Voor Vlaanderen

243 0
01 juni 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 01 Juni. Voor Vlaanderen. Geraadpleegd op 20 juni 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/j38kd1rf9w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

1918 No. 4 VOOR VLAANDEREN Onder Redactie van C. K. ELOUT, M. C. M. DE GROOT en L. SIMONS Uitgegeven do or het Comit é Nederland-Vlaanderen Verschijnt op ongeregelde tijden. Wie zich de toezending wil verzekeren, zende eene bijdrage van ten minste f Q.50 aan den Heer O. PLOKHOOY, Arna Paulownastraat 113, DEN HAAG — INHOUD VAN HET VIERDE NUMMER,: Verantwoording v. d. Penningmeester. — Aan onze Lezers — Wie dobbert? — De eischen der Passieve Vlamingen. — De twee Hoofd-strooraingen van het Aktivisme.—Volksopbeufing. — De Vlaamsche Beweging (van 1831—1914). — Het VolksonderwUs te Brussel. Yerantwoording van den Penningmeester. Saldo in kas volgens laatste verantwoording .... f 320.085 Ontvangen : (f 0.60; 0.50; 3.— ; 10.—; 1.— ; 0.50; 3.— ; 10.— : 1.— ; 0.30; 0.50; 1.—; 1.-; 10.— ; 1. - ; 1.— ; 2.50) - 46.905 f 366.99 Onkosten: Adressen . f 21.75 Uitgaaf en verzending No. 3 . .' . . - .J.47.325 ——~ -169.076 Overschot in kas . . . .,f 197.91* C. PLOKHjÔOY, Den Haag, 1 Mei. Peniïingmeester. / 5o« I «■•{»•<•■ PlMI llllkb Uj Met de uitgaaf van dit vierde nummer zal een goed deel van onze taak vol-bracht zijn. Te zamen hebben de vier toch den lezer, zij het wat onstelselmatig, op de hoogte gebraeht van den stand en de beteekenis van het Vlaamsche vraagstuk, van zijn verleden en heden. Zoo dat men er over kan oordeelen, en niet langer behoeft te veroordeelen zonder te kennen. * * * In afwachting van de verdere ont-wikkeling der gebeurtenissen en ver-houdingen leggen wij ons zelf nu voor eenige maanden op den uitkijk, en wij twijfelen niet of de veel-heelende tijd zal misschien er voor zorg dragen, dat wij onze taak grootendeels aan anderen zuilen kunnen overlaten, allereerst aan hen aan wie zij behoort : onze Neder-landsche dag- en weekbladen ! Opmer-kelijk genoeg heeft met luttele uitzon-dering, onze groote pers zich jegens Vlaanderen al heel weinig objectief gedragen. Allerlei „men's", ronde of vierkante anonymi, mochten er regel-matig hun leelijkste verdachtmakingen in die pers tegenover de Aktivisten slijten ; of onsNederlandsch-frankiljonisme in de redactie-bureaux deed er gretig een scheutje azijn op. Veel wat tégen de Vlamingen geschreven werd, kon altijd zeker zijn van overneming in de kolom-men ; onze eigen zakelijke uiteenzettingen bleek men liefst niet onder de oogen der lezers te brengen. *) In de laatste *) Welke houding van. onze groote pers het ^ Parijsehe blad van Hervé: „La Victoirel' vol-strekt niet belet heeft, haar te beschuldigen van mee te stooken in de Vlaamsche zaak en te doen aan Pan-Neerlandlsme ! weken bleek intussehen van eenige kentering: de mededeelingen van het Vlaamsche Persbureau te Brussel zagen wij nogal eens opgenomen. En zoo is er wellicht kans, dat in het eind onze Pers haar taak van onpartijdige voorlichting der lezers ook zal gain volbrengen ten aanzien van het herlovend Vlaanderen, dat, naar wij vertrouwen, zal weten vast te houden aan zijn noodzakelijke leus: In Vlaanderen Vlaansch! Noch Fransch, noch Duitsch. Redactie V. Vt. Wie dobuert? In Vrij België (van 15 Maart) wordt, naar aanleiding van wat in ons vorig nummer over de houding der activisten werd geschreven, aai. de redactie-van Voor Vlaanderen „dubb8izinnigheid" ver-weten en „dobberen in. het activistische vaarwater". Taalkuncig is dit laatste beeld ailes behalve zu ver, maar dit laten wij verder rusten. Wij „dobberen" dv*. Omdat wij, zoo goed mogelijk, getra-^ hebben, weer te geved wat de .oorsr»*w il van d» ver-schillende activistische stroomingen en in welke beddingen zij loopen. Daarmede hebben wij niets anders gedaan dan wat wij van den aanvang af als onzen opzet hebben aangegeven: het Nederlandsche ■ publiek op te wekken tôt belangstelling in de Vlaamsche zaak en het in te leiden in eenig begrip van de voornaamste uitingen der Vlaamsche beweging in heden en verleden. "Wij hebben daartoe, wat het heden belangt, herhaaldelijk in Voor Vlaanderen aanhalingen gedaan (soms zeer uitvoerige) uit Vrij België en daar er hier te lande geen door Vlamingen geredigeerde activistische organen ver-schijnen, hebben wij de meeningen der activisten naar ons beste vermogen in onze eigen woorden nu en dan weerge-geven. Nu kan Vrij België het onaange-naam vinden dat wij geen partij hebben gekozen voor het passivisme, maar wij hebben in ons eerste nummer gezegd dat en waarom wij geen partij konden kiezen. Wanneer onze strikte onpartijdig-heid „dobberen" moet heeten voor een passivist, nu, dan noemt een aetivist dat misschien precies eender. Da't is nu een-maal het lot van aile neutraliteit in dezen oorlog: miskend te worden van weers-zijden.Maar hoe staat het nu met de passi-visten zelven ? Onze koers is onveranderd gebleven sinds de oprichting van ons Comité. Wij bleven varen in ons eigen vaarwater. Kunnen de passivisten dat echter ook van zicTizélven verklaren ? Wij zuilen ons orgaan niet bezoedelen door ook maar één letter over te drukken van wat de Bernards, de Du Castillons en de Monets den passivisten naar 'thoofd gooien. Die bende parasieten hebben wij, gedurende den oorlog, nu al ruimschoots leeren kennen als even verraderlijk jegens Nederland als jegens Vlaanderen gezind. Van wat de passivisten uit dien hoekte hooren krijgen, vindt men overigens een paar staaltjes aangehaald — juist in het-zelfde nummer van Vrij België waarin zij ons aanvallen. Maar wij willen aandacht vragen voor de uitingen der passieven zelven. Voor de resoluties die het Vlaamsch-Belgische Verbond op zijn eersten „landdag" (4 Maart) te 's Grravenhage heeft aangenomen en die men elders in dit nummer vindt afgedrukt. Het zijn voortreffelijke be-sluiten die daar zijn genomen door het Verbond dat, naar een der leiders ons verzekerde, nu reeds meer dan 6000 leden telt en op welks feestavond, gehouden in de stampvolle zaal van de Willemstraat — een der leden van onze redactie die er aanwezig was heeft het kunnen waar-nemen — een mooie, geestdriftige stem-» ming heerschte. Doch zijn dit nu de besluiten van ■passivisten ? Natuurlijk, zoo zuilen de opstellers ervan antwoorden, zie maar hoe stellig wij het tegenwoordig bed-rijf der activisten in België verwernen. Wii hebben onze afkeuring daarvan uitdrukkelijk voorop-gesteld.Zeker, zeker, dat deedt ge. Maar herlees nu uwe resoluties eens, merk op dat gij de onmiddellijke inwilligiDg daarvan eischt. . . en vraag u dan eens af, of gij, drie of drie en een half jaar geleden, het stellen van zulke, onmiddelijk in te willigen, eischen passivistisch zoudt hebben ge-heeten of. . . . activistisch ! Wij verwijten u deze wijziging in uw gedragslijn niet. Les idées marchent. Gij zijt ongetwijfeld even loyaal jegens uw Regeering gebleven als gij steeds waart; slechts het onverbiddelijke voort-gaan der feiten dwong u tôt koersver-andering. Een uwer leiders heeft dat, in een gesprek met een van onze redactie-leden, trouwens erkend. G-oed. Maar behoort deze loop van zaken u dan niet tôt eenig nadenken te stemmen en — tôt eenige bescheidenheid in uw oordeel over andersdenkenden ? Is het wel aan u, die nu met uw resoluties zijt aange-komen op het standpunt waarop de activisten in 1915 en begin '16 stonden en die dus in hun vaarwater vaart, om zoo erg hoog neer te sabelen op de activisten van thans? Wie weet waar gij zijt aan-gekomen als de oorlog nôg vier jaren duurt! Zoudt gij ook niet behooren te bedenken dat er onder die activisten menschen zijn, die een veilig en rustig verblijf in Nederland — ons aller veiliger schuilplaats — hebben verlaten om thans in België, op een wijze waarover men het hoofd kan schudden en om een over-tuiging die men wellicht niet kan deelen — maar om een overtuiging ! — hun veiligheid en heel hun bestaansmogelijk-heid in hun vaderland in de waag-schaal hebben gesteld voor 'tgeval dat

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Voor Vlaanderen behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Schiedam van 1917 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes