Vooruit: socialistisch dagblad

145 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 14 April. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 21 augustus 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/n872v2dk80/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

I ÇM iË^fcMqSlBpiEIMffKgaa Pnjs per nnnanei : voor België 3 centiemen, roor dsn V reemde S centiemen 32* Saai* — fê» 1114 TeSsfo©» t &ae$ao££@ 24? «• Admiinisiiratie 2845 Drukster-Ultgeeïstet $aSL* Mtatscbtppij HET LICHT . bestuaréar » p. DC VISCH. Ledeberg-Oent . . REDACTIE . . ADMINISTRATIE H00GP00RT. 29. OENT Orgaan der Belgische Verschijnende alle rawMBMi larom zrjne ûdèrd en mij emaakt heeft, zijn verleden hei lijf heeft, nen opnieuw 'de weer naar rt : rheid » heeft Dnder andere, neesheer voor Mjmengsel op, 3Ûna schielijk1 ►uthakkers ea iftige slangen zen. zoohaast1 rank de won- ïeneesmiddel ]onge geneesie maar al te ivigheid deed 3anadees met waarheid geten van over-. 3e te doen. a doen, moet mij een deel Ik heb er nijne verple- toortgezetl) œit in weimgef .uurlijke tleur| mott m en GelffiETt. EBEBG.Gi.NT!l sakken te oatbreke», >n eene partij aten, gezonde |J i bewaren en lulphuiste 8, GENT BOSCH verzamelingen, ooràswttie, tegefl van 2 tot 5 uur. at, 3 8 bruine Jseefl o, fr. 1.95 -* iraten van 29 11», Oonfitu; Steenzeep en 50 kilo enz.* iOKELAEBT» den Brabant* (581) ja Frankl Eriè — Achten ïdstonden. N>e« Ile govaar. MJÜ6 tstil, BRUSSEL (M la Wist-Viai&dsrsn id in Frankrijk [Uit Duitsehe bron Groot Hoofdkwartier, 18 April. Wettelijk oorlogsterrein: Nabij La Boixselle, ten noordwesten van I Albert, bracht eeno kleine duitsehe afdes1 ling van eene nachtelijke onderneming teI gen de engelsche stellingen, sonder self eenig rerlies ondergaan te hebben, 25 gevangenen I en een machiengoweer msdo. Ten westen der Maas vielen Fransche I troepen te vergeefs onze stellingen ten noord oosten van Àvocourt aan, maar voor het overige beperkt© alles zich bij eene levendige [ ffsrkdadigheid hunner artillerie. Langs den oostelijken Maasoever brachten I drie aanvallen tegsn de bergruggen van hos Bois-du-Poivre, die door heftig artillerievuur waren voorbereid, den vijand niets anders op dan groote verliezen zonder êenig I voordeel. Twee maal na elkander gelukten i gtormtroepen er in buiten hot bereik van I ons dwarsvuur te geraken, maar de derde [ aanval brak volledig samen voor onze draadhindernissen onder den hagel van onI ie machiengeweren. In het Bois-Caillette wonnen wij eenig terrrjn trots de taaiste verdediging door den wakenden vijand. Nabij Ornes, in het gebied der Woëvre, werd een fransch jachtviiegmaehion omlaag ,geschoten. De vliegenier is gedood. Oostelijk oorlogsterrein: Nabij Garbnnowka, ten noordwesten van | tdmaburg, werden russische nachtelijke aanvallen door meerdere compagnies afgeslagen. BalkattfOprlogsterrein : Niet» nieuws. Oppertte Legerbsvtuur. liffit Fransche bron PABUS, 12 April. — Op den linker I Maasoever ondernam gisteren avond d« vijand tegen onze stalrrtigen eenen aanval die bij met het werpen van brandend* I vloeistoffen begeleidde. De uit het Bavenwoud komende aanval wend in on3 spervuur en in 't vuur onzer infanterie teruggeworpen, uitgenomen in 't oosten, waar de vijand in eenige deelen onzer loopgraven voet vatte. Op den rechter Maasoever poogde de vijard in den loop van den nacht ons uit loopgraaf te vei'wijderen. Zijn aanval,dia eveneens van 't werpan vp.n brande vloeistoffen begeleid was, leed eene nederlaag. Heftig bombardement in de streek van Douaunont-Vaux. Eenige trommelvuur in Woëvre. Eustige nacht op heit overige front. Vliegwezen : Heden vroeg schoot een on(ier( vliegers een Duitsch vliegtuig neer, dat >>ij Badonviller in onze linies neerstortte. De twee vijandelijke vliegers kwamen bij 't neerstorten om het leven. Tweede Bericht. — Onze artillerie nam gisteren eene sterke Duitscho kolonhea welke zich op den Chemin de Domes bij Craonne bewoog, onder haar vuur. Het bracht de I uitschers verliezen toe. In d© Argonnen groote bedrijvigheid oneer artillerie op het gansohe vijandelijkefront. . /e&telijk der Maas tamelijk aanhoudend vuur in den - op van den dag op ons front, geene infanteriegevechten. Oostelijk van de Maas richtten de Duitschers na zeer heftige artillerie voorbereiding, die volledigd werd door talrijke werping van tranen teweeg brengende granaten tegen 5 uur 's avonds eenen sterke aanval op onze loopgraven tusschen Douaumont en Vaux. De vijand die in eenige vooruitgeschoven deelen onzer linies voet gevat had, werd kort daarop door eenen tegenaanval onzer troepen weer eruit geworpen. In Woevre artilleriestrijd in de gebieden Moulainville.Bquvaix en Ohatdllon. Noordoostelijk van St. Mihiel beschoten onze verdragende kanonnen gunstig eenen noordelijk van het station vaa Haudioourt zijnde trein. Van de rest van het front is geene beduidende gebeurtenis te melden. Vliegwezen: In den nacht van 10 op 11 wierp een onzer eskaders granaten op Kautdllon en Brieulles. Eït Engelsche bron LONDEN, 11 April. — De handgranatengevechten in trechters oostelijk van Et-Eloi duurden gisteren avond met afwisselenden uitslag aan. Wij houden drie trechters beset, maar de andere beide oogenblikkeInk niet. De vijand deed heden mijnen springen noordoostelijk van Vermelles en beschadigde de stelling aan eenen ouden trechter, zonder echter den toestand te veranderen. Betrekkelijke artilleriebedrijvigheid bij Wytschaete, onbeduidende in de ftaoijheid van Bouchez en oostelijk van «peren. In het verloop van aoht luehtgevechten brachten gisteren onze vliegers een yuandelijk vliegtuig tot neerstorting; in Qen loop van den dag werd evenwel een onzer vüejfcuigoo ,jpprkaj,o»vuur mwrge*-aotetu*-. 0§ m\%t tesîiei Italie m 0ösiinrï]k-H@iiprii8 Uit Oostenrijksche bron WEENEN, 12 April. — De levendige artilleriestrijd op enkelen frontgebieden duurde voort. Bij Biva is de vijand, die zich in eenige vooruitgeschoven loopgraven' en een verdedigingsmuur zuidelijk van Spevone vastgezet had, uit deze stellingen . weer verdreven. De Italiaansche aanval werd ermee volledig afgeslagen. Uit Italiaansche bron BOME, 12 April. — In 't frontgebiedtusschen Etsch en Suganadal opende davijand een vuur met nieuwe batterijen vangroote draagwijdte, die door onze batterijen werkzaam, bestreden werden. Hetjuiste vuur onzeT artillerie bracht grootebranden in de omgeving vaù Calceranica(Caldonazzomecr) te weeg en beschadigdesterk het fort Luaerna in 't Hochastieo.Aan den Isonzo wierpen de waderzijdscheartillerieën gisteren nog op het ganschefront zeer bedrijvig, bijzonder op de hoog,ten, noordwestelijk van Görz--. Op den Karstwerden vijandelijke kolonnea, welke opOppacchia Sella en Budilog marcheerde,werkzaam beschoten. In den nacht op 10eApril wierpen vijandelijke watervliegtuigen elf bommen op Grado, welke schadeveroorzaakten.Cadorna. & 'M 5&C Riisslscii- PoQiscbs-iialisIselif graas Uit Oostenrijksche bron * Niet* van betee- WEENEN, 12 April. ksnis. Uit Russische bron PETEBSBÜBG, 18 April. — Op het JPuHafront stellingswijze artilleriegevechtsn ; in da streek van het bruggenhoofd van Uezkull poogden de Duitschers evenwel zonder gevolg het offensief te nemen. In de streek van Dunaburg ea suidolnk van de merenstreek betoonden de beide artillerieën in meerdere gebieden levendige bedrijvigheid. Van de rewt van het front k niets ie meldwa. * * * li sorlsi ep im Mm Uit Oostenrijksche bron • WEENEN, 12 April. — Niet* van beteekenis. jfc 3k * D@ ihdkbéot-oorlog LONDEN, 12 April (Beuter). Hot Engelsche s.s. «Ellaston» is gezonken ; de bemanning is gered. Het Italiaansche stoomschip «Unione» ia, blijkens een Lloydheriekt, getorpedeerd. (De «Eilaston» mat 3796 ton en behoorde aan W. S. Miller en Co. t© Glasgow. Da

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes