Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

281 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 26 April. Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad. Geraadpleegd op 23 juli 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/8c9r20ss5s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

■ 1 ...l.wr OA A ni»i I 1Ul vfi Prijs per nr ô centiemen 10e Jaar, POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Inschrijving"sprijs ï ■ 25 Centiemen per maand. ■ Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. ■ Hen schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers eu trie oostkantoren. Drukker-IJitgever : A. DE BÏEVRE BRASSGHAAT Aankondigin^fen : Volgens tarief. Brieven, ptkken, enz., franco toesturen. Het recht annoncen en artikels te weigeren is voorbehouden Trweede Blad Gemeente Brasschaat su, Zondttçf 33 A.pril, in 't Patronaat, oot Vlaamsch FEEST PROGRAMMA ingstuk uit « Der Maurer und der Schlosser », voor violen, inet en klavier, uit te voeren door de heeren Fr. HAMERS,-3AETEN, L. DIELS, J. en J. DE RUYTER. Aubert. ps van Artevelde, te zingen door den heer JOZ. DE KLERK. F. Gevaert. praak door Dr LINDEKENS, onder-voorzitter van den Kath. Arrondissementsbond. rand, ernstige uitgalming, door den heer R. BOEN. Tollens. ezang, voor îiuit, door den heer JOZ. DE KLERK. F. Doppler. , voor violen, klarinet en klavier. Paans. ïiz'"' « "«>' j°z- de klerk k! mesdagh!" i door Volksvertegenwoordiger Adelf. HENDERICKX. i etto uit de Jupiter-Sinfonie, voor violen, klarinet en klavier. Mozart. f(urassiers van Canrobert, ernstige uitgalming door den heer BOEN. P. De Mont. l'e VBîLvcet,,e doOT de" heer >0S' DE KLERK jS Ee K i stipt om 4 uur. ledereen wordt uitgenoodigd, zooivel vrouwen als mannen Toegang kosteloos. Naraens het bestuur van den Katholieken Vlaamschen Bond : De Schrijver, De Voorzitter, oni WOUTERS. Vital DE CLERCK. De ]V[e»maand De vereering van Maria is eei hoefte voor het Christenhai 'oot is de liefde der geloovigi ior hunne hemelsche Moed( Is hun niet voldoendê, ha igelijks door vurige gebedi eeren, en iederen Zaterd; izonder aan haren dienst ijden ; ook de verschillen priafeesten, waarop achteree lgens de geheimen van ha plig leven herdacht worden, ko in de devotie tôt Gods Moed [et hpvrprlicrpn nppri 7,1 i he ben nieuw voedsel aan hunn godsvrucht weten te geven, doo ie jaarlijks een geheele maand aa] t. de vereering hunner lieve moede :n toe te wijden. r. Het gebruik, om de Meimaam ir aan Maria toe te wijden, is ui :n Italie tôt ons overgekomen. ig Sicilië, Napels en Rome kunne: te als de bakermat dezer devoti le beschouwd worden. Van oudshe a- bestond daar in vele gezinnen d ir gewoonte om de eerste bloeme: a- der lente aan de voeten van d er Madonna te plaatsen. Op he b- einde der 18e eeuw bloeide ui die mooie gewoonte le heerlijke bloem op van de vereering der « Mei-koningin ». 't Was vooral door de ijverige zorg van een vroom geestelijke, dat er meer eenheid, meer samenwerkingkwam in 't brengen dier blijde bloemen-hulde. Hij vereenigde al die uit-verkoren kinderen van Maria tôt één groot gezin, een broederschap, en spoorde allen door woord en voorbeeld aan de H. Maagd te prijzen en te eeren door bloemen, gebeden en gezangen. Is het won-der, dat de broederschap zich uitbreidde met' onbegrijpelijke snel-heid ? Waar immers is het Chris-tenhart, dat niet warm klopt voor Jezus Moeder ? We zien dan ook de Meimaandviering, weldra over heel Italie verspreid, de grenzen des lands overschrijden en zich vertoonen in Frankrijk, waar zij in 't begin der 19e eeuw reeds heerlijk bloeide in Marseille. En thans is er geen land, dat de Mei-maand niet toewijdt aan Maria, j geen land, waar Maria's kinderen hunne Moeder niet eeren met de eerste en schoonste lentebloemen POLDER & KEMPEN BRAS3CKÀAT Briefwisseling. Mijnheer de Hoofdopsteller van Polder en Kempen, Gelief zqo goed te zijn mij een kleii plaatsje in uw veelgelezen blad te ver leenen. Ik heb reeds eenige artikels in d gazetten gelezen over de nieuw wet op de ziekenkassen en het kom i allemaal op hetzelfde neer, namelijk " Het Gouvernement zal door de we 1 * alleenlijk die ziekenkassen mild ondei r , steunen die op goeden voet ingerich | zijn en en die kunnen bewijzen dat z 1 hunne zieke leden kunnen blijven ondei t ■ steunen ; dus de andere — die zoo mas i zus en zoo ingericht zijn — zullen de bi l ; drage van hunne leden ofwel moete î j verhoogen ofwel verdwijnen. r | Ik beken dat ik een weinig ongeru: 3 was geworden ; denk eens na, ik ontvan 1 j reeds meer dan vier maanden, wekelijk 2 ziekengeld van onze Ziekenkas Weldot t : baart Vreugd en, men moet het zelf onde t , vinden, hoe aangenaam het is, wannei ■ ' — m 1— 11 1 men aile weken zijn centen ontvangt ei niet op den dag van morgen moet denken daarom ben ik gaan zoeken en uitpluizei en ik heb bevonden dat Onze Ziekenka: zoo stevig ingericht is, dat ik zeker bel ! van ondersteuning, al was ik nog 50 jaa: ziek. Ziehier wat ik bevonden heb, en nu laa' ik de lezers zelf oordeelen : Zoolang de leden van Onze Ziekenka: gezond zijn, komt er iemand van de maat schappij de bij drage van de leden thui: ontvangen en tèekent het elken keer a op het lidboekje. Als er eei lid ziek is, wordt aile wekei zijn geld ook thuisgebracht, zoolang di ziekte duurt, de leden moeten zoodoendi geenen voet verzetten of hebben hoe genaamd geen gedwongen verteer ; ge i makkelijker kan men het al niet vragen j De bijdrage : een jonkman betaal [ 30 centiemen per week, en een getrouwi ! man 35 centiemen. De voordeelen als men ziek is : 1. Den dokter voorniet en de medc cijnen ; 2. 3 maanden lang 1.75 fr. ziekengel per werkdag ; dat is 10,50 fr. per week. 3. 3 volgende maanden 1.25 fr. zieker geld per werkdag ; | 4. zoolang de ziekte duurt, na 6 maande j 1 fr. per dag. Waarom betaalt een getrouwde ma 5 centiemen meer, dan een jonkman ? Omdat een jonkman voor geen hui houden moet zorgen en. een gehuwd m£ wel, en voor die 5 centiemen meer kriji 1 men ten 5. Den dokter voorniet voor vrouw < kinderen en betaalt men maar 25 centi e ' men per geneesmiddel ; dit is anders 0( e S veel meer. t ! Maar als de vader te oud is om lid : | worden of als de vader dood is, dan k; t > een ongetrouwde zoon met 35 centiem ■- j per week te betalen, den dokter en mec t , camenten krijgen voor heel het huisgezi j juist gelijk vader. - j Dat zijn goede voordeelen ; maar 2 r ■ de maatschappij wel kunnen blijven bet len ? Ja, vast en zeker, onze ziekenk n blijft betalen, dat staat zoo vast als e paal boven water. Waarom ben ik daarv ;t zoo zeker ? Wel oordeel zelf : g 1. Onze Ziekenkas, onder kenspre 3, Weldoen baart Vreugd is wettiglijk erke: n door het Staatsbestuur, bij koninkl r- besluit van 24 December 1912. îr Het Staatsbestuur erkent geen ma; t schappij of ziekenkas die niet goed ingericht is, dat is een; ten twee<ie,het gouvernement moeit zich met de ziekenkas opdat ailes zou eerlijk gaan : de boeken en het geld 1 moeten altijd in regel zijn,er mag geen duit : te weinig uitgegeven worden ; het geld dat 1 de leden storten, mag hoegenaamd niet uitgegeven worden dan aan de zieke leden zelf ; ailes moet stipt juist zijn, want aile ; dagen kunnen er heeren van het gouvernement komen zien om onverwachts de ; boeken en kas na te zien en gaat het niet f eerlijk dan valt er straf ; doch integendeel 1 is ailes in regel, dan krijgt de ziekenkas, 1 j aile jaren een som geld van het Staats-5 bestuur en die som mag het bestuur ge-3 bruiken voor hetgeen de maatschappij - j noodig heeft, nu, iedereen weet waar het - j gouvernement tusschenkomt, dat gaat . j niet ten onder. j 2. Dan heeft de ziekenkas nog een ^ | bijzondere kas, ik zeg dat het een kous is ! gelijk in den ou4en tijd, daar zitten er ; veel in ; waar die vandaan komen, weet i ik niet, maar wat ik zeker weet, is dat die schat niet voortkomt van de leden, maai d dat dit geld uitsluitend gebruikt wordt tôt voordeel der leden der ziekenkas. l" 3. Onze Ziekenkas is aangesloten bij de herverzekeringskas. Wat is dat ? Dat i: n een machtige maatschappij, die bestaat uit niets dan ziekenkassen, die niet ziel n zijn, maar het zouden kunnen worden als zij zelf te veel zieke leden zoudei 3~ krijgen ; elke ziekenkas betaalt aan di< •n herverzekeringskas, een bijdrage volgen ^ haar getal leden. Daar komt veel gel< binnen en ook het Gouvernement zit daa :n ook weer tusschen. Nu, als onze ziekenkas e" een ziek lid heeft.dat zij 3 maanden betaali ^ heeft, dan komt de herverzekeringska en die betaalt aan onze ziekenkas 1 fi te per dag zoolang dat lid ziek blijft of nie m kan werken, en zoo kan onze ziekenka ;n haar leden blijven betalen zonder dat z: riskeert zelf ziek te worden. n> Dat is goed overlegd ; immers zoowe wij lid zijn geworden van Onze Ziekenka om ziekengeld te ontvangen en de ander a" voordeelen als wij ziek zijn, zoo ook i as onze ziekenkas lid geworden van de hei en verzekeringskas om van hare gelden e ir voordeelen te genieten. Mag ik nu niet zeggen met voile recht nk Onze Ziekenkas zal blijven bestaan omds ad zij zoo goed ingericht is. ijk Als de ziekenkas niet was aangeslotei bij die herverzekeringskas dan zou il it- zoo zeker niet spreken, want dat kan da IO ' " iaet0n van Polder en Kempe, BROEDERS COPPEN Novelle >p GUSTAAF SEGERS i der Koninklijke Vlaamsche Academie adus Coppens was op zijn vijftien naar de stad getrokken. Hij w 1 tijd lang magazijnier-loopjong ®en likeurwinkel, voerman bij dnatie, tôt hij als paardenknec s zeepziedérij van P. P. Boekma Mandus was daar geen half je •j vree met Annette, de dochter. l r en moeder zagen, dat er niets a was, leerden ze aan Coppens re> en Mandus was zoo goed v ieinen, dat Annette's ouders erkendi hunne dochter « het niet beter k ®<lus Coppens en Annette Boeknu w^en, en de zaak bloeide al lanj 1(ler en moeder bleven bij het jor inwonen ; zij stierven echter ki er malkander. fpens en zijne vrouw wonnen chen geld gelijk slijk. Op zijn tv m j BBaraeHg«aMB«———a——m ï. en zeventigste jaar begon Mandus = sukkelen. Hij legde het hoofd ter ru: zonder pijn of smert. Annette overleei « hem een tiental jaren. ^ Ze lieten twee bejaarde zonen r Cornelis en Louis. j Deze zetten nog eenigen tijd de affa voort, die gedurig toenam. Zij werd het werk echter op den duur beu, spraken dagelijks meer van op hur renten te leven. Niet in de stad. V as hunne kinder jaren af hadden beic en veel van den buiten gehouden. Tôt hunne eerste communie gedaan hadd ht Waren ze dikwijls te Laarhoven, bij ns grootouders te gast geweest. Dezen wa •ar sinds lang dood en vergeten. Familie hadden de Coppensen in Kempen niet ; en van het natuursch< dezer streek hadden ze hoegenaa: geen begrip. De voornaamste reden te Laarhoven te gaan wonen, zal c ook wel geweest zijn, dat ze daar met 1 geld konden uitpakken. In heel het d \ leefde geen rentenier ; al de menscl 5 moesten er fel werken om hun ko: te verdienen. Cornelis en Louis kom ^ laten zien wie ze waren. Overigens, vader Coppens was -in- Hulmenhout en de voorouders van moe /ee waren van Ekstergoor afkomstig. Man te Coppens, al de Boekmansen waren in c ste stad buitenmenschen gebleven, zoowel w: de hunne levensopvatting als levenswij; betreft. Naar concerten of schouwburge ia, gingen zij nooit. Ze ontvingen geene fees gasten en legden geene bezoeken ai ire wat hun uitzicht, hunne kleeding, hunr en | uitspraak en woordenschat betreft, ware en ze gestampte Kempenaars gebleven, zoi ne dat Cornelis en Louis Coppens naar c an Kempen snakten, als een visch naar h> en water, als een dorstige hert naar de levenc ze bronnen, gelijk de Bijbel zegt. en Ze kochten midden in het dorp e< oud huis, sloegen het tôt op den- gror -en 1 af, en bouwden eene sierlijke wonin De hof was groot en de fruitboomi in voile opbrengst. Beide broeders waren het te Laarhov )0n spoedig gewend : ze woonden er liev TiC* dan te Antwerpen. om De Coppensen hadden dan ook ail '■an om als voortreffelijke Kempenaars iun worden geacht. 3rP Ten eerste veel geld. Ten tweede, ien konden hun leven- op hunne pantoff 't]e slijten. Ten derde, ze spraken de strec ^en spraak onvervalscht. Ten vierde, zij war hoewel trotsch op hunne manier, n /an te grootsch, om met de boeren om te ga: der ] Dat ze spoedig met eerambten zoud dus bekleed worden, was te denken. I ■ ——K—■EHMBB——SHIHMPgBWMBgM——■ le Cornelis, de oudste, kreeg om te be it ginnen eenen bijnaam. Hij heette : d ;e Kop. De man werd lid van den Kerkeraac n en ging 's Zondags in de hoogmis met d t- schaal rond, 't Wilde van hem gedaan zijr ; Hij maakte deel van het Armbestuur, va ie de Commissie der Godshuizen.was werken n lid van « Vincentius » en overal kweet h > zich opperbest van zijne taak. le Louis, zijn broeder, werd gemeenteraad: ît ]id, zonder strijd, en het zou in het geh& le niet verwonderen, dat, indien de burgi meester het hoofd kwame te leggei in Louic Coppens zijn opvolger zou wezei id Zoo leven dan de twee broeders in c g, beste eensgezindheid, in ongestoord gelu! ;n Hunne kleeding is niet van de laats' mode : doch zij is goed verzorgd. 's Zondaj m en 's werkendags zijn Cornelis en Lou er fijn afgeborsteld. In de woning, in den hc is ailes zoo kraakzindelijk, dat de boerc es van Laarhoven er niet uitgepraat ov te geraken. Lou, de meid, is dan ook eei bovenste. ze 't Is tegenwoordig een geklaag v: sis belang over het dienstvolk. Niet allei k- in de steden ; dit moge daar tôt troo en verstrekken. iet Op den buiten is het ruim zoo ei m. hoe wonder dit voorkome. en Er zijn geen goede knechts of meid i meer ; 't werkvolk is eene ptst ; deze * «g——.mini mu - andere dergelijke spreuken liggen in a e Kempische monden. L Lou Coppens, zoo noemde arm en r e de meid der twee oude jonkmans, v 1 • eene uitzondering. n Niet alleen muntte zij uit in het verz< d gen en onderhouden van de kleedi ij harer meesters en hield zij de woning re zoodat de pastorij het er nauwelijks halen kon. Zij kende de hovenierdi îl zoo goed dat de Coppensen jonge groenl hadden, als de andere Laarhoven a 1, er nog niet aan dachten. Lou kende r 1. iets anders, dat in veler oogen de mee Le waarde had : ze was eene uit=teker kokin, en daar de Coppensen smullebro :e van belang waren, stilden zij deze eig ;s schap boven al de andere, waardoor is uitblonk. f, Lou Coppens was dus eene m( ;n gelijk men er tegenwoordig geene m îr aantreft. Maar zij was te huis baas. îe Mie Moontjes, de bazin uit het « Z Borreltje», vertelde over haar het 1 in gende : « de eerste week, dat Lou bij C ;n pens woonde, zei ze : « de kiekens st onze mijnheeren leggen goed » ; de vie week was het : « onze kiekens willen 1 g, broeien », en de derde maand : « m kiekens doen vele schade in mijnen ! gn ('t Vervolgt

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brasschaat van 1905 tot 1942.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes