Jouw zoekopdracht * heeft 191 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Stavele

Filters

t Nieuws van St Truiden

...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

TWEÉDE JAARGANG NUMMER 2 Aanvaard door de Censuur. N° 475 datum 28 Maart 1918 MAART-APRIL 1918. Sint-Amands Studentenblad Fronthlad voor studenten on oud-studenten van Sint-Amands college te Kortrijk Verschijnt als 't past. Voor wat uitgave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Mullie, Aalmoezenier, Z 203. Eoo nieuwe Veelbeloveide ...

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

ROND DEN YZEÇ Iiette^kandig tijdsehmît voot* Belgenland VERSCHIJNENDE ALLE YEERTIEN DAGEN Een klein land kan groot zijn als zijne ziel groot is. Eendracht maakt macht. Een land zal groot blijven als het zijne kenspreuk getrouw blijft. Drukker-uitgever : ALEXIS DE CARNE, Stavele. — Bijdragen te zenden : Villa LEOPOLD, De Panne. Abonnement aan 2 ...

Willebroeck aan 't front

NUMMER 14. Verschijnt Maandelijks Willebroeck aan'tfront Bestuurder: Fr. AMELINCKX, Harmoniestraat, 17, Antwerpen. OPROEP Ingevolge een bericht verschenen in " Het Laatste Nieuws ", en gericht tôt de gemobiliseerde Willebroekenaren, hun verzoekende hun adres te willen opgeven aan het bestuur van " Willebroeck aan 't Front", zoo ...

De Marckenaar

Nr 13 JULI 1917. DE MARCKENAAR Voor God en Vaderland Opstellei : R. De Brabandere, hulpdokter, D 106 IIIB°n. — Dermaux Théophile en Delanno Jules zi;n a!!e twee in mijn peloton, maar de tweede die den 21 Junizijnen voet omgeslagen heeft verblijft in een hospitaal, 'k weet nog niet waar, — Met vreugde kom ik u het adres te laten geworden van ...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

NUMMER 3 APRIL 1917. Sint-Amands Studentenblad Frontblad voor studenten en oud-studenten van Sinî-Araands college te Kortrijk. Verschijnt als 'tp&st. Voor wat uiigave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. MîilMe, Aalmoezenier, C 127. Hartelijk Dank! Onze twee eerste nummers genoten bij onze geachte en beminde oud-studenten een ...

St. Denijs Westrem aan 't front

7de nummer. VERSCHIJNT ALS 'T PAST. Prijs : 25 Craen Opsteller : Coosemans Gaston, Onderwijzer te S1 Denijs-Wentrerai, Oud-strijder. Secretaris-Schatbewaarder : Vanrenterghem Pjetf.r, Gemeente-Secretaris, S' Denijs- Westrem. Aan onze Geachte BEVOLKING ! Aan onze Beminde OUD-STRIJDERS ! In ons voorgaande nummer — verschenen over een paar weken ...

t Nieuws van St Truiden

Beste Makkers Beste Makkers Beste Makkers Beste Makkers Nummer 20 Toegelaten door de Ceasuur besluit N° 1267 16(12 1.917. Januari 1918 'îNieuws van St Truiden Oôrlogsblad voor Soldaten van St. Truiden en omstreken Opsiel bij X. MOLHANT, aalmoezenier D iç, IIIe gr. in Juli laatsleden gevallen is, getrof-fen door een kogelin hethoofd.Weest hem ...

St. Denijs Westrem aan 't front

Verschijnt aïs !t past. 4e Nummer. Januari 1918. SIDENUS WESTREM imî Front Toegelaten door de Censuur. (Admis par la Censure). — D A65 — 7-8-17. Opsteller : Cooseman Gaston, Brankardier — I) 254 — 12ùe K'e — Belgisch Leger. Secretaris-Schatbewaarder : Vanrenterghem Raymond — D 258 — Belgisch Leger. Drukker-Uitgever : A. Tempere, ...

Dixmude en omstreken, op het vreemde

DIXMUDE en omstrekesi, op Sist vreesrasie VERSCHÎjNENDE ALLE MAANDE Inschrijvingsprijs per jaar : Voor België en Frankrijk : 2,00 frs. Buiten België en Frankrijk : 2,50 frs. UW VALLEN DIXMUDE WAS GROOT. KLEINE STAD IN DE WEIDEN, HEEL HET LAND GOLD UW LIJDEN ; HET BLEEF VRIJ DOOR WW DOOD. C. V. Ailes worde gezonden naar : E. H. Joseph Van ...

Mechelen aan 't front

* ' «SfKleO - Yser, Janaafi 1917 Nummer 3 A an aile clapperen uan 't aloude Mechelen een zalia Nieuiuiaar ! Dit iaar zijn we weer te huis! Dit jaar zijt ge, huisuaders, bij uwe cfierbaren, zijt ge, uerloofden, bij uwe beminde, zijt ge zonen bij uwe ouders terug. Telt de maanden af ! Een laatste pogen en de uuige moffen ontuangen den genadeslag ! ...

t Nieuws van St Truiden

■ïummer 19 Toâgelaten door de Cansuar N. iuôv. b-ii-j.7 IQi / 'tNieuws van st Truiden Oerîogsblad yoor Soldaten van St. Truiden en omstreken Opstel bij X. MOLHANT, aalvioezenier C 23o, IIIe gr. Be minde Makkers «Wie zal geven aan mija nooia water, en aan mijne oogen een bron van tranen ? En ik zal dag en nachtb^weenen de verslagen zonen van ...

Pagina's