Jouw zoekopdracht * heeft 3905 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Antwerpen

Filters

Omhoog!: maandblad voor de sociale ontwikkeling der vrouwen

Uit^averi van den Vrouwenbond Çonstanee Teiehmanrt BROCHUREN: N° 1. Aanspraak gehouden door Mej. M. Gheys op de stichtings-vergadering van den Vrouwenbond C.-T. N° 2. Hoe dient de Christelijke liefdadigheid op onze dagen op-gevat te worden. N° 3. De Plicht der meer gegoeden en ontwikkelden tôt socialen arbeid, door Mej. M. Baers. N° 4. ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

E Xj •—fffor Àankoûdigingen HOPLAND 30, Antwerpen Abonnement 2.50 fr. het jaar Het blad wordt ookwekelijks tehuis besteld aan 5 centiemen 24 October 1915 Nr 49 GESLLUSTREERDE 5 Centsemen ZONDAGSGAZET BUREEL : LANGE GANG 6, ANTWERPEN ; OPEN DAQELIJKS VAN 2 TOT 3 UREN. ÀANKON DIQINGEN (op voorhand bataalbaar) 4e bladz., den regel 0.30 ...

Het Vlaamsche nieuws

tTHidao* to Nnvpmber loie Rsrste: 3aarf Nr 308 t Prijs: 5 Cexitiemes door geheei E; gië Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad^van België. - Verschijnt 7 maal per week ABONN KMENTSPRIJZEN Per week 0.35 Per 3 maanden 3.76 Per maand 1.25 Per 6 maandca 7.60 Per jaar 14.— AFGEVAARMGDEN VAN DEN OPSTELRAAD D1 Aug, ...

Het Vlaamsche nieuws

■Zatcriftg 21 Juli 1917» Perde Jaargaag Nr, 201 Prijs i|@|Ccntiem vo@r g«keel België Het Vlaamsche Nieuws Verachijnt 7 maal in de week * ABONHEMENTSPHHZBN I jwr étu tDund *•» yoor S , — Twr 1 mausd Yoor ét» )«" " ~ Beketr ta Ataltoail£J*$»t i 800DESTRÀAT, 44 AHXWBSPHH DS OPSTELRAADl )t«t VËRHULST, Dr. Awg. BORMS, Ali». ...

Het Vlaamsche nieuws

» ABONNEMENTSPRÏJZEN : Voor een rnaand ... . 1.75 Voor 3 maarid 6.00 Voor 6 maand 10.00 Voor één jaar 18.00 Aile klachtfen nopteng onregeAma,tig-hedèn in de besteLling dor posta bojmt*-iflewteii' zij.n UITSLUITEND te rich-ben aan het BESTELiLEND POST-BUiREEL, en niet aan het beheer van het blad. VR(JDAG 8 NOVÊMBER 1918 PRIJS 7 CENTIEMEN voor ...

De bakkerijschool: vakblad ten behoeve van de bakkerij en aanverwante...

2de JAARGANG. Nr 1. 0.10 FR. HET NUMMER. ZATERDAG, 5 OCTOBER 1918. DE BAKKERIJSCHOOL aaS BERICHT Bij het aanvangen van den tweeden jaar-gang heeft het Beheer van het Vakblad het genoegen de abonnenten aan te kon-digen dat van heden af het Vakblad we-der onder zijn oorspronkelijken vorm, d.i. op vier bladzijden mag verschijnen. De bezwaren, welke ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit folad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijflien Franscïie en Nederlandsche exemplaren. ROEMRIJKE BLADZIJDEN ^ Tegen den avond van den 10în, waren de vooruitgeschoven elementen vaa den vijand ove-ral achteruit gedreven. Maar de ...

Unitas: orgaan van den kring (Unitas) = Unitas: organe du cercle (Unitas)

31 Mars 1914 Le n° 10 centimes 21me année. — N° 6 Administration & Rédaction RUE NATIONALE, 32 ANVERS TÉLÉPHONE N» 3935 UNITAS Beheer en Opstelraad NATIONALESTRAAT, 32 ANTWERPEN TELEFOON N° 3935 Tout ce qui a rapport au bien-être moral et matériel de l'employé, en dehors de toute politique Organe Officiel de l'Association ...

De bakkerijschool: vakblad ten behoeve van de bakkerij en aanverwante...

Isle JAARGANG - - N' 23. 0.10 FR. HET NUMME [ATERDAG, 10 AUGUSTUS 1918. ■ u*:»n.*'M i ■ 111 II I iBI ^H|ip|| Il Over Vakboeken. Het is niet louter toeval, dat men precies bij die ambachtslieden, welke als meesters in het vak bekend staan, de best voorziene vakboeke-rijen aantreft. Een haast dagelijksche omgang — gedurende verscheidene jaren ...

De klauwaart: orgaan der toon-, tooneel- en letterkundige maatschappij...

21e Jaargan . N" 12. 10 C6i: :>• •• - v4t isummer April 1914, De Klauwaart MAANDBLAD DER TOON-, TOONEî'L- FM LETTE R K U N DIG E MAATSCHAPPII DE KLÂImWAARTS M s ■& S*. Bijdragen dienen voor den 30n der maand .ingezonden. Niet geteekende stukken worden geweigerd. H Voor abonna ri- . , ,.h t8 v/eudei STATim'gTS, 41 Verschijnt ...

Het tooneel

Het Tooneel 3e Jaargang N' 13 8 December 1917 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 15 Centiem Heer EMANUEL DURLET, klaviervirtuoos. Kon. Ned. Schouwburg " De Eer „ In nummer 11 van dezen jaargang zegden wij, dat Sudermann met zijn eerste dramatische werk «De Eer», een succès behaalde, zooals nog riooit een drama was te beurt ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaierdag verschijnende i ' ■ ■ ■ ■ —■ ■■■■ i i • 11 r iii1"-- ■ - , i . , .i ,.!■ ,1, Dit blad is VOOH DE BKLGISGHE SOLDATJbiN besLemcl ; iedere compagnie, escadre of batterij ontvangt tien of vijftien Fransciie en Nedexlandseke exempia,pen- EENE BELGISCHE SCHOOL voor Oorlogsvermmklen De ...

Pagina's