Jouw zoekopdracht * heeft 765 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Londen

Filters

De stem uit België

De Stem uit Belgie Bureel: 21, RUSSELL SQUARE, LONDON, W. \rr\r\-o rrr»r\ ttm tt.a tmjot a m" 4de. Jaargang, INr. db. (Blz. 1955-1962.) Oplage: 10,6< VRITDAG. MEI 24. 1918. Registered at G.P.O. as a Newspaper. 8 blz. 2d. Schoone Jongens. (Zie De Stem., Nr. 35, blz. 1.) ARISTOCRATIE. Hij is een jongen van een smoor-rijke familie. Zijn vader ...

Turnhout: St Jozef's college = Turnhout: collège Saint Joseph

► «I» fâWt.* for TOBRb"' r j| |v<> v/c l'i dKE W%£î$sf$ T""^ 1/ ^ ~ -\i G-ced gekeurd d,«or de militaire overh?id. " "* R£JXAGTIji Rc vcrend J. lie ou s, Belgian social and Charit" bl ho: " / pulharn Rcad, S.V.'C6. Vriendlijk verzocïit aanstonds na ontvangst • dszer, ean le? art j . stu~ rsn dat mon ...

De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen

!•*« Jaargang — Nr 20 — 1 PENNY Registered at the G. P. 0. as a Newspaper Zaterdag, 26 October 1918 DE DAGERAAD BELGiSCH WEEKBLAD, VOORLOOPIG TE LONDEINS AANKONDIGINQEN Per regel ... 1 sh. Groote volgens overeenkomst BEHEER EN OPSTELRAAD : 28, VICTORIA STREET, S.W.1 Telefoon : Victoria 7099 ABONNEMENTEN / Een jaar . 6 sh, Buitenland 10 sh ...

De stem uit België

Buradt 21, RUSSELL SQUAR1 LONDON, W.C. Téléphoné: Muséum 267. De Stem utt Belgie Abonaament : 2s h. vear 3 maanden. Subserifrôon : 2sb. for 3 months. Vo«r de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fl. Voor Frankrijk : 2.50 fr. Voor de soldaten : lsh of 1.50 fr. 3de Jaargang, Nr. 34. <Blz- 1451-1458.) Oplage: 10,800. ...

De stem uit België

J0e Stem uft jBelgte. Bureei j 21, RUSSELL SQUARE LONDON, WX. Téléphoné: Muséum 2 6 7. Abonnement ; 2sh. voo> 3 maanden. Subscription . 2sh. for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fl. Voor Frankrijk : 2.50 fr„ Voor de soldaten : lsh. of 1.50 fr. 3de Jaargang, Nr. 32. (B1z. 1427-1438.) Oplage: 10,800. VRIJDAG, ...

De stem uit België

Is de kunst een "luxe"? Veel jonge kunstenaars hebben er over ge-Maagd dat het nu ni dezen oorlog uit was met de kunst, dewijl we zuilen staan na den oorlog voor voiksnood, en landverarmoeding, en dat het geld—*le nerf de l'art—zal te kort schieten. Inimers de kunst is-een luxé, zegt men, en luxeartikelen koopt men etllcel aan in ...

De stem uit België

De Stem uit Belgie AboBB-erncnS : 3/8 *OW S m&aaden. Subfscriptioa: 2/3 for 3 moiUhs. Yoor d« Yeraenigd* Staten: 80 cts. Yoor Holland : 1.28 fl. Yoor Frankrijlc. S fr. Yoor da «oldatcn: 1/8 ®f 2 fr. Rureel: 21. RUSSELL SQUARE. LONDON. W.C. W Çggj — VOOR GOD EN VADERLAND. Téléphona: Muséum 267. Bureel: 21, RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. ...

De stem uit België

Buracl : 21, RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C Téléphona i Muséum 2*7. Abonnement : 2»h. voor 3 maanden. Subscription : 2sh. for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Hofland : 1 fl. Voôr Frankrljk : 2.50 fr. Voor de soldaten : lsh. of 1.50 fr. 4°le Jâârga.ng', Mr. 13. (Biz. 1739-1746.) Opiage: 11,200. ^ RIJDAG, DECEMBER. 14» 19*7* ...

De stem uit België

...

De stem uit België

L'Echo deBekique DE STEM UITBELGÏE Voor God cnVaderland. Dieu et Patrie. No.19. VRIJDAG, 29 JANUARI, 1915. Price ld Eerste Plichte Eendracht. Nog Dr. Sonnenschein. Belgische Gewonden in Frankrijk. Please Read This There are in England, at the présent moment, about 130,000 REFUGEES, men, women and children, including about 22,000 Belgian Soldiers ...

De stem uit België

21 RUSSELL SQUARE IENDON, W.C. Téléphoné: Muséum 267 De Stem VOOR GOD EN VADERLAND. uit Belgie. Abonnement : 2sh. vooi 3 maanden. Subscription 2sh. for 3 months. Vooi de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fi Voor Frankrljk : 2.50 fr. Voor de soldaten : lsh. of 1.50 fr. jde Jaargang , Nr. 6. (Blz. 1675-1682.) Oplage: 11,200. VRIJDAG, ...

De stem uit België

L'Echo de Belgique DE STEM UIT BELGЇE Voor God enYaderland. Opstelsekretariaat : 55, Russell Square, W.C. Dieu et Patrie Sekretariaat voor inschrijving, aankondigingen en verzending : 69, Lombard Street, E.C. No. 11 VRIJDAG, 4 DEGEMBER, 1914. Price ld. OUR OBJEGT In order to mitigate in some small degree the terrible sorrows and trials which ...

Pagina's