Jouw zoekopdracht heeft 481 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1914-09

Filters

Publicatiedatum
1914481

Gazette van Gent

247e JAAR • - Nf 232, - B. 5 CENTIEMEN ZATERDAG, 26 SEPTEMBER 1914 GAZETTE VAN GENT VOOR GENT ? VOOR GEHEEL BELGÏI s •ftsn jasr . . . . fr„ iS«9Û | Ses jaar . . . . fe. J5"ÛO 8 maandea. . „ . a 6-50 i ® msandem, . . , » I»f5 f mtmâm. . = , s #«5© ï 9- maamdej». , F«®r Èatlanâ : f firsnk per 9 maanden. Voor de itndere ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

Gesetz-und Verordnungsblatt fur die okkupierten Oebiete Belgiens. Wet- en Verordeninostilad voor de hezette streKen van Beigië. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupe. j BRÏISSEL N» 5. 29. SEPTEMBER 1914. IVERORDMNG. I Inallen Fallen, in denen Ausliinder infolge des Krieges verhindert sind, ihre Rechte vor den ...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

Oinsdag 15 September 1914 Prijs per mimmer: 5 ceniiemen 45e jaar, num. 214 Telefoon «y 4 FONDSENBLAD Telefoon 69# usKOUDienceiii : Voor aile aankondigingen wende mon ïich ten bureele van het blad.î _0— KETELVEST, Num. 16, te GENT. VLAAMSCH LAND Handel, Nijverheid, Taal ©n Q-odedienst VERSCHIJ N EN DE ALLE WERKDAGEN IH S CII K I<l VI/1W ...

La Flandre libérale

m' .19558 — Dimanche 6 Septembre 58! QU9TXDIER. -10 CENT. I. 249 • Dimanche 6 Septembre 1914 LA FLANDRE LIBERALE ^.iBoivrsrEMETsrTS 1 mois. S mois, 9 «aîo. 3 sau BELGIQUE ? Ff0 2.00 4.00 8.00 S6„TO 5INION POSTALE 8 Ff, 3.75 9.00 18.00 SU» (Su s'aksnns as ftarna dn tournai et dam (eut la* baron» i« Mata BÉDiCTîON, ADMINISTRATION IT ...

Het volk: antisocialistisch dagblad

Vier-eR Twinîiffste Jaai n V N. 233 Zaterdag, 2(5 September 1014 ————— —— ——<* HET VOLK Aile bricfwisselingen vrachtvrij tezendenaan ftug. Van Jseghem, uitgever voor de naaml. maatsch. • Drukkerij Het Volk » Meersteeg, a* 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen : Gaston Bossuyt, liildeder Ambachten, Kortrijk.TELEFOON 523. ...

Le matin

Jeudi 10 Septembre 1914 QiiAiRÉPAGhâ - ciiracj csiji]%TrrgMiï:^ 21m9 Année - N° 25C REDACTION ,< /iEILLE BOURSE, 39 amvers Téléphone Rédaction s »1T i Un ail Ir. 11S.OO , ) Six mois «Î.SÎO I Trois mois . * . . » SO ( Un an . - . . » . 16.00 LjjuEtm < Six mois _ S.KO J (Trois mois . . • « LinrER • France, Angleterre, ...

Geïllustreerde oorlogsgazet

Nummer 3 ..GEILLUSTREERDE 5 Centiemen OORLOGS GAZET JOURNAL ILLUSTRÉ DE LA GUERRE Verschijnt elken Woensdag en Zaterdag namiddag BUREEL : LANGE GANG 6, ANTWERFEN Paraît le Mercredi et le Samedi après-midi BUREAU : LONGUE ALLEE 6, ANVERS Eene kleine schets zegt me meer dan een Iang verslag (Napoléon) Le plus court croquis m'en dit plus long ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

WEEK VAN ONDER DE BESCHERMING H. FRANCISCUS SALESIUS, B. V. 0. (100 dagen AOaat voor de /eden des Genootschaps). VLAANDEREN VAN DEN H JOSEPH. ONDERWUS EN STICI1TING. ZEVE1V-EN-VEERTIGSTE JAAR. — N< 18 ITE AD JOSEPH. 4 SEPTEMBER 1914 Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs : voor Gent i fr. Men schrijfl in bij A. & V. ...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

Zater- en Zondag 26-27 September 1914 Prijs per nummer: 5 oontieman 45° jaar, num. 224 rTelefoon «94 FONDSENBLAD Telefooû 69 9 MiKOnUlvnwn * voor alla aankondipngen weod. k»o aicii tea bsr«cl< rail blwT» —o— KETELVEST, Nun». 16, te 8BNT. VLÂAMSCH LAND Handel, Nijverlieid, Taal en G-odsdienst VERSCHIJ N EN DE ALLE ...

Vooruit: socialistisch dagblad

gëlaââ* ■ N. 287 Prijs per nnmmeï : voor België 2 centiemen, voor den îrcemde 5 centretcan Teloîoœn s StadactS© 241' - Administpatëe- 2848» VriMaîj 25 September 1^14 ^M^u^j&:';sscsBg5a^ Diretater-U îtg€CÎ3t«t Sara: Maatscfcappij l!EÎ UCtiî I beatuardef » I p. D£ VISCH. Lcdeberg-Gen* . . REDACT1E . administratie ...

La Flandre libérale

40* Ma — Samedi 5 Septembre 1914 40* mnii — Samedi 5 Septembre 1914 40* mnii — Samedi 5 Septembre 1914 40* mnii — Samedi 5 Septembre 1914 40* ânaia — Samedi 5 Septembre 1914 40* ânaia — Samedi 5 Septembre 1914 40* ânaia — Samedi 5 Septembre 1914 40* ânaia — Samedi 5 Septembre 1914 40* ânaia — Samedi 5 Septembre 1914 40* ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

36' JAAR ^insdag 1 Septante 19 î 4 H' 2Q8 DEGENTENAAR-DELANDWACHT Bureelen te Gent nr 18 Ketelvest DalThlad mag maar, zooaSs altijd, aan Y" cent (twee centiemen), verkocht wordan. ï' 1tn« «M /) n nln^AAUn'i*<< <rllinUl> l'ûn Uitstrooisels Pat er veî<î leugens verteld worden in «ezen tijd van coriog, weet i^dereen. Dat ...

Pagina's