Jouw zoekopdracht heeft 647 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1914-06

Filters

Publicatiedatum
1914647

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIF ILLUSTRATIE 20 JUNI 1914 — 48e JAARGANG — No. 37 Oe maand van het H. Hart. Als de Pinksterzegen is neergedaald op de ge-loovige wereld, en de volheië van den Geest van genade en sterkte en wijsheid is gekomen over het Christenvolk, dan wijst de Heilige Kerk als een krachtig middel om te volharden in het ...

Le courrier de Bruxelles

Sawnrprif« ABONNEMENTS t ru m ta ion wihc BELGIQUE . . fr- 10.00 B.00 2.60 BOLLANDR . .) 1S 20 g e(j 4.8O LUXEMBOURG fUNION POSTALE. 30.00 1B 00 7.BQ 5 CENTIMES Lm niMlinente ne «ont sa» ml» an.enta TÉLÉPHONE SABLON 17B4 LE COURRIER DE BRUXELLES » Pro aria et foda 53*anafo. —S* Ia6. ■ ■■ <à BUREAUXi A BRUXEM.E8i 52, rue de la ...

La chronique: gazette quotidienne

jeudi --î juin 1914; — Edition C CINQ CENTIMES LE NUMERO POUR TOUTE LA' BELGIQUE 4î'e aunéc. — 1V° lî» 1 LA CHRONIQUE BUREAUX S et 1, G»lcrie du R.oi (Passago Skint Hubfrt) «KUXILLE» GAZETTE QUOTIDIENNE TisJbm-'HUJNiss Administration ; N* 79 81c Rédaction . l^O® » ABONNEMENTS ; FONDATEUR • I RÉDACTEUR EN CHEF: ANNONCES. page : ...

Het nieuws van den dag

I n?r^1«sfe Jaarsjam? Sr 537 2 centSemen psr nummer Urusse!, Waensdag 16 JunS 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG A30NNEIV1ENTEN : , ■ a»»aea: 4 franï. ~~0~ Pîkjaa*. ^8 îraals. Bj* £. aldcre ianden van het pcstverbond ». S 0 ~ BESTUUR EN OPSTEL : Zandstraat, 16, Brussel TELEFOON A 171 DAGBLAD Gesticht cloor Jan HTJYGHE BUREEL DER KLEINE ...

Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

! îoor België § centiemsn, voor Ncderland 5 sent M mu&mer ■ VIJFTIENDE JAAR Dinsdagf 9 Juni 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brasse! ABONNEMENTEN: l jaar 6 maand > m. ItlfU, trachivrij [r. 14,00 7,80 4,00 Ntierland, » > 20,0fl 10,SO 8,30 'Ândtrt ItncUn > 32,00 16,00 8,00 Men kan mschrijven op aile postkantoren Df tnichrijvers voor ...

Het morgenblad: volksdagblad

7e Jaarpny, r 154 Itanàacj 8 juns !9 34 2 csn^smen "hei nutinner HET MORGENBLAD -f ^miiiiif.i.iiiLiWJi i'l)iLLLt,YX^2sair^3^!^gwr«rTf.Tsr-«w,-aM^-?r-. rnnifiBiihr- r m liasïkondigingeîa s 4« bladzijde. — pet kleinen regel fr. 0.301 Financiëeie, » » * » 1 .GO h Stadsnieuws, per grooten regel » 2.001 Recîamen, » » » » 1,001 ...

Le féminisme chrétien de Belgique

9e Année. N° 9. BULLETIN MENSUEL Juin 1914 LE FÉMINISME CHRÉTIEN DE BELGIQUE Pour tous renseignements et communications, s'adresser à M"e yan (jgjj pjas (5^ avenue Jean Linden), le mardi entre 2 et 4 heures. Administration et Rédaction : 57, avenue Jean Linden, BRUXELLES Ginaiiantenaire Le FÉMINISME CHRÉTIEN est l'organe d'une œuvre ...

Het nieuws van den dag

Berïlgs'e Jaargang Hr 138 2 centiemen per nummer Brassai, Donderdag II JusiS 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG ^SONNEMENTEN I ■««len: 4 iraok. Pkrj^. ^8 frank. E;!rfere landen van het postverbond ». 20 - BESTUUR EN OPSTEL: Zandstmt, 16, Brassel TELEFOON A 171 DAGBLAD G-esticht door Jan HTJYGHB 1 BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6, ...

De Belgische diamantbewerker: orgaan van den Kristen Belgischen...

21 Juni 1914. Nu m mer 19 Derde Jaarg^trg.: ? DIAMAMTBEWERKER Gezonde volksontwikkeling leidt tôt volksverheffing. VEERTIENDAAGSCH BLAD Orgaan vaii liet Kristea Belpcli DiamantliewBrkersverljoiiû lu de wereld heersche kristene liefde eu rechtveerdigheid. AANKONDIQINOEN PRIJS VOLGENS OVEREENKOMST OPSTEL EN BESTUUR : Kerkstraat, 34L — ...

De metaalbewerker: officieel orgaan van de Landelijke Federatie der...

DE METAALBEWERKER MAAISTDELIJKSOH: OIRGkA~A.:N" van de Centrale der Metaalbewerkers van Belgiê Geene rechten zonderplichten Administratie : Volkshuis, Jozef-Stevensstraat, 17, BruSSel Geene plichten zonder rechten ' 37,000 Exemplaren | | 27,000 leden q Centrale der Metaalbewerkers van België Benoeming van eenen bediende voor de bureelen der ...

Le matin

jggjtaa iiynin Mercredi-1 7 Juin 1914 t- «a- HicflT PAGES - «CIIVQ CMJyTlÎMlEîé 21me Année — N° 168 RÉFACTION 39,VIEILLE- BOURSE, 39 ax.VB;i8M Téléphone "Rédaction : *i! 7 AtooiiAomeiits : l Un an ... , .lr. ÎS.(M) Anvers < Su mois 4» SSO /Trois mois .... 3.SSO lUnan 16. OO Intérieur < Six mois H NO /Trois mois .... K.OO ...

Het morgenblad: volksdagblad

7eJaargang. FP 160 Zonriag 14 Juni 15)14 ^ uciuioiiàëii utîv nuiîMiief HET MORGENBLAD ^aniccnsSigingen a 4e biadzijde. — per kleinen regel fr. 0.30 Financiëele, » » » » 1.00 Stadsnieuws, per grooten regel » 2.00 Reclamen, » » » » 1.00 Begrafenisbericbt, » 5.00 ' VOL.KSDAGBLAD Allô mededeelingen te zenden aan M.' J. BAMPS, ...

Pagina's