Vooruit: socialistisch dagblad

291 0
30 november 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 30 November. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 17 juni 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/h12v40m31d/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

VOORUIT Heî XXIX8 Koairss ^rBefeisctiBWeiklieflen Partis (Tweed e vervolg) Het aantal afgevaardiflden Baech kondigt àan dat er 601 proepen verte^en-woordigd zijn op heî Congres door 805 afgcvaardig-den.HERNBMING. Redevoerîng van Uytroever Uylrotver. —■ Ook do kwestie van aanliechtin^ ran vreemd crrondgebi'-d aan België, verdient onze aandacht, A Bij onze intrede in 't ministerie, was er nlleen ' apraak van binnenlandsclie en niet van buitenland-scbeçaken.Nu'vrangt onro regeering, vriendschappalijk wel *»verstaan, aan Holland den afetand van een deol «an zijn grondgebied, als het oud Limburg en den Knkeroever van de Schelde. Vandereelde. — Ik vraag mij af vraar gij dat ailes ufthaalt! (Gelaeh.i Uyii oever. — Uit de Fransche pera, uit het blad «.La Victoire». Geïaghebhenda personen spreken ran de aanheckting van Hollandsch Limburg en Luxemburg. Waar gaan wjj h een! Zijn de schoono formulen van de zelfbestemming der volkeren dan aengrap en gaan wij onsin 't militarisme slepen? (Toojuichingen.) De hollandsche socialiste» vragen 01*, om ons daartegen te verzetten. Al* het fantarij ia, dat. men het zegge en niet tevreden zij n met de plaionischa verkbrmgen der bourgeoisie, die ons naar oen toe-komstigen oorlog voeren. Wij hebben in den Landelijken Raad de volgende mode gestemd tljdens de bezetting? «De Werkliedenpartij, hoe belachelyk do ▼eronderitelling er ook moge van schijnen, zou geen Vandervelde verstaan in een ministerie dat open of verborgen iniichten zou hebben van vargrooting Tan grondgebied langs don kant ▼an den RÎjn of langs Holland. • Dez» stemming blljft recht. Wij houden zo staan «n ik leg de vol crende dagorde neer : Het Congres, onder yoorbehoud dor kwestie *an de waterweeen te onderzoeken door een akkoord van de belanghebbende naties, voroor-deelt met wilskraeht iedere aanvallonde aan-hechtingspolitiek, namelijk tegenover Holland; Gelast zijne mandatarissen van zich te ver-zetten tegen werkineen die wereldsche konflik-ten kunnen verwekken, het militarisme kunnen voeden. do vorming van den Volkerenbond ia sevaar kunnen steilen, door eeno oneenig-heid tusschen de natiftn te verwekken. Het Qengree rekening hondend ran de voor-beelden, eiseht deTolledige openbaarmaking van de diplomttisahe werkisainheden der re-geeringen nameliik van de mlgameene bevclen Segs>»en aan de offleieele afgerraardigden naar e *^TA(le«conferentie. De Relgische Werkliedenpartij rerstaat geon socialist in een ministerie dat open of jpeheime imichten zou hebben ran Tergrootîng van grondgebied. Uytroever. Verviaplag van Vandarvalde Vm^erveuLe. — Ih heb maar een woord te «3g-gen. Indien de regeering uitspraak gedaan had voor eene aanhechtingapoliti ek tegenover Holland — wat niet gebeord i» ik zou geen deel maken dier regeering, (Levendige toej.) Uytroewr. — Ik was er Tan «rertaigd dat het •Idui moest tljn, maarik hond er aan dat do wer-kende klosse ook wete dat wij voor dergelijke poli-tfek *et ta Tinden zijn Harch, Toorzitter. — De kwestie opgeworpen door Ugtyiever «al morgen ten berds komen in de diaetwsîJÏTer de internationale politiek. R«devoorlRg van Jaequemotte JaquemoUe. — Wauters beeft sexegd, dat Brussel Onder d«n oorlog niet geleden had : Ik proteatecr ! Er waren hier meer werkelooeen dan elders. Vleesch h voor de bourgeoisie en niet voor ons. Men ma» de brusjeUche werker» van deze van de provineie "niet acheiden. (Toej.). Van Anderlecht werden wij in beesten wagons naar Duitsehland gevoerd, zooveel «la in de Vlaanderen. Een item. — Ja, geheel het syndikaat der verwers. Jacquemotte. — Omdat de duitacbers ons als eene plezieratad aanzagen, lieten zij ons zekere vrijheden. Als hoofdstad bezaten wij meer documentatie, meer Mgevens dan in de provineie, vandaar een dieperen Glu op de gabearteniasen. De mi|nwerkert bijToorbetld bexaten dat niet. De voorwaardtn vereischt door den Landelijken Baad om in 't ministerie te tredtn «ifn niet vervuld. Deee Toorwaarden waren voorafgaandelijk : Alae-meen Stemreeht! Vandervelde zegt « voor de Constituante! Wij hebben het dus neg niet. VaniUrvtlde. »» AI* het belgiach volk met het Alg. Stemreeht gekozen heeft en het niet kaa behouden, dan • het niet waardig dit reeht te bekomen. (Toej.) Jacquemotte. — Zondcr de twee derden der 1. men hebt .",ij het Mjemeen Sie.in-eclit en de Con: luaute niet. Artiknl îio is nos riet sfaeschaft. Brengt de syn<! V»lc vriiheid het slakincsrecht med- voor de Staatsbo d'mden? Zal de regeering uitîeg daarovergeven? VandervMe. — Zi! heefl het pedaan in den Haver. ./acquemotte. — Door de stakers naar het iront te sttiren. Vandervelde. — Gij weet dus niet dat zij onmidde!-liik terusgekomen rijn. vtTPu'r.er der wer (Toei.l Geroep : Zoo >s bel! Zoo is hei!(Langd. toej.) Brunit.'— Gij veraeetdat hetdank is aan de socia-iistifche ministers dat het n'erkersbloed niet gestroomd ; heeft. Jacqvttnnttt. — Syndikale vrijheid zonder stakings-recht h'teeketit nieroendalle. De maximumrrijzen te bepalen van reg'îerint ^wege dat is blague en de tormu-len van oneisching worden niet toeaepast. De bui ^emeesters aullen tegen hunne klaase niet stemmen. De taxeering der ooriogswiDStent Waar is het wets-onfwerp op de huishuur opgemaakt. Het zit in de kartops! Waarom? Ik ben tagen de samenwerking der kiasaen en tegen de godsvrede : 't Is eene fopptrij ! Wanneer wij zwij-3cn werken de kleriialen. Wij rooeten den klnssenstrijd tesaamvatten. Men wil het land heropbouwen. Dat is goad voor de bourgeois Waar wij ons bestaan vinden daar is ons land. (Toej.) Ons dosl is de sociale revohiîie te voltre':ken (toej.). Wij willen de bourgeoisie emverwerpen en haren «rf-genaam zijn. Dus meer dan ooit zijn wij haren vijand en wiUen wij de revolmie. Moeten wij daar voor socialistische ministers hebben 1 Zij zullen slecht geaien worden door het volk. Als er reen brood genoeg za! zijn «al het de schuld zijn van Wauters ! VanderveMe. — Ah het zal regenen zal het mijn schuld zijn (Gelach). Bologne. — Jacqmolte zal bet aegeen. Jacqutnnotie. — Gij beweert dat onze drie ministers nop tc^cn de réactionnaire bouraeois zullen strijden. Anseele. — Zeker 1 En waarom niet dan ? Jacquemotte. — Wij zullen zien. Voor den oorloi; maaktu men het procès der bourgeoisie in de Kamer. Zal dat nog gebeuren? Anteeù. — Vast m zeker. Jacquemotte. —• Wij willen klaarheid en de minis-tevieele deelname qeeft ons die niet. Men zal zeggen dat wij kritiekers en geen opbouwers zijn. Jaurès zegde dat de oorlog de revolutie voorbe-roldde. en 't is zoo. TTlj zijn do revolutionairo période ingetreden en 't is nu dat wij mot do bourgeois gaan samonspannen ornons uit te buiten. Ehwei'neen, gezellen. Men heeft gozegd dat wij den werkersgeest vetgif-tîgen. Welnu dri« onderteekenaars van een Nationa-len Bond dio landinpalminsen wil. zijn leden der partii; het zijn -. Gheude, Mangin en Pièrard. Ziedaar vergiftigingen van den werkersgeest. Leheu. — Zij zullen uitleg geven voor den Landelijken Raad. Jacquemotte. — 't ls voor het Contres dat zij oit leg schnldig zijn. Mançin. — Jacquemotte moest den volledigen tekst le":en van wat wij gezeçd hebben. Wij hohben daw waar gij ons verwijt van gegaan te zijn, de b8?insaien verdedigd zooevan uiteengezet door gezel Uytroever, wiensdagorde ikzal stemmen. (Toej.) Gij moest ons uitleg^ingen vragen in plaats van ons te bsTuiien, (Toej.) Wij gingen daar in die commissie om zekere han-delingen te arbitreeren. [Zeer well. Jacauemoite. — Men behandelt die zaken eerst in zijne partij. In de commissie Solvny behielden wij onze zel/stan-digheid.De minisferieele deelname gedurende een overgangs-tijdperk is eene spitsvondigheid. Dat wil z-ggrn: gedu-rende zes maanden tôt asn de Constituante." Mci/smans. — Wie zent u dit? Dat istot na de be-slissing door de kiezingen en een congres zal besiissen. Jacquemotte. — Men leett in misverstand. Het overgangstijdperk duurt zoolang dat de nationale het-opbouwing duurt, dat kan 50 jaar zijn. Het voorloopige duurt zoolang men maar wil en alcros duurt de sotmea-vverking voor de kleine, nietige verbeteringen. Die wcg is eene dwaling 1 Ziet naar l'ranltrijk en Eugeland waar het socialisme de ministeries verlaten heeft en er door vargroot is. Volgen wij dezelfde taktiek en onze klasse en onze partij zullen ergroot uitkomen. (Levend. toej.) Donderdag voortzeitin:j der bespreking om 9 ure. De zitting wordt om 6 ij: ure "eheven, (Vervolg morgen). m» m » ' ILinks en JRechts BANKliRIEFJKS. — Het publiek heeft ongelijk een verschil te maken tusschen de biljetten van de Nationale Bank van Belgiê en deze van het Dcpai temant van Uiteave der «Société Générale de Belgique.» Zij hebben dezelfde waarde en door een beuhiit van den heer minister van Geldwezen, van i6n December iqi8 brenjjt de Regeering ter kennis van het publiek dat zij ze in de Staatska3sen aanneemt zooals deze van de Nationale Bank. De biljetten der «Société Générale» drnpen nverto^n* 'it vermerk dat zij door trriefjes van de iSationa e ' nik vervangen zulle 1 worden. Dtze vervanging zal gebeuren zondar elk verne1; jor de houders. MEN VRAAGT 1^.000 BOEKEN VOOR HET BFZETTINGSLKG FR. — Zoo zegt Me\TOUW Win-terbottom.Lait on< even toe u Mev. \V1n»»rbofom voor 1 e steilen : zij draagt een kiia'.i unilorm eu de reîleme» taire politiemuts. en is zeerpopulair in 't Bebisc 1 ler-,f — vooral in de îe divisie, maar ze staat mm bekend in bevrîjd Belçiè. Deze enc;eleche dame kwam, in 't brgm van Septem-ber iqt4 te Antwerpen aan, met het a Belgian FiaM Hospita! » een veldh'ospitaal met een volledlg britaeh personeel. Zij was daar « chauffeuse », t.t.z dat zij 1eîf de auto voerde die zij ter beschikking harar vrienden had gesteld ten dienste van dit menschlievend wetk, Zij die 't begin ran den oorlog hebben meegeleefd herinneren zich her « Engelsch Hospitaal » van de Leopoldslaan. dat zooveel dietisten bewees tijdens het beleg en den aanval op Antwerpen. Het volgde het veldieger gedurende den aftacht tp den IJzer en verliet de stad met al zijne gekwetsten om zlch te Veurne te vestigen, waar het een groot getal jongens ontving tijdens den gekenden Oktober-elag. Daarna werd het ingericht te Hoogstade— op de groote baan Veume-Ieper — en tôt den 1 Januari 1916 w*s Mevrouw Winterbottom daar werkzaam als sekretaria. Van dan af wijdde zij zich meer bijzonder aan een werk bes'emd voor de îe divisie en op eigen koatan stichttc zij eene uitupannrôgspleats, waar de aeldaten in'drie groote tenten kosteloos thee, koffie en chocolade kTegen, hunne brieven schreven, dagbladen en tijd-schiiften, fransche, vlaamsche of engelsche boekao lazen. gramophoon concerten bijwoonden, damapn, jaquet of schaak speelden. In deze tenten, van bianao met helders kleuren beschilderd, versierd met bioemea door Mev. Winterbottora vernieuwd, vonden mal soldaten een echt tehuie, dat het aadere, door 4> Duitschers bezet, verving. Onnoodig de zedelijke en praktisehe waarde va» 4N werk te doen uiischijnen. dat te Elsendamme, Btif* Dunes, Steenkerke, Houthem, Kruisbeek, Cl «choira, Loo, Lampernisse, Moltnhoek en overal waar de ta divisie ging, meekwam en dat « Hulphuizen » bezat bij de artilleriegroepen en in de onderrichtingsfcantpeB. Tweecijfers zullen iiet belang doen blijken van dit werk na 2 1/3 jaren : meer dan 3oo,ooo soldaten bed-den er warme opbeurende dtanken ontvangen ea maar dan 284,000 blaadje8 schrijfpapier met eveoTeel em-slagen waren uitgedeeld geworden. Nu wil Mev. Winterbottom zich wijden aan a«a nieuw initiatief, dat zij heeft genomen. De soldaten der Belgische divlues Tan het becettiaga» leger vinden geen voldoende ontspanning. Zij wenschaa lezing. Ter plaatse zouden zij duitsehe boeken kuanaa krijgen, maar ze wenschen ze niet. Zij vragen franaeha, vlaamsche en zelfs engelsche boeken. « Ik wil in al de kantonnementen bibliothekce ia> inrichten », zegt Mev. Winterbottom. Daartoe ai)a 15,00e boeken noodig. Romans en raisverbaiea, g#* schiedkundige, wetenschappelijke en apartbeekeii, *eiw zamelingen gebondene tijasehrîften en geiUtMtraerde bladen. Ik zal de inrichtingakosten dragen Tan da bibliotheken en van het ondernoud der tenten, die lot leeszsal zullen dienen. Ik verzoek de vroowen, mander s, zusters, dochters der belgiache sotdatan mij 4» noodige boeken te willen opsturen, die ik mi) ntet aanschafien kan, zelfe geidelijke hulp ia welkom. Mea zende de giften naar mijn militair adret : Z. 145, A.B.C. Ik zal ontvangst melden van ailes wat mij wordt «oe-gezonden. Maj ik ook een oproep doen aan de Belgiadia pers, om het diingend kaiakter te doen kennan vaa deze leeszaien voor 't bezettîopsleger en om mUnag oproep te ttouuen bij nare talriike lezeiai MedegedaeM. PER VL1EGTUIG OVER DEN OCBAAM. De brielwisseiaar^vwi de «Times» teNew-Yo»k meldt, op gezag van Gieiw Curtis, den baanhreker der Tlieg-tuigindustrie, dat de Amerikaanscne -Marine eenant* zaglijk groot waterviiegtuig bezit, «Colonne» gehe»-ten, waamiede de tocht over den Atlentischen Oceaes mogelijk zal worden. De Reht van Wllson Wilson woonde de tevue der Amerikaanaeh» t eu op de hooavlakte van Langres bij. Hij leliciteard» de troepen en zegde dat hij naar Frankrijk gekntnaa was om hun werk te volledigen. namelijk om eeMa vrede gesteund op recht en gerechtigheid te helpen taf stand brengen. De Toestand in DuitSGhlantf Balaatlng van da ospiogawlnatan De 1 Suddeutsche Zeituog » zegt dat da voHnbom.-tnissarissen zich gereed maken om eene nieuwe belv sting op de oorlogswlnsten in te voeren, welke 80 miV jird zou opbrengen. TeBerlijn hadden alweer bloedige onlustan platt^ waarbi) tamelijk veel dooden en gewonden vieiaa. Nu wordt daaromtrent gemeld t De onlusten werden verwekt door S tet 600 inatra.-zen. ongunstige elementen, welke men geweigerd had in de « Sichernettswehr » op te nemen. Van een gros- ten oostand î* t>*en snrake. * Oit het laven dir oppiisclite werksrs If! 98 Novembar. — Zooals da vetloopen da-gen on 6 n, op staan en om 8 1/4 brood met flan oversohot oiuer oonfituur. Het weer is woaJs gistercn: smooraohtig, toch passeert de dag zonder regçen. Wij hebben gansch len dag wedercxn in den grond gewerkt en p mijne handen zijn al redelijke weeren fekotneo. Om is ure krijgen wij mcelaoep die nogal çoed i*, maar altijd toeh boo weinig, bet is juÎ8t genoeg om van den honger niet te sterven ; nooit kan men eene zeggen : ik heb 911,111© befcomst. Ik b©n nochtans groote «ter, Wat moeten dan die menschen afzien îie zoo goed kunnen binnenspelen en ook lie jonge magen. Om 5 1/2 ure trekken wij naar huis en het s al seboon donber sh wij toekomen. Des avonds .wordt het »eer kond m wij iijn vor-dat wij binnen zijn om ons to kun-nen warmen en ook om de reet van ons 1/4 brood op te eten. Wij krijgen ook wedorom »en hervekaas om met 5 personen te deelen. in tiers is niete bijzonders voorgevallen. Van Georges vernemen wij dat die jongons aan MS jaar en de zieken Zondag in Cent «»n 10 are 's morgens toegekomen zijn na. leene mi van 30 of 34 ureo. Mochten wij ook weldra het geJuk hebben naar hui^ f.f aogen te ru g keeren. Wij rijn wederom in iîwachtmg voor den 3 December. S9 Noyftiiibw« — Hetoelfdft aïs vorige "iîagen. Al. wy <y ^ sjRaBj pwBee; ren ons ongeveer 50 opgeëischte iongem van Konse. In het voorbijgaan zeggen zij ons dat ze 6 weken min 3 dagen van huis weg w^aren en dat ze aan de dorschmachien gewerkt hadden. Wij vroegen hun of zij naar huis mochten gaan, maar zij konden het ons nirt verzekeren, daa- zy naar Hir-son moesten bij andere jongens van llonsa. Wij wenschten hun goede reis. Wij gingen verder naar onzen arbeid. 's Middags pareigerstsoep. Ik geloof dat 7.Q ons eindolijk gaan verbeieren van eten. Iiet is reeds vier dagen dat wij "eene wor-tels of tuten gebregen bebben. Het weder houdt zich den geheelen dag goed. Om 5,30 tiur trekken wij moe naar ona kot. Om S nur liggen wij allen te rusten. 1 December. — 's Morgens staan wij ats gebroken op : onze matrassen, pardon... paljassen, zijn zeer malsch!... Wij gevoelen de plaBken. Buiten is het bitter koud,want l»et heeft goed gevrozen. Er zijn bjj ons reeds arme sukkels die geeno kousen meer aan de voeten hebben. Dagelijks staan er ook ont kloofen te krijgen, maar altijd worden zij geweigerd. Dutsen loopen bijna blootvoets en nog kunnen zij niets beko. men. Dat is de goede verzorging welke wij zouden ontv&ngen... En waar blijven de kleederen en de laarzeu welke zij ons be. loofd hebben? Maar middelerwijl mogen de jongens zoo optrekken. Is het droog weêr, te beter; naar regent het, dan is net wat te zeggen. Wordt men ziek en gaat men bij den" ge-neesheer, dun riskeert men <»°straft te worden op der hooj» t«a. In onzo ploeg wa$ *en jongen die bijna gepnc kousen meer ftan h:wl en een goede en een sjechtc kjpef. De officier Raccorde op het werk, de jongen ging bij hem ep vroeg beleefd om naar huis te mogen gaan daar hij ga/nseh nat was aan zijne voeten en bijna onpasselijk werd van de koude. Hij kreeg voor antwoord dat als hij geen# kousen had, hij vodden rond zijne voeten moest doen en zij daarbij geeno kloefen Hadden. Hij moest maar arbeiden om zich be verwarmen. En de jongen, de tranen in d'oogen, moest zoo opmarchoeren. 't I« meer dan laf, zoo met arme weerlooze menschen te beulen. Het is nog glechter dan in den tijd der inkwisitie 1 Men is verplicht zich te gedrag«n en ailes te laten gebeuren en doen zonder tegen-spraak. Voor de eersste maal krijgen wij den Vrijcîag soep, maar... zij is er naar!-.. Wat vuiligheid zij ons nu geven, waet ik niet._ Er ligt van ailes in, h"t geliikt waar-achtig goed op kiekeneten. Ik heb stukjes kolen, tabak en beetjes bout er uitgehaaïd. Ik zou gelooven dat zij ailes bijeen ge-vaagd hobben. — en ondanks dit verplicht de groote honger ons de oogen te sluiten. Om 1 uur trekken wij weer naar onzen dwangarbeid tôt 4 uur. Het is dan rustpoos voor een kwart uur. zonder eten natuur-liik. en om 5,30 aur trekken wij moe en atgesloofd naar onze verblijfplaats, waar wij kontent zij>n de rest van ons brood te kunnen eten. Georges heeft mij voor d© tweeds maal ren boetje aoep kunnen overhouden, daar hij van den kok somtijds wat bijkrijgt, Het komt goed van pas en zij is bster dan de onze van 'y middags. _Wij hebben tôt hiertoe no,;- geen nieuw» uit Gent oritvargen en wij vragen ona aliap af wat cr toch map gebeuren. Om 8 1/3 nur [ krvineu »'ii in ops feot, Vorvojgt ^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes