Voor Vlaanderen

235 0
01 september 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 September. Voor Vlaanderen. Geraadpleegd op 23 juli 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/nv9959d703/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

September 1917 N°. 1 VOOR VLAANDEREN Onder Redactie van G. K. ELOUT, M C. M. DE GROOT en L. SIMONS Uitg'eg'even door het Comité Nederland-Vlaanderen ' ____________________________________ Verschijnt op ongeregelde tijden. Wie zich de toezendinwil verzekeren, zende eene bijdrage van ten minste —f 0.50 aan den Heer C. PLOKHOOY, Anna Pauiownastraat 113, DEN HAAG — INHOUD VAN DIT K ERS TE NUMMER: Ter Jnleiding. — Vlaamsehe Feiten: De Bevolking van België. — De Indeeling van België en de Taalgrens (met een kaartje). — De Vlamingen in België. — De Vlaamsehe Grieven : Hvppoliet Meert ■outra Destrée. (De toestand der Vlamingen in het algemeen.) Op den Uitkijk. (De Vlamingen en de Ooi'log. — (Franskiljons). De Vlaamsehe Beweging in haar geschied-knmlige ontwikkeling I. ' Ter iriieîdmg. De redactie vaxi deze uitgave wil met enkele woorden aangeven, wat de oor-sprong en wat het doel ervan is. Gredurende den oorlog is meer en meer ■ gebleken, eenerzijds, welk eene werkelijk-heid de Ylaamsche Beweging is en welk een belangrijke factor zij bij de vredes-onderhandelingen zal zijn, anderzijds: hoe weinig men er in Nederland van weet. De buitenlandsche rubrieken in onze dag-bladen en tijdschriften zijn herhaaldelijk gewijd aan Fin'sche, Poolsche, Tsjechische, Kroatische, Italiaansch-irredentische en andere bewegingen ; men leest protesten tegen het verduitschen vaia Elzas-Lotha-ringen, van Sleeswijk-Holstein, tegen het verengelschen van het HollandscheBoeren-land in Zuid-Afrika — maar over de Ylaamsche Beweging krijgt men weinig te hooren en om de stelselmatige po-gingen tôt verfransching van Vlaanderen, nu reeds meer dan 85 jaren achtereen aangewend, bekommert men zich in Nederland maar matig. Wij zullen ons nu niet verdiepen in de vraag, waaraan dit betrekkelijke gémis aan belangstelling . en kennis is toe te schrijven en in hoeverre de schuld daar-van ligt bij Vlamingen of bij Nederlanders. Wij stellen het alleen vast als een feit. En als een euvel — dat verholpen moet worden. Te dien einde heeft zich onlangs te 's G-ravenhage een„ComitéHolland-Vlaan-deren" gevormd, bestaande uit C. K. Elout, Marcellus Emants, W. F. Gerdes Oosterbeek, M. C. M. de Groot, C. Plok-hooy, Th. van Welderen baron Rengers, J. A. Simons-Mees, L. Simons en Dr. J. W. Wicherink, dat dus beoogt, de kennis van en de belangstelling in de Ylaamsche Beweging hier te lande te vermeerderen. Het inwerken op den geest van het Nederlandsche volk behoort, naar het Comité meent, in een zaak als deze niet door een gezelschap van gemengden landaard te geschieden en dientengevolge zijn geen Vlamingen tôt toetreding uit-genoodigd. » Het is natuurlijk etn allereerste eisch dat een streven, dat er op gericht is om juiste kennis omtrent de Vlaamsehe Beweging te verspreide- en zuivere belangstelling daarin op te >.Tekken, wordt vrij-gehouden van aile poiitiek. Dat heeft het Comité zich dan oc-' . ellig voorgenomen te doen; het zal in de onderlinge ge-schillen der Vlamingen geen partij kiezen. Het wil vooral feiten weergeven (al be-hoeven de beschouw ngen daarbij niet steeds aehterwege te jlijven) en het ge-looft zelfs dat de VI amsche Beweging het best *zal worden gediend, door bij voorkeur (niet uitslu end; het actueele mag zeker niet^>vei 't hoofd worden gezien) aandacht te ragen v#or feiten uit de Vlaamsehe Beweging van vôôr den oorlog. Wij vragen de beît1 jgstelling van aile .-ïïedevise<*!'=<" i*' h " Comité Nederland-Vlaanderen. Al ware 't alleen maar, omdat het ook een Neder-landsch belang geldt. Een vrij, hersteld, volkomen onafhankelijk België achten wij stellig een belang voor ons land. Maar België kan zijn voile volkskracht nooit ontwikkelen zoo lang de meerder-heid van zijn bevolking zich verongelijkt gevoelt en achteraf gezet, en zich niet kan ontwikkelen en ontplooien naar eigen kracht, in eigen taal. En wanneer het Belgische leger, dat zelfs voor 80 tôt 85 % uit Vlamingen bestaat, terugkeert, zal de strijd der Vlamingen om vrije ontwikkeling in eigen hnis opnieuw worden opgenomen. Naast onze deur. Wij mogen dat niet onverschillig en onwetend laten gebeuren, alsof het ons niet raakt. Dit tijdschriftje — dat ongeregeld zal verschijnen — moge bijdragen tôt het verjagen van die onverschilligheid en onwetendheid betreffende Vlaanderen die onder ons nog al te veel heerschten. Het zal worden toegezonden aan ieder die onzen Secretaris-penningmeester, den heer C. Plokhooy, Anna Pauiownastraat 113 Den Haag, den wensch daartoe te kennen geeft. Belangstelling die zich uiten wil in geldelijken steun, moge, zich openbaren aan hetzelfde adres. / De Redactie van „ Voor Vlaanderen". Vlaamsehe Feiten. De Bevolking van België. De Vlaamsehe bevolking telde, volgens de laptste officieele opgaaf, 4.300.000 zielen. De Waalsche 3.200.000. Van deze 4.300.000 Vlamingen ver-stonden 3.500.000 sleehts hun eigen taal. *) Hadden dus aanspraak op behandeling in deze taal. In zijn werkje: „Evolutie en de Oorlog". waarin hij de Duitsche theorie over de r&ssen bestrijdt, heeft de bekende Engel-sche bioioog, P. C'oalmers Mitchell, het o.a. over de verhouding iusschen natio-naliteit en ras. De bevolking van Enropa verdeelend in drie rasgroepen : Het Noord-sche, het Alpine en het Middellandsehe schrijft hij dan veider over ons land en België het volgend >: „ De Hollanders ùjn in het oogloopend Noordsch : lang, blank en langhoofdig; maar naar het Zufflen toe, vooral aan de beide oevers ven den beneden-Rijn, Vwîk»' ii:<. J&jfidv ios' ' een groote stijging van den schedel-index, een donkerder kleur en korter gestalte. In België beantwoordt de grens tusschen het gebied van het Vlaamsch in het Noorden en dat van het Waalsch in het Zuiden, vrij nauwkeurig aan de scheiding tusschen het overwicht van het Noordsche en het Alpine ras. De Vlamingen zijn, evenals de Hollanders, groot, blank en langhoofdig; de Walenkorter, donkerder en met ronder schedels.. Het lijkt wel alsof het hoogland van Luxemburg, dat sterk Alpine is, het heuvelachtige bosch-land van de Walen, en de moerassen van de Rijndelta, bolwerken zijn geweest die het Alpine ras tegen het binnen-dringende Noordsche hebben beveiligd. „Belgie biedt een merkwaardig voor-beeld van die verwarring tusschen ras, taal en nationaliteit, die er zooveel toe , heeft bijgedragen om de politieke vraag-stukken te vertroebelen. De Vlaamsehe taal is een vorm van het Nederduitsch, L verwant aUn het Hollandsch. Het ver-keer tusschen de Vlamingen en Duitschers l langs de grens is daarom gemakkelijk, ) en desniettegenstaande heeft de Belgische nationaliteit een willekeurige lijn op de kaart tôt een werkelijke grens gemaakt. : De Walen spreken een taal, die nauw i met Fransch verwant is en dus eer t Latijnsch dan Teutoonsch. Ofschoon nu , de nationale crisis heeft doen blijken, dat België een eensgezinde natie is, vast-besloten tôt de verdediging van haar 1 vrijheid, zijn er toch tusschen Vlamingen i en Walen sporen van een wedijver, die *) Over de dusgenoemd „tweetaligen" — de 800.000 van de 4.300.000 — schreef H. Meert in 1912 dat meiden en knechts, die ènkele woorden Fransch geleerd hebben. de koetsiers, soldaten, werklieden, enz. die er eenige zinnen van hebben opgedaan, voor de officieele statistiek reeds als twee-talig gerekend worden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Voor Vlaanderen behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Schiedam van 1917 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes