Vooruit: socialistisch dagblad

339 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 12 April. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 20 augustus 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/5x25b00q50/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

"Wl. .. . 1J-— ...' !■' m"HWIIJWW^t^a—W|^—■■WwwmimiiMiiiiMljiiii I|>i illW^lIfillMW S «ttuoniM Tsiefcon r iledaoti© 247 « Administrai!© 2645 Wa*nsti!aft~12 APKiL 1&ftt Drtkater-Wltg««ï»tet L.Msaîschappij H ET LÎCHÎ bestuurder » p. OC VISCH. Ledeberg-Oent . REDACT1E . . administratie IhOOCPOORT. 29, GENT VOORUIT ABONMEMENTSPR5JS 6ELQIB Drie maanden. '3Jâ' Ses snaandea • , , . . fr. O SO Een iaar....... fr. 12-SQ Kes abonneîfi sicfc ep aBî pwîfcereste® DEN VREEMDE Drla maanden (dagci^ltQ verzende»). (t>. &f9 Qpqaan der Behêsche f/erkliedenpadtl — I^erschijnende afk daqen. ppiëSGli Sorlig 1 ftil-Viuixieriii m Î8 Frsnkrijk {• Duitsche bron ï'oot Hoofikws,rt3er 10 April. [ Westelijk oorlogsterrein L (Je door ans vierovorde granaatput-■îteilinsç ten awiden van S*. Eloi hebben ■ troepen de handgrantén&fde®ling«n ■a'! geslagon die er op uit waren om ee ■Ug m haiidôn t« krijgen. RiJ( kampen bij middal van mijnea tas-K, het k&naal van La Bassae an Arras K in de la-atste dagen wser groote le-Kdigheid gekregen. ■■ogs den wdstalijkon maesosver Tr®r- ■ het dorp Béthincouffc ®n de evan stark ■gelegde, ton zuidwesian iiggande sttun-Kten van Alsace en Lormine afgsset. De Kad trachtte het hem erg bedredgend gelai af ta weren door een snellon aitocht, H de Siliïiërs kregsn hun nog andar Kéen. Zij brachten hun zware rerliesea H namen H afficierea en rond de 700 Bmen onverwond gevangen en varover- ■ d&irbij 2 tfcukkea geschut en 13 sia-^fcagewcren.Ht; zelfdsr tijd ruimden wij op vtrsohil- ■ : plaatsen >ran het front eenige voor K niet healemaal reilige werken, blok-^E<a en onderaardsche schuilplaatsen, in Mbijzonder ton noordsn van Avocourt en Hu luiden van h©t Bais-des-Corbeaux. H bij dit- afzonderlijk opruimingswerk Miktea wij e- in da Franschea ernstige Hiezen ios ta brengca. Als gevangansn Hjcn hiarbij varsohaidana eïliaiaran aft Mmaniohappen epgekrachè. Bugs dan roehter zaaasc.aveir ward op ^Eifde manier een« bergkloof aan dcn ^Bwestraad he4 Boir, de-Poivr# gemaakt, uraarbij 4 offici&ren en ^■m&nKhapp«n, plu» v«ei allerhand ma-■»1 in onzo h an dcn bloven. Verdsr ten H:n in de Woëvre bleef he% woord aan ^ftederzi;dsche artillsria. Ha suiden vfcn Damloup en ten noorden ^■Chateau-Chalina werden twee fran- ■ TÎiagmachienan omlaag goachcten. De ■itenden van het eerste zijn gedoed. In H dorpje Loo» en in het Bois-Caillette Hben wij nog tirae vijandolijke vliegm*,-^ftaen doon omljtag val Léo . ■lostclijlî en BalkaHOorlogsrteîreîn Heene sebeurtsnissen van bijzondere ge- ^pp«?«Sï S.îfwb«ïtKW. I: Fransche brou ^fcEIJS, 10 April — Effrite bariaht. ■— Htelijk dar Maa* sw&kka bsdrijvighsid H&rtilleris in den loop van den nacht. H de Woevra berekkelijka rustige nacht. H jotharingen is een ovsrval van den Hnd op een onzar werk»n in de streek ■ Emberménillc volst&ndig mislukt. De Bi heeft cenig« vsrliozen gsladen. beduidende gebsurtenis te melden H het overige front. Wueed* btritht. — la da Argoanaa rotr-Hozo artilleri* v«reenigd vuur uit op de Himdingswegen van dsca vijand. Onw Berijen van iwaAr kalibsr baschoten tij-B deze operaties do naburige gebieden, ■ er b«duidende verzamelingen van ■pen «n marchêsrend# kolonn«« ia de HeV '•fcntfaucon-Nantiiiou waron. H'i; hoogte 285 lieten wij eene mijn oprlia- ■ die de vijandelijke loopgraven op eene ■tlijk groot« iengte vuld» en een kleinan ■ yernielde. Waatelijk d»r M*as woedde Beftige slag don ganseîim dag door. Hij ■fon sich op het geheale front van Avo-H tôt Cumières en braidda zich zelfs op ■ oostelijken ntroomoesver uit. Da voor-®cht« ruiming van den voor3prong van Binnourt, die in dan voorgaanden nacht ■evo®rd was geworden, had ons tosgeia-■«ne voortloopende liniô te maken, die ■ de echans van Avocourt, uit-ging, zich H de eerate bebosthto helïing weetelijk ■ hoogte SOI strekt, dan l?ing8 den suide-■' osver der beek van Forges noordoos-K van Haucourt on?e stellingen een B'g tuidelijk der kruising der uteenwe- |Béthincourt-Esn<« «n Béthinoourt-Cba-weer bereiki. V Tijandeliiko stormkolonnes, die in ■■s kolonnes uit het Cumières-boaeh brar ■ "erden on der h«t vuur onzer machien-Btref- en onrer artillerie genomsn en ver-B)'oen aich. ■ndelijk werd een op een onzer werken B'ioostelijk van Ayocourt, aan den suid-H; van het woud gevoerden aanval, wel-■™t v<x>r eenen oogenblik gelukt was, in H loopgraven. voet t« vatten, eveneens ■ eenen tegenaanval teruggevvezen. ■3 .^€r groote bedrijvigheid ■ ^rhllerie van den vijand op onze stel-■^ °P den Pfefferrug en in de streek ■"■umont-Yaux, ©venais op do totaalheid ■r woede linie. Zij werden opgehouden ^K®ns^Pervuur. Den infanterieaanvallen H,', n^e'; vooruit te gaa-n. In de ■ ° wjdelijk uitwttend vuur. B ^ngelsclie bron ^ 4-Pr^: Een Fekkervliegting K 818t*ren in onze linie*. Do geloider Hf ®W0£*d gevangen genoi»en. Heden artilleriebedrijvigheid bij Neuville-St-Vaast, Bouchez, Hohenzollernwarke, Haismes en Wytsohaet*. De vijand lie* in 't Hohenzol-lerngebied eene mijn opvliegen. Wij hebben bij St-Eloi een betrekkelijk deel van den op S7 Maart gawonnen bodem gehouden, met inbegrip van drie der vier mijneatrssators. 5^ * Os sériai tiisstàts liiis 68 (Swttariilc-HMftrlis Uit Oostenrijksche bron WEENEN, 10 Àpril. — In 't Gôrrisoba hield de vijandelijke artill<?ric- de plaatsen achter ons front onder vuur. Een Caproni-vliegtuig w«rd bij «ijne landing bij Lucinieo deor ons kanonvuur v«rnield. Op h®t overige front duren de gewone artilleriegevecht-sn voort. In 't Suganadal ïehoten de Italianen Caldonazo in brand. Op Riva wisrp«n vijandelijke vliegers bom-m«n. Aan den Bonoie-steenweg gelukte hot den vijand, zich in eenige vooruitgeschoven loopgraven t»a zuiden van Speroae va-iv te zetten. Uit Italiaansche bron BOME, 10 Aoril. — Aitilleriegevcchten vaa groete heftighaid in 't ge'oied van het Astioodal «An het freutgebied tueschen don feovon But sa «en bovea Dsgano, evsnais •p d^ hoogten noordf.'eeteljjk van G»ri. V erdci's beriohtoin ovar den uitslag onzar Trepens in 't gobied twssehon d«n Mrzli Vrh en dan Vodil zeggen : De vijand dacht ©lu te verrasaen on wiarp zijne astnvaJstroe-ptu in ùichte ma*safc tegen ons. Op don Karst baschoot ouza artillerie kolonne*, dis op den utesnweg va.n Ces-tanjavica naar Oppacehiasella marehee?-den. Er is vaart.getteld, dat bij het bombardement van Oocina door een onzer bestuurbare luchtschepen in d»n naoht op 2 April een groot lavensmiddelsnkamp ia fer and g«stekfra. Ctdwu. ^s: Ttf Reuheli-Pssîsclss- Ssltsissss pss Uit Oûsteîiripœc^fli feron WEENEN, 10 April. — Onverandetd, Uit Bussische bron PETER8BURG, 10 April. — In 't gebied van Riga beschoot de vijand de vlck Schlok. In 't gobied van Jakobstadt levendige vuurwisseling. In 't gebiad van Dunaburg lieten de DuiUeher» bij s ta onzer loopgraven eene mijn gpringen. Op meerder© plaatsen overvlogen Duitsche vliegers de Duna en wierpen bommen af. Onze vliegers voer-der. eeraig® gunstigo vluchten uit. Beo luchtsohip van h«t typa Muramiea «teeg in d& streek van Riga op en wiarp bommen op de vijandelijke sehuiloorden. — In 't gebied van Postawy en noordelijk van het Narocz-meer heftigs vuurstrijd. In den laatst«n poogden de Duitsehers n* de beschieting onze loopgraven te nadaren, doch werden afgewezen. Van het overige front is niets gewichtiga ta melden. & 'ï & is sorfsi sp £s? iiika Uit Oostenrijkschs bron WEENEN, 10 April. — Onvwanderd. $ # la Klein-Azië Uit Turksche bron SONSTANTINOPEL. 10 Apriî. - Het hoofdkwartier meldt: Àan het Irakfront geane verandering. Ons artillerievuur be~ sehadigde ®s® vij&ndelijk® kanonboot ®n veroorzaakte op desa eene ontploffing. De boot werd door eenn motorboot naar 't oos-ten afgesleept. West«lijk vaa Koraa had eena botsing mot vijandelijke voorpoaten pla&t». Van de Engelschen werdon vijf maa gedood, aen oîfieier gewond. Wij verniel-aaa telefonische verken van den vijand in deze streek. Op 8 April nadorde een vijandeiijke krui-ser Kemikli Liman m. gaf eenige schoten af Het tegenvuur onzer artillerie dwong hem ïich terug te trekken. Twee vijandelijke vliegers verschenen over het schiereiland Gallipoli, ontvluchttôn echter bij 't opstij-gen van ons strijdvîiegtuig naar Imbro*. 3^ # ©P EEE Os d«!kbooÎH3or!©g LONDEN, 10 April: Lloyd m«ldt: De Fransohe stoomer «Sainte-Marie» is gezoa-ken. De bemanniag is gered. LONDEN, 10 April : De B ri tache stoo-mer «Avon» is gezonke-n. Cestrand AMSTERDAM. 10 April : Men meidt uit Athene aan de «Daily Mail» : Volgeas eene tijding uit Prevesoa zou een groote trans-port-stoomer der verbondenen dichtbij de westkust van Griekenland gestrand zijn. Talrijk« persoueo soud«n omsekomen eijn. in iis! iMHl !ss ûnits^Silandl Croate brand ia Fuhienhagen HAMBURG, 10 April : Het .Fr«md«n-blatt» meidt uit Schwarsenbeck, dat in den aacht de gemeenta ïuhienhagen door eenen vreeselijkea brand geùeisterd ward. Totaal werden 23 gebouwer. au asch gelegd. Het meeete vea werd gered, daarentegen vielen net meubilair eu cl;; iaàdûonwnaachienen als prooi der vlamtric-n, Uo'tendien wsrden b»-auidîndc vaorr&den vernietigd. ~dP-|- S» Hffiïlsià4 Da gswapsnjte ; ncisiraSfteft LONDEN, 10 Apriî: De «Daily Mail» verneemt uit den daaç, dat volgene ernstige inlichtingea cb Ii|ll»ndsche regeering aan Holland-Amerikalfe heeft gevraagd, iit voorkomend geval, 30 % har®r gaasche vloot ter harer beschi'ik'ing ta stellea. De toesland E.OTTERDAM, 10 April : In geheime zit-ting der Générale Staten julien S00 miljoen voor uitrustingsdoelcindaa geverdard vror-dan.r^r?P îm Eveï ;îp(rla|Bâ Oa Zomlr^jd ZURICH, 10 April : De «Zuricher Post» meidt uit Bsrn, dat bij den Bondsraad een voorstel tôt invostriïig van den zomertijd voeriig*. —<&■-- §iia Fmnks^ijk Franse!?o geriarsaSs tn rop» Er blijkt uit esae statisiiek die ia Fraak-rijk korat openbsssr gjœajjkakt te worden, dat de ganeïaals Fooh, Ba îloud, d'Amade-Bo-mai, Maud'hu.y en Mo'atdésir. elk e^a of twee soons op uet elagveld hebDea verloren. Ganaraaî de Castel-Gnau heoft reeds 4ri« s»sbs vsrloren, door d«a vijand gtidood. StWï'ii 4e BERN, 10 April : ZpoaJs de bladea aan-kondigan hsgft csa gowoldige storai Toulon «n omstreken oraratroomd ; de watormassa heeft ontzaglijke sohado veroorzsakt, ea mea heeft slechts de bevolking bij middel van sloepen kunnen reddea. Het water is rond don avond vreggetrokken, k.mi' d« tossiaad is staad# onrustwekkead. SosSaJisi»coî5 kongres PARUS. 10 April (Havas) : Hers Natio-aaal koagrc<s der Fraasehe Sociïiirtiscke Partij, dat V9rgad«rd is om in 't bijzonder to beslissea over de internationale betrekkin-gen met de vreamde a-aageslotea vereenigin-gon, heeft gisterén twee geheinse verg&de-ringen gohoudea, daWelken de mipister» Guesde en Sembat, alsook d» ondarste-ate-»€>eretaris Thomas bijwoon<à©B. De kafers in hsî Frsîisoha legs? PARIJ S, 1® April (Havas) v : Da Kaœer komt de debatten te op«nen over het wets-ontwarp l>etreffende de verjonging der ka-dars van hot leger. Qeneraal Roques, miais-f,*r van oorlog, heeft verklaard dat de cor-log de aoodzakelijkheid der verjonging van de kaders heeft bevestigd. Indien de wet in kweatie reeds in 't begin van den corlog ware ingevoerd geweest, dan zoudon 110 genaraîd* dia de ouderdomsgrens hadden beroikt, san den veldtoeht niet deel-genomeu hebban. Van deze 110 genaraals zul-l«n 4 divisia-generacls en 16 brigade-gene-raal» aaja het front blijven. De oudste gensraa,! ven het Fransoht» Ieg«r is j: ar en de jong3t» 49. Dit bswijst dat hat kruimken uit onder do meest bekwamen is gedaan geweest. Do offioieren welke rust noodig hebben zuîlen door da wet verwijderd worden, dewelke geane verï^'akkingswet is, maar e#ne verz«kering voor het land bstee-ken?.Hat wetsontwsrp der regeerifig is voor on-derioak naar de îegerkommissie verzonden, met 254 stemmen tegen 218. De h&mSeîskortf&renîl© PARUS, 10 April : Op 27 April zal te Parijs de Internationale parlementaire han-delskoafsrent: ■? geopend worden. Président Poincaré zal d» ïitting inleiden, onder bij-stand der hesrea Dubost, Deschanel en Briand. De openingsrede noudt de vooreit-ter Oharles Chammet. De konferentie verga-dart in 't Palais du Luxembourg, ~-cS>- iga Italie 9n do sneiaainijvefheid De Italia&nscha regeering heeft beslo-ten dat al da produktea der metaalaijver-heid moeten voorbehoudon wordea voor de militaire overheid ; do kontrakten tegen-o-. er de bijzonderen mooten niet nagekomen worden of slechts gedeeltelijk en in over-eenstemming met eene spéciale machtiging der regeering, nadat de bestellingen der oponfcare adminiatraties zoudea uitge-v«ard zijn. Iftaatsondsreokretariate» PARIJS, 10 April. — Do «Temps* meidt uit LisEabon, dat de regaering de schep-ping van staatsondersekretariaten voor ooriog, marine, finaacies en munities voor plan heeft. Het munitieministerie zou waartchijnlijk aan het marinedepartem^ut toegevoegd wordea. —effi— lS5 De vredebewsgtng De Zweedsche ïweede Kamer heeft, bij toejuichingen den wsnsch gestenid door de Zwaedsche regeering het mitiatief te wil-lea zien nemen eener bijeenkomst der oazijdiga Staten ten bat« van den Vreda. OP tâEm BM.LKAm Sss In hQt m Esters» ATHENÏÏ, 10 April: M. DragoumÎB, ministar van fiaaatiëa, heaft *i;n onialag gagera en de radea hiervan viadt zijnen oorsprong in de nieuwo fiscal» ontwerpen, vooral dit vaa de belasting op den alkool. M. Dragoumis wilde het wetsoatwerp ia-trekkea, nadat de Kamer «r eene wijiiging aan had toegebracht, die aile afdoeadheid van de wet wegaam. Maar de gaasche meerderheid d«r Karaer, vooral il. jtAailis, minisler vaa justitie, verzetta er zich tegen. Da wijziging in het ministsria heeft zich daardoo." op de volgende wijze voorgedaan : M. Rhallis, minister van fiaantiëu, en M. Chatzateon, procuraur-gsneraal aan het Eei'oepshof, deze vaa ministsr vaa justitie. Deze wijzigingen hebben geenea invloed op de poiitieke houdiag van de regeering. Isa Gemclîton cm? krfcSs De «Actiuaea» vaa Bucharsgt, het orgaaa van M. Jonescu, deelt mede dat drie leden vaa het kebinet Bratiano hun ontslag gaan indienen. Voor het oogenblik vernoeœt men sls«hts den naam van M. Mortoam, minister van biunenîandsche zaken, wiens portefeuille aan M. Phorakyda, vooriitter der Kamer, zou overgemaakt wordeh. M. Bratiaao wil zich op deze wijze van da door de pers tegen hem geriohte aaavallen ontmaken. Van don anderen kant deelt do «Liberia^ tsa» mede, dat M. Bratiano en de liberale partij zich zullsn tsrugtrekken, indien de oorlogGtoastaad eeae besliste weading nemen Kteuws ;irijd ki 't versahiet ATEENE 10 Apriî. —- Hestia bevaatigfc heden de geruchtea eener aaastaande ao-tie op h®t Balkan-achiereiland. De goal-lieerdea zoudea de inwonera van Nigrita en der omliggende plaatsen aangemand hebben, sich voorteberaiden om hunne dorpen prijs te g*ven, aoodra do vijand in-dring».ZURICH, 10 April. — Voîgena een Hol-landsch berioht aan <îe «Neue Zuricher Nachrichtea» is het zwaartepunt van den militairen tpeîtaud oogenblikkelijk do Bal-kan. Daar zou voor den aaaaten tijd, vol-gens een besluit der Parijzer Koiiîôrentie eans groote doorbreking van het leger van Saloniki n*ar Konstantiaopal beproefd wordaa. —dP— §ii raesopotassiS© Ba Sngelaeh© krijgsvorrlohtSngsn Hat Engelsch ministerie van ooriog heeft eon verslag van generaal Sir John Nixoa openbaar gemaakt over de krijgsverrichtin-gen in Meaopotamië van half Apriî tôt einde Sopt«mber van verleden ja^-r. Het beoandelt drio verschilleade'groepea van gevechten — dia aan do Parzischo grens, do exp&dit-ie langs den beuedenloop van de Euphraat, die eindigde met de ver-meestering van Na*irijeh on gonor?—J Townshend's opmarseh langs de Tigria, met inbegrip van oea eersten s>lag ta Koet-el-Am&ra op £8 Saptsmber. Genernal Nixon zot de redanen voor don opmarsch naar Nasirijeh en Koet-eî-Amara uiteen. De bezetting van de cersts plaats was, zegt hij, noodig, daar zij een Turksche basig vormde, die Basa bedroigde. Zij was hat hoofdkwartier vaa een groot gedeelte van de provincie Ba«ra. Koet-eî-Amara, aan de aamenvloeiiag vaa de Sjat-el-Hai ea de Tigris, was het strategische centrum voor de beneersching van het Noordelijke gedeelte van de provin-oie Basra. In het verslag woi'dt eohter, naar de « Times » opmerkt, nergeas eea reden opge-geven. waarom Townhend verder dan Koet-el-Amara rukte. Alleen wordt gezegd, dat de vijand op 28 September te Koet-el-Amara varslagen en dàarna een vervolging op touw gezet werd. De stelling van Umm el Hannah. die de tôt ontzet van generaal Townhend opruk-kende Engelschc troepen in Mesopotamië hebben vermee-îterd, litjt 32 K.M. stroomaf-waarts langs de Tigns van het beîegerde Koet-eî-Amara. Od 21 Januari hadden do Enealschan al oen vorgoefschen. aanval op dia rtelîing ge-: daan. Zij vormt een notwerk vaa scharnsefn, met cen front van engevear M., étâ aiet omgatrokkaa kaai \vrdm. --TÎP— lm si@ Vtr««n!)ji!« Sfsatëia Msa? da sîiohtîng eener ooriogsmçj^ De « ^Ageacia Americana « vernaezat jiJ Rio-dc-Janeiro, dat M. Mae Adco, Biiaî*?2f ran finantiën der VerMnigda-Stetea, ia M finantieeie bijeenkomst ton varklaard ben, dat de Amerikaansche natie spoed eene sterke oorlogsmarine moet' ia-richtea om de zekerheid harer schspea ea harer «ooeomiaobe belangea ta bovaiSgea. AnarchSstisch komptot ZURICH 10 April. — HGt «Joaraai» meidt uit Londeu : Vol gens ean telegrom uit Chicago is daar een anarohisrtàsch skot-plot oatdekfc dat voor doel had ail© Eoro-pee&che staatshcofden te renaoerdea. Eene formelle verklarip.g vaa het G«ae-r.? alstaatsbeheer bevestigd dat d© l^st der offars begoa met den Tsar en feaît-' schen Ke'xeir. * îm Hst t$spanees«ho gdvaar ■ DEN HAAG, B April : Maa xneï8% uit-; Hong-Kong dat mea m dan Eagelsohe hMfci delsiiringen aan een aakeade tuuschackorae»-van J a pan in China gsloof». De onzefetsr-heid van den toassand rerergierd met ém. dag. Men heeft opvolg&ntlijk tw«e samena-^i»--ringen oatdett strekkende om Juanckifci vermoordea; terselvartijd kcmt «fapaç..' mear ea meer tus&ohea ia dac «li iinnwcihH'w haadel. Men kan niet formeel z^gg®n el werkelijk den opstand voedt en stenot, het de regeeringsbaambtan oîakoop*. 3t dat het d« regeeriagstroepen uitkc^çè.. Hat u moeiîi.;k om dit vast ta ctollaa, mmz do Japan©esche behendigheid. De Japansche uitwijking m versoMIleix-de landen is oatzaglijk: 18.000 Jappi««4Weti vestigdan ïich reeds in Tiontsân. —<!P— las Jappes Do verhotftfing tui^ahan C^lna «s Bij hoogsr bevel heeft de Bwik va« hama geweigerd aaa de Chiaeescho »ég'(5sfc( ring hst bedrag der opbrengst van de tiag op het zout te betalea wrfk» ia kassaa was gestort gewordon. Deaa stta £#•■ draagt omtrent een millioen dollars, jâpaa verrochtvaardigt sijae weigoring deu kritie-kea toeetaad inbreagead welke ia China heerscht ea die de broaaaa van h ai krâtd m gevaar brengt. LEE8T EN VERS3»f?S8aT «VODRUITt» mi u2!! Ooriog L«or§aig^®Ri voor In het provinciale doofstommengestieht te-Elberfeld worden voor de soldaien welkfc door oatploffiagea aaa het front doof a»-wordea zija, leergangea v&n lefen ing»ri«tt. Drie zulke leergangen hebben er tôt m» plaats gehad, en de deelnemer» eijn op dtjj k or ten tijd van ongevesr 26 tôt 35 dagen in de kunst vaa het lesen op de lippan sooda.-nig geoefend, dat sij elk gesprà, t»b wtà-ken aard hot ook zij ea met wie hst ook voerd werd, gemakkelijk en aeker vecgtoxxden en herhaalaen. 8TAD GENT L»enAng von 70,009,000 fr. — 1888. 96e trekking. — 10 April 1916. 42 ïeries ieder van 35 »tuk» aija afSastear, t,ji PAVrtnATt van 1 T11K Ifllll . 330 5929 10023 12623 18068 381 6-130 10203 13720 10034 55W 1SS0 6460 106&3 1418Ô 101S4 SiMB 2225 7849 10949 U584 19TW JÉSS0B 243? 7671 11287 15084 20594 Ï6569 3359 9320 12136 16502 20913 276S0 3555 9924 12499 17286 21996 Do promién Wcialaa a«u da rob&mHa nummeri : Sori«»330 nummer 2, 10,000 fr. — S. 8452 n 13, 3000 fr. — S- 14186 n. 21, 500 fr. — 8. 2225 n. 6, 250 fr. — S. 7671 n. 13, 380 lr. — S 330 n. 25, 150 fr. — g. S81 a. 31, MTO&. — S. 1280 n 19, 150 fr. — S. 3389 a. ï§, 150 fr. — n. 3555 a. 23, 150 fr. — (8. »9fi9 a. S. 150 fr. — S. 6460 n. 3. 150 fr. S(*-rie 10023 a. 4, 150 fr. — S- 1833S n. îf, !». — S. 1252® n. 19, 150 fr. — S. 1SB95 n. M, 150 fr. — S. 16064 a. 7, 150 fr. — S. 1*5064'' n. 21, 150fr. — S, 19791 n. 25, 150 fr. — 8 . 27590 n. ï, 150 fr. •! Al de andere nummeri in bovtnsfeMgjjlf^ «•ri&ii wrvat, pijn aflosbaar aan nui.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes