Jouw zoekopdracht heeft 647 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1914-06

Filters

Publicatiedatum
1914647

De fabriekarbeider: orgaan van den Belgischen Fabriekarbeidersbond

De Fabriekarbeider Orgaan van den Belgischen Fabriekarbeidersbond REDAKTIE EN ADMINISTRATIE : Diepestraat, 152, Antwerpen VIJFDE JAARGANG NUMMER 5-6 JUNI-JULI 1914 HET KONGRES VAN SINKSEN Dit was het tweede kongres door onzen bond gehouden sinds zijn ontstaan. In Vlaanderen hebben de kongressen eenen slechten naam. Ze worden nog al dikwijls over ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

JO7RNAL DE G AND 1 ■ ■ 1 11 'i— ■ -—i . . ABONNEMENTS : BELQIQUB : 16 francs par aD ; 7-50 francs pour (ix mois ; 4 francs pour trois mois Pour l étranger, le port en sut ** ' 1 ' ' i fl" • -m*»: '.-.»v 3.nnr;7.j>i n—'i, ■ îmrurrrur Win il ■■ i n ,yr-rury-i RÉDACTION & ADMINISTRATION : 3. RUE DE FLANDRE, 3, GAND ...

Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

?Anriarr 1 ■î Turti i Gi L Prijs per nr 3 centiemen 10e Jaar, lNr 24 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Ilnsclirijving-sprijs : 3,io fr. per jaar. Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. jlen schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en ,P al de postkantoren. Drukker- Uitgever : A. DE BIEVRE ...

De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

Zondag, 7 Juni 1914. Nr 23 Vijf-en-Zestigste Jaar. TELEFOON HS. 80 DE ONAFHANKE LIJ KE TELEFOON HS. 80 INSCHRIJVIN6SPRIJS : vooraf te betalen. Voor Hasselt . 2 fr. 00 's jaars. Per post . 2 fr. 50's jaars, Voorh'et buitenland de verzendingskostenerboven. Men schrijft in op aile postbureelen en bij den Uitgever J. CEYSENS, Demerstraat, Hasselt. ...

Ons recht: Vlaamschgezind weekblad

16« Jaargang Nummer 25 10 Centiemen Zondag,2l Juni 1914 ■uni 1 ■ Il il■»■■■■■■ immmmm——— ONS RECHT ■% w — VLA ^.3VlsaHLO-E3Z;i2<riD WEEKBLAL. ABONNEMENTSPRIJS 5 Fr. voor één jaar. 2,50 Fr . voor 6 maanden. J ,25 Fr. voor 3 maanden Uitwisseling van bladen en tijdschriften wordt volgens overeenkomst geregeld. Voor ...

De Belgische boekdrukkersbond: officieel orgaan: Vlaamsche uitgave

De Belgische Boekdrukkersbond OEENE PLICHTEN ZONDER RECHTEN EEN VOOR ALLEN — ALLEN VOOR EEN QEENE RECHTEN ZONDER PLICHTEN Vlaamsche Uitgave :::::: Verschijnende den l"e° en den 15de° van iedere maand : : : : : Officiëel Orgaan van het : Belgisch Boekdrukkersverbond België : 2 franken per jaar Vreemde : 3 franken per jaar : Op voorhand ...

Le sifflet: siffle tous les dimanches

Abonnement : 3 francs l'an (Pour l'étranger, le port en sus) On s'abonne dans tous les bureaux de poste BUREAUX 16, Rue des Paroissiens BRUXELLES. TELEPHONE Â 6953 MSnmegl I ■■■■■— ■■■■twwMgaawg LB8 AjiNOCVOJUH sait reçues à l'Agence Bêlas 4e Publicité Générais lé, lie des Paroiiiiens. — Téléphone i é953 Loisirs ...

Le sifflet: siffle tous les dimanches

IESIFFLET SIFFLE TOUS LES DIMANCHES Abonnement : 3 francs l'an (Pour l'étranger, le port en sus) On s'abonne dans tous les bureaux de poste BUREAUX 16, Hue des Paroissiens BRUXELLES. TÉLÉPHONE A 6953 LES AiKNONOBS , sont regaes i l'Agence Belge 4e Pnblicitê &énerali lé, lie dei Paroissiens. — Téléphone A 6953 £a Sérénade de " ...

Het nieuws van den dag

I n?r^1«sfe Jaarsjam? Sr 537 2 centSemen psr nummer Urusse!, Waensdag 16 JunS 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG A30NNEIV1ENTEN : , ■ a»»aea: 4 franï. ~~0~ Pîkjaa*. ^8 îraals. Bj* £. aldcre ianden van het pcstverbond ». S 0 ~ BESTUUR EN OPSTEL : Zandstraat, 16, Brussel TELEFOON A 171 DAGBLAD Gesticht cloor Jan HTJYGHE BUREEL DER KLEINE ...

Antwerpen's havenblad

rffAr N? 12 SAMEDI 9H HIIN idlA ZATERDAG .IUNI LE NUMERO f ^ fr H ET NUMMER 1 » ANVERS MARITIME ABONNEMENTS: ABONNEMENTEN: Belgique: un an S. - België : per jaar iIrs" i>,~ Pays-Bas : un an U „ _. Nederland : per jaar |lr!>- 0>;,u Etranger: un an U _ Buitenland : per jaar I ' ',aw I Organe hebdomadaire paraissant tous les samedis. ...

La patrie: hebdomadaire catholique

LA PATRIE paraît à Bruges, tous les jours, les dimanches exceptés. PRIX DB L'ABONNEMENT : par an : 16 francs. Pdr semestre : 9 francs. Par trimestre : S francs. Téléphone N' 6. Bureaux : Quai des Ménétriers, n° 3 INDEPENDANCE. CONSTITUTION. Annonces, 25 cent, la ligne. Réclames, 1 fr. ici. Faits divers, 2 fr. id. Articles-Réclames, 3 lr. ...

La semaine politique: journal socialiste hebdomadaire

Troisième Année. — N° 23 Dimanche 7 Juin 1914 Le Numéro : 10 Centimes La Semaine Politique JOURNAL SOCIALISTE HEBDOMADAIRE AD^WIflIST^HTIOrl : Antony Neuckens 43, rue de l'Education, Bruxelles Ï^ÉDflCTIOrl : Max HALLET et Camille HUYSMANS 17, rue Joseph-Stevens, Bruxelles HBO^JSLBJVIBrlTS : Belgique : 5 francs par an. Etranger : S francs ...

Pagina's