Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

298 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 10 Mei. Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad. Geraadpleegd op 23 juli 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/rb6vx0758q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ai m m • ■ m k m m Priis hap nr ^ oantiarrian 10e Jaar, Nr 19 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad y^nschrijvingsprijs s er jaar. vreemde de verzendingskosten erbij. ijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en tkantoren. Dmhker-Uitgever : A. DE BIEVRE BBASSGEAAT Aankondigin ^en : Volgens tarief. Brieven, ptkken, enz., franco toestureu. Het recht annoncen en artikels te weigeren îs voorbehouden tleder nummer van POLDER EN EMPEN bestaat ten minste uit acht ladzijden. |Politieke Priesters ■ Wie kent dat afgezaagd deuntje ■iet : Het zijn politieke pries- ■ Door die woorden : het zijn Bolitieke priesters, trachten de ■ liberalen en de socialisten die Briesters hatelijk te maken, die Kag en nacht door kopbrekerij Berken en zwoegen voor het wel-Bjn van ons volk. ■ De liberalen en de socialisten Boemen politieke priesters, juist, B priesters die niet alleen de Blelenbelangen maar ook het stof-Kel:k welzijn van hun volk be- ■ Politieke priesters, noemen ze Bezen die in Boerenbonden, in Bakvereenigingen, in Ziekenkas-Hen, lotsverbetering voor den min-■eren man bewerken. Politieke Briesters noemen ze dezen die Hn al die volkswerken gratis Hiet schrijfwerk verrichten, met Beel geduld en opofferingsgeest Henieder trachten te voldoen. H Politieke priesters noemen ze Hezen die het volk opleiden te Btreven naar een menschweerdi-Ber bestaan, naar een hooger den-Ben en voelen. I 0 ! wat zijn die blauw-roode IHartelbroeders toch hatelijke Bolksbedriegers. I Goede priesters zouden bij hen Bijn, die Gods water over Gods Bkker lieten loopen. I Goede priesters zouden bij her ^Bjn die priesters die zich in eene ^Bltoos al meer en meer ontvolkte §Herk zouden opsluiten. I Goede priesters zouden bij her Bijn die priesters die zouden zeg-NB[en : Bemint uwe vijanden, luis-Bert goed naar hetgene ze zeggen Boetwelaan die u haten, laat v Byeral maar goed aframmelen Bidt voor hen die u vervolgen er Bsteren, opdat de duivel zoi I Wel, wel, hemeltje lief toch Bat zouden goede priesters zijn R cartelmannekens ? Deden de priesters niets ei »ten ze anes maar gaan, o ja zouden het goede priester: en achter hunnen rug zoudei Bjteralen en socialisten dan fijn .^Rfôtegen het volk zeggen : Eiwel '«^■nve priesters, waar zijn ze ».■ Maar nu, dat de priesters wer dolM|en voor 't welzijn van 't volk ■>1 zijn het politieke priesters, he 0m. Doet maar goed voor zulk Bden. 't Is al gemakkelijker d B^an met uwe tanden te pakker I En wat heimelijke volksbedrie Bers toch ! Hoe weten ze op d ■v«lksonwetendheid te azen. Ho B'm zijn ze toch om door de or B^schilligheid van het volk goe Baad ^ zijn wasdom te krenker Brn het onkruid weelderig te late B Duizenden werkmenschen het B® zich alzoo laten beetnemen. M y plaatsen waar de priestei B P °P sociaal gebied ijverdei ■^akten zij er politieke priestei Daardoor waren die blauw B11. r°ode volkmisleiders zelf d ■ Çhuld dat de lotsverbetering dt Btr«nenschen achterbleef en altij ■aijger zal achterblijven. B■ P plaatsen waar de priestei Jm °p sociaal gebied ijverdei maakten zij er menschen van t lui om te werken, en die niet overhadden voor den armen werk man. Begonnen die priesters som te werken op sociaal gebied, da: was het seffens : Blijft in uwe kerl bemoeit u daar niet mee, ge zij politieke slipdragers. Ik vraag het u, werkmakken is zulke handelwijze deftig ? Wij zeggen vlakaf : zulke hande wijze is laag en laf. Laag omdat ze den priester a. ware volksvriend doet verachtei Laag omdat ze den priester d: het volk naar ziel en lichaam w weldoen, in zij ne verhevene roi ping tegen werkt en zijnen arbei stremt. Laf omdat ze het volk bedrieg omdat ze de volkswonden opei houdt en nog meer doet bloedei omdat ze azijn in plaats van ba sem op die wonden giet. Ja, laf omdat ze de schuld is dat de werl menschen, in plaats van bet loon te bekomen, in een politiek( strijd worden getrokken om hi en daar een opgeblazen Baas Ga zendonck op de roode kusseï te helnen WKRKMAN. A "[ypen uit de h^eid< De Wildstrooper Hij woont aan den boschkant. Hij z< niet waarom, niemand ook vraagt er h< naar. Er zijn van die dingen, welke mensch gist, maar in wier twijfelach bestaan hij gaarne berust, omdat 1 wegnemen eener sussende onzekerb de nuchtere wezenlijkheid te voorsch 1 brengt, die hem of anderen hinderen k; Hij woont dan aan den boschkanl in het oude leemen huisje, dat als een n , onder het loover schijnt geschoven, ve | van den grooten weg. Pad noch sp< : leidt naar zijne woon. Bezoek, ten an ren, verwacht hij niet, tenzij soms ( l van Frits den veldwachter, welke h klachten of aanbevelingen van nabur eigenaars heeft over te maken ; m; met Frits zit hij niet in, en, moet hij 2 voor de eene of andere boodschap naar ] dorp, dan weet hij zijnen weg over heide wel te vinden. Nu en dan, als houtkooplieden het h vragen, is hij hen behulpzaam bij het k ten of klieven van sparreboomen ; so ook houdt hij zich bezig met het vlech . van teenen, korven en mandjes of met , binden van rijzen bezems, doch regelms werken doet hij niet. Hoe zou hij oo Hij moet immers vrijelijk over zich zeb kunnen beschikken, zoodra de jag< > drift in hem opwelt. 5 Dan springt hij, los en vlug als de h l zonder dat iemand hem merken k . het ouderwetsche vuurroer in den a; I het kreupelhout in, om even gezw j achter stam en tak te verdwijnen. Zijne hooge, breede en dikgezoc schoenen, die de pijpen zijner broek ns , omsluiten, bieden hem een vasten t ) door dik en dun, over mos en kruid, . wijl zijn gehavende kleeding op a ° weerstand van struik en doorn is v< e bereid, en de diep over de oogen getrok slappe hoed zijn aangezicht beveilig Onze pensjager zelf is voor zijn baai e opgewassen, Bezie hem, den hoekij lenigen kerel, stevig op de beenen, wiens bruinen kop u een blik toestr die moed en stouheid te kennen ge< d maar ook omzichtigheid, want de i i; is niet onbewust van het gevaar, waai p zijn tocht is blootgesteld ; hij weet hem in dit verboden domein kan ove men. Zoo wel als hij ter sluik het adel wild van mijnheer den graaf zoekt te machtigen, zoo loopt in zijne nabij 'S misschien ook de gevreesde jachtwac 1 rond, die hem op zijne beurt kan verras . ' Hij moet het eene trachten te achterh S en den anderen zien te ontwijken. e Zijn loerend oog en zijn welgeoe e oor doen dan ook dubbel dienst. Hij b ;r | desnoods ook een paar goede bee d ! maar hij kan in hinderlaag vallen j dan !... Hij weet bij ondervinding ; een grafelijke haas in de oogen der "s , blinddoekte vrouw met de weegsc 1, j meer belangstelling verdient dan e ellendig mensch, als hij. En zoo men hem s voor een drietal maanden in het spinhuis moest steken, want die straf staat hem ditmaal te wachten.wie zou de zijnen dan s voeden ? ^ { Donkere gedachten ontstaan nu in zijn wilden kop, maar hij verdrijft die, t want zij zijn misdadig en vooralsnog ! voorbarig. En, zou het noodlot hem tôt eene niet te vermijden botsing voeren, '' dan zal hij doen... wat hij kan !... W. WEZEL. L | Os mensch tegen de natour l. ' Vogels gebruiken eeri enorme hoeveel-e heid levend voedsel, in den vorm var U insecten, larven en eieren daarvan. Jong< „ vogels moeten vrijwel zonder ophouder ' worden gevoederd. Hun spijsverterinj u werkt zeer snel en waar zij zoo buiten 1 gewoon snel ontwikkelen, is het duidelijl t, dat onbegrijpelijke groote massa's voedse door de ouders moeten worden aangevoerd j Ook in het voor jaar en in den winte ' | vernietigen de volwassen vogels ontelbar ! insecten, larven en eieren, waardoor on — : noemelijke getallen zeer schadelijke insec C- ; ten onschadelijk worden gemaakt. In streken nu ,waar de vogels wordei f verdelgd, volgt al ras de straf op d> misdaad. er Eenige jaren geleden werd door dei tl- landbouw in Hongarije een strijd aange IS bonden tegen de musschen. Vijf jare: nadien riep dezelfde landbouw de hul van het gouvernement in, om de musc weder in te voeren, omdat het gewas wer opgevreten door de insecten. Het kostt ' 230.000 Thalers om weder voldoend * musschen voor hun politiedienst tegen d insectenplaag in te voeren, met h« , resultaat dat de landbouw gered was. >m Op het eiland Réunion (ten Ooste de van Madagascar), werd een prijs gestel tie °P een zeker soort zwaluw, met het gevol lg| dat deze verdween en de sprinkhane ^ bezit namen van hun eiland. Toen c: • • premie op het hoofd des vogels wer ingetrokken, kwamen deze gelukkig wed< térug, zeer in het belang van den lanc est bouw- rre In het jaar 1861 was de oogst in Franl )or rijk verre beneden het normale cijfer. Ee speciaal benoemde commissie bevestigc lat k&t feit, dat, dank zij het systematiscl am en dwaze uitroeien van zekere vogelsoo j" ten, de insecten de overhand kregen, m< al de treurige gevolgen daarvan. ejj In één Département bleek dat de schac 'iet aan den graanoogst berokkend, ni' fje minder dan 5.000.000 fr. bedroeg. Ailes het resultaat van vogelmoord. em In Nebraska meende men dat de Kope or_ wiek schade deed aan den graanoogst < mg werden daarom deze vogels in 1875 ten grooten getalle vergiftigd. Natuurlijk atf ook andere vogels het vergiftigde gras t- met het gevolg'dat... in 1877 de gehee ^ p oogst totaal door sprinkhanen wei ,en verwoest. ^rs_ Toen in 1895 een hongersnood uitbr; in Siberie (distrikt Ekaterinburg), ble< het dat deze veroorzaakt werd door ei an' enorme sprinkhanen- en larvenplaag, d -m' worte^s en bladeren van aile gewassi jncj vernielde ; dit als resultaat van vogi vervolging op groote schaal. Bijna a Ide vogels waren gedood en de huiden m uw wagonladingen geëxporteerd, om te dien recl als hoedversiering, enz. ter_ Honderden dergelijke voorbeelden ku lien nen worc^en genoemd. Steeds is het t )or_ wezen, dat een uitmoorden van de vog ken gevolgd werd door een plaag voor rtje ïit OV gelukkig zijn aalt Hoed u voor den mensch met tv îft ; gezichten. nan Blijf standvastig tegen de ontmoedigii aan Beschouw ailes met een vroolijk gemo wat Stel u zelf den laatste in aile beloo: rko- vermaken. ijke Betrouw op God en zorg voor u be- eigene zaken. iieid Bid voor een kort geheugen betreffei hter aile onvriendelijkheid. sen. Spreek niet over uwe bijzondere, p alen soonlijke of familiezaken. Stel uw vertrouwen niet op geld, m Eend plaats uw geld in veiligheid. ;eft, Beoefen de verdraagzaamheid tôt nen, uw hart er een schoonen oogst van en brenge. dat Geef uwe tong meer rust dan uwe ham ge- of uwe oogen. haal Onderzoek uwe eigene gebreken vee! een dan die van anderen. Handel alsof gij verwachtet honderd jaren te leven, maar riiorgen zoudt kunnen sterven. Vergelijk uw menigvuldig geluk met de kleine kwellingen van iederen dag. Vervul den plicht die u meest naast-gelegen is ; uw tweede plicht zal lichter geworden zijn. Wees tevreden dingen te doen die ge kunt, en kwel u niet omdat gij niet ailes doen kunt. Antwoord niet van gelijken op een scherp of gram woord ; 't is het tweede woord dat den twist veroorzaakt. Benuttig zooveel mogelijk hetgeen gij hebt, en maak u zelf niet ongelukkig met j te verlangen naar hetgeen ge niet hebt. ! Bond tegen de Tuberculose ' Polder en Kempen wordt in tegen-j strijdigen zin aangezet om het werk der tering aan te moedigen of te bekampen, Wij betreuren noch 't een noch 't andei [ te kunnen doen. Niet bekampen : omdal het in zich zelf een edel en mensch1 ie-vend werk is ; niet aanmoedigen : omdal artikel 18 van 't règlement stelselma tig weigert een Zuster aan het ziekbec 1 van de ongelukkige teringlijders toe t< 2 laten. Verleden jaar werd aan Zijn Eminentii 1 Kardinaal Mercier beloofd dit artikel t< veranderen ; doch men heeft niets veran 1 derd en het artikel dat de totale verwe ? reldlijking invoert is derwijze opgestelc dat er in geen geval iets KAN AAî 1 GEWIJZIGD WORDEN. e Droevig toch dat een dom politiek d e schoonste zaken moet vergallen. Waaron ® dat onwaardig artikel 18 niet uitgescbrapl dan kon iedereen aan dat edelmoedi werk medehelpen. " Artikel 18 VERBIEDT TEN EETJ WIGEN DAGE : een gasthuiszuste S bij het ziek- of sterfbed der arme lijders n Kunnen Christene menschen dit dulde: ■? of ondersteunen ? a ;r « 1 POLDER ît KEMPEN BRASSCH AAT n [e Vrouvvengilde « Liefdeband ». — Zon Le dag a. s. om 4 ure feestvergadering de r. Vrouwengilde « Liefdeband » in de za£ van het patronaat. Kort verslag zal e gegeven worden over de werking van de le bond, en uitleg van den staat der kas. D Eerw. Heer Mattheussen zal er eene red houden over het werk der inwijkelinger Verders zal het aangename aan het nuttig r- gepaard wezen en zullen zang en toone< ,n de vergadering opluisterer. Al de lede in worden dringend uitgenoodigd en zij ;n tevens verzocht hun ledenkaarten mec! ^ te brengen. Ie Schilderkunst. — Door de zorge "d van den Koninklijken Rubenskring e met de geldelijke ondersteuning van Lk Stadsbestuur van Antwerpen, heeft c ;k prijskamp plaats gehad waaraan al c ;n schilders der stad en omstreken mocht( le deelnemen. Het werk van den verdienst în lijksten kunstenaar, den heer Alf. He man van Brasschaat beneemt de eer 'Ie plaats, en wordt de grootste onde scheiding toegekend. sn Eene geldelijke premie van 't Stad bestuur, een prachtig diploma met 1 n" gouden medalie zal er voor hem de hf ie_ innering van blijven. ;ls wij wenschen onzen dorpsgenoot geli de met die nieuwe en hoogst gewaardeer onderscheiding. Waarlijk, M. Alf. He man rust niet op zijn lauweren. Mo zijn onvermoeibaar streven om op • baan der kunst vooruit te gaan ander ,ee tôt voorbeeld en tôt navolging strekkei " Telefoon. — Woensdag laatst had ee ig. vergadering plaats, met het doel e îd. middentelefoonbureel te zien tôt sta de komen, om aan verminderden tar de aansluitingen met Antwerpen we omliggende te bekomen. Het hoofdbestuur van 't telefoom ide had 10 à 15 aansluitingen te Brassch; gevraagd, om de zaak verder te kunr er- bestudeeren. Op de vergadering van verleden Woe lar dag waren er reeds 22 aanvragen in komen ; zonder twijfel zullen er 1 iat meer volgen. op- De heer Secretaris zegt dat al mogelijke vanwege 't Gemeentebest ien zal gedaan worden om de zaak sp bij te zetten, en men er mag op vertroi eer zijn dat de kwestie weldra hare vc dige oplossing zal vinden. ^Wtt Ter herinnering willen wij er bijvoe-gen dat eene aansluiting 150 fr. per jaar kost en de abonnent recht heeft op 1200 gesprekken, van hem uitgaande. Voor verdere inlichtingen kan men zich wenden ter Secretarie van Brasschaat.Tooneel. — Sinds Paschen staat hier in de schoone zaal « Het Schuttershof » het theater Van den Bergbe.. Het puike programma van elken feest-avond lolcte telkenmale een talrijk publiek. We zeggen een puik programma en dit was het ook. Immers iedere maal werden stukken opgevoerd welke reeds vertoond werden in de theaters der groote steden, zooals : De twee Weezen, De kinderen van kapitein Grant, Ben-Leil of de Zoon van den nacht, enz.. Op Dinsdag zou de eind-vertooning gegeven worden en dit wel ten voordeele. van het Gasthuis. Het gold dus een iiefdadigheidsfeest, gegeven door de familie Van den Berghe ten voordeele van de ouderlingen van het Gasthuis. Edele daad vanwege de inrichters. Een talrijk publiek was opgekomen dat door zijne aanwezigheid de edele daad van de familie Van den Berghe goed-keurde en toonde dat Brasschaat een goede grond is voor de liefdadigheid. Niet alleen hebben al de aanwezigen een goed werk verricht maar ze hebben ook een aangenamen avond doorgebracht. Er zijn ja, tranen gelachen, maar ook zijn er andere tranen gelaten. Het blijspel Laurent en zijn Zuster, was waarlijk prachtig zonder meer. De dwaze gezeg-den, de zotte gebaren, het onnoozel gelaat a van Laurent hebben velen tranen doen lachen. Daaraan hebben vele tooneel-liefhebbers kunnen leeren dat ze kunnen ^ doen lachen zonder brutaal of gemeen 3 te handelen of te spreken. Maar zulke rollen vertolken gelijk het behoort is r niet gemakkelijk. Verschafte Laurent 1 en zijn Zuster, oneindig veel vermaak, het drama Houten Clara, deed aile gevoelens werken. Aile gevoelens : per-soonlijke, rnaatschappelijke, en hoogere ■ werden er in vertolkt en zulk stuk mag t waarlijk verzedelijkend genoemd worden. « Boeiende toestanden komen er voor b. v. wanneer Clara in haren slaap de trappen afdaalt, zich op den schoot der gravin d'Am'atra gaat nederzetten. Wat gevoe-r lens staan er er niet te lezen in dien blik die .1 de gravin op het kind werpt, in haar r gespannen aandacht, in hare uitgestrekte 1 bevende handen. Dat ailes zegt meer e dan lange volzinnen. Dat was ware kunst. Wie heeft op het gelaat var den graaf dien strijd niet kunnen lezen die in ® zijn hart plaats had toen hij het bestaan van Houten Clara kende. Dat n nogmaals was een der aandoenlijkste n oogenblikken. En hoe zag men niet op ■e het gelaat der gravin den strijd tusschen hoop en vrees, den strijd tusschen de n dood en de vergiffenis ! n Om daar te kunnen over ôordeelen 't moet men het zien. Wat trilden de zenu-le wen ; wat juichten de harten als men dan le op 't einde ineens het portret van onzen :n grooten Conscience zag verschijnen met e- het opschrift : Hij leerde zijn volk y- lezen ! e- In naam van 't Gasthuisbestuur, in r naam van al de ouderlingen bedankt de heer Goris den heer Van den Bergh s- om het gelukkig gedacht dat hij gehad le heeft dit Iiefdadigheidsfeest in te richten. :r- flij bedankt ook het publiek omdat het door zijn opkomst toont dat in Brasschaat ik de liefdadigheid in eere wordt gehouden. ie Wij ook dankeji den heer Van den y- Berghe om de genoeglijke uren die wij ge door hem hebben doorgebracht. Wij wen-de schen hem niet vaarwel, maar tôt weer-en ziens. H. P. 1 ■ Opgepast. — Over eenigen tijd kwam ne alhier een persoon rond : hij zou een ver-en grootte photographie maken voor één nd frank. Vele moeders en ook vaders lieten ief zich beetnemen. Eenigen tijd later kwam en die kerel terug met eene proef ; maar nu moest eene lijst gekocht worden en de iet helft... op voorhand betaald. Men betaal-iat de weder 7 of 8 fr.; het was immers voor ien eene verrassing voor vader... of moeder. Eindelijk zijn de portretten aangekomen ns- tegen betaling maar algemeene te- ge- leurstelling ; het was prulwerk en in de 10g plaats van de schoone gekozene lijsten, waren het waardelooze vodden. Terechi het weigerde men algemeen de ontvangsl iiur denkende beter ten halve gekleed dar 3ed ten heele gedwaald ; beter voor acht franl. .wd bedrogen dan voor zestien. Ile- Les : Koopt nooit. van onbekenden aar de deur.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brasschaat van 1905 tot 1942.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes