Jouw zoekopdracht heeft 278 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1914-11

Filters

Publicatiedatum
1914278

L'indépendance belge

L'INDEPENDANCE ANGLETERRE: ONE PENNY. BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES. Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor StReet, E.C. LONDRES, SAMEDI, 7 NOVEMBRE, 1914. Conservation par le Progrès. LA FÊTE PU ROI. Un télégramme—et des fleurs ! Le 1S novembre est la date de la Fête du roi Albert : tous nos compatriotes ont ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

21 NOVEMBER 1904 — 49e JAARGANG — No. 7 EEN MOOIE FOTO VAN LORD MAYOR'S SHOW VAN DIT JAAR IN LONDEN: De groote intocht van den nieuwen Lord Mayor van Londen is — naar de omsiandigheden! — ditmaal niet geweest een prachtig schouwspel van historische kleedij, maar een soldafen-opiocht! 't Miliiair moet populair worden in Londen! En zoo zijn ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

i6,c Année '■ ' .1 m 1 ■ H nu ILXII. N*. 13. Y" ' 10 Centimes ÉÊWfft S Novembre Ï9W L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. «Journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam. Belge est notre nom de Famitte. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction 2 N.Z. VOOHBURGWAL 234-240. Téléphone: 2797. Rédacteur en ...

Vooruit: socialistisch dagblad

3~i 3aar ■ N. 3©9 Priis cer nummer : voor Belsrië 3 centiemen, voor den /reemde 5 centiemen —MM»WK— ■iniwimaa—BaBniiiiii ^i<<itgHeaggaaawwniMiii«ii, j /tegaanaBamsuMMn— • frîwjîïSirvîSffli 'PUlI — A«l«»iniâffi'§,i»a5ïffli 'PflA.fi Zat«r*fla»K 2® f^oyeiBîSaos* 1914 Onskster-lUtgeefstef Sam: IHsatschappij HET ...

De goedendag: nationaal volksblad voor Brugge en de provincie West...

N ATION A AL VOLKSBLArj» VOOB BRUGGE EN DE PROVINCIE WE^T-VLAANDEREN OFFICIEELE MEDEDEELINGEN ITST BELGIE Verwoed gevecht gedurende 4 dagen ■ Belangrijke uitslagen Hun invloed op de bewerkingen in Frankriik. Antwerpen, zondag, 11 uur 's avonds. — Oflicieel — Na 4 dagen verwoede gevechten, heeft ons veldleger dat uit de versterkte stelling ...

L'indépendance belge

viEiK^ 85eme année. No. 298. E] INDEPENDANCE ANGLETERRE: ONE PENNY. BEL€E CONTINENT : 15 CENTIMES. Administration et Redaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. LONDRES, MERCREDI, 4 NOVEMBRE, 1944. Conservation par le Progrès. vous trouverez une carte en permanence et depuis trois mois les Français sont devenus singulièrement forts en ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR. DE SOLDATBN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien Franscïie en tien Nederlandsoîie exemplaren. Het is onbetwistbaar, dat de Duitschers op I de oevers van den Yser en in het Zuiden van Ylaanderen hunne meest woeâende aanval-I kn met een waren moed en een ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

2? November 1914. Nr 1 .GPILLUSTREPRDE ZONDAGSGAZET BUREEL • LANGE GANG 6, ANTWERPEN : OPEN DAGELIJKS VAN 2 TOT 3 UREN. Wooram Hit hliid vprsrhiii Waarom verschijnt nu eene geïllu treerde Zondagsgazet ? Deze vraag is gemakkelijk te beai woorden. Onze goede Antwerpsc bevolking weet gaame wat er in ha onmiddellijke nabijlieid en ook in i wijde ...

Het volk: christen werkmansblad

fier-en-TwinlIgste Jaar. - N. 2S0 Ëofcâieast — Huispzin — Eigenta Yfpag, 8 November 1914 Alla briefivîaseîîngen vrachfc-«Tij te zenclen aan Aug. Van îsegîiem, uifcgever voor de naamL Kiaatsch. « Drukkerij Het Yolk », îleersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen i Gaston Bossuyt, Gilde der A m. bachten, Koiti'ijk. I'elevoox ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

DE GENTENAAR DE LANDWACHT flir die okkupierton Gebiete Belgiens, *81- en Vepordeningstiiat! voor de telle sMen van België, Hetin nniciei nés lois ei Armes pour le territoire neige occupe. BRÙSSEL X" 13. 20. NOVEMBER 1914. V E II 0 lll) NU A G. 1. Die Bestimmungen der Verordnung, betreffend den Verkehr mit Kriegsbedarfstoffen vom 26. Oktober ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Samedi 28 Novembre 1914 Le numéro 20 centimes Cinquante-septième Année - No 17.169 PRIX DE L'ABONNEMENT : PAYABLE PAR ANTICIPATION : Anvers Frs 10,— par trimestre. Intérieur .... ,,11,50 „ Hollande et le Grand / 1375 Duché de Luxembourg \ " ' Autres pays de l'Union Postale Frs 16,— •par trimestre. On s'abonne dans tous les ...

L'écho de la presse internationale: journal belge quotidien d'informations

L'ECHO DE LA PRESSE INTERNATIONALE v w t »~v m. t A v v ▼ P m < w w w m ^ » Adresser les lettres et communiqués à la Rédaction. Les annonces et demandes diverses à l'Administration. RÉDACTION ET ADMINISTRATION : 250, rue du Canal, Bruxelles ANNONCES : La petite ligne ou l'espace équivalent ... 10 cent. On traite à forfait. Demandes ...

Pagina's