Vooruit: socialistisch dagblad

445 0
12 augustus 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 12 Augustus. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 20 maart 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/xw47p8vs54/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

¥ËROHDËNtNt. "V". „.C."îisJe d» leerkrachten en het bestuur (, dar Hoogere School voor Handclsweten-sohs? bij do Staatcunlversiteltto Gent, ala-meri» do botrokking tussohen do Hoogere School en de Universitsit. (Vervolg.) (Zte ons numtner van gister.) III. Batrckklngen met do overheden der Universiteit. Art. 12. — Te zamen met het beheer der zaken van de Universiteit in haar geheel, voert de Gurator der Universiteit het beheer van de Hoogere School voor Har.delswetenEchap. 2. Hij beëedigt de oeambten en wijst de bedienden der Hoogere School op hunne plichten. Dit personeel staat onder zijn alge-meen bestuuriijk toezicht. 3. Hij heefthet hooqer tce-zicht over de gebouwen, instituten en verzamelingen der Hoogere School. Art. 13. — 1. De Rcctor vertegenwoordigt de Hoogere School voor Handelswetenschap naar buiten. met de algeheelheid der Universiteit. H i j waakt over hare wetenschappelijke en pedagogische belangen. 2. Hij beëedigt de leerkrachten der Hoogere School. 3. Hij aanvaardt de leerlir.gcii door hunne inschrijving'op de jol der Universiteit en bekrachtigt door zijne handtee-K en in g ce akademische petuigschriften en diploma's, die door de examen commissie afgeleverd worden. Art. 14. — i. De Bestuurder vertegenwoordigt de Hoogere School in het College van Assessoren en in den Àkademischen Senaat der Universiteit. Hij wordt tôt zitiingen uitgenoodigd als vragen van algemeenen wrd, die de Universiteit in haar geheel, of vragen die ■vooial de Hoogere School voor handelswetenschap be-treffen, behandeld woiden. In dit laatste geval îs hij ,ysi stemmen gerechtied. 2. Professoren der Hoogere &chool voor Handelswetenschap kunnen bij bespreking van vragen die in verbatid stsan met hun onderwijs, uitgenoodigd worden om met adviseerende stem de vergaderingen van den Akademischen Senaat der Universiteit bij te wonen. Brussel, den 20 Juni 1917. Der General gouverneur in Belgiën, Fehrr. von Falkenhausen, Generaloberst. Bovenslaande veiordening wordt voor het Etappen-gebied van het 4e leger in werking gesteld. A. H. Q., den 19'juli 1917. Der Oberbefehlshaber, SlXT VON AHMIN, General der Infanterie. V £ H 0 R 0 E M i N C botreffends do voorwaarden tôt aanvaardinfg en de toessmgscxamens p.tn da Heogcro Land- en Tuinbouwschool bij de Staats-univisrsiteit te Gent. Ter uitvoering van artikel 8 n. 3 van de verordening »an 23 Mei 1917, C. C. II16 2230, betreffende de eprichting eener Hoogere Land- en Tuinbouwschool bij de Staatsuniversiteit te Gent worden de volgende bepalingen uitgevaardigd : Artikel 1. — Als gewone leerlingen der Hoogere Land- en Tuinbouwschool kunnen, door den Rcctor der Universiteit, aanvaard worden jon'gelieden, die het inzicht hebben de door het gewoon programma voor elk examen vcorgeschreven collèges en oefeningen bij te wonen en het bewijs ievcren dat zij de vereischte «ntwikkeling beziiten. Dit bewijs wordt geleverd A. Voor de leerlingen in de landboTtwkunde t #) Door een der bekrachtigde getuigschriften van ▼oleindigd middelbaar onderwijs, voorzien bij artikeis, 5 tôt 7 der wet vasi 10 April 1890-3 Juli 1891, ot bij gebreke daarvai;, door een getuigscnriit van een der met goed gevolg afgelegde examens voorzien bij artikeis jo en 12 van voornoemde wet; ot b) door het uitgangsdiploma van eene handelsaf-deeling der modenie humaniora, afgeleverd door een «theneum van het land, door een gemeentelijk coîlege » t door een vrij onderwijsgesticht van denzelfden Jftvad ; ot c) door het uitgaugsdiploma ran eene staatsmid-Hrîbarencrmaalsdooï die door den staat erkend is; ot d) door het afleggen met goed gevolg van een toe-jsngsexamen ten overstaan vin eene aan de Hoogere Land- en Tuinbouwschool iiigestelde commissie Kunnen door deze commissie geheel of gedeeltelijk van het toegangsexamen vrijgesteld worden : zij die met goed gevolg hebben afgelegd een toegangsexamen tôt eene univeisiteit, tôt eene daarmede verbonden j hoogere school, tôt eene hoogere landbouwschocl van jden siaat ot tôt eene hoogere landbouwschool waarvan de diploma's van den staat erkend worden. ! B. voor de leerlingen in de tuinbouwkunde : Door het voorleggcn van het diploma van tuinbouw- 1 kundige, afgeleverd door eene middelbare tuinbouwschool met driejarigen cursussen. Bovendien wordt état voldoende algemeene ontwik-keling vereischt, waarvan het bewijs geleverd wordt : ( a) Door het getuigscbritt van voleindigde studiên ' afgeleverd door eene staatsmiddelbare school van den lageren graad of door een ander onderwijsgesticht van 1 denzelfden graad; < ot b) door een gewaarmcikte verklaring vantoelating in de derde klas von een atheneutn van het land ot van een ander onderwijsgesticht van denzeltden graad ; of c) door het afleggen met goed gevolg van een toe- ' gangstxamcn ten ov erstaan van eene aan de Hoogere Land- en Tuinbouwschool ingestelde commissie. Art. 2. — A. Het toegangsexamen, voorzien bij i artikel 1 A litt. d) loopt over de volgende vakken ; 1. De Nederlandsche laal en. naar keus van den kan- 1 didaat, twee der volgende talcn : Duitsch, Engelsch, Fransch; 1 2. De hootdbegrippen der rekenstelsel-, meetkunde e «1 rechtlijnige driehoeksmeting; , 3. de algemeene aardrijkskunde; j 4. De hootdbegrippen der natuurkunde; 5. De algemeene en vaderlandsche geschiedenis van , het tijdperk der ontdekkingen af. : B. Het toegangsexamen. voorzien bij artikel 1 B ' litt. c) loopt over de volgende vatien : 1 j. Dé Nederlandsche taal en. naar keus van den kan- c didaat, twee der volgende talen : Duitsch, Engelsch en Fransch ; v 2. De hoofdbegrippen der rekenstelsel- en meet- 1" kunde; i 3. De aardrijkskunde van België; 4 De voornaamste feiten uit de vaderlandsche ge-schiedenis, de gror.dbegrippen der algemeene geschie- fj dénis van het tijdpeik der ontdekking at. Het uitvoerig programma van beide toegangsexa- ^ mens wordt door het Micisterie van Wetenschappen en Kusten geregeid. P Art. 3. — De toegangsexamens worden jaarlijksch " in twee zittingen, de eerste in Juli, de tweede in Octo- 11 ber afgenomen. De inschrijvingen worden door het Secretariaat der d Universiteit aanvaard v<5or 1 Juli rtspectievelijk vdôr (J 1 October. e Bij de inschrijvirg moet het examengeld ttn bedrage van 35 frank betaald worden, alsmede 5 trank voor den , dienst der examens. Art. 4. — De commissie die belast is met het afne-men der examens bestaat uit ten minste 5 leden. Voor- d zitter ervan is de Bestuurder der Hoogere School of n zijn 4plaaisvervanger. De overige leden worden op b voorstel van den ltaad van professoren door het Minis- çj terie van Wetenschappen en Kunsten voor één jaar benoemd. I11 geval van verhindering van een der leden draagt de voorzitter zorg voor behoorlijke plaatsver-vanging. Z( Art. 5, — Het examen in ieder vak moet zoovr 1 e( mogelijk atger.omen worden door de professer ot ri docent die aan de Hoogere School 111 dat vak onder- s< Wijs geelt. Behalve de eigenlijke leden van het leeraars- ni korps der Hoogei e School, kunnen, indien noodig, 00k e] protesscren en < 1 . ci.ten der Universiteit en derandere 1, bij de Urnvcis.ieit bes aaniie scholen, met het afriemen der examens belast worden. . Art. 6. — De examens worden in het openbaar gehouden. Ze worden ten minste acht dagen op voor-^and in een piaatîelijk dagbiad en ad valvas m de ei S3C ?aaî* *>" 223 8 centiemen per nummer Zoïîda;jî Î2 'Orgaaa der Beigisehe Werkiiedenparti]. — Verschijnende aile dagen. Drukr.ter- UUfjeefster Sam Maatsch. H El UCHT, Best. ■ P. De Visch, Ledeberg-Gent — Red.Adm , Hoogpoort, 29t Oen ®B*«SH!l5*ra!H!!V!miH'3raa5B«raSiEKS!»HS!!EB3SÏSg^S3WSa^^ I ' ' ! Art. 7. — De examens worden schriftelijk en mon-deling afgenomen. De Raad van professoren der Hoogere School wordt gelast een règlement aanqaande de wijze waarop de examens afgenomen worden, op te maken en hetzelve ter goedkeui ing aan het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten te onderwerpen. Art. 8. — De uitslagen der examens voor ieder vak worden door de betrefiende examir.atoren vastgesteld. De examencommissie beslist met meerderheid van stemmen ot het examen al dan niet met goed gevolg werd afgelegd. Bij staker.de stemmen wordt de uitslag àls ongunstig beschouvvd. Art. g. — Ten Dewijze dat het examen met goed gevolg is afgelegd, wordt aan den geexamineerde een ge-tuigschritt afgeleverd. Het lormulier van dit getuig-schrift wordt door het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten vastgesteld. Art. 10. — ln uitzonderlijke geva'len kan ook als gewone leeiling opgenomen worden, hij die hoewel hij geene der in artikel i vermelde voorwaarden ver-vult, toch de noodiye ontwikkeling bewijst te bezitten om met vruclït de lessen in de verschillende vakken van het onderwijs bij te wonen. Deze aanvaarding kan enkel geschieden met de toestemming van de examencommissie. van den Bestuurder der Hoogere Land- en Tuinbouwschool en van den Rector der Universiteit, en met de goedkeuring van het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten. Art. 11. — Jongelingen die de vereischte voorwaarden niet vervullen om als gewone leerlingen aanvaard te worden, maartoch de noodige bekwaamheid bewij-zen te bezitien tôt de studies waarin zij belang stellen, kunnen door den Rector der Universiteit als vrije leerlingen der Hoogere Land- en Tuinbouwschool opgenomen worden, behoudens gunstig advies van de examencommissie, vermeld bij artikù 4, die over hare be-slissing verslag uitbrengt bij den Rector. Art. 12. — Personen van rijperen leeftijd kunnen tôt afzonderlijke collèges ot oeieningen door den Rector der Universiteit als toehoorders der Hoogere Land- en Tuinbouwschool worden toegelaten, mits goedkeuring van de betreffende leeraars en op gunstig ajlvies van den Raad van professoren. Brussel, den 20 Juni 1917. Der Generalçouverneur in Belgien, Frhrr von Faikenhausen, Generaloberst. Bovenstaande verordening wordt voor het Etappen-gebied van het 4de le^er in werking gesteld. A. H. Q., den 19 Juli 1917 Der Oberbefehlshaber, Sixt von Armin, General der Infanterie. ONZE HOOGESCHOOL De liciiaamlijk vermoeido, afgematte ar-beider of reiziger, voelt zicii tiersteld, opgo-wekfc, Da het nemen van een goed waterbad. Hij is dan wat men noemt, een geheel ander monsch. De plechtigheid rler uitreiking der diplo-mas aan de leerlingen onzer Hoogesehool van den Arbeid, zondag laatst 5 Oogst, heeft op ons ook den invloed gehad van een zedelijk en verstandelijk bad, dat men slechts opgeruimd en versterkt verlaat. Da uitleg daarvan is niet moeilijk, hij be-helsfc niets wonderbaars. De vakken die praktisch en theoretisch aan onze Hoogesehool onderwezen worden zijn iuist geen nieuwigheden, waarvan wij ons geheol vervraand de uitvinders gaan ver-klaren. Neen, dat niet! Zij werden elders en v66r ons onderwezen. De groote beteekenis onzer Hoogesehool steekt elders in en ten eêrste in het feit, dat wij aïs Werkliedenpartij ook bekwaam zijn, dit onderwijs te geven, met ons eigen mid-delen en met ons eigen leerkrachten. Daaruit vloeit natuurlijk voort dat wij verstandelijk, niet meer afliangen van de be-zittende klasse, van hetgeen zij ons met goe-den of kwaden vvil, wel wil afstaan als onderwijs, maar dat wij meer en meer op dat gebied over ons eigen gaan beschikken. In gewone termen mogen wij zeggen: de werkende klasse wordt «haar zelfs». Dat is iets en dat is veel, voora) wanneer men inziet, dat deze stoute poging gedaan en gelukt is, in een tijdstip van oorlog, waarin men gewoonlijk meer onrust en ze-nuwaehtigheid vaststelt bij iedereen. Welnu de Werklieden-partij heeft voort hare kalmte en hare gezonde redeneering behouden. Zij heeft voort gedurfd en als naar gewoonte is zij gelukt, op een terrein dat zoogoed als nieuw was voor haar. Zulks is een bewijs van hooge zedelijke en verstandelijke kracht, dat ons allen goed heeft gedaan. Eene andere versterkeride c .y g kwam onwillekeurig bij ons op, te midden dezer schoone plechtigheid. Wij hadden toch voor ons, het verheugend bewijs, dat do werkende klasse niet meer gansch alleen en verlaten staat, in haren harden, las^igen strijd om 't leven en om meer rechten en welstand aan den arbeid. Gansch eenen groep hooger ontwikkelden die de gelegeqheid hadden zich te laven aan de bronnen der Wetenschap, hebben bij denx eersten oproep die de parlij deed, kranig en onbewimpeld geantwoord: tegenwoor-dig ! hier zijn wij ! 't Was voor ons eene onthulling. Wij ken-den dit schoon leraarskorps niet of te wei-nig. 't Was eene blijde boodschap die ge-braeht werd aan de georganiseerde werkende klasse. Ten aile tijde stond zij alleen en verlaten met hare beperkte krachten in haren reu-zenstrijd. En nu al op eens schaart zich eene groep aan hare zijde, gewapend, toege-rust in het harnas der onvervalschte wetenschap, gereed om den schat harer kennissen met de leerzuchtigen, met de tegenwoordige eh tockomstige officieren van het werkers-leger te deelen en aldus onze kaders te vol-maken en te versterken, en voor de toekomst te.verzekeren. Ah psrtijgenooten, dat ook is van gewicht en van beteekenis. Onze toenaderinc. onz« svmnn.f.ViiB en de voor het onderwijs zijn niet nieuw, dat de wetenschap onze beginselen steunt, dat wisten wij, maar dat de mannen, de profes-sors met overtuiging, met geloof en geest-drift vrij en vrank tôt ons komen, ehwel dat is nieuw. En wij aarzelen niet, daarin een bewijs te zien der klimmende macht en van het aanzien onzer klasse. Het is de proef op de som dat die hooger ontwikkelden zich aangetrokken hebben ge-voeld door de grootheid van het sociale vraagstuk, Zij hebben do sociale beweging gevolgd, het socialisme bestudeerd, aandachtig de werkersbcwcging in hare organisatie en in hare werkingen en strekkingen nagégaan en zij zijn tôt de overuiging gekomen ; daar is het recht, daar is de waarheid, daar is de toekomst en daar is ook onze plaats. En bij de eerste gelegenheid die zich aan-bood,hebben zij geheel eenvoudig den oproep beantwoord en gezegd : Hier zijn wij 1 Wij staan naast U, voor en door het volk willen naar het socialistisch ideaai. Wij hebben dat vastgesteld met geluk en met fierheid. En geheel de werkende klasse heeft dat verschijnsel met vreugde begroet en op prijs gesteld. Zulks bewijst hare toe-treding tôt de Hoogesehool van den Arbeid en de schoone vruchtcn die zij na een jaar bestaan heeft afgeworpen. Eere aan die professors, en eere aan die leerlingen, die het huwelijk hebben voltrok-ken tusschen den Arbeid en de Wetenschap, die twee uitgelezen krachten die nooit ge-scheiden hadden moeten zijn. Eere aan de stichters, voor hun stout en schoon initiatief dat eene grondigo overtuiging, eeno hoop en een grenzeloos vertrou-wen verraadt, in onze toekomst. En nu verdwijnt een der groote ver wij ten tegen het socialisme. Men had gezegd, dat wij afbrekers, droomers, ja zotten waren die onmogelijke stelsels verdedigden en met onze handen naar de maan grepen. Die beschuldiging va-lt als een steen, zij is van de plank. En 't is ons beginsel dat ineens oprijst, niet als de afbreker, maar als de opbouwer, niet als de droomer of de zot, maar als het princiep van gezonde verwe-zenlijking, die rektening houdt van de gege-vens en van de praktijk der wetenschap om tôt haar groot doel te komen: de ontvoog-ding, de rechten en den welstand aan allen die hunne maatschappelijke plichten in de wereld vervullen. En die enkele overwegingen waren het zedelijk en verstandelijk bad, waaruit wij zondag traden na' de Hoogeschool-plechtig-heid, versterkt en aangemoedigd in onze hoop en in onze overtuiging. P. H. Is iieî teîaas im den Mensch cp lie sardsverzgksrd ? «u urasuu IUI&uroïu ■ Dikv/ijls is er geschreven of gesproken ge-wordei» over de oorzaken der vernietiging van het Menschdom. De bijzonderste oorzaken zijn. 1. Ontmoeting of beter eene. aanraking van den aardbol met eene komeet. 2. De afkoeling van den aardbol. 3. Vermindering of vermeerdering van het : water. 4. Den onevenredigen aangroei van het menschdom overeenstemmend met het uit-roeien der bosschen en het onvruchtbaar ma-ken van den grond. ( Vroegere tijden had men eene bijgeloovige vrees voor do komeeten, heden hebben wij 1 nu eene u ctenschapyel-ijke vrees, want, ge-zien wij aile planeeten niet kennen of zelfs 1 hun beytaan niet vermoeden, zoo kan er wel eens ééne zijn die op een gegeven stond onzen aardbol outmoet op haren tocht en haar aanraakt. 't Is aan dergelijke botsingen dat Lalande al de groote overstroomingen tos-schrijft welke de aarde sinds eeuwen onder-gaan heeft. De aarde was vroeger een gloeiende vloei-baren bol. Met de vooruitgang des tijds is de oppervlakte door verkdeling een harde dikke korst geworden. ÎS'u nog zou, volgens be-. roemde ster- en natuurkundigen die afkoeling steeds voortduren. Dus zou, volgens de wetenschap, na verloop van eeuwen en eeu-wen, den aardbol .afgekoeld en het menschdom vernietigd zijn. , Ook kan men niet loochenen dat de aan- j. groei van het menschdom grooter wordt dan diens iesfbaarheid ; maar zij die zich laten 1 afschrikken door die theoredsche gegevens, a vergeten wat de aarde bezit aan eigenschap-pen, aan leefbaarheid, aan voedsel om. haro bewoners te voeden, als de wetenschap, do ® nijverheid, 'eene betere arbeidsregeling en een a rijpsre, demokratische maatschappij r mede zullen helpen aan 't bewerken van den u grond. Zij vergeten dat het dieren- en plan- e tenrijk kan verhonderdvoucligd worden in hare voorbrengsten door de zorgen van den ~ oppasxcnden mensch. Zij vergeten ook dat de aardbol duizendmaal meer bewoners kan bevatten dan dat zij nu slechts bevat. Wat het uitroeien van bosschen en andere "S houtgewassen betreft, dat kan slechts gebeu-ren onder een nalatig beheer, maar, wij zijn nu toch noch niet gedoemd om eeuwig d onder het juk te wroetelen der alleenhee- h schende wetten van misbruïk en van « op 11 't goede geluk af! » v Neen!... De wetenschap, het gezonde 0 verstand en ijgevolg het vooruitziclit zal ^ in de demokratische besturen aller mid- z dens zich verheffen, en met die macht zal v de mensch steeds onbeschroomd de toekomst tegenjoet mogen zien., ^ Maar als de mensch iets te vreezen heeft, dat hij het niet zoeke in de overstroomingen der aardo, het openscheuren der aardkorst noch de vermindering van warmte en physisch licht maar wel het overstroomen, zijner passie de haat van het eene ras voor het andere, de afgunst, da-t is het verlies der warmte en vari het mo-reele licht. 't is de vernietiging zijner vrij- . heid, 't is dé dood van 't menschdom. En wie heeft daar het meest de schuld 1 aan? Het huiveringwekkend KAPITALIS-ME. Es Csntralisalie ier Sposmpflaita Onze tijd is î-iat tijdperk van organisatie Overal en op elk gebied zien wij vereenigingen van mcnschen die. levende onder gelijke omstandigheden, voor gemeenschappelijke belangen en wenschen ijve-ren. Wie diep die zaken doorgrondt, bestatigt dat de verschillige arbeiders^roepen tôt aaneensluiten ver-plicht zijn door de positie die zij in het maatschappe-lijk leven innemen, willen zij niet op den achtergrond gedrongen worden. Wanneer wij den grooten socialen strijd overzien, door de georganiseerde arbeiders tegen het patronaat gevoerd, met de lange reeks verbeteringen en hervor-mingen die er de vrucliten van zijn, dan worden wij meer en meer overtuigd dat het niet voldoende is ver-eenigd te zijn. maar ook hoe noodzakelijk het is dat al die vereeniging n nauw met elkander verbonden zijn. Daaruit volgt, dat ock voor het spoorwegpersoneel riiet alleen de organisatie noodig is, maar de aaneen-sluiting als onmisoaar moet aanzien worden. De toestand der spoorwegarbeiders is in den grond dezeltde a!s deze der nijverheidswerklieden. Ook de administratie wil winsten \ erwezenlijken uit de haar toevertrouwde arbe.dskrachten, en het is dus als van zelf sprekend dat zij zich zal verzetten tegen elke be-langrijke verbetering door het personeel gebracht, als: meer vrijheid, betere loonen, kortere werkuren, meer rustdagen, hoogere pensioenen, enz. Ook in het spoorwegbedrijf is de arbeid langs om zwaarder geworden. Het verkeer nam steeds toe, en de vermeerdering van personeel hield er geen gelijken tred mede. De lo-comotieven werden grooter en moeilijker om bedie-nen. In de werkhuizen werd een soort opjagingstelsel ingevoerd, dat meer en meer verseberpte. Kortom, er was geen verschil tusschen den toestand der spoorwegarbeiders en die der.private nijverheid. Èvenals de kapitalisten, beschikken de «poordirek-ties over de staatsmacht en hoe dikwijls is zulks niet gebleken, bij de bespreking der begroot 11g, ondervra-gen enz., hoe telkens de gegronde klachten en rechtma-tige verbeteringen onverbiddelijk van de hand werden gewezen. De positie van het Beheer is gunstiger dan die der andere rijverjiars: het heeft geene concurrentie te vreezen en bescmk't over buitengewonen invloed op maat-schappelijk en politiek gebied. Het moet dan met verwonderen dat elke verkregene lotsverbetering de vrucht was vqn uiterste krachtin-spanning en taaie volharding vanwege de organisatie» die onder het personeel bestonden. Oh ! Hadde iedere spoorwegarbeider vereenigd ge-weest, over welke macht zouden zij niet beschikt hebben om hunne vrijheid at te dwingenî Welke groote hervormirgen zouden zij niet bekomen hebben? Den spoorwegarbeider wordt gewoonlijk eene groote veranuvoordelijkheid opgelegd, waarom hem dan zijne politieke rechten nietverleend? Wat men vreesde, was de centralisatie der spoorwegarbeiders. Men zocht hen te verdeelen incategori-sche vereenigingen, wat gelijk stond met versplintering en verzwakking der krachten. Het Beheer wist wel welke kracht aan energie, tijd, moeite, geld, enz. zouden verloren gaan in al die verschillige bonden en bondekens met afzonderlijke besturen, afzonderlijke vergaderinpen en afzonderlijke vakbladen. Men wist dat die onderverdeeling het personeel tegen elkander zou opjagen, daar waar warme kameraadschap diende te heerschen, eerste voorwaarde van een krachtig optreden. Geen enkele afzonderlijke vereenigir.g, hoe groot haar ledenlal ook zij, is in staat ingrijpende verbeteringen tôt stand te brengen zelts niet voor hare eigen catégorie. Tegenover de macht der administratie kan er niet genoeg kracht ontwikkeld worden, en deze kan maar verkregen worden door de Centralisatie van al de spoorwegarbeiders. In het bui'.enland, waar de ervaring in de vakbewe-ging veel ouder is dan bij ons, heeft men zich naar de opgedane ondervinding ingericht en handelt men er-naar.Wij zouden m:sbruik maken der plaatsruimte van ons blad. iroesten wij a! aanjialen wat wij aan docu-menten bezitten. om te bewijzen wat wij schreven. Maar het verledene heeft ons genoeg peleerd om te weten dat het in de toekomst anders moet wezen. Aile trouwe kameraden, die het hart op de rechte pîaats dragen en reeds menig bewijs gaven van offer-willjgheid en diepe overtuiging, zullen aan dit grootsch werk willen medehelpen. " t AUe kleinzielige vrees dient afgeweerd te worden. De spoorwegarbeiders moeten vrije mannen. worden die in de toekomst eene macht zullen wezen om aile recbtmatige hervormingen te doen doorvoeren. Zij moeten niet alleen het beset hunner waarde als voortbrenger. maar cok de macht lceren begrijpen die b'esloten ligt in de vereenigde arbeidersklasse. Volgt bet voorbeeld der rijke menschen die hunne belar.gen boven ailes stelien. Stelt uw belang boven ! ailes! , Doet allen uwen plicht, werkt allen rnede? De Centrale van spoorwegarbeiders moet van heden af, met het ooq op de toekomst v.orden aangevat en hare sterkte zal niet alleen in Vlaanderen, maar in gansch B=-lgiê een spoorslag wezen tôt vorming van dit macht-';; verbond, dat pal werken aan de opbeuring uwer k'assc en ten slotte zai triomfeeren door haar vrij en gelukkig te maken. F. T. Nieuwe overstroomingen i© Oendermonde csîâtr5©^ ( Van onsen correspondent) De overvloedige regens gevallen in den nacht van dinsdag op'woensdag, alsook woensdag voormiddag, hebben het waterpei! der Vor.delbeek, en dergenen ko-monde van Wieze en Denderbelle, en welke hunne waters uitloozen in de Vestingen van Dendermonde, op eene schrikbarende wijze doen klimmen. De Vondelbeek is uit hare oevers getreden te Léb-beke, vele landerijen. meerschen en hoven onder water zettende en aldus vele schade berokkenend aan de veldvruchten. Het Ijoren, dat nog or bet land stond leed veel. Het water ic • ■ 1 ■ • r Te St-lill" ■ - ' IIWI ITW—HO» — het water zeer hoog in de Moerstraat. Bij middel van booten hebben de inwoners verkeer met elkaar. _ Onberekenbare schade zal overal zijn. Het gehucht «Het Hemelken» stond ook ganscii onder water. Te Dendermonde, op den steenweg van Aalst, over-stroomde het water ook aile lochtingen. 't Is hier dat i de Vondelbeek in de Vestingen loopt. Om 6 ure dei i namiddags stond de beek meer dan im5o boven haar gewoon peil. Aan den « Doorsteek », statie van Dendermonde, loopt het water onder den steenweg. Deze «doorsteek» is over vele jaren gemaakt in de bergen der vestingen, Buizen werden onder den steenweg gelegd van hoog-stens 70 tôt 80 centimeters doorsnede. Het gevolg is, dat telkens er een overvloect «tn water is, het geen voldoende loop heeft en de overstroomingen veroorzaakt, Aan de Mechelsche poort gebeurde hetzelfde. Op deze twee plaatsen moesten gemetselde buizen gemaakt zijn van minstens 1 1/2 tôt 2 meter doorsnede. Dringend is het noodig dat de overheden van Dendermonde en St-Gillis de noodige voetstappen doen m om zulks door het Beheer van Bruggen en Wegen t« j.. doen uitvoeren, wil men niet dat dezen winter de in woners van Lebb.eke, St-Gillis en Dendermonde erg door bet water zullen te lijden hebben. Ln # # # (Ticeede brie(xcisseling) Ten gevolge derslechte verbinding kon onze eerste ' briefwisseling te laat vertrekken. De toestand is intusschen niet verbeterd. Donderdag 'J" avond begon het water op den steenweg van Aalst plola te zakken en de inwoners dachten van de overstroo-fd ming verlost te zijn. Een gat was echter in den dijk, — 3- welke de Waters van de vestingen scheidt met deze van de Vondelbeek welke er langsheen loopt, — geslagen. Men dacht dat het water, dat 3o centimeters gezakt S was, verder zou dalen. Maar het klom weder, het water uit Braband komende aangevoerd. 3 Te Lebbeke heeft het water in de I^angrstrtât, We- J versstraat, zeer hoog gestaan. Het Statieplein en de Dorpsplaats waren ook onder geloopen. Veel vlas is van de meerschen weggespoeld. a]1 Te Wieze bereikte het ook eene groote hoogte. n Tegen het Bosch rnoest men de menschen uit de huizen el halen. .ie Te St-Gilles is den toestand nog niet verbeterd. "r_ De schade aan de veldvruchten en bijzonder aan het e_ koren dat nog ten velde afgepikt staat is niet te schat-1(j ten. De aardappelen zullen zeer te lijden gebad hebben. Kortom het ziet er niet zeer aanmoedigend uit n voor den winter. Aan de Mechelsche poort heeft men getracht hef r_ water af te leiden, doch met weinig uitslag. Gansch den zomer had men tijd om de hoogstnoodige werkeu r. uit te voeren, vele werkeloozen hadden aldus gelegeo-al heid tôt arbeiden. Maar nu dat velen opge&scht zij», zal dit niet zoo gemakkelijk gaan. ( J. M. Europeesche Oorlog li Issi-Mta en ta Fiairp - * Uit Duitsche broxi. BERLIJN, 10 Augustus. — Officie«l: Westeli/jk gevechtsterrein Front gen, veldm. kroonprins Buppreoht, van Beiercn : In Vlaandoren schoinxnelde gis-teren de gevechtewerkzaamheid detr artille-rieën, bij afwisselend gezicht, in haar sterkte; zij nam 'b avonds algemeen toe, duurde tijdens den nacht voort en steeg vandaag in de vroegste oehtenduren tusschen den IJzer en de Leie tôt het kraehtigste trom- " » melvuur. In breede sektoren beoosten en bezuidoosten Ieperen zijn daarop krachtige vijandelijke infajiterie-aanvallon begonnen. In Artois was de geschntstrijd aan weer*- |t]i zij den van Lens en ten zuiden van de Scarpe zeer levendig, 's avonds vielen de Engel-schen van den weg Mouchy—Feives tôt de baan Atrecht—Kamerijk in dichte massa's aan. Ons vernielingsvuur werkte vernieti-gend in hun voorbereidingsplaats ; de aan-vallende stormgolven leden in hun voorbe- :.,v reidingsplaats ; de aanvallende stormgolven |® leden in het a'fweervuti'r en strijd op dichtea afstand met onze beproefde regimenten, de zwaarste verliezen on werden overal terug-geworpen. Benoorden 8t-Kwintijn ontruk-ten Brandenburgsche bataljons den Fran-schen eenige loopgraven op 1200 meter breedte. Tegenaanvallen van den vijand ',i inislukten; meer dan 150 gevangenen bleven in onze handen. Front van den Duitschen kroonprins: Tusschen Soissons en Reims in West-Cham-pagne en op de beide oevers van de M&as ; bereikte het vuur tusschenbeide aanzienlijke À kracht. Een Fransche verkenningsafdeeling, ' die aan de baan Laon-Soissons onze loopgraven binnendrong, werd door tegen aan-val verdreven. Ten oosten ran de M&as J ^ drongen Badensche aanvalstroepen 111 da Fransche stelling benoorden Vacher&uville en brachten een aantal gevangemen mee terug. jj}| Luitenant Gontermaïai seboot twee vijso-delijke kabelballons omlaag. llussisch en Boemeensch gevechtsierreîn f Front gen.-veldm. prins Leopold van Beieren: Opflakkerendo gevechtswerkzaam-' heid bij Dunaburg, ten zuiden van 8mormon ^ ! en bij Brody. Hier bracht een ondernemmg van Duitsche en Oostenrijksche troepen meer dan 200 gvangenen op. Front gen.-overste aartshertog Jozef: Ten zuid-oosten van Czernowitz werd hardnek-kig gevochten. Onze troepen drongen op meerdere punten in de grensstelling der Russon. Ook in het dal van de Sereth en aan dé Solka werden, na afweer van vijandelijke tegenstooten, voordeelen behaald. Tusschen Trotus en Puna-dal narnen de verbonden troepen, spijts taaien tegenstand der Boe-menen, meerdere hoogtestellingen stormen- )s | dorhand in. In de beide laatste dagen werden aan den Oitoz-sektor meer dan 1400 gevangenen gemaakt en 30 machiengeweren f' 1 vermeesterd. Front gen.-veldm. von Mackensen: Aasn wecrszijden van den spoorweg Focsani—Ad judulnau hebben Duitsche divisies in breed front den overtocht over de Susita afge-dwongen. In verbitterden tegenstand zoeh-ten de vijanden, onder inzet van sterke ma6-sa's, ons vooruitdringen te stuiten. Al de tegen front en flanken uitgevoerde aanval-len mislukten onder de zwaarste verliezen. Balkanfront Niets bijzonder s. — GROOT HOOFDKWARTIER. — Avon3-bericht van 10 Oogst. — Officieel : De heden morgen in Vlaanderen, tusschen de baan Ieperen-Roesselaere-Hollebeke, door de Engelschen aangevangen aanvallen, zijn afgeslagen. In de dalen van Casinu en Oitoz, in bet j1-,. Afoldau, drongen onze troepe^ ' wclsirgen voorwaarts.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes