Jouw zoekopdracht heeft 647 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1914-06

Filters

Publicatiedatum
1914647

La dernière heure

f 1 SEUL JOURNAL BELGE ayant fait contrôler etcertifiei par experts comptables assermentés près des tribunaux, tes tirages quotidien! et moyens de ses numéro) payants. Constat : PAR JOUR : 125,922 NUMÉROS La Dernière Heure ABONNEMENTS BXTTXSLLU PROVINCE Fr. 1.00. . UN MOIS. . . • 3.00. . TROIS MOIS Fr. 4.00 • 6.00. . SIX MOIS . • • ...

Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

Zondagr 28 Juni 1914 Prijs per nr S centiemen 10e Jaar, 26 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad IInsclirijving'sprijs : 3,io fr. per jaar. Voor den vreemde de verzendingskcsten erbij. Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en 0p al de postkantoren. Drukker-Uitgever : A. DE BIEVRE —M—MM—— I T II ni»l ■ ...

Le courrier de Bruxelles

Hardi 9 juiu 1914, ABONNEMENTS • m» m ion misant BELGIQUE . ft. 10.00 5 00 S.SO HOLLANDE . -j ao g.eo 4.80 LUXEMBOURG UNION POSTALE. 30 00 16 00 7.6P -* 5 CENTIMES tw lutuliiMiiti ci» «ont pas ml» Mtomt* TÉLÉPHONE SABLON 1784 LE COURRIER DE BRUXELLES 53' annSs. iV 160. ' 1 * BUREAUX» A BRUXELLES i E»2, rue de la Montagne A PARIS i 30, ...

Het volk: christen werkmansblad

HET VOLK A Ho briefwîsseîingen vraclit-*nj te zenden aan Aug. Vaa Iseghem, uitgever voor do naaml. maatsch. « Drukkorij ïïet Volk », Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel van Wesfc-VIaanderen t Gaston Bossuyt, Gilde der Am-bacliten, Kortvijk. Bureel van Anfcwerpen, Bra-bant en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroederstraat, 24, Leuv'en Men schrijft ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

27 Juni 1914 Nr 26 37e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IIV8CHRIJVimG8PRIJ8 Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt ...

La Flandre libérale

40' innée = Mercredi 17 Jnln 1914 QUOTIDIEN. *-10 CENT* H. 168 Mercredi 17 Jnln 1914 LA FLANDRE LIBÉRALE ABONNEMENTS I moii. I mois. » mol». ï an. BELGIQUE x Fr. 2.00 4.00 8.00 16.00 UNION POSTALE x Fr. 3.75 9.00 18.00 86.00 On t'abonna an bureau du Journal et dans tous les bureaux de poste RÉDACTION, ADMINISTRATION ET IMPRIMERIE S AND, l, ...

Gazette van Gent

■■■■ 247° JAAR. - Nr 138 - B 5 OENTIEMEN camMÊMaKÊBaÊÊmmmmmmÊBamÊaÊaÊtamÊCÊÊmÊmimBÊmmmmmmmamm DINSDAG, 16 JUNI 1914 GAZETTE VAN GENT Ï^SCÎI2ÎIJTI.ÎfGSFKÏJS ï VOOR GENT : VOOR GJEHEEL BELGIE : K«1 ja»r fr. !2«00 Een jaar fr. 85-00 6 tnaanden » G«30 6 maanden. .... » 7-75 S maanden » S-50 3 maanden » 4-00 Voor ...

La chronique: gazette quotidienne

Vendredi îi juin 1914. — Edition A. CINQ CENTIMES LE NUMERO POUR' TOUTE L*A' BELGIQUE année. - SI» 1B2 LA CHRONIQUE BUREAUX 5 et 7, Galerie du Ror (Passage Saint BRUXELLES GAZETTE QUOTIDIENNE ' TÉLÉPHONES Administration : N* T'SSlc. Rédaction . N* 14 08 % ABONNEMENTS î Bruxelles r 12 francs par an; — 6 francs pour six mois; — 3 francs ...

Gazette van Gent

247e JAAR. — N' 128 — B 5 GENTLEMEN DONDEEDAGï 4 JXJNI 1914 GAZETTE VAN GENT IISC^RIJVIXCiSPBIJS : VOOR GEN2T : VOOR GEHEEL BELGIE ; B»ll j**r fr. S2"00 Een jasr fr. 15«0C finiMide"- . . _ . » S-50 6 maaniien » 7«ys S maanden » 8-50 3 maanifen » 4»0£ Vâor Rolland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andere landen : fr. 7-50 per ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

JO URNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : 15 francs par an ; 7-50 francs pour six mois ; 4 francs pour trois mois Pour l'étranger, le port en su» RÉDACTION & ADMINISTRATION : 3, RUE DE FLANDRE. 3, GAND TÉLÉPHONE 665 ANNONCES» Voir le tarif au bas de-la dernière page du journal. Propagande Aquatique 'L'Affaire Helbig rropaganoe Aquatique ...

De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

Zondag, 14 Juni 1914. Nr 24 Yijf-en-Zestigste Jaar. TELEFOON HS. 80 DE ONAFHANKELIJKE TELEFOON HS. 80 INSCHRIJVINGSPRIJS : vooraf te betalen Voor Hasselt . 2 fr. 00 's jaars. Per post . 2 fr. 50's jaars. Voor het buitenland de verzendingskosten erboven Men schrijft in op aile postbureelen en bij den Uitgever J. CEYSENS, Demerstraat, Hasselt. Ver ...

La Flandre libérale

40" innée — Jeudi 25 Jnln 1914 QUOTIDIEN. -10 CENT. H. 176 — Jeudi 25 Juin* 1914 LA FLANDRE LIBÉRALE ABONNEMENTS ___ I molt. i mois. i nota. ! m. BELGIQUE x Fr„ 2.00 4.00 8„00 16„00 UNION POSTALE x Fr„ 3.75 9.00 18.00 36„00 On s'abonna an fcuraau du |ournal et dans tous les bureaux de poste RÉDACTION, ADMINISTRATION ET ...

Pagina's