Jouw zoekopdracht heeft 647 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1914-06

Filters

Publicatiedatum
1914647

Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen

HOOGERLEVEN INSCHRIJVINGSPRIJS België : 5 fr. 's jaàrs Nederland : 3 ffulden Andere landen : 7 frank Men schrijft in bij het Beheer of op de postkantoren. Losse nummers «g 10 centiemen. ÊÈ AANKONDIGINGEN : 0.25 fr. per drukregel Volledig tariei op aanvraag. Algemeen Weekblad voor Ontwikkelde Katholieke Vlamingen Briefwisselaars gelieven ...

De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche...

De Vilvoordsche ANNONCES : Opstel en Administratie u VOLKSHUIS 8, Mechelsche straat. ABONNEMENTEN : 1 an (1 jaar). On tïaite à forfait — Volgens Overeenkomst , . . , , , nn . . . A, , ,, . R-chteriijke terechtwijziEg i 75 fr per regel j s^ukken moeten v66r Dmsdagavond ingezonden worden 1.60 fr. par poste. - 1.04 tr. porteur (clrager) — - — ...

Het volk: christen werkmansblad

HET VOLK A Ho briefwîsseîingen vraclit-*nj te zenden aan Aug. Vaa Iseghem, uitgever voor do naaml. maatsch. « Drukkorij ïïet Volk », Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel van Wesfc-VIaanderen t Gaston Bossuyt, Gilde der Am-bacliten, Kortvijk. Bureel van Anfcwerpen, Bra-bant en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroederstraat, 24, Leuv'en Men schrijft ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

27 Juni 1914 Nr 26 37e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IIV8CHRIJVimG8PRIJ8 Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt ...

De waarheid: socialistisch weekblad

...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIF ILLUSTRATIE 20 JUNI 1914 — 48e JAARGANG — No. 37 Oe maand van het H. Hart. Als de Pinksterzegen is neergedaald op de ge-loovige wereld, en de volheië van den Geest van genade en sterkte en wijsheid is gekomen over het Christenvolk, dan wijst de Heilige Kerk als een krachtig middel om te volharden in het ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

HHOHH LZZ^IXOŒ VWii^rtft['X'i)rr-;i! x * >. / ira n .ckVTricVri"<-)/w. i^QalvU 'jjçs* -OL^ack .u /gg */ x^ IfglIM l A.X^J, .on. xi,:-^xj: .rfc^ jû^Ô?J^^!ù^bt:. -Ai - rtioh. rirr n /W^ 1 '* Jl'NI 1014 — 48e JAARGANG — No. 36 DE PRIESTER-DICHTER WILLEM SMULDERS. Willem Sniulders. Van de Brabantsche ste-den schijnt Tilburg de ...

Le courrier de Bruxelles

Vendredi 26 juin 1914, ABONNEMENTSi « rut» vtvon nouant BELGIQUE . .fr. 10.00 5.00 2.50 BOIXANDE. . .1 20 9.60 4^80 LUXEMBOURG -S UNION POSTALE. 30.00 16.00 7.80 5 CENTIMES Lm lusslinents ne «ont 0** TÉLÉPHONE SABLON 1764 LE COURRIER rss'umga.--■=!»' 177^ BTJE/EAUX t A BRUXEUL.E8 i 52, rue de la Montagne A PARIS I 30, rue Salnt-Solplce, 30 ...

Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen

1 Juni 1914. N° 11 3e Jaargang. HOOGER OP )RG A AN VAN « H ET KRUISVERBOND' VOOR T AARTSBISDOM MECHELEN DIT BLAD verschijnt den len en 15e" van iedere maand. Prijs per jaar : 1,25 fr. Afzonderlijke nos : 6 centiemen. Redaktie : P. J. Vullings, m. S. C., Deurne-Antwerpen. Metvaste medewerking van : Hoogleeraar E. Vlieberoh, Leuven; Eerw. P. ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

LUTJUl 22 JUTF9 1914. L'UNION DANS L'AGTSQPi VINGTIEME ANNEE —ÎT3 " ABONNEMENTS Pour toute la Belgique Un an. ...... fr. 9.0Q Six mois ....... 4.60 Trois mois • -, . . . . 2.33 Gr.-Duché de Luxomb, 20.00 limas poitalo « 10.0Q Directeur : Fernand NEURAY Edition (6 h. soir) 5 Edition 10 h. soir) Edition if (minuit) LE XXe SIÈCLE ANNONCES ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

\NV3sRS, Vendredi 19 Juin 1914 Le numéro 20^centimes Cinquante-septième Année - No 17.072 UX DE L'ABONNEMENT : PAYABLE PAR ANTICIPATION : s Frs 10,— par trimestre. :iir 11,50 ide et le Grand j 13 75 i de Luxembourg i " ' (s pays de l'Union Postale Frs 16,-r par trimestre. 'abonne dans tous les bureaux de poste LLOYD ANVERSOIS DIRECTION ...

Vooruit: socialistisch dagblad

j 30 iaar ■■ W, 15- ■—MOMMfaLiTlIiyi f II»* Mill UmtV ■ M'IMff MW'JB.". ..T.T., 'IhBmiW!» Prijs per nummer : voor België 3 centiemen, vooî den Vreemde 5 centiemei s RcîitSsîfîtIfi 24-7 - ÊîSmiïsiistPsutî» 284-5 Ocndardag 4 «Jurai 1914 l'jiii min nw'Bifi 'i1 'lui i miMniiiin iiiiiiiiiiii—n IOrukiter-Ultgeefster ...

Pagina's