Tusschen Brussel en Leuven

346 0
01 april 1919
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1919, 01 April. Tusschen Brussel en Leuven. Geraadpleegd op 23 juli 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/0000000j8w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

N 13 Oplage : 1750- Aan de Krijgsovetheid voorgelegd April 191g TUSSCHEN BRUSSEL EN LEUVEN Onze vaderen wa**?n zonen van ons Brabant, ende vrtj 00k blîjven wtj ! O bînde cen echtc viucndenband ! Opstel en Beheer : V. Vangramberen, H. M. B. Chambéry (Savoie) Frankrijk. Al mat deze laatste maanden voorviel : het gedaan-zijn van den oor/og, het zoete t' huis-zijn en in betrek-king-staan met de hunnen, heeft de aandacht onzer jongens in beslag genomen. Met reden ! En hoe begrij. pelijk!... ■ Wij werden allen van hier naar daar geslingerd, znnder bestendig verblijf, zonder vasten zit. Nu is de roes der overminning a'fgedreven. Het innige familielèven, eenmaal zôô brutaal doorgehakt, is en blijft aaneengeknoopt. ^ Maardf jongens denken ook aan de goede makkers '-uit d&Mtechten tijd. Het gejoel en gejubbel en blijde-zijmjwft niet doenvergeten hen, die met hun bloed ons zooveel vreugde hebben afgekocht en nier lichamev, van aan de boovden der Maas tôt in de met bloed za!gedronken Yzervelden, onder de kruiskens, langs de badn, of onder de schadum der oude dorps-torens, liggen begraven. Brievn kwamen ons ook toe, die ons meldden de dank-bare hertnnering, door de jongen voor hun gewestblad verVuaru, voor » TùsSchèrt Brussi en. Leuoen n, Util hun steun en licht trachtte te brengen in de donkere dagen aan den Yzer en dat nu, volgens sommigen, de band en de tolk van de oudstrijders van Midden-Brabant moet blijven. Wat de toekomst ook moge brengen, van onze mannen, van onze goede jongens, van hen die troum ons hielpen door hun tverk en hun geld, millen ne niet scheiden zonder ze allen van harte dank te zeggen. Dank voor al den steun dien ze ons verleenden, dank voor de zoovele lieve brieven, die voor ons, aan de boorden van den hei-ligen stroom van Vlaanderen, een aanmoediging en ook een belooning maren — in ons nederig pogen — om de jongens van bij ons nieuws te bezorgen en om zôô nautt mogelijk toe te hotiden de banden die ze vasthechtten aan5 de hunnen en aan elkander en aan al het edele dat ze in hun hart van uit het vaderkuis mededroegen. — o — Aan Bombaerts, H. en Breedstraat, O. (beiden van Overijssche) de hartelijke gelukmenschen van de jongens van tusschen Brussel en Leuven. — o — De vertegemcoordigers zijn vriendelijk verzocht aile wetensmaardigheden omtrent de gesneuvelde makkers van hun dorp op te zoeken. Naam en voornaam, Mas, regiment, diensttijd; — ivaar gesneuveld? nan-neer? — naar begraven? Ze trachten ons ook te doen getvorden een klare foto van den overleden, of beter nog : een cliché datgediend heeft om de doodsprenten te maken. Ook aile mogeltjke inlicktingen worden gevraagd omtrent hen die vereeremerkt werden, en omtrent de gekwetsten. Het belangt de strijdmakkers aan te weten hoe hun genonde vrienden het stellen. — o — De a. b. c. d.- adressen zijn afgeschafl! Wathei-hen ze ons last aangedaan ! — Een aantal mannen zijn reeds dienstvrij en langs hier langs daar heengegaan. Het is hoogst noodig dat ieder zijn nieuwe t! huiswij-zing of zijn juist militair adres opgeve, aan ons of beter aan den vertegenwoordiger van zijn dorp. — 0 — Zooals onderstaande rekening het uitmaakt, staat " Tusschen Leuven en Brussel n voor een heele som m 't krijt. Het zal genoeg zijn de zaak kenbaar te maken, om dadelijk dit tekort aangevu/d te zien. Dank bij voorbaat! — o — Allejaren zal er, in de eerste helft van November. i*> iedere parochie een plechti>,e lijkdienst plaats hebben voor allen die hun leven voo- hun volk slachtofferden. Hun namen zullen. de toeki .nende geslachten ter herin-nering, in de kerken in stet t uitgebeiteld rcorden. f Engelbert Vanden Plas Oorlogsvrijwilliger van Everberg. Gesneuveld te Adinkerke, 20 Mei 1918. (Zie nr 11 van Tusschen Brussel en Leuven.) ' ii ... — =SJ Wij denken er ook aan, ieder jaar op één of t/vee plaatsen tusschen Brussel en Leuven een plechtigen lijkdienst te celebreeren voor de gesneuvelde strijdmakkers. 's Namiddags van dien dag zouden me een optocht en een algemeene vergadering beleggen, rvaarop me en elkander meerzien en ook samen de belangen der oudstrijders bespreken ; misschien ook mel een liederavond of een tooneelfeest inrichten. Hierorntrent moeten me, na ons algekeel vrijworden, nader met mekaar spreken. Denkt er over na en spreekt er al eens over onder elkander en laat ons wv meening kennen. — o — De vroeger geïnterneerde en krijgsgevangen soldaten gelieven ons hun naam en adres te doen getvorden. NA DEN KAMP Sinds wij den laatsten keer de kopij voor ons blad naar den druk-ker opzonden, is heel wat voorge-vallen.Na vier jaar sleet in het onmen-schelijk loopgrachtenleven, verre van huis en verre vanr ailes wat hun lief was op aarde, heeft de moed onzer jongens en het tweemaal stormloopen van ons leger de we-reld verbaacd. — Selaas, over de lijken van zooveel goede kameraden heen moest het lieve vaderhuis wor-den bereikt. Dan kwam de wapenstilstand. We konden het niet gelooven. We waren er als bij onthutst. Dat oor-logsgedoe was het gewone leven geworden... Niet meer schieten, geen bloed meer zien vloeien ! Vrede! Naar huis gaan! De onzen weerzien ? En weer t'huis zijn, t'huis!... Het scheen onmogelijk. Een schoone droom!... En 'twas werkelijkheid ! Dan kwam ook de roes der vic-torie! De blijde intrede in de bevrij-de steden en dorpen, onder het gejuich en gejoel der jubelende menigten. Met lauweren en bloe-men werden de overwinnaars om-kranst. Praalbogen ontvingen hun gelederen, terwijl het in de vensters en op de daken krielde van jui— chende en weenende menschen. De takken der boomen bogen vol eerbied voor hen die vijftig maanden lang hjden en leven veil stel-den voor de bevrijding van het land.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Tusschen Brussel en Leuven behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Veurne van 1917 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes