Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

205 0
19 december 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 19 December. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Geraadpleegd op 17 juni 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/tx3513wq25/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

4897 - Gesetz - und Verordnunasblatt fur die okkupierten Gebiete Beilgiens. UitgegeTen door de politieke afdeeling bij den Generaal«ou-Terneur in Belgié. Gedrukt m de drukkerij van het Wet- en Veror-denmgsblad, Brussel, Leuvensche ttraat 40. Het Wet- en Verordeningsblad Si in België Terkrijgbaar bij OTengenoemde drukkerij. in Duitschlanù en in het onzijdige buitenland bi) de Duitsche post-kantoren tegen een kwartaal-abonnement van 2,SU mark. En-kele nummers kosten 2U Pfennig per stuk. De doorloopende toe-«enûing van het bijblad tôt het wet- en verordeningsbiad kan <ie roornoemde druk kerfl tegen •S- aan 't einde ran eik kwartaai te mneu »om van 4 Pfennig per Tel van ieder nummer beateld « ; Wet- en Verordeningsbiad voor de bezette strekei van Beigië. i 1 Bulletin officiel des Lois et Arrêtés ponr le territoire belge oeeipé. Herausgegeben TOn 1er Poiitischen Abteilung bel dem Generalgouverneur ln Belflen. Oedruckt in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungiblattes zu Brussel, Lôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblattkann in Belgien durch die genannte Druckerei, in Deutichland und lin neutraien Auslaud durch dis- deutschen Postanstaiten fUr 2.50 M. vierteljâhrlich regelmàe-sig bezogen werden. Die einzelne'Nummer kost«t 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des Beib'.attes zum Gesetz und Verordnungsbiatt kmn bei der genannten Druckerei gegen die am Ende jeden Vierteljahres einauiiehenden Betràge von 4 Pfennig fur ein Biatt der emzalnen Nummir beantragt werdea. I Publié par le département poil-tique près le gouverneur général en Belgique; imprimé à Bruxell.ît dans l'imprimerie du Bulletin deB Lois et Arrêtés, rue de Lou-Tain 40. On peut s'abonner au Bulletîn. en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans le* pays neutres, par l'intermédiair* de l'administration des postes, auprii de 2.50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte 20 Pfennig. La susdite imprimerie m charge également, sur demande, de l'envoi régulier de l'annexé au Bulletin des Lois et Arrêt»*, contre paiement, à la On d« chaque trimestre, de 4 Pfennig par faufila de ch&aua numéro. ï-orden | beantrast werdea. ' u i . BRUSSEL. H|. 427. 19< DEZEMBER 1917. INHA.LT: Bekanntmacbung, betr. Ernennung von Beamten im flâmischen Jastizministerium, S. 4807. — Bekanntmacbung, betr. Festsetzung von Hôcbstpreisen Itlr den Verkauf von erdroschenem Brotgetreide, Mebl, Kleie und Brot, S. 4898, — Verordnung, betr. die verbindlictie Kraft der Verordnungen und die gesetzlicben Veroffentlichungaorgane, S. 4893. INHOVD : Bekendmaking betreffeDde de benoemin^r van ambtenaren aan het viaamsch ministerie vap Justitie, bl. 4897. — Bekendmaking betreffende de vast-stelling v-dT) boojB'ste prijzen voor den verkoop van gedorscht koren, meel, zemelen en brood, bi. 4898. — Verordening betreffende de bindende kraciit van de verordeningen en de wettelijke organen, waarin de verordeningen bekendgemaakt worden, bl. 4899. SOMMAIRE : Avis concernant la nomination de fonctionnaires au ministère flamand de la justice, p. 4897. —. Avis établissant des prix maxima pour les ventes de blé Dattu, farine, son et pain, p. 4898. Arrêté concernant la force ooligatoire aes arrêtés et les organes légaux de publication, p. 1899. \ "r "l if?c/ • - Es wurden einannt im lliimisclien Justizministerium durch Entschliessung des Ilerrn Generalgouverneurs ■: • ■ Herr zum vom 48. September 1917 H. P. E. Coopman, Bureauchef mit dem persônlichen Titel Bureauchef vom 6. Dezember 1917 V. L. Lambrecht, Advokat-Anwalt utid stellvertretender Generaldirektor der 4. Generaldirektion. Friedensrichter in Kortrijk Brussel, den 11. Dezember 1917. Der Verwaltungschef fiïr Flandern. C. Fl. VJ 5958. Schaible. De heer Generaal Gouverneur heeft aan het Vlaamscia ministerie van Justitie benoemd : bij besluit den heer tôt van 18 September 1917 H.-P.-E. Coopman, bureeloverste ten persoonlijken titel, bureeioverste. van 6 December 1917 V.-L. Lambrecht, advokaat-pleitbezorger en plaatsvervan- algemeen bestuurder van h et 4e algemcen gend vrederechter te Kortrijk, bestuur. Brussel, den 11" December 1917. Der Verwaltungschcf fur Flandern. C. Fl. VI 5958. Sciiaible. Ont été nommés au ministère flamand de la justice : par décision de Son Excellence Monsieur le Gouverneur général en qualité de en date du 18 septembre 1917 MM. H.-P.-E. Coopman, chef de bureau à titre personnel chef de bureau. » du 0 décembre 1917 V.-L. Lambrecht, avocat-avoué et juge de paix sup- directeur général de la 4e direction géné- pléant à Courtrai, raie. ( Bruxelles, le 11 décembre 1917. Der Verwaltungschef fur Flandern. C. Fl. VI 5958. Sciiaible. •« Oea Btt «rel Sterne» beudchaete» Verordnungea De met drte sterretj gemerkte Verordeningen wordea Le» arrhes marqué» de trot» astériaque» serent alBciéi »t Bekinntgibe aueh durch «aueraischlag beabsichtigt. ook d»or middel fan aanplakbneTen bekend gemaakt. | Le» autre» doivent être portés à la connaissance du publie Me ttbrigen siiid dureh die Gemeindebehdrden in ortstil)- Aile andere Verordeningen moeten door de gemeente- ! et spéciaiement des intéressés par «dnsiniEiricpu» Beker Weiae insbesondere an die Interessentea bekannt overheid Tolgens de ge.Sruikelijke wijze Tan bekendmaken ' communale.-,, qui procéderont ain» qu'elle» oat wa'nj» HfCkO. I Tooral un de belanghebbendea medegsdeeld wwéem. ! 4e le faire. - I { ■ 't ~

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Gent van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes