Jouw zoekopdracht heeft 297 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-02

Filters

Publicatiedatum
1915297

De Belgische standaard

Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : ViLLA SV1A COQUILLE, ZEEDJJK, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0.50 fr. « De Belgische Standaard» verschijnt driemaal te week. VaderSandsch Lied Wijze : Vlaamsche Leeuw Vol trots en veinzerije Daa^de ons de ...

Het volk: christen werkmansblad

Vijf-en-Twintlgste Jaar, H. 42 Sodsdlenst — Holsgezln — Elgeadon Yrijdag, 12 Februari 1915. Aile briefwisselingen vracht-viij te zenden aan Aug. Van ïseghem, uitgever voor do naaml. maatsch. « Drukkcrij Het Volk»» 'Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston Bossuyt, Gilde der Am-fcachten Kortrijk. Telefoon 523. Bureel van ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

I ©rôt© «Kaargaunu S, N°, - Ï Hh r enruaici l'Jlc DE VLAAMSCHE STEM 1LGEMEEN BELGISCH DÂGBLAD I m volk zal niet vergaan! Eendracht maakî machtl 1- 1EDACTIEBUREEL: PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. -Vlaamsche Stem verschljnt te Amsterdam elken dag des morgen vier bladzijden, Abonnementsprys by vooruitbetaling : Voor Holland en België per jaar / ...

Het Vlaamsche nieuws

[jlDonderdag 4 Februan 1915. Eerste Jaarg. Nr 22 - .. |; Prijs : 5 Centiemerf door geheel België Vlaamsche Nieuws Het best incehcht en meest versoreid Nieuwsblad van België. - Verschijnt 7 maafi per week ■ " ABONNBMENTSPRUZBN ■perweêk 0.35 Par 8 mRsndcn 4.00 flptrmM** ... 1.60 Fer 6 masnden . 7.S0 Per jaar ... « . 14.00 ■■ ' ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

jèr» Année i N°. 114.- - q cCfits cïo centime s j ^ aimaticiie 14 ievriér 19x5 L'ECHO BELGE L'Umon fait la Force. •Journal Quotidien du matin paraissant à Amsterdam, Belge est notre nom de Famille* Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N.Z. VOORBUROWAL 234-240 Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef t Gustave ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE BELGE. ROYAUME-UNI: ONE PENNY CONTINENT : 15 CENTIMES 11 - ' i —. —— ... - . il 11 _ - L- ' ~ -~r^TL:±-"ZZIJ—' ' ' --""" "'."-1 '-1- -&—w» 1 ■'■* wnA, Administration et Rédaction, Tudor Housk, Tudor Street, E.C. TELEPHONE: CITY 3960. LONDRES, LUNDI 15 FEVRIER 1915. ™E, Consebv,™. par ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

I gersie Jaargawg N°. 33 Dinsdag 23 Februari Î915 s cents DE VLAAMSCHE STEM ÂLOBJVIEEN BELQI8CH DAQBLÂD £0/7 volk zal niet ver gaan! Eendracht maakt machtl REDACTIEBUREELe PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. - TELEFODN No. 9922 Noord. De Vlaamsehe Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens op vler bladzljden. Abonnfîmcntïprys fcg ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

l&ro Année ? IV°. 119, t» cents (IO centimes} vesicirecaï S «3 février 1913 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. Journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam. Belae est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction : IV.25. VOORBURGWAL 234-240 Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: Gustave ...

De stem uit België

LEcho de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Bureau : 55, Russell Square, W.C. Abonnement : Subscrïpîiorv : ls. 9d. voor drie mianden. ls. 9d. for thres months. Dieu et Patrie. Voor aankondigingen : 55, Russell Square. No. 21. VRIJDAG, FEBRUARI 12, 1915. Price ld. Onze Martelaar. La Ligue des Patriotes. Gewonden in ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

Gesetz-und Verordnungsblatt fur die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en VerordeningsÉd vuor de Me streken van België. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés poor le territoire belge occupé. BRÏJSSEL. K» 39. 13. FEBRUAR 1915. Ich bestimme hierdurch Folgendes : Fiir Gross-Brùssel wird eine einheitliche Sittenpolizei eingerichtet und dem ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drukster-Uitgceïater Sara: Msaîschappsj I1ET LÎCHÎ , besîtisirdef» P. DE VtSCH. Lcdcberg-Qent * . . REDACT1E . . ADMSNISTRATIE KOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT Otgaan der Befjjfisùhe Werklfadermadij. — VerseMmmide aie dam/?. ABQNNEMENTSPRIJS | BELGÏE Ofie niaanrien. . » , , fr. 3.24 Zes maanden ..... fr. 6.50 Ecnjaar. ...... fr. 12.50 Mto ...

La corbeille: journal financier, industriel, maritime et commercial

Fondé en 1905. — N°3 3 fct -1. Prix: 10 centimes. 20 février 1915. UA CORBEILLE ! JOURNAL FINANCIER ET COMMERCIAL Administration F. A. Sels. Bureaux : 103, Place de Meir, ANVERS. Téléphone 429,4 AVIS Malgré notre désir de satisfaire nos lecteurs, nous ne pouvons, par suite de circonstances exceptionnelles, paraître chaque semaine à jour ...

Pagina's