Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

415 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 08 Maart. Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad. Geraadpleegd op 24 juli 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/h12v40kz40/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

'/ nn/1» <JP ô Mao>>f I îl 1 A Prijs per n'" 3 ceiitieiiien 10e Jaar, IV 10 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad ■», Il ■■■ "■ 1 ■- ■ "W" t.lIlT.» HIIIW Inschrijvingsprijs : I 25 Centiemen per maand. | Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. I Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdrag-ers en Drukker-Uitgever : .4. DE BIEVRE BEASSOKAAT A.ankondigingren : Voîgens tarie!. Brieven, pakken, enz., franco tœsturen. Het recht annoncen en artikels te weigeren îs voorbehouden Eerste Blad |l Veewedstrijden I De heer volksvertegenwoordi I ger Raemdonck besluit in ziji verslag over de landbouwbegroo ting, dat de veewedstrijden zou den moeten heringericht en ver ;beterd worden. I Thans zijn ze slechts van be llng voor een betrekkelijk aanta \feekweekers ; 't zijn bijna altij ( dezelfde eigenaars of groot< ®achters die dezelfde dieren ten toonstellen gedurende een zeke V getal achtereenvolgende jaren. ■ Daarbij wordt in die wedstrij den meestal gezien naar de uiter lijke schoonheid der dieren di Blaarom niet altij d de « beste zijn. Immers, het beste vee i Bat, welk, bij eene regelmatij ''Iiitbating, het meeste voordee ■ifwerpt en, bij de geringste onder houdskosten, de grootste op brengst geeft aan melk, vleescl enz.. I Men hecht te veel prijs aan d . prachtexemplaren ; men vraag zich niet af, of het dier het voed Kel dat het ontvangt, profijti Ipmzet in melk en boter ; e] ■karom zijn de tegenwoordig Rvedstrijden geene aanschouwelij ie betooging van rationeele ras [Jverbetering, wijl er geene rekenin îgehouden wordt van de innei -•pjke hoedanigheden der diere: i Idie reeds bekroond werden. I De verslaggever prijst ook d J lstalwedstrijden aan, en de meest f leden der middenafdeeling ooi ■deelen, dat de veewedstrijde: ■meer de goede manier van kwee Pken moesten beoogen dan de ten pltoonstelling van prachtdieren ; da .Hmen meer moet zien naar de ge •Mschiktheid der dieren tôt voorl ■brengst van melk,boter en vleescl iH Ware de wedstrij d op die manie ■jngericht, dan zou elkeen eraa .■kunnen deelnemen ; de kleine foi ■kers, zoowel als de groote, zoude lakunnen toonen, dat zij ook een ■degelijke manier van kweeke Hhebben. Wedstrij den, op sommige plaal ■sen in dezen zin ingericht, gave Hde beste uitslagen. * ' * I Onlangs kwam een reeds b< ■jaard landbouwer op het sekn ■tariaat van het Algemeen verbon Bder Verbonden en verhaalde das ■als volgt : I « Ik heb twee zonen, die, noper ■verbetering, immer een ganse ■verschillend gedacht hadden. I De eerste zocht steeds de ve: ■betering in het aankoopen va mkostelijke,goed gevormde prijskam\ Mdieren ; de andere was insgelijl ■overtuigd, dat men den vorm ni* Bmag verwaarloozen, maar dat me ■toch bijzonder naar de opbreng Wmoet zien, en slechts aan de keurit few, volgens uitwendigen vori ■gedaan, het belang hechten dat hu mtoekomt. I Een tiental j aren geleden trou-v ■den ze en gingen, elk voor eige ■rekening, boeren. Ieder bleef aa ■zijne gedachte verkleefd. I De eerste ging al de keuringe ■af, kocht daar de dieren die c «eerste prijzen behaalden en vorn H de zich alzoo eenen stal met koe ■en> waarvan de vorm niets j wenschen liet. Hij deed zelf mede | aan prijskampen en bekwam vele - | belooningen. Geen wonder dus, da' i | zijn stal als de beste van de streel - bekend stond ! De tweede zorgde vooral voo: - goede melkkoeien, ging de af komst der dieren na en bekwan - alzoo, na verloop van een paa 1 jaren, eenen stal die een echti 1 melkfabriek was. Het is waar, o] î de prijskampen kwam hij bijn; - niet in aanmerking. r Met Nieuwjaar, wanneer w< wêer allen te zamen waren were - er natuurlijk over het vee ge - redeneerd. 5 Hij, die « schoone » beesten be » zat, kwam tôt het besluit, dat e 5 in den stal niets meer te ver l dienen was ; zelfs legde hij er aai 1 toe, ondanks de premiën die hi - behaalde. Degene, die in 't bezit was va] r « goede » melkkoeien, kon, integen deel, met cijfers bewijzen, dat hij e dank de groote opbrengst vai t zijnen stal, sinds tien jaar goe< - was vooruitgekomen. ï T. HANG. e Over eiektncifeif Op verscheidene plaatsen va: a het land is men nu bezig met fa ^ brieken te bouwen voor het make 1 van elektriciteit, met welke me de gemeenten zal verlichten, drij J of beweegkracht zal bezorgen e: onder andere de buurttrams zz doen loopen. n De elektriciteit in die elektriek fabrieken gemaakt, wordt naar d gemeenten waar men ze wil be nuttigen overgebracht, bij midde van « kabels » — koorden — sa mengesteld uit koperen of bronze: ' draden, omwonden, bedekt en be r smeerd met allerlei omhulsels or ze voor vochtigheid en roest t vrijwaren. n In verscheidene gemeenten i | men bezig met het leggen die n \ kabels of men is er mede bezi Igeweest, zoodat velen onzer lezei er gemakkelijker een gedacht va n j zullen hebben. j Die hoofdkabels zijn eenen dil ) ken arm dik en worden in de f grond gelegd op ongeveer ee i- < halven meter diepte. i- ! Aan die groote « kabels » worde d kleinere verbonden, ofwel min < ir ! meer dikke draden, welke tôt i ' de huizen gelegd worden, waar z ls | elektriek licht of elektrieke drij h | kracht bezorgen. t Het is gemakkelijk te verstaa r- ; dat de kabel of draad welke elel n : triciteit moet overbrengen, dikk< b- j moet zijn dan deze welke er ma; :s r weinig moet overbrengen. ït s De dikte van kabel of draa n ! wordt gerelcend in « ampèren s t j — naar den naam van den Frai i- | schen geleerde Ampère, die zic n door zijne studiën op de elektric n : teit heeft onderscheiden. ! Een kabel of draad kan ook m: /- } of meer sterk met elektriciteit g n \ laden zijn ; men heet dat « vc n i tage » naar den naam van de | geleerde volta, of in het Vlaamsc n s « spanning ». le ! Er zijn menschen, nijveraa i- bijvoorbeeld die hunne electrikite i- zelven maken voor beweegkracl Le en voor verlichting. Bij deze is de spanning gewoon lijk maar van no « volts ». In de steden waar regiën o maatschappijen de verlichting be zorgen is de spanning in de drade: voor de elektrische verlichtin 220 volts. ; De spanning in de draden welk ; de elektriciteit bezorgen voor d elektrieke trams is nog veel hooge — iooo — 1500 volts, enz.. Draden met eene spanning va i 110 volts zijn niet gevaarlijk - deze met 220 volts zijn erger, me hoogere spanningen kunnen d ontladingen doodelijk zijn. ^ Elektrieke draden mag men er kel aanraken als menvoorzien isva spéciale « wanten » in caoutchou* i * 1 * * De elektriciteit welke men vei bruikt, hetzij voor verlichting - hetzij voor beweegkracht moe r gemeten worden — men betaa - I volgens men er meer of mindc } | bezigt. j j Daarom heeft elkeen die elel | triciteit verbruikt, een compteu 1 ! — teller of aanteekenaar — i - zijn huis. Op een schild wordt c > j verbruikte hoëveelheid aangewi 1 ! zen in — « watts » — naar de i | naam van eenen Engelschen g< j leerde, James Watt. I Men kan de elektriciteit ni( ' ; schatten in meters, liters of gran • men — zij heeft noch lengte, noc a | omvang, noch gewicht. ! Men heeft dus eene andere ma; n ! moeten vinden en men heeft d n maat « watt » genoemd. Men kan spreken van decawatt n — 10 watts — hektowatts -! 100 watts — kilowatts — 10c watts. Nochtans wordt « kilowatt » bi e na uitsluitend gebezigd en zej , men eerder 1/10 kilowatt dan ee 4 : hektowatt. 5 De rekening wordt gemaal a | per kilowatt. * | * * n ; Iemand die elektriciteit wil g e ; bruiken, hetzij voor verlichtin ( hetzij voor drijfkracht, zal d; s î voorzeker zoo profijtig mogeli; :r | willen doen, want elektriciteit g over het algemeen duur, als m( s j ze zelf niet maakt. n j Om geene elektriciteit te ve | spillen moet men eerst en voor j zorgen dat de inrichting in hv n : goed en wel verzorgd is. n | Deze mag niet in eene vochti J plaats opgesteld zijn : vochtighe n ' doet elektriciteit verloren gaan. )f ; Voor de verlichting bestaan ze n vele soorten van lampen : de besi ij die voor 't zelf de geld het mee f- licht geven, zijn de duurste. Iemand die elektriciteit als t n weegkracht bezigt, zal altij d zc c- gen dat zijne machienen wel g ;r kuischt en gesmeerd zijn, zood ir ze zoo gemakkelijk mogelijk dra: en — dan zal hij minst elekricitt d | te betalen hebben. I j POLDER & KEMPE i- BRASSCHAAT Studiekring. — Met veel genoe§ n hebben wij verleden Dinsdag de verga< 3- ring der Studiekringers bijgewoond, ome 1- M. Janssen een zeer belangrijke en ac :n eele kwestie, namelijk de nieuwe schc :h wet, verhandelde. Als' men even bedenkt, dat van rs goede opvoeding en het degelijk onderv it in de lagere school veelal het geluk van : it grootste deel onzer volkskinderen en welvaart van de maatschappij afhang i | zal men allicht begrijpen dat de school ! kwestie bijna aanhoudend in aile landei f | aan de orde van den dag staat. ' Dit is ook het geval in België waa -1 wij reeds aan de vijfde school wet zijn 5 Inderdaad, wij hebben schoolwetten gehat in 1842, 1879, 1884, 1895 en nu weldr; e in 1914. De wet van 1842 werd gestemd n 1 1842. Zij erkende gemeentescholen en aan genomen scholen. Deze laatste bestondei n er echter weinig, daar de wet van 184: ~ den godsdienst als grondslag van het on der wij s nam. De wet van 1879, te recht de ongeluks wet geheeten, erkende geen andere dai L" gemeentescholen. De Regeering had bijn: n alleen aile macht over de scholen. He '• onderwijs moest onzijdig zijn. Ingezien het godsdienstig gevoel de bevolking en de gekrenkte vrijheid de r gemeenten, verwekte de wet van 187 een hevige reactie in het land en was z de oorzaak van den val der-liberale regee T ring in 1884. De wet van r884 gaf opnieuw aile mael: aan de gemeenten. Het godsdienstonde: ^ ] wij s mochten zij als verplichtend vak i ^ ; het schoolprogramma opnemen. j Door de wet van 1895 werd de mael s der gemeenten wat verminderd voor w; n j betreft : de benoeming en de jaarwedde i der onderwijzers en het godsdienstonde j wijs dat verplichtend gemaakt werd. i De wet van 1884 erkende gemeente- t , 1 aangenomen scholen j door deze van 18c | kregen ook Ae.aanneembare scholen recl | op toelagen van den Staat, zoowel a ^ ' de gemeente- en aangenomen scholei je Eindelijk de wet van 1914 erkent ni< ; alleenlijk deze drie soorten van scholei s ; maar ze regelt en verbetert de jaarwedde i der onderwijzers van die scholen ; ; )0 . voert de leerplicht in en richt een vierde j of aanvullenden graad in. j_ | Dit ailes werd grondig besproke: r-j- door voorbeelden toegelicht en de nieuv 'n schoolwet door aile tegenwoordig zijne studiekringers ten voile goedgekeurd. ,.j. Hierover in meer bijzonderheden tr 1 den zou ons verslag al te lang maken c ! hierom zullen wij eindigen met te zegge dat de volgende vergadering, te houden c 17 Meert aanstaande, nogmaals beloo =>> zeer belangrijk te zijn, vermits er alsd; 1 zal gesproken worden over het drankmi I. bruik, een levenskwestie waarmede zi< 1S heden ten dage uitstekende economistf :n i in aile landen bezig houden. r- '• Kandidaat-Brievenbesteller. — E( 1 | al : vergelijkend examen voor de aanwervii is \ van vijf kandidaten-brievenbesteller hee I plaats op 19 Meert, ten postkantore Bra -jq | schaat I. ici ! De aanvragen worden aangenomen do ' den Ontvanger tôt en met 17 dezer maan er Oud-Gedienden. — Opzondag7Jui ;e) zal ons dorp in feest zijn. Dien dag vie st de Maatschappij van Oud-Gediende gevestigd bij Aug. Wens, haar tienjai e" bestaan. Binnenkort zullen uitnoodiging 'r_ ■ rondgestuurd worden, aan aile Maa schappijen van Oud-Gedienden, om di dag naar Brasschaat te komen, om m 4" hunne Oud-wapenmakkers te verbroec -lt ren. Het is te hopen, dat deze opro gunstig zal aanhoord worden. "™ 500 fr. premiën. zullen door de de ^ nemers verlot worden. A. W. De Handboogmaatschappij Hoop en de Toekomst, gevestigd bij Fr. De Mey heeft de eer hare geachte leden te 1 ^ t richten dat er ter gelegenheid van h tu vasten, op Zondag 22 dezer, spéculât oj schieting zal plaats hebben. Begin t 3 ure. N de Constantia Sportclub.— Kort ov ;ijs zicht. — Het officiëel seizoen is dus weer< :iet de eeuwigheid in ; een woord daarover. de Constantia is, gedurende dit tijdv; en, driemaal van wezen veranderd. i . , De eerste maand krijgen we sport te t zien waar persoonlijk spel en volledige mangel aan « entrainement » doorstraalt. r Zulk spel ware prijzenswaardig geweest . j eene maand vroeger. Moed ontbreekt er 1 i nochtans niet en de uitslagen doen er zich 1 \ naar gevoelen. Stippen we aan : de match | tegen Racing. Deze club hadde evengoed 1 ; de punten in Brasschaat kunnen laten. - j Volgt de anderhalve maand van éam- 1 | lendigheid en moedeloosheid.Volledige val! 2 Het derde tijdvak vangt aan met de - glorierijke match tegen Boom. Onze man-nen toonen wat ze waard zijn. Ware op- - schudding in de footbalwereld van Bras-1 schaat ! Dat is de ommekeer, de terug- I keer tôt het leven, 't tijdvak van voile t ontwikkeling. Achtmaal hebben de onzen nog te r spelen, zevenmaal achtereenvolgens komen r ! ze ove rwinnend uit den slag. 9 ! De laatste match vechten ze als leeuwen ij : tôt op 't einde toe, doch voor de overmacht moet men buigen. De Weledele Heer Baron du Bois de Nevele.onze Eerevoorzit-Lt ter heeft den moed en den vooruitgang on- zers pelers kunnen bestatigen. n Zijne tegenwoordigheid op dien match heeft ze aangespoord tôt hooger streven. it Nu is de baan geopend en we rekenen op it onze mannen voor de schaal van den n Weledelen schenker. Hij zal ze in de han-r- den van onzen kloeken « Captain » over-geven. Daai is 't doelwit : Vriend Frans ! n voert onze mannen daarheen ! 15 Ludhiems. d BRASSCHAAT -KAART Is Gouden Bruiloft. — Op Maandag 1- 13 April (Tweede Paaschdag) is het 50 ja-■ t ren geleden dat de echtelingen MOUWEN-JANSSENS in het huwelijksbootje zijn n getreden. -e Nelis heeft in dien tijd bewezen, dat n hij een handig stuurman is, en zijne vrouw heeft hem, in den zwaren strijd voor 't "l, leven, steeds moedig ter zij de gestaan. 'e Nelis ziet er nog kras uit voor een Oud-le Gediende van Leopold I, maar de ge-zondheid van Moeder Trien liet in den s- laatsten tijd een weinig te wenschen. :n De geburen bereiden zich voor om deze ;n heuglijke gebeurtenis op waardige wijze 'P te vieren. De eerste vergadering der feest-ft commissie had reeds gisteren plaats. in In een volgend nummer komen wij s- hier wellicht op weêr. -h Uitstap. — Als het weder het toelaat, sn trekken de muziekanten der Fanfaren-Maatschappij De Vriendenschaar dezen namiddag naar Hoogboom, om er de eereleden te bezoeken en tevens een serenade te brengen aan een hunner s_ spdende leden. Al de eereleden van Brasschaat en de Kaart worden vriende-;)r lijk verzocht aan den uitstap deel te ne-^ men. Dit zal tevens eene gelegenheid zijn, om in 't voorbijgaan een oogslag n' te werpen op de enorme veranderingen, r" welke thans de eigendom van den Heei n' Bunge in Hoogboom ondergaat. 'S Bijeenkomst om 1 uur bij M. Fr. Van în Wezenbeek, Hoogboomsche steenweg. II HOOGBOOM et Steenweg. — Op Vrijdag, 27 Februar: e_ 11. waren de boordeigenaars langshener Cp den steenweg van Mannekens naar de Statie van Cappellen door den heei Burgemeester van Eekeren bijeengeroeper in het lokaal « In den Jager » ten einde het plan te bespreken van de vernieuwin§ ln en bijzonderlijk van de verbreeding vai: sr' dezen steenweg. )e~ ' De steenweg zou rechts twee en link: vier meters verbreed worden ; de huidig'< le~ velobaan zou blijven bestaan op dezelfde en plaats en hiernevens, achter de boomen zou men een voetweg maken van twe er- meters breed en een gracht ; de nieuwi )m steenweg zou vier meters en half breee zijn ; links, achter de boomen, zou no| ik, een weg komen van vier meters breee voor ruiters, alsmede een gracht.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brasschaat van 1905 tot 1942.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes