Jouw zoekopdracht heeft 613 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1914-07

Filters

Publicatiedatum
1914613

De Vlaamsche werkman: godsdienstig-maatschappelijk werkmansblad

De Vlaamsche Werkman Godsdienstig=Maatschappelijk Weekblad xisrscïa;iî,iJA7"i2src3-E3sr ; Afzonderlijke : fr. 1,50 per jaar, fr. 0,80 per zes maanden. Per pak van 100 minslens, te estellen door de zorgen van den inschrijvendeti Kring : fr. 0,60 per jaar. fr. 0,30 per zes maanden; per 500 en meer : fr. 0,50 per jaar, fr. 0,25 per zes maanden. ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

WEEK VAN VLAANDEREN ONDER DE BESGHERMING H. FRANCISCUS SALESIUS, D. V. 0. (400 dagen Aflaat voor de /eden de* Genooticbaps). VAN DEN H JOSEPH. ONDERW1JS EN STICHTING. ZEVE1V-E1V-VEERTIGSTE JA/VK. — W H ITE AD JOSEPH. 10 JULI 1014 Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prîjs : voor Gent i fr. I 's jaars et met den post fr. 4,.j0. — ...

De diamantbewerker: orgaan van de Algemeene Diamantbewerkersbond van België

Een vriendelijk verzoek Wij zouden eens om een paar dingen willen verzoeken aan onze leden, dringend, nadrukkelijk verzoeken.Eenvoudige, doodgewone dingen zijn het maar, elk kan ze ons toestaan, niemand is van de moge-lijkheid daartoe uitgesloten. En daarbij zal het hun zelfs geene schade noch verlies toe-brengen, hen geen nadeel berok-kenen. ...

Journal de Liège et de la province: feuille politique, commerciale et...

Vendredi 3 Juillet 1914 UN NUMERO CINQ CENTIMES Vendredi 3 Juillet 1914- Franco en Belgique 'un an : 15 » » 6 mois : 8 fr. » » 3 mois : 4 fr. Franco, en Hollande Un an : 22 fr0 » Union postale » 32 fr. On s'abonne au bureau du journal et dans tous les bureaux de posta, ADMINISTRATION TÉLÉPHONE 66? JOURNAL DE LIÈGE 1K • Annonces. . o ...

Le matin

...

La Flandre libérale

40* innée S Lundi 6 Juillet 1914 QUOTIDIEN. -10 CENT. I. 187 ■ » Lundi 6 Juillet 1914 LA FLANDRE LIBÉRALE ABONNEMENTS I molt. I mois. t mol», 1 un. BELGIQUE s Fr„ 2.00 4.00 8.00 16.00 UNION POSTALE i Fr. 3.75 9.00 18.00 36.00 On t'ahanni an buraau du Journal et dans tout las buraaux d« posta RÉDACTION, ADMINISTRATION ET IMPRIMERIE 6AND, ...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

Donderdag 23 Juli 1914 Prijs per nummer: 5 centiemen 45e jaar, num. 169 Telefoon #91 FONDSENBLAD Telefoon SÊ AAMKOJfUIOlSeeWS W A AMCPII T AWTI IWSCHRWflUGSPRWS foorl allel [aankondigingen iwende men ïich tea bureele ¥ JjJCXJClilTAlS VU Jj/UlMJ VOOROP BETAALBAAR: van het biad.. Handel, Niiverlieid, Taal ©n G-odsdienst Perhaifjaar ?. ; ; ; ; ...

Le national bruxellois

Brvxelloîs ANNONCES: r Le NATIONAL est distribué au rez-de-chaus Lps annonces sont exclusivement reçues Sujets demandait place -1 à 4 lignes. . . ./i». 0.76 sée de toutes les maisons situées à l'intérieur «n * NATIONAL ».•«. ' ' * „i*.00 de» boulevard» circulaires n,ognnant rembour- Herbes Potagères. (Téléphone ilSû) et ...

Neptune: scheepvaart, handel, scheepsbouw, schippersbelangen enz. =...

I LÊ NUMJHiO i hET NlJMMER tj /*k CENTIMES IU CENTIEMEN Journal tri-hebdomadaire JEUDI -DONDERDAG itxv-" 1914 . _ . 10e ANNÉE 'erschijnende 3 maal per week , A A T,„ A 1 ^ xoe JAARGANG N" 84 abonnements abonnementen Belgique par an . . België per jaar. . . Hollande par an . . Holland per jaar . . ■ou Autres pays . . . . Andere ...

De bestuurlijke scheiding

Ie Juli 1914 IO centiemen het nummer Ie Jaar Nr 3 13 EZ BESTUURLIJKE SCHEIDING — ABONNEMENT — 1 frank 'si jaars REDACTIE EN BEHEER : GENT, " Vlaamsch Huis » St Baafsplein, CENT — ABONNEMENT — 1 franlc 's KANTTEEKENING bij de uitvoering der Rubenscantate te antwerpen en te gent in de Gulden-Sporen-Maand Deze maand — de ...

t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

BRUOOB 4 JUL1 1914 BgH ÇBNT PB* Î^UMBÉiSR 3» JAAR - 27 _ r\ nxwjsctmamsast, Geloofsonderricht. EEU EN ANDER OVER DE ZIEL. il. De~ziel is een g-eest. Oœ ie btwijzea dat we in oas eea gsssst dra gen dat w« in ons iets moeten hebben dat nia' stoffëlijk is als het lichaatn, maar heel en al van het lichaam oaderscheiden, roep ik uw aao-dacht op ...

L'indépendance belge

——— — c <!5! 4MNÊE Lundi 13 juillet 1914 ADMINISTRATION ET REDACTION jyv rae dca Subies, Bruxelles BUREAUX PARISIENS ; 11. place de la Bcurs» ABONNEMENTS : édition quotidienne MME. Un an 70 ir. S mois iO fr. 3 mois, 5 fr. ilUtfiBOUBÈffir.-D.) » 23 Ir. » ;5tr. » 8 tr. [IiUSSES » "3'f- " 22 ir. » 2fc édition hebdomadaire ...

Pagina's