Werkerswelzijn: socialistisch weekblad voor het arrondissement Brugge

235 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 05 April. Werkerswelzijn: socialistisch weekblad voor het arrondissement Brugge. Geraadpleegd op 22 augustus 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/bz6154fg58/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

en oan het flppondissement Oostendç*Di£muidç=Qçupne Derde Jaargang — Nr 33 5 CENTIEMEN Zondag 5 April 1914- OPSTELRAAD EUS] BEHEER : Voor 'l Arromlissement Brame Tir 1 Arrondissemem Oostenfle-Diimnlde-T eome Lokaal : WERKERSWELZIJN, Kleine Kuiperstraat, 31, Brugge. Lokaal : DE NOORDSTAR, 31, Veldstraat, 31, Oostende. Abonnementsprijs S 3 fr. per jaar. Drukster-Uitgeefster, Sam. Maatsch. DE ONTWAKING OPROEP I î Aile Maandagen, om 8 ure 's avonds, komen de propagandisten bijeen in het lokaal het VOLKSHUIS. De partijgenooten en vriendinnen, welke willen medehelpen aan het huisbezoek kunnen zich in deze vergadering aangeven. Wij verwachten Maandag eene talrijke opkomst, bijzonderlijk omdat er met de Paaschdagen schoon en prachtig werk kan geleverd worden. Oude en Jonge propagandisten, begrijpt uwen plicht als goede socialist !! HET PARTIJ BESTUU R. 5 € ) HET PETITIONNEMENT VOOR A. S. | ) ® ) OP 31 Maart, hackfen wij 566 plaat- | } selijke komiteiten waarvan er 156 aan | i het Nationaal Komiteit 87.070 hand- | ) teekens hadden overgemaakt. | i I 't Petitionnement voor A.S. Verleden week zijn wij daarmede begon-nen het heeft een ongelooflijke bijval genoten De uitslag is buiten eenieders verwachting geweest. Wij hebben in vijf straten 't werk begon-nen en omtrent 400 handteekens opgehaald. Met eene zekere zelfvoldoening teekende men het petitionnement in de overtuiging te kunnen medehelpen aan de 'verwezenlijking van dit heilig recht, aile man één stem. Zooals de omstandigheden dit teweeg bren-gen,moeten wij het huisbezoek doen 's avonds na de werkuren. i° Omdat de werkers die het huisbezoek doen, ook dit na hunnen arbeid moetert ver-richten.2° Omdat men de werkers niet vroeger te huis aantreft. En wij moeten dus op dit gepast uur ons huisbezoek aanvangen, want de werkers be-geven zich allen één halfuur na hun avond-maal ter ruste. Onze propagandisten hebben dus uitermate knap werk geleverd om in zulk een korten tijd zooveel handteekens te veroveren voor het A. S. Om u een bewijs te leveren met weke zelfvoldoening de werkers het petitionnement teekenen, kan men aan het volgende onder-vinden : Wanneer wij de eerste dag op ronde waren hadden wij verschillige werkers, welke nog niet te huis waren, wij gaven onze noodige inlichtingen aan diegenen welke zich te huis bevonden en verzekerden hun des ander-daags terug te komen. Van op het gestelde uur stond men ons af te wachten en werd ons toegeroepen, komt maar eerst langs hier, terwijl wij naar dezen gingen, wierden wij terzelvertijd van een an-deren kant toegeroepen opi ook bij hun te gaan. En zoo haalden wij den tweeden dag het dubbel handteekens op van den eerste. Gij kunt wel denken, beste lezers, hoe vol-daan wij waren over onzen uitslag. Zelfs hebben wij werkers aangetroffen die zich reeds te bed hadden begeven en nauwe-lijks hadden wij ons eerste klopken gegeven of er werd van binnenhuis geroepen : «Wacht ■een beetje, ik kom seffens opendoen, ik weet al wie het is. » En de man zegde ons al lachende : — 'k Lag er reeds onder, maar als het is voor het A. S. ben ik er bij. En met een « voilà » stond zijn hand-teeken er bij. Hij liet nog niet na om ons een goed geluk-ken aan te bevelen in het doorgaan. Onze propagandisten kwamen nog denzelf- ♦ den avond bijeen om hun wedervaren uiteen te zetten en nieuwe lijsten voor hen te willen bezorgen. Op ieders gelaat kon men de vreugde lezen, als bewijs van hunne voldoening nopens hun afgelegd werk. Aan onze propagandisten voor A. S- roepen wij toe : « Doet voort op die baan ! Door dit huisbezoek zult gij goede overtuigde soldaten worden voor het socialisme en terzelfdertijd leert gij ook debatteeren, dat vooral opperbest te pas komt in het socialistische leger. » * * * Op het onverwachts hebben wij nu eenen medewerker verkregen, maar om het recht-uit te bekennen : wij hadden daar toch min of meer op gerekend. Het is een van die medewerkers die al onze bewegingen en werkingen door een vergroot-glas met belang volgt. En die, zonder er veel doekskens om te winden, bijspringt waar het noodig is, zelfs zonder dat hij gevraagd wordt. Het is nu ook de eerste maal niet dat wij openlijk dien medewerker bedanken, en wij kunnen het hem nu natuurlijk ook ditmaal niet weigeren, vooral als het is om het A. S. te veroveren. Aan Het Brugsche Voile, katholiek volksge-zind weekblad, bieden wij dus nogmaals onzen innigen dank om in zijn nummer van 28 maart aan te kondigen,dat de socialistische partij van Brugge aanvang neemt met het huisbezoek voor het Petitionnement van A.S. Telkenmale hebben wij kunnen bestatigen, wanneer dit weekblad ons ter zijde springt, hetzij om te beknibbelen, door de modder te trekken of op te hemelen dat wij daar voor-deel uitgetrokken hebben. Maar liefst hebben wij toch dat het ons met drek werpt, zooveel te grooter is ons succès dan. En werkelijk, het heeft er nu een beetje den reuk van, want volgens onzen medewerker richten wij het Petitionnement niet in voor het A. S., maar juist om al de menschen te kunnen rangschikken in hunne gesteltenis. En ziehier waarom wij de namen ontvan-gen van kluitspelers, fichards, onderzoeks-rechters, — volgens hun blaadje : « Deze die rondgaan moeten een zakboekje » mee hebben en zorgvuldig aanteekenen wie » geteekend heeft, hoe oud dat zij zijn, van « welk geslacht, en ambacht en ook deze die » niet willen teekenen- Doch, voegen zij erbij, » doet die aanteekeningen niet in tegenwoor-» digheid der menschen zelf. » En waarom die aanteekeningen? Dat » staat er klaar en duidelijk te lezen : Dat is » om daar eene nuttige bron van inlichtingen » te hebben ten einde achterna eene felle pro-» paganda te kunnen maken, ten einde bij-» voorbeeld te weten wie er kan bewrocht » worden om ze te winnen voor hunne coope-» ratief, voor hunne politieke inrichtingen, » voor hunne bladen en hunne syndikaten. » En daarom zijn wij kluitspelers, fichards en onderzoeksrechters ! Spijtig genoeg voor Het Brugsche Volk, dat zegt rechtschapen te zijn, maar het zou toch moeten de voile overtuiging reeds opgedaan hebben, dat wij de namen, noch de ambach-ten noch den ouderdom vragen aan degenen die wij bezoeken. Van bij ons binnentreden leggen wij de re-den van ons bezoek uit, wij hebben reeds me-nige lezers van uw blad tegengekomen alsook kerkdienaars en die zullen moeten met ons getuigen dat gij een ellendige leugenaar zijt. En van aanteekeningen te doen buiten hunne tegenwoordigheid, wij hebben zelfs de grootste moeite om de nummers der huizen te kunnen zien, waar wij 's anderendaags moeten terugkeeren. G"> weet immers zoo goed als wij, dat de werkerskwartieren 'heel ellendig Verlicht' zijn. Waarom ? Omdat daar geene edelliedèn, geen burge-meester, geene schepenen, geene raadsheeren, geene fabriekanten wonen ; daarom is het vet genoeg hé, katholiek volks(!?)blad ?' Ha, wij zijn fichards ! En waarom doet op elke parochie de pas-toor en de onderpastoors nu en dan huisbe-zoeken, ,waar zii zelf de ^stoutheid zoo ver drijven van te zeggen en te bevelen welke dagbladen er in huis mogen komen, aan wie zij hun brood moeten nemen, in welke zie-kenbonden en vereenigingen zij mogen lid worden. En wanneer men dan te doen heeft met een werkersgezin welke gansch onder hunnen hiel ligt, komt men dan op het middaguur binnen om te zien of hun eten geen te felle kost is en durft men zelfs het potdeksel op-heffen om te zien wat de pot kookt. Ook gebeurt het dat zij bij geheele vrijzin-nige menschen aanlanden en durft die al te vrank antwoorden aan M. den inquisiteur, dan vraagt hij geheel fleement ; waar de man werkt ; waarom ? Om zijne fiche goed in te vullen en op eene loensche wijze het werk van dien werkman te ontnemen ! Het Brugsche Volk weet dat zelfs beter dan wij en het ware dus voor hem het verstan-digste geweest had hij maar gezwegen over fichards. Want het is gelijk waar een vrijzinnige zich gaat vestigen, de katholieke partij stuurt zijne fiche van waar hij gekomen is ôver naar de plaats waar hij gaat. En niets is gemakkelijker voor die partij, overal heeft zij zulke kluitspelers (mouchards) in haren dienst, welke zij (rijkelijk beloond met de gestolen erfdeelen door haar binnengepalmd. Daarvan kunnen wij duizende voorbeelden aanhalen, die door menigen geheel goed ge-kend zijn en die het zelfs ondervonden hebben.Moesten wij zulks doen, deze aanteekeningen maken, om dan eene felle propaganda te kunnen maken voor onze cooperatief, politieke inrichtingen syndikaten en bladen, wat kwaad steekt daar dan nog tusschen ? Geene de minste ! Want nu ook gebeurt het dat wij het huis bezoek doen voor onze inrichtingen en onze bladen en dat heeft de socialistische partij ge-daan van bij haar ontstaan en daartoe heeft zij het voile recht. Het is aan haar krachtdadig werken, stand-vastige propaganda, goede bediening jegens hare leden, dat zij zulken grooten vooruit-gang maakt. Nog meer, het is omdat zij door werklie-den zelf bestuurd wordt, dat de werkers daar voile vertrouwen in stellen. Raaskalt gij maar Brugsche Volk, uw doel is enkel het A. S. tegen te werxen omdat het meervoudig stemrecht uwe laatste redplank is waaraan gij u als drenkeling kunt vasthou-den.Maar, 't is al te vergeefs wat gij doet, wij hebben het u reeds meermalen gezegd, uwe taktiek kent het brugsche werkvolk, en wanneer gij in uw vuilblik op iets bast, dan blaast de wind in onze zeilen en kunnen wij veel meer vruchten oogsten. Indien het ophalen der handteekens zoo blijft voortduren, dan ziult gij Verbaasd en verpletterd staan gapen over onzen behaal-den uitslag voor het petitionnement van A. S. Aan de partijgenooten roepen wij toe : « springt allen in de bres, helpt mede aan de propaganda, oud en jong moet op de been, want in Brugge — forteres der katholieke partij — moet het handteekens regenen. Herinnert u dat gij van Breydel's bloed af-komstig zijt en zulke vijanden zooals het Brugsche Volk en consoorten met uw klein keersken wegblaast ! In Brugge moet het spreekwoord van nu af zijn: «Peiitionneeren voor Algemeen Stemrecht//» a. v. Werkstaking der Schilders De werkstaking duurt onveranderd voort, de gasten zijn geestdriftiger dan ooit en zijn vast besloten, het werk niet te hernemen, vooraleer hunne eischen ingewilligd zijn. De patroons stellen ailes in 't werk om toch maar onderkruipers te krijgen, gelukkig zijn er op heden nog maar weinig dier beestjes gekomen. Dit zal den strijd niet breken, maar in-tegendeel ons doen versterken, want de eens-gezindheid is te groot, ôok worden wij gehol-pen door sommige patroons, die reeds aan onze rechtveerdige vraag toegestaan hebben of 38 centiemen per uur betalen, waarvan wij het bewijs bezitten. Aan deze patroons zijn wij dank verschul-digd, en mochten hunne kollegas volgen, dan zouden de schildersstiel te Brugge nog wat ' kunnen gered worden, want indien de patroons nog langer hunne koppigheid behou-den, zullen ze groote gevolgen moeten dragen. Gebrek aan bekwame werkkrachten, want op heden zijn reeds een 35tal gasten der be-kwaamsten uit, naar andere steden vertrok-ken, waar grootere loonen betaald worden voor denzelfden arbeid.Om aan dien toestand een einde te stellen welke nadeelig is voor de

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Werkerswelzijn: socialistisch weekblad voor het arrondissement Brugge behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Brugge van 1911 tot 1932.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes