Jouw zoekopdracht heeft 613 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1914-07

Filters

Publicatiedatum
1914613

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

Donderdag 30 Juli 1914 Prijs per nummer: 5 centieman 45e jaar, num. 175 I Telefoon m 91 4 FONDSENBLAD Telefoon AANKONDIGIiWGHV t Voor aile aankondigingen wende non zich ten bureele van het blad» —O— KETELVEST, Ntan. f«, te OENT. VLAAMSCH LAND Handel, Nijverheid, Taal en Godsdienet VERSCHIJNENDE ALLE WERKDAGEN un——pu—wwiwwii ...

Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

Zondag 19 Juli 1914 Prijs per nr 3 centieinen 10e Jaar, Nr 29 - == gyvoegsel aan POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Ingchrijvingsprijs s 3,io fr. per jaar. Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en 0p al de postkantoren. Drukker- Uitgever : A* DE BIEVRE ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN ONDER DE BESCHERMING H. FRANCISCUS SALESIUS, B. V. 0. (ioo dagen Aflaat voor de feden des Genootschaps). ^ ZEVEN-EN-VEERTIGSTE JAAR. — 11 VLAANDEREN VAN DEN H JOSEPH. ONDERWIJS EN STICHTING. i 10 JULI 1014 Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs: voor Gent 4 fr. 's jaars en met den post fr. 4,S0. — ...

De waarheid: socialistisch weekblad

8e Taargans. Nr 30 Prlis : S Centiemen Zondag 5 Juli 1914 DE WAARHEID ORGAAN VAN DEN " VRIjEN SOCIALISTENBOND „ Voor 3 maanden Fr. 1-00 Sleolits liIj die de vrlj» Voor 6 maanden » 2-00 heid van anderen lief ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENOEN NAAR DE heett 1» aie «el! woar- Voor 1 jaar » 4-00 •"ne. Nieuwe Veemarkt, 19, GENT ...

Le matin

Samedi 4 Juillet 1914 HUIT - CIW>CESÎÎ5ÎE8 21me Année - - N° 185 i ■ Y ■ <a\ RÉDACTION |9,VIEILLI^ BOURSE, 39 A^vkhs Téléphone Rédaction : S17 Abon nemeiits : v -LV'ii an .... .fr. 13 OO ïLkÎSES (Six mois ..... 6.£SO /Trois mois .... S.îïO l Un an SC.OO ilIÉRIEUE. I Six mois è>SîiO /Trois mois .... ïî.OO juJKCEn : ...

Le sifflet: siffle tous les dimanches

Abonnement: 3 francs l'an (Pour l'étranger, le port en sus) On s'abonne dans tous les bureaux de poste BUREAUX : 16, Rue des Paroissiens, 16 BRUXELLES. Téléphone A 6953 LES ANISIOISTCES sont reçues à l'AGENCE BELGE DE PUBLICITÉ GÉNÉRALE 16, Rue des Paroissiens.— Téléph. A 69 53 Le Cinéma de Marianne Spectacle recommandé : Le « ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

PRAATJES VAN HEEROOM. Van dank en ondank. .... r~~jF oodus, meester Vos (herinnert ge / u het nog van den voorlaatsten m—j keer ?) kwam, volgens afspraak, om zijn belooning.... Maar toen de zonen van den boer zagen, hoe de vos onder hun pluimgedierte huis hield, zeiden zij tôt elkaar : « Da's nu toch wat al te kras, dat die vos onze schoonste ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN VLAANDEREN ONDÈR DE BESCHERM1NG H. FRANC1SCUS SALESIUS, D. V. 0. (100 dagen Aflaai voor de iedeti dt-s Genootscbaps). ZEVEJV-EN-VEERTIGSTE JAAR. - N< 12 ITE AD JOSEPH VAN DEN H JOSEPH OJN'DERWIJS EN STICIiTING. 1 7 JULI 1914 riwr——raiir—■ iin»mi piiiwww m iiiiiihiiii i «■~'Mi>uHBua»iiMMiiLJMiiii|ii ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Dimanche 19 et Lundi 20 Juillet 1914 ■ ; ' - A Le numéro 20 centimes Cinquante-septième Année No 17.098 PRIX DELABREMENT: V-PAYABLEJ'AR'A^PPATION : Anvers. / l'VfA ; ... 10,— par trimestre. Intérieur ,,11,50 „ Hollande et le Grand / 75 Duché de Luxembourg j " " Autres pays de l'Union Postale Frs 16,— par trimestre. On ...

Le nouveau précurseur: journal du soir

jlfardi 14 Juillet 1914 cais* q «âsigiée - P«0 lîto Le Nouveau Précurseur knvrrs un an 12.00 fr.; six mois 6.50 fr.; trois mois 3.50 fr. ÏNTERlEVlt, " 15.00 fr.; . 8.00 fr.; . 4.50 fr, HOiIanAS - 32.00 fr.; . 16.00 fr.; . 8.00 fr. LUXEMBOURG, » 82.00 fr.| - 1G.00 fr.; . S.00 fr. UNIOiV POSTALE, » 42.00 fr.; » 21.00 fr.; • 10.50 fr. ...

Anvers-bourse: journal financier paraissant tous les jours de bourse...

Lundi 27 juillet 1914 No 170 Vingt-sixième année ABONNEMENTS: un an un semc. un trime. francs francs francs ANVERS - . 1500 8.00 4.60 INTÉRIEUR . 18-00 9.50 5.25 EXTÉRIEUR . 30.00 16.50 8.00 On s'abonne à Anvers au bureau du journal, et dans tous les bureaux de poste de Belgique et de l'étranger. — Les abonnements partent le 1er de chaque ...

Le journal du Congo

Jeudi 16 juillet 1914 Le Numéro 10 cent. (Etranger : 15 cent.) 3m® année. — N° 42. LE JOURNAL DU CONGO Gazette hebdomadaire PUBLICITÉ Annonces (4e page) la ligne . îr. 0.50 Réclames (3e page) B . îr. 1.50 Echos B . fr. 3.00 BUREAUX : Rue de la Tribune, 8, Bruxelle-s TÉLÉPHONE SABLON 1807 ABONNEMENTS Payables par anticipation; ...

Pagina's