Jouw zoekopdracht heeft 278 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1914-11

Filters

Publicatiedatum
1914278

L'écho d'Anvers

No. 47. Jeudi 26 Novembre 1914. L'ECHO BELGE Organe officiel des réfugiés belges en Hollande. Paraît 2 fois Direction=Rédaction : ARTHUR DE GERS. Paraît 2 fois a midi et 6 heures. Bureaux: Bergen=op=Zoom, Boschstraat 68. a midi et 6 heures. EDITION DE MIDI. En Belgique. A Louvain. MAASTRICHT, 24 nov. (O.V.) A Louvain, les autorités ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR. DE SOLDATBN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien Franscïie en tien Nederlandsoîie exemplaren. Het is onbetwistbaar, dat de Duitschers op I de oevers van den Yser en in het Zuiden van Ylaanderen hunne meest woeâende aanval-I kn met een waren moed en een ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

Numéro 13 NOVEMBRE I9I4 PRIX DU NUMÉRO : 20 CENTIMES ABONNEMENT: 9 francs TÉLÉPHONE 0 1268 • C3=3; ADMINISTRATION U LES IMPRIMERIES PÉUNIES | C. VAN CORTENBERGH & C1' éditeurs de l'Annuaire Alphabétique K du Commerce et de l'Industrie Monod) je 21° ANNÉE DOCUMENTS OFFICIELS 2 MILLIONS D ADRESSES Ej Revue hebdomadaire illustrée des ...

L'écho de la presse internationale: journal belge quotidien d'informations

L'ECHO DE LA PRESSE INTERNATIONALE v w t »~v m. t A v v ▼ P m < w w w m ^ » Adresser les lettres et communiqués à la Rédaction. Les annonces et demandes diverses à l'Administration. RÉDACTION ET ADMINISTRATION : 250, rue du Canal, Bruxelles ANNONCES : La petite ligne ou l'espace équivalent ... 10 cent. On traite à forfait. Demandes ...

Vooruit: socialistisch dagblad

...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drukater-U itgeeïster iatE: M&atschappij tiET LICHT besiu tarder s p. DE VISCH. Ledeberg-Gen» . . REDACTIE . . ADMINISTRATIF. HOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT Ûrgaan der Betgische Werkliedenpartij. — Yer&chijrsende die dagen. ABCNNEMENTSPRIJS , BELQ1E Orie m a and en fr. 3.23 Zes maanden • .... fr. 650 Een jaar ....... fr. 12.50! M en ...

Gazette van Gent

247* JAAR, - N' 263, — B. 5 CENTIEMES MAANDAG, 16 NOVEMBER 1914 GAZETTE VAN GENT irJSCHBIJVINGSPRIJS : VOOR GENT s YOOR GEHEEL BELGIE Î Een jaar ...... fr. 12-00 Een jaar fr. 15-00 6 maanden ..... > 6-50 maandei » 7-75 3 maanden » 3-50 3 maandei » 4-00 Voor Rolland : F fran. pe: maanden. Voor de andere lande , : fr. 7-50 pe. S ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Lnndi 30 novembre 4914 |@ eeuiimes le numéro 58*® année — 3M JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : SStûICiUE : 16 liane» par an ; 7-50 francs pour six mois ; 4 francs pour trois mois Pour l'étranger, le port en sus REDACTION & ADMINISTRATION : 3, RUE DE FLANDRE, 3, GAND TÉLÉPHONE 665 ANNONCES* • Voir le terif au bas de la dernière page du ...

L'écho d'Anvers

No. 45. ]\fardi 24 Novembre 1914. L'ECHO D'ANVERS Organe officiel des réfugiés belges en Hollande. Paraît 2 fois Direction-Rédaction ; ARTHUR DE GERS. Paraît 2 fois A midi et 6 heures. Bureaux Bergen=0p=Z00m, Boschstraat 68. A midi et 6 heures. EDITION DË MIDI. En Belgique. A Anvers ANGERS, 21 novembre (D.M.) Hier, aux forts (Nord) de ...

Vooruit: socialistisch dagblad

...

Het volk: antisocialistisch dagblad

Tier-ea-Twiiiligste Jaar, •H 260 Goâsdienst — Halsgezls — Elgeaàom Zaterdag, 7 November 1914 Alla briefwîsseîtegen VTachfc-*Tij te zenden aan Aug. Van ïseghem, uitgever voor de naamL maatsch. « Drukkerij Het Volk », Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen s Gaston Bossuyt, Gilde der A m-bachten, Kortrijk Telefoon 52d ...

Vooruit: socialistisch dagblad

" 3® (aar ■■ N. 30® Prija per nommer : voor Bolgië 3 osattomen, va or den ïreemde 5 oentiemen Telefoon s ftodactie 247 - Administratie 2845 Maandaq 9 November 1 ©14 VOORUIT Irqaan der Belqische W®M'edenpm4iL — Verschijnende aile daqen. Drukiter-UitgeeTstef §am: Maatschappij H ET LICKT ,bestuurderi P. DE VîSCH. Lcdcberg-Qent . . ...

Pagina's