Jouw zoekopdracht * heeft 191 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Stavele

Filters

De Marckenaar

...

Sperreghem

NUMMER SPERREGHEM Guido DELEFORTRIE, Brankardier, C 138, Ie Compagnie OP SPERREGHEM ! Narden luidt de belle, Sperreghem staat op ! Te lang reeds verlamden onze krachten in een dommelslaap ; drie jaren oorlog h( b-ben ons onderwijzersleven geknakt. Dat leven moeten we herleven, een vernieuwd en verjongd leven moeten we voorbereiden, onze ...

t Nieuws van St Truiden

...

Onze wensch voor de jongens van 't Oudenaardsche

NUMMER 4. met toelating der krijgsoverheid n' 863 — 12-6-l8. ONZE WENSCH VOOR DE JONGENS VAN 'T OUDENAARDSCHE Diet geen taal heeft is geen naam weerd. Gesticht door: Maurits Van de Walle (Eine) Z 220,9e Kie. Adhémar De Surgeloose (Gavere) Z 17. > » ^ nA r> <->n firt m - - - — — - - - — —— — . . . Met vertrâagd uitkomen ...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

Sint-Amands Studentenblad Froiilad voor stoienten en oud-studenten van Sint-Amands college te Kortrijk. Verschijnt als 'tpast. •vnn/S^V ■ miw * »»■* ■ »*'» * m """ ww ' ww ' *T'^ ^ Voor wat uitgave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Mullie, aalmoezenier, C. 127. Bericht. — Wij verzoeken onze lezers, ons het adres ...

De Marckenaar

...

De Marckenaar

) door de censuur toegélaten n* 654 — 4-3-18. (o w 18 meimaand 1918. \ DE MARCKENAAR Voor God en Vaderland „ ) Opsteiler: R. De Brabandere, Hulpdokter, Z 133, I Bon(ç 't Is pijnlijk nogmaals slecht nieuws te moeten meêdeelen. Twee van onze vrienden : Hugo De Rijcke en Emiel Van Laere hebben hun leven voor de verlossing van 't Vaderland ten ...

t Nieuws van St Truiden

Nummer 10. September 1916. TNIEUWSvanSTTRUIDEN oorloysolaci voor soldaten van S1 Truiaen en omstreken. Opstel bij : X. MOLHANT (kapelaan a) S1 Marten St Truiden), nu: Aalmoezenier B 211, Bde groep, veldleger. Beminde Makkers. Eindelijk ! Hier zijn we wêer ! — Gij zult u af'gevraagd hebben, en velen hebhen mij bëkommerd geschreven, waar het ...

t Nieuws van St Truiden

...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

TWEEDEJAARGANC NUMMER 3 Aanvaard door de Censiiur. N° 731 DATUM 17-5-18. MEÏ 1918. Sint-AmandsStudentenblad Frontblad voir studenten ei oud-studenten va» Sint-Amands colleoc te Konr1* Verschijnt als'tpast. Voor wal" nifcave en nnstel betrefL ailes stnren naar Ï51 Tî Mnllle Aa-mofzfnif.r. "7. 5!fT13 STUDIE - INLEIDING — Onlangs vvas ...

Onze gazet

...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

Sint-Amands Studentenblad Froiilad voor studenten en oud-studenten van Sint-Amands college te Kortrijk. Verschijnt als 'tpast. Voor wat uitgave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Mllllie, aalmoezenier, C. 127. Een oproep voor ons blad! — Ons blad, geachte en beminde studenten en oud-studenten, wat moet het zijn ? Eerst en vooral, is 't ...

Pagina's