Jouw zoekopdracht * heeft 3905 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Antwerpen

Filters

Het tooneel

Het Tooneel T TVT.. AA r\*I t . ^ <-v^ _ Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpei 10 Centiem r, s*sv r. „ - 2 ' . , ^ <JU _ 11/ < T> .. J * ' T " Koninkli'ke J\ederlandsche Schouwburs: ,,HET SCHANDAAL" ,, i I JLj Jt OVi De herneming van het werk v Henry Bataille werd door een vo zaal met enthusiasm begroet. En d zal wel ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende — — ' Y 1 Dit blad is VOOH DE BELGISGHH! SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang't tien of vjjftien ITransche en Nederlandsche exemplaren. De Belgen in Afrika t)e Legerborde heeft reeds de aandacht ge-rcstigd op de heldendaden van de Belgische troepen iu Afrika. De heer ...

Het Vlaamsche nieuws

I Vrijdag 15 Oktober 1915. Eerste faarg. Nr 273 Priis: 5 Gentlemen door areheel Belerië Het Vlaamsche Nieuws Het fegiftcht #© meest ^ietjigrsbtad w Brfjlà * Vindi^nt t xvuuU pcr ABONNEMENTSPRIJZEN Per week 0.35 Per 3 maanden 4.— Per maaud 1.50 Per 6 maanden 7.50 Per jaar 14.— AFGEVAARDIGDEN VAN BEN OPSTELSAAD : D' Àug. BOKMS — Àlfeeri ...

Het Vlaamsche nieuws

pinsdag 19 Oktober 1915. Eerste Taarg. Nr 277 Prijs : 5 Gentlemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws I mm mm wmmwmê-é mmvmMm na • VmrnhSint 7 «Mal pm wmm LABONNEMENTSPRIJZEN | Per week 0.35 Par 3 maanden 4.— Fer maand 1.50 fer 6 maanden 7.50 Per jaar 14.— «ans* V iiwi «I ■■«■«■Ma—w»w, ,i m ■ ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-l tien of vijftien. Fransctie en Nederlandsche exemplareri. EENE R0EMR1JKE VERJARING De Slag aan den Yser (16-211 October 1914) Morgen, October, zal te Havre de plechtige reraenl«ti|r sevierd worden van ...

Het tooneel

Het Tooneel e Jaargang Nr 7 — 27 October 1917 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 15 Centiem Koninklijke Nederlandsche Schouwburg ' Een Boete „ - " In Burgerkleeding,, MEVR. CH. NOTERAI AN - MEYLANDEK. als «Lotte» in «Het Zevende Gebod». Wederom heeft ons gezelschap een goed oor-ronkelijk Nederlandsch werk opgevoerd dat or ...

De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk

Weekblad voor het Viaamsche Volk ABONNEMENTSPRIJS : BUREELEN; AANKONDIGINGEN : Een jaar fr. 5.20 Voor het Generâal Gouvernement: Prijs naar overeeqkomst. Zes maanden .... » 2.60 . Prinsesstraat, 16, ANTWERPEN. Ongeteekende stukken worden niet opgenomen. Drie maanden .... » 1.30 Voor het Etappen- en Operatiegebied : Geene handschriften worden ...

Ons land

4dc jaargang, Nummer 33. Prî}s : 5 Cerrtiemea 17 December iqtô ONS LAND STAATKUNDE - WETENSGHAP — KUNST — TOONEEL — LETTERKUNDE ABONNEMENTSPRXJS : Per jaar fr. 3.— Voor 6 maanden . . 1.75 Voor 3 maanden ... ... . . . . » 1.— men schr1jft in ten bureel van het blad. Opstelraad en beheer : Markgravestraat, ii-i3, ...

De legerbode

DE LEGERB den Dinsdag, Bonderdag en Zaterdag verschijnende Dit 1)1 ad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang't tien ol vijftien Fransciie en Nederlandsclie exemplaren. F===^ 1 OORLOGSTIJD i i Als Scliacht ^ van Antwerpen tôt aan den Yser t 't Was rond September 1914. We leefdea te S Antwerpen in ...

De legerbode

DE LEGERBODE DE LEGERBODE DE LEGERBODE DE LEGERBODE DE LEGERBODE DE LEGERBODE DE LEGERBODE DE LEGERBODE DE LEGERBODE DE LEGERBODE DE LEGERBODE DE LEGERBODE DE LEGERBODE DE ...

Het Vlaamsche nieuws

Vrîjdag 26 Maart 1915» Èerste jaarg. Nr 72. 1,—ii.iaw Frifs" ; 5 Ceetiemeia door ireheel Beigië .0«JSi X Vlaamsche Nieuws I Het best ixigelicht en meest verspreid Nieuwsblad va n Beigië. - Vérschijnt 7 maal per week IABONNEMENTSPRIJZEN : per week 0.25 > Per 3 maanden 4.— Per maand 1.50 j Per 6 maanden 7.60 Per jaar 14,— BESTUUR ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Oit blad is VOOR DE BELGISCHE SOIjDATEN besl.emd ; iedere compagnie, escadron of batLerij ontvangt Lien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Groote Slag Britsch Front, 3o Maart. ûe laatste berichten over den grooten slag Ssijn van aard oui te doen gelooven dat de ...

Pagina's