Jouw zoekopdracht heeft 613 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1914-07

Filters

Publicatiedatum
1914613

Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

Zondag 19 Juli 1914 Prijs per nr 3 centieinen 10e Jaar, Nr 29 - == gyvoegsel aan POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Ingchrijvingsprijs s 3,io fr. per jaar. Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en 0p al de postkantoren. Drukker- Uitgever : A* DE BIEVRE ...

Journal de Liège et de la province: feuille politique, commerciale et...

Jeudi 9 Juillet 1914 UN NUMERO CINQ CENTIMES Jeudi 9 Juillet 1914' Franco en Belgique Un an ; 18 » » 6 mois : 8 fr. » » 3 mois : 4 fr. Franco en Hollande Un an : 22 fr. » Union postale » 32 fr. On s'abonne au bureau du Journal et dans tous les bureaux de poste, administration TÉLÉPHONE 5§7 JOURNAL DE LIÉGE FEUïLLE POLITIQUE, LITTERAIRE ...

Het nieuws van den dag

Dsrtigste Jâargiang Nr 177 2 centiemen per nummer Brussel, Zondag 28 en Rflaandag 27 Ju!11914 HET NIEUWS VAN DEN DAG abonnementen : les maanden ■ 4 frank. " 0 Peejaab. 8 fraak. I voor Holland * • H — Voor de andere landen van het postverbond ». 2 0 — BESTUUR EN OPSTEL : Zandstraat, 16, Brussel TELEFOON A 171 DÂGBLAD G-esticht door ...

Le nouveau précurseur: journal du soir

LUntli 13 juillet CIWQ CENTIMES 80™ année • I\T0 1U4 Le Nouveau Précurseur A-SOlSTTSnETSAOBlSrTS -un an 12 00 fr.; six mois 6.50 fr.; trois mois 3.B0 fr. ANVERS, Îk nn fr ■ » 8.00 fr.; - 4.50 fr. INTERIEUR, " ll oofr"- - 16.00 fr.; - 8.0P fr. HOLLANDE, " S2 00 fr : » 16.00 fr.; » S.CTO fr. &MP&, : «:00 fr'.'; . ...

Het morgenblad: volksdagblad

V J&argang, Nu 2G<2 '^sanoag 27 Juii 1914 2 G2!i6ôffiS9 fteî nu&inzt HET MORCENBLAD f 'kankowdîgîrîgëîî s " ! 4= bladzijde. — per Scleinen re„el fr. 0.30 | Financiiieie, » » * » 1.00 Stadsnieuws, per grooten regsi » 2.00 Reclamen, » » # » » j.oo Begrafenisbericht, » 5.00 VOGLKSDAGBLAE AUo meded'eelin-gecéte ...

Gazette van Gent

247e JAAR. - Nr 176. B. 5 OENTIEMEN VRIJDA&, 31 JULI 1914 GAZETTE VAN GENT IIîSCHRlJVIirGSPRIJS : VOOR GENT : VQOR GEHEEL BELGIE : . , fr. {2-00 Een jaar fr. 15-00 Eeu jsftr • . ^ 6-50 6 maanden » 7«75 3 maanden' » ®"50 8 maanden. .... » 4»00 ' Voor Hôlland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andere îanden : fr. 7-50 per 3 ...

Vooruit: socialistisch dagblad

...

Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond

Acht en veerligsie ja&r Zaterdag 25 Juli 1914 !1 marner 30 fr. 5-00 **r*, oi«t de poat he*teld. w* HQùW'Himim franco 3 çg. 2£f>. fhnuKeintntsprij! i* *o?»rsip fe<Êi*»£J*sar. ■&- drakp-«*«t HET VOLKSBELANG TERSCHIJNENBE ELKEN ZATERDAG tr.m '« jR-jr», «et «s {pmrt fe«*i4Îâ. t^asm^Mirau» linu B $ga S£S. k ...

De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

Zondag, 19 Juli 1914. Nr 29 Vijf-en-Zestigste Jaar. TELEFOON HS. 80 DE ONAFHANKELIJKE TELEFOON HS. 80 INSCHRIJVINGSPRIJS : VOORAF TE BETALEN. Voor Hasselt . 2 fr. 00 's jaars. Per post ........ 4 .. o 2 fr. 50's jaars. Voor het buitenland de verzendingskosten erboven. Meri Sohrijft in op aile postbureelen en btf den Uitgever J. CEYSENS, ...

Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen

15 Juli 1914. N° 14 3e Jaargang. HOOGER OP Orgaan van «Het Kruisverbond> voor t Aartsbisdom Mechelen DIT BLAD verschijnt den Ie" en 15e" vaii iedere maand. Prijs per jaar : 1,25 fr. Afzonderlijke nos : 6 centiemen. Redaktie : P. J. Vullinos, m. S. C. Deurne-Antwerpen. Metvaste medewerking van : Hoogleeraar E. Vlieberoh, Leuven; Eerw. ...

Het morgenblad: volksdagblad

V Jaargang, N° 192 Ûonderdafj 16 iull 19 34 £ oantsemen rie* nummer HET MORGENBLAD i âa8îk?35îîSi$îgïC3en s f 4e biadzijde. — per klemen re^el lr. 0.30 | Financiëele, » * » » 1.00 S Stadsnieuws, per grooten regel » 2.00 i Reciamen, » » » » j.qq j| Begrafenisbericht, » 5.00 I VOLfflaSDAGBLAD Alla ïaededeelingen te zendea aan ...

La dernière heure

BUREAUX 9, RUE ST-PIERRE A BRUXELLES Ouvert» de 9 à 5 1/2 Les jours fériés de 10 à midi IiOB annonces et réclames sont reçaes aux bureaux du journal et & l'AGENCE HAVAS, 8, place des Martyrs, 8 (l*r étag-e) à Bruxelles. La Derniere Heure LE PLUS GRAND JOURNAL BELGE, LE MIEUX RENSEIGNÉ SEUL JOURNAL BELG1 ayant fait contrôler et ...

Pagina's