua beef=t miigetrof-' fen. Siads twee jttren ksb ik uw bla4 v aitîjd met de este smaak gelezsn. Hoe aaagena \m voor ons, verre van ons lieve Vaderlané in eigentaalnieuws 3 over.oD e dtppare soldaten te veraerneu " Uwe pngingen werpen vruchten af, Waarde Ilesr, zulks kan ik bestatiger; Q in mijne omgeving ; zmIVs verneem ik door bijna alie soldaten die lanrs bier S m veriof komen. e Doet vooral van mijnen 't wege eenen ' 't groet aan Audor Junior, Die be'Vft soms een goed woordj^ over voor ons jonge 1 _ meisjes. Die heeft gelijk, Waarom zou 1 mec ons moeten vergetèp. Ik geefhem 1 , wel honder 1 kussen terug van deze die ! hij ons zoo gan^ .3 stuurt. ! Hierbij 5 fr. tôt âleun van uw bîad. 1k heb al h»t mogelijke gedaan om ' f handgifte te /Jja. Ik v/ild» dat enze Vlaamsehe joegeas df'ze kleine bijdrage • ' tôt eene schoone som vermeriigvulirw. «7 den. Ik blijf uwe troùwe lezcras en weasek - u veel geluk. FLOBIDA MA.ERT&NS, D Manchester (England). i} Florida Màertsns 5 fr. il Aalmoezenier D^ Smodt, Villa Bon Repos, Lourdes 25 fr. H Naamloos 10 fr. Dr Bessemans 10 fr_ S E A',ti*»rens, Z 44 - 7 komp. 2 fr. P. Vao der Meulen 5 fr. Jsak Vandprgrac! t 1 fr Jan Rf.yniers, £) 225 - 4 kornp, l fr Aug. liombout, D 6-1 komp. 5 fr. Juk-s De Spicgeietre 12,50iV 76.50fr e Overdracht 2g5.__fr Totaal 361,50fr. ^ Op de Oise is de vijand in bedwang gehoaden 0? DE SCÂSPE ONOERGIKG HIJ EENE NEDERLAAG Hij HA& HET 0? DEN HEOVEL VAN V1MY EH ATEECHT GEHUNT is vallei vaa de Oise vcrspsri Amiens is het des! der Vijand De vallei van de Oise is voor de vijanc verspe-rd. Het Fcansch leger heeft door zijn' spoedige tusschenkomst de Duitscher belet zich eenen weg te banen îangs d' natuurlijke overv/eldigingsbaneE. D' weg naar Cornpiegne is goed verdedïgd Men heeft meer bijzonderheden ove het gevecht daf plaats gretp te Mont Rônaud. Deze is eene hoogte ten Z.-O van Roye. Zij is bekroord door een kas teel dat met de kap'el tijdens den laat sten aflocht verv,ocst en geplunderx werd. Twee mal^n werd die hoogte door di Duitschers yaroverd maar ook twee ma ien werden zij teruggedreven. De vijanc •vvist van welk belang dit punt was voo; den optocht naar P&riis. Hier vocrai hebben de raiters z'.cî onderschtiden. Da Duitschc-rs hsth^e» var, -il; oif. sief den eiadstrijd willen mafen. D< spoedige tujschenkomst van de FraiV* schen moet bun-van inzicht helbei doeti veranderen. Vooral hadden de Duitschers het of Amiens gemeent. Dit ontwerp schiji. •wat ove.rdreven geweest te zijn. Hur froi t hetft eenen uitsprong geraaakt u de stellingen der verbondenen. Maar di Engelschen behoudea sterk hBnne liji en de Franschtn bedreigen den uit sprong.De tijd waarover wij beschikker gceft ons geiegeîiheid tôt eea goed ant woori. Aan de Verbonden opperstaf ii het te kiezen wanneer de u'itgeputb vijand door frissche troepen zal aauge vallen worden. Hoe zal het moraal dan zijn van d( Duilsche soldaten die wij3 geœ&ak werden dat hun niets kon wederslaan De middelen die de Engelssehen to wijken brachten waren vcrplelterejsd !>e Duitschers volgden eene nie'JV/i methode. Dit maal was de artilleriebedrijvigheit zeer kort, maar de aanval was uitge voerd door buitengewoon talrijke troe pen in di?pte gerangsehikt. Vfas d( voorbcreïding korter de obussen vielei zoo veel te dichter en hielden slikgas s en in. Volgens de eerste berichten heeft d< vijand in het begia onzaglijke opoffe ringen gedaan. De troppen die tijdeni de artillerievoorbereiding naar het. aan valsfront gesluurd worden zijn in drie groepen verdecld. De eerste groep, hot hij ook verminderd werd door h?t vuui moast bapaaide punten bemeesterei zofidei om te zien naar de « weder stantTsgroepen » die hij niet kon vernie len. Vervolgftiàs opent deze eerste groej een infanterievaur uit dat 2,000 m^ter; v?r draagt en b'îlommert de 1 usschen komst van de reiserven. Intnsscken kom de tweede groep vooruit, zuivert he terrei'j met granaten en vlammend* vlosîst ffen. De twaede gr ep seem verdi rs de plaats in van den eerste, d< der le de tweede, enz. Bij dit ver^ragend infaaterievuur voe ^ren zich no? loopgravenkanonnen eî slukken van 77 die zeer wel kunnen ver plaatst worden. De Èogelschen waren verrast doo: dez« nieuwe aar.valsmiddelen en bunm verw^rring iiet den vijan4 toe divisî» op divisie tegen hen op te sturen. Mei schat dat hij aldus 70 divisiën gebezig( [>-; ft Maar z-j hebben tijdens dis siormloopî'.K onzaglij e verliezen opder ,'âan. Hoe zal de Ouitacber nu die divi s5ë"i yervangeo. Hij heeft kunnen vooi uitgaan, v#ld winnen en «lia vooruii oaug uitbaten. Maar dat hij tegenge " en den is of tôt nieuwe aasvalle edwongen, _ zal hij dit kunnen me le zelfde middelen. ÔFFIC1ESLE EEEICHTEN PMIJS, 30 Bfaari, 15 u. — De strijd werd in den nacht herRomen op eea front v an 40 ' km. van af ftloreuit tôt ovor Lassig^y. Qnzi îra«psî«, ondsrsteuiîd door de aaitàoinende re- serven biedan ees herdoekkigari wedsrstand aan ds vijandlge stormîoopeR. s PARUS, 30 Kaart, 23 u. — De sirijd op heî front KorEuiS-Lassigrsy duurde met stij-gsado hgïigheid gassch den dag en nam ui{breidi>«g tôt op een front van Î00 km. K'&ttsssnstaaade de groate verîiesen herrsieuwden de duitschers voortdurssid hunne i stnrmîoepaî! op onz« lijneîï. Onze dappers îro«pen wierpsn z'ch is den strijd es hielden den vijafid tegea door hunne tegeisaanvallen. In de sîresk van Qrviilers, Piémont, Pïessis-îe Roys werden hardaekkigo gevachten ge-, leverd. Dsza dorpen giagen verschaideRa malesi var» hand tôt hand- ' Twee duitschK divisies die vept gevat hadden in Piémont en het park van P!ess!s-!e-Roy.e werden door esn priîChtigen Fransohen t?genaanvaS weggemaaid. Op zskere punten ; moestes de aanvaîîsrs w jken in wanorde en tairijks dooden op het terrein laten. L0NDEN, 30 laart. — Ds vijand voerde gistrren r.amiddag en in den avond nieuwe [ ?anva!!«n uit op verscheidEne punten van heî front ten Vsf. van de Sommï-. Onze troepen hielden hunns siellingen e>i wonnen veid op semniige punten. j De .ijasîd onderging nog eens zware verliezers. Deze talrijke stormloopsn kwamsn enkei na ursn strijd aan onze stellingen. Daar werden rie duitsche reserven ovaral met groote verliezen afgeî-iagen. 03 vijaxdigs rasgea wardan door onzs miohienegswsren en kano^nen V/'eggemaaid. Ten Z. van d® Somme werd de strijd ook met geweid voortgezet. Na gansch den dag 1 huane fljnen bshoudîîî ts hebben werdsn zij gedwongon zich lichtjes te or.tpScoien. Het fracsah léger h-eft rog zijn iu~ zlcht ïiftt 'aten keoriea. De Eag-elschaa. 'z'ja aog niet uitgé^u'fl Zij hrbben nog ! vele reservpn. En nog vele hinderpaleu versperren den weg naisr da zee. De toekomst zal over den- osa-log be-slissen.i | Oe meeamf in Englsisd , Londcn, 30 Maart. — De gebeurtenis-, sen der vitr eerste dagen van het offen-. sfèf, schrijft de correspondent van de t « Journal des Débats », hebben de . Ehgelschen ontroeid en verrast daar zij j misleid waren door redevoeringen en . artikelen dat een Duitschen aanval niets . dan blut' was. De beschieting van Parijs heeft die ontroering nog verhoogd. Maar , toch blijven de Engesschen kalm en t koelbloedig. Z?j zijn overtuigd dat de vijandige aanvalien tegen hunnen we-derstand zullen verbrijzeîd worden en f dat het Westelijk front aile pogingen ■ zal kunnen afslaan tôt dat de Verbon-! deaec,onjiersteunddoor de Amerikanen den vijand zullen afslaan. Ds meesiing in Amerlka ' De « New-York Globe » zegt dat het > Fransche leger nog niet volledig in den ■ slrij^l gemengd is. De ontruiming van Noyon moet ons niet verontrusten. Wij : zijn zeker dat de Franschen een nieuw - bewijs van krijgskuade en dapperheid ! zullen geven. De « Evening Sun » zegt : Generaai 1 Wood verklaart dat wij naar Fraairijk ! een leger van 2 1/2 niillioen mannen moeten sturen iodien wij Duitschland i volledig wiilen verpletteren. Dit leger • moet evenveel reserven hrebben. | lis Zwitseflaèd ^ Geneva, 29 Maart. — In Fransch L Zwitseriacd is de ontrôsriog groof en ^ mesr dan ooit is de bevolking de Ver-' ' boadenen geneges. . la Duitsch Zwitserland is de ontroering niet mia groot.Enkel de Duitschers toonen eens overdreven tevredenheid. ; Het offesssief hsefi Amiess wùùt doel, ssgî de Ossîen-r rijksche psrs > Zurich, 28 Maart. — De Oostanrijk-t sche dagbladen in Zwitser)and geko i men laten zich nog niet te veel uit over » het offensief Op den tweeden dag van hetoffensief - (22 Maart) zegde de militaire Kritikus - ; van de Neue Freu Presse niet t, mia dat - Amiens het oamiddolijk deei was van i— i het offeneief. ttj Een Hitgestrekt offensief moet een ;t, uitgastrekt doel hebben eens ditbereikt moeten and«ren doelpuaten bepaald s . , "■ worden. Indien m>a deze strategische r^gel |n aacmerking neemtzal men zich aiet bedriegën âls men beweert dat À-miens het groot punt is van het offensief.Van het bczet van dit punt hing het verbaud af van Noord Frankrijkmet het ander deel van h^tleger. Dit doel is de opoffering waard die men er voor doet maar de verwezenîijking is nog ver af. De dag van morgan (23) zal een klaarder licht werpen over de gebeurtenissen op het slagveld. Gesierasl Fock Tijdens de sla^ van de Marne vserden de Duitschers aile pogingen uit om het center af tesnijden, maar generaai Fo«h bevool tusschen Sézanne en Mailly. Drie opeenvolgende dagen werd hij gedwongen te wijken. lederen morgan nam hij offensief en behaalde voor-deelen. Van een misstapdoorden vijand maskt hij gebruik om hen op de fiank aan te Vallen en de nederlaag toe te brengen. Goneraal Fock is een beroem-de generaai en ook een beroemde militaire schrijvcr. Op hetfrent Afrecht-Sapaume De eorlogscorr. van'de «Daily Express» schrijft : De aanval op Atrëcht is thans in voile ontwikkelixjg. Ik denk dat eene andere bedreiging in aantbcht is op beide oe-vers van de Somme. Aanzieniijke Duit-sche troepeil mac'nten zijn aangekomen te Bruay en hetterrein is opgepropt met troepen eu kanonnen. Het weder is plotselings veranderd en belemmert de vliegers. Ailes getuigt dat de vijand zijne re-servea uitput. Hij heeft eene divisie Marine reserven in den strijd geworpen hetgeen hij enkel doet bij de grootste noodzakelijkheid, De hardnekkigste ge-vechten hebben pkats tusschen Atrecht en Bapsume. Tusschen Ayette en de Ancre werd eene reeks aanvalien uitgevoerd om den Duitschen rechter vleugel op de hoogte te brengen van den linker vleugel. Abrainzevelle was het eerste doel van den vijand. Vervolgens Achiets-le Petit, Puixieux Baollescourt en Beaucourt. Al deze pogingen werden afgeslag;en. Op een zeker punt was het Fransch voet-volk nog maar nauwelijks achteruit ge-| bracht om rust te geoieten toen het î reeds door vliegers aangevallen werd. Tf-r> W- van Albert heeft de vijand : een kleinen uitsprong kunnen vormen. îlet gefertùk der Ouiîsche reserven Londea, 29 Maart. De Corr. van d( «Daily Bxpress» seint dat de vijand tiei divisiën geroepen heeft uit Vlaanderen. vier uit Lorreinen en eeu van de streek van Lens. 0e beketifenis der uitputHng Londen, 29 Maart. — Ludendorf heeft »an eenen corr. verklaard : De ijzerwe-gen zijn in zeer slechten staat. de paar-de,n zijn uitgeput maar al het mogelijke moet gedaan worden om den strijd met het grootste geweld voort te zetten. 0e vijand wilde de verfeaoden isgers splltsen Sctirikkelijke Ouitsche verliesea De hevigheld van den strijd kan aan niets vergeleken worden. 't 1s immers niet eea slag, maar drie vier slagen die aan gang zijn. ©m enkel te spreken over het En-selsch front is het voorbeeld treffend. Op 26 Maart scheen de strijd geëindigd ten N. van de Somme en een to.eschon-wer zou er niet aan getwijfeld hebben. Welnu op het zelfde" oogenblik woedt de s+ï-îfd &eeï havig-tea Zv van de Somme nabij Braye. 's Anderendaags heerscht er kalmte ten Z. van de Somne en de strijd neemt aanvang te Albert. Eir delijk op 28 nieuwe stilstand op g an se h het slagveld, maar een nieuw aanvalsterrein ontstaat ten W. van Atrecht. Voor een oningewijde is 't een war-boel waaraan niet uit te komen is. Welk gemeens hebben die gevechten, zoo verre van elkander geleverd ? En noch-tans schijnt boven ailes het vijandig doel uit en de reden van iedere bewe-ging. Vooral is het er om te doen te weten wat de vijand beoogt. Deze zelf zegt in een radio : Niemand zal zich toch in het hoofd niet steken da t wij veel belang hechten aan een stuk van het verwoeste Frankrijk. Hij bekent dus dat zijn doel verder draagt, Hij verlangde niet minder dan het Fransch leger van het Engelsch te schejden en die dan elk op zijn beurt te vernietigen en den oorlog zegepralend te eindigen.. ^ Na acht dagen strijd is hij er niet in gelukt en toch heeft hij mets gespa.ard. Nooit op geen enkel front zag men zoo-veel materiaal en zooveel mannen op-eengehoopt.Men schat dat de vijand op 27 Maart op een front van 80 km. over 5 mannen per meter beschikte-. Ook ging hij voor geen verliezen achteruit. Hier zijn eenige staaltjes : Op 27 Maart verloor de 45 Duitsche reservedivisie 40 tôt 50 ojo van zijn mannen. De tweede van de Pruisische gard- op 28 en 29 te Ervillers omtrent even veel. Ook de vijfde divisie te Ham en bij den overtocht van de Somme de 21 divi nie op 25 Maart te Qrevfllers.' Op den zelfden dag leed de 26 divisïe ver-schrikkelijk te Hénin. T«genover zulke doos diij'. eadheid hebben deEngelschen voor doel ieder voet terrein aan den vijand duur te doen betalen. Dat zij daarin gelukken kan niet be-twist worden. De « Kolnische Zeitung » zelf schrijft: De strijd woedt met de hevigste hard-nefckigheid. De vijand verdedigt zich met buitengewonen heldenmoed. Maar !Jaarom laat hij niet de Engel-sche verliezen te overdrîiven. Oadcr dezen telt hij de gekwetsten op de slagvelden opgeraapt.' Hij beweert ook 100 tanks buit ffe-maakt te hebben, hij rekent ook deze rut"6r -nJli"gen °P de slagvelden. Ook sprmgt hij gemakkelijk om met de buitgemaalite kanonnen. Eene enkele bruikbare batterij is in zijne handen geYaalen. î , Sommige stukken werden van voor , dea neus van den vijand weggehaald; " '1V - ' Ai

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes