Jouw zoekopdracht * heeft 3905 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Antwerpen

Filters

Het tooneel

Het Tooneel 3e Jaargang Nr 51 — 31 Oogst 1918 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 1 ^ r!pnhi HIPPODROOM Bestuur * FRANS CONDÈS EN VICTÏ)R NEU1 GENS !£ST* *1 Zai Kermis zi|n ! 12 meuwe Décors Antwerpsche Spektakelrevue in één voorspel en 2 bedrijven dopr Ed. CASTEELS. - Muziekbewerking van P. VERHOEVEN 5 grooie BaSleîie CESAR ...

De legerbode

DE LEGERBODE DE LEGERBODE DE LEGERBODE DE LEGERBODE DE LEGERBODE DE LEGERBODE DE LEGERBODE DE LEGERBODE DE LEGERBODE DE LEGERBODE DE LEGERBODE DE LEGERBODE DE LEGERBODE DE ...

Het tooneel

Het Tooneel 2e Jaargang Nr 43 - 7 Juli 1917 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 10 Gentiem Hebben wij Mannen noodig op het Tooneel ? door Betsy II. — VERVOLG EN SLOT. Maar het totaal overbodige van mannen op het tooneel wordt nog het best bewezen, wanneer ik-wijs op een genre van rollen, dat eigenlijk uit-sluitend voor den man schijnt ...

Het Vlaamsche nieuws

Vrîjdag 26 Maart 1915» Èerste jaarg. Nr 72. 1,—ii.iaw Frifs" ; 5 Ceetiemeia door ireheel Beigië .0«JSi X Vlaamsche Nieuws I Het best ixigelicht en meest verspreid Nieuwsblad va n Beigië. - Vérschijnt 7 maal per week IABONNEMENTSPRIJZEN : per week 0.25 > Per 3 maanden 4.— Per maand 1.50 j Per 6 maanden 7.60 Per jaar 14,— BESTUUR ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Oit blad is VOOR DE BELGISCHE SOIjDATEN besl.emd ; iedere compagnie, escadron of batLerij ontvangt Lien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Groote Slag Britsch Front, 3o Maart. ûe laatste berichten over den grooten slag Ssijn van aard oui te doen gelooven dat de ...

Het Vlaamsche nieuws

Donderdag x iugî stus 1918 4de Jaarg. JNr 206 mvi»'. - « v. >/ax\ma-fwvw>»i.r--:-o»«awKi|innjiii*in » iuh w-wnwwweewwmiwwpweimwwiwwwwfweem** Prija <8 Geatiem voor Beijriê I^KflUIlKKfiPRIKZlI* jf#s «,«•** - « Lrj«w*iwi ••- Iroor»®^4 ;;- ;foor«fa3*« "— , kl*chtMi aopeus onrejolmitij-in de be»teiling der ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dlnsdag, Donderdag en Zaterdag verschijhende , „„n. ,, ■ , , -Tirm-mT-m - . — r-rmniiHi iniliwnn Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOL.DATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. SCHETSEN VAN HET FRONT De Fakteur Aan mijn ouden dapperen Van ...

Het Vlaamsche nieuws

1 Ponderdag 22 Juni 1916. Tweede Jaarg. -vr 172 Prijs ; 6 Centieasen door geheel Belgi.ê Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelîcht en meest verspreid Nieuwsblâd van België. - Verschijnt 7 maal per week ABONNEMENTSPRIJZEN : Per nxaaad 1.75 Per 6 maandeo 10. oaM Par S maajideu 5.— Par jaar 18.— m __ _ —_...... _ __j AFGEVAARDIGDEX VAN DEN ...

Het Vlaamsche nieuws

W I psdag ïo Oktober 1916. Tweede Jaarg. Nr 281 Prijs: 6 Centiemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws r w «m w usm mm, , ^ mm, mm A ^ sm, Het beat ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. - Verschijct 7 maal per week ■*" ABONNEMENTSPRIJZEN : per pjasnd 1.75 Pot S nutanden II.— Psr 3 maa^den S.—• Per jaar ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende t - ■ -■■■! " . - ■ ..t-*. . .7 .—T. -7.-717.T1. .. . ■» '■ '■ ■ ■' **-V - ' '""rV. Dit blad is VOOR DE BELGISGHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. GEZAMENLIJK ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

LECOMTE-ROEIS Egmontsiraat 39, (Zuid) BELGISCHE HU1SKOLEN Anthraciet & Machienkolen ALLERBESTE KYVALITEIT aan M AT I G E prijzen Verzorgde beslellingen bir.nen de 24 uren Aanbevolen Grove Huiskolen 80 °/0 gewaarborgd. 7 Maart 1915 Nr 16 GEILLUSTREERDE 5 Gentlemen ZONDAGSGAZET Papierhandel JAN BOUGHERIJ = 22 = HOPLAND, flntwerpen DRUKWERK ...

De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk

Ee^ste Jaargaiig, Mr 2 — 10 September 1916. Eerste Jaargang, N 2-10 September 1916. DE EENDRACHT vveekblad voor net Vlaamsche Volk. PRIJS ï fr. 0,10 het nummer ; fr. 5,20 per jaar ; tôt Nieuwjaar fr. 1,75. AANKONDIGINGEN : Prijs naar overeenkomst. . HANDSCHRIFTEN : Ongeteekende handschriften worden geweigerd ; geene handschriften worden ...

Pagina's