Jouw zoekopdracht * heeft 51422 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels

  Filters

  Messager de l'Archiconfrérie de Notre-Dame du Sacré-Coeur

  MESSAGER DE LftRQIICOUFRERIE DE N.Û.DU SACRE ...

  Vooruit: socialistisch dagblad

  gaar 3 centismen rjer nummer 34« Vriidegj' Ï2~Âpril 1918 BH. SS Orgaan der Belgische Werkliedenpartij. — Verschijnende alle dagen. Drukster-Uitgeef ster Sam. Maqtsch.HET LTCHT, Best. : P. De Visch, Ledeberg-Gent — Red.Adm Hoogpoort, 29, Gent VER&RDSMiNQ ej J, —Het schapenscheren moet ïn 't Etappent& tot so Mei 1918 gedaan zijn. ...

  Belgisch dagblad

  ZONDAG 15 en MAAi^WAG- 16 SEPTEMBER Ï91B. JVo. ABONNEMEATEN. ' Per S inaanden voor Nederland 112.50 franco per post. Lossa Bummers. Voor Nederland 5 cent. ^ T00r Buitenland 7'/j cent. X)en Haag, Prinsegrachfc 1G. TelefooD Red. en Admin. 2787. BELGISCH DAGBLAD VerschijoeQd te 's-Gravenhage, elken verkdag Se 12 ure oniddag. BUREAUX OPES VAS 9 TOT ...

  Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

  I Zomia^ 17'jMei 1014 Prijs |M*r nr 5 cenliemen 10eiUaai\ IV 20 POLDER EN KEMPEN I Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Insehrijvingsprijs : I 3,io fr. per jaar. I Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. H Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers eu ■ al de postkantoren. Drukker-Uitgever : A. DE BLEVRE Aan bondigingen s ...

  De Belgische standaard

  n<jor Ta») en Volk PA.QB1.AP Vmr God ea Ha»rd ®u .Laiîd AbannémanlapriJ» vocr 50 nnMKiérfli m**mdex) bij yooraltbstiiin* : Voor de soldâtes : 2,50 fr. V w de tjiet-sold&tea — In 't l*»«l 8.5 0 tr,; fcaiteo '* Iaad : 6.00 fr. Indien meer exeœpiaren vsn elk nummcr worden gevraaffd, wordt de abonnstnenU nrijï rainder. BeBtuurdar ...

  Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

  Sde JAARGANG, Nr 720. "MAANDAG, 29 OCTOBER 1917. HET VADERLAND KleiDe aankondigîngen : 1 fr, per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagbSadj toorlooplg te Parijs, 3? Place des Deux~Ëcus9 3 LEO VAN GGETHEM, Directeur Set nummer ! 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere ...

  Het tooneel

  Het Tooneel Tnnvrfnnrf ]M r — Q Moiirt 1918 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 15 Centiem Kon. Ned. Schouwburg " De Dief „ Ontegenzeggelijk is H. Bernstein een tooneel--schrijver die het tooneel kent lijk zijn zak. Hij is baas in «l'art des préparations» op en top en hij weet waar hij heen moet om het gewenschte effekt te ...

  Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

  Belgifcher Rurier fSrliffetf »s Bet 011« HA < Sosie» erfdjtini m 8tD(itl tâgtltfi laisS Sonntagl) j&timal enfecï Stantaj oovmtMas Sir t? t ft « SI n » g a b • (A) «rf^cint (eb»n Sîadimtttafl $i« 8 ci « 11 c 13 a î a a b c (B) et(4eiui raorgcn» «in|tnbune«n îino uat an bit Sàrifttsiiung, a t d) t an eiujtln< $«foneu ...

  Le sifflet: siffle tous les dimanches

  ONZIEME ANNEE — N° 2£ 5 CENTIMES LE NUMERO 11 .lUIN 1914. IESIFFLEI SIFFLE TOUS LES DIMANCHES Abonnement : 3 francs l'an (Pour l'étranger, la port en sus) On s'abonne dans tous les bureaux de poste BUREAUX 16, It n e des Paroissiens BRUXELLES. TELEPHONE Â 6953 1 1 » I ■' ■ llll ■■■ ■ I l il 1 —J. îâES ANNONOBS sont reçQes ...

  De paaschklok

  Met toelating der krijgsoverheid. Paschen : 31 Maart 1918 De Paaschklok irsr KOffitT LEGER AAN ONZE SOLDATEN Beste Vrienden, Eenmaal in 't jaar roept de h. Kerk hare kinderen tôt de groote eer hunnen God te ontvangen ; met haar noodigen uwe aalmoe-zeniers u uit uwen paaschplicht te vervullen. Eenigen onder u hebben de loffelijke gewoonte ...

  De Lendeledenaar

  ...

  De stem uit Opwijck

  ...

  Pagina's