Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

249 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 21 Mei. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Geraadpleegd op 25 juni 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/cv4bn9zp8s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

3749. Gesetz-undVerordnungsblatt , for die okkupierten Gebiele Belgiens,, UitgcfeTen door de politielce Publié par le département poli- afdeeling bij den Generaalgou- tique près le gouverneur général SSSJHSS Wet- « Yerordeningsblad yoor de bezette streken van België. HSSTS Mraat 40. Tain 40. Het Wet-en Verordeningsbiad ....... . . .... On peut s'abonner au Bulletin, lîovençenoemde druâierij. "in Bulletin oiciel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé Duitschland en in het onzijdige pays neutres, par 1 intermédiaire bultenland bfl de Duitoche post- de l'administration des oosten. kantoren tegen een kwartaal- au prix de 2.50 il. pour un abon- abonnement van 2,50 mark. En- nement trimestriel. Vendu sèpa- kele nurumers kosten 20 Pfennig _ . , , • , ,. , rément le numéro coûte Pfec- per stuk. De doortoopende toe- Hcrausge*eben Ton der Politischen Abteilung bei dem Generalgouverneur In Belgien. Oedrucit ni» i,a susd ite 1 m or i mMn eu jending Tan het tujblad tôt het in der Druckerei des Gesetz-und Verordnungsblattes zu Brûssel, Lôwenerstrasse 40. charge également, sur demande, Wet- en Verordeningsbiad kan Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien durch diegenannteDruckerei, in Deutschland de l'envoi régulier de l'annexe 4e Toornoemde drukkerfl tegen und îm neutralen Ausland durch die deutschen Postanstalten lUr 2.50 M. vierteljâbrlich regelmàs- au Bulletin des Lou et Arrête», deasn 't eindevanelk kwartaal sig bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 2o Plennig. Die fortlaufende Zusendung des contre paiement, à la On d« te Innen «om van 4 Pfennig per Beib'.attes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bei der genannten Druckerei «egen die am ch'aaue trimestre, de « Pfennig tel Tan ieder nummer beiteld Bndejeden Viertellahres einzuziehenden Betrâge von 4 Pfennig fur ein Blatt der emzelnen Nummer par tauill# de chaque numéro. vnrdeQ bpflntritcl wprrt»n BRUSSEL. N» 348. 21. MAI 1917. INHKLT: Kontributions-Auflagebefehl, S. 3749. — Verordnung, betr. ausserordentliche Tagung der Provi.nzialrii.te, S. 3750. — Verordnung, betr. Reiseverkehr, S. 3751. - Verordnung, betr. Anmeldung von Pappel-, Ulmen- und Eschenstiimmen im Bereiche des Generalgouvernements, S. 3753. — Bekannt-machung, betr. Liquidation britischer Unternehmungen. S. 3755. 1NH0UD : Bevel houdende oplegging van een krijgsbelasting, bl. 3749. — Verordening betreiïende den buitengewonen zittijd der provincieraden, bl. 3"G0. — Veror-dening betreffende het verkeer van reizigers. bl. 3752. Verordening betreffend aangifte van de populier-, olm- en eschstammen, die binnen het gebied van het Generalgouvernement voorhanden zijn, bl. 3754. — Bekendmaking betreffende de likwidatie van Britsche ondernemingen, bl. 3755. SOMMAIRE : Ordre imposant une contribution de guerre, p. 3750. — Arrêté concernant la session extraordinaire des conseils provinciaux, p, 3751. — Arrêté concernant les voyages, p. 3753. — Arrêté concernant la déclaration des troncs de peupliers, d'ormes et de frênes se trouvant dans le territoire du Gouvernement général, p. 3755. — Avis concernant la liquidation d'entreprises britanniques, p. 3756. 4. KONTR1BUTIONS-A UFLAGEBEFEIIL. Unter Àufhebung des Befehls vom 20. November 1916 (Gesetz- und Verordnungsblatt fur die okkupierten Gebiete Belgiens Nr. 279 vom 21. November 1916) wird in Geraâssheit des Artikels 49 des Haager Abkommens, betreffend die Ordnung der Gesetze und Gebràuche des Landkrieges, hierdurch der belgischen Bevolkerung bis auf weiteres als Beitrag zu deir Kosten der Bedùrfnisse des Heeres und der Verwaltung des besetzten Gebietes eine Kriegskontribution in Hôhe von monatlich sechzig Millionen Frank auferlegt. Die BeschafFung der Betrâge hat durch die neun Provinzen Belgiens im Wege der Anleihe zu geschehen. Die Form und den Inhalt der von den Provinzen auszustellenden Schuldurkunden bestimmt der Kaiserliche Generalkommissar fur die Banken in Belgien. Die Zahlung der ersten Rate ist spàtestens bis zum 15. Juni 1917, die der folgenden jeweils spàtestens bis zum 10. eines jeden Monats an die Feldkriegskasse des Kaiserlichen Generalgouvernements in Brûssel zu bewirken. Der Kaiserliche Generalkommissar fur die Banken in Belgien ist befugt, Bestimmung dariiber zu trelîen, in welchen Betragen die monatliclien Raten jeweils in Mark oder Frank an die Feldkriegskasse abzufùhren sind. Brûssel, den 21. Mai 1917. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Falkeniiausen, C. C. II& 1218. Generaloberst. BEVEL HOUDENDE OPLEGGING VAN EEN KRIJGSBELASTING. Onder opheffing van het bevel van 20 November 1916 (Wet- en Verordeningsbiad voor de bezette streken van België, Nr. 279 van 21 November 1916) wordt, overeenkomstig artikel 49 der Haagsche Overeenkomst betreffende de regeling der wetten en gebruiken van den oorlog te lande, de Belgische bevolking hierbij tôt nader bericht, als bijdrage tôt de onderhoudskosten van het leger en het bestuur in het bezet gebied, een krijgsbelasting ten bedrage van zestig millioen frank per maand opgelegd. De 9 provincies van België zullen zich de noodige bedragen aanschaffen door middel van leeningen. De keizerlijke Kommissaris-generaal voor de banken (Generalkommissar fur die Banken) in België bepaalt vorm en inhoud van de door de provincies uit te geven schuldbrieven. De betaling van de eerste storting moet ten laatste op 1S Juni 1917, die der volgende telkens ten laatste op den 10" van elke maand gesebieden, aan de « Feldkriegskasse (Kas van het veldleger) des Kaiserlichen Generalgouvernements » te Brûssel. De keizerlijke Bei den mit drei Sternen bezeichneten Verordnungen De met drie sterretjes gemerkte \erordeningen worden ! Les arrêtés marqués de trois astérisques seront affichés. Set Bekanntgabe auch durch Maueransclilag beabsiehtigt. ook door middel van aanplakbrieven bekend gemaakt. | Les autres doivent être portés à la connaissance du public Die tibrigen sind durch die Gemeindebehûrden in ortsiib- Aile andpre Verordeningen moeten door de gemeente- 1 et spécialement des intéressés par les administrations licher Weise insbesondere an die Interessenten bekannt overheid volgens de gebruikclijke wijze van bekendmaken communales, qui procéderont ainsi qu'elles ont coutume ïu geben. vooral aan de belanghebbendcn medegedeeld worden. de le faire. 4

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Gent van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes