Jouw zoekopdracht heeft 297 resultaten opgeleverd

  • 1915-02

Filters

Publicatiedatum
1915297

De Belgische standaard

lste Jaar. — N° 15 Vrijdag 19 en Zaterdag 20 Februari 1915. De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land « DE BELGISCHE STANDAARD » verschijnt 3 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In België : voor de soldaten I.50 fr. — voor de niet-soldaten 2.00 fr. Voor 't buitenland : 2.7Ç ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Orgaan des9 Belgîsche WeM'ede^padij. — Vetëchijnende a/k dagen. Drakst3r-UJIjeeîste» Sasn: Maaîschappij H ET IJCHÏ .bestuBfdcf» I jp, T!Z VISCrf. Lcdcbcrs-Qenf . . REDACTÎE . * ADM1NISTRATIE ïiOûOPOORT. 29, CENT ABONNEMERTSPRIJS BELGIE Oric maanden. » . , , fr. 3.2!! Ze3 enaandsa « » , , . fr. 6 5Q Een jaar, fr. 12.50 Mes abonneer! ...

Vooruit: socialistisch dagblad

<r Drokster-ll ltgee(ite> Sam: Maatschoppi] H ET LICHT ! - , besîuarder » p. PC VISCH. Leâsbcrs-Qcnt . . REDACTIE . . ADMINiSTRATIB HOOGPOORT. 29. CENT VOORUIT ABONNEMENTSPR1JS 8ELQIE 0 ' ] Drie tnaanden. « » « Ss fr. 3.25, Zes «naanden »••«.< fr. 6.50 Eenjaar. ...... fr. 12.50 f M«n tbonneerl 21 cil tj> aile pestbureek» ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 22me ANNÉE. MERCREDI 3 FEVRIER 1915. N°- 34 COMMUNIQUES OFFICIELS FRANÇAIS. SUCCES ANGLAIS A CU1NCHY SUCCES FRANÇAIS A LA BASSEE, PARIS. 2 février.—Communiqué officiel de le lieures :— Le 1er février a. été marqué par un accroire méat dans l'intensité de la lutte d ...

Het Vlaamsche nieuws

■jyîaandag t Februari 191.5. Eerste J&arg. Ut 19 » HET Phib : 5 Ceotiemen door geheel Belgrië ifMlilÉWIf■aflaBMMMMMgjlieSia lrtgj'1 *m m» If !■—ttiaEE—WBWOBWWaMKBMEl——— Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meast verspreid Nieuwsblad van België. - Verschijnt 7 maal per week ABONNEMENTSPRUZEN : per week 0.85 j Per 3 ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

Gesetz-undVerordnungsblatt fur die okkupierfen Gebiete Belgiens. ïïsi- 01 ïerordenlngsiilad voor de Me sfreken van Bslgië. Bullsiin officiel des Lois et Arrèîes pour le territoire belge occupé. BRÙSSEL. N° 42. * 22. FEBRUAR 1915. VERORDNUNG. 1. Die Ausfuhr von Metallbearbeitungsmaschinen aus Belgien wird verl)oten. Der Versuch der Ausfuhr ...

L'indépendance belge

g6ëm© anaee. Ho. 33. L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES Administration et Rédaction, Tudor House, Tudcr Street, E.C. TELEPHONE: CITY 3960. LONDRES, LUNDI, 8 FEVRIER 1915. kegistered at the g.p.o. as a newspaper. Conservation par le Progrès. S O M MAI R E. LA SITUATION.—Combats d'artillerie en ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY. BELGE. CONTINENT : 15 CENTTMES Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. TELEPHONE: CITY 3960. LONDRES, MERCREDI 3 FEVRIER 1915. begistered at the g. p.o. _ as a newspaper. conservation par le progres. SOM MA IR E. LA GUERRE: La situation—Attaques allemandes repoussées sur la ...

Het Vlaamsche land: Vlaamsch orgaan voor België en Nederland

||lli|ll voorBelgië enhlederland]!^^^®5—^^SjgBjB, Weekblacl onder Hoofdredactie vmii Dr. JOZEP CRBTS. >k Redactie en Administratie: ORANJESTRAAT 4—6. jjw^^Jr __ , ABONNEMENTSPRIJS: = AD VERTENTIËN : __ __ , , -, V Voor Via an de r en! !'er 3 maa^. franco per post. /o.75. Voor Nederland! Per jaar », 3.-. to Enkele nuramers 5 cents. " ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

pâlTE-liOEIS Egmontstraat 39, (Zuid) belgische huiskolen Anihraciet & Machienkolen ALLERBESTE KWALITEIT aan M AT I G E prijzen Verzorgde bestellingen bir.nen de 24 uren Aanbevolen Grove Huiskolen 80 °/0 gewaarborgd. 14 Februari 1915 N- 13 GEILLUSTREERDE 5 Oentieesieti ZONDAGSGAZET BUREEL : LANGE GANG 6, ANTWERPEN ; OPEN DAQELIJKS VAN 2 TOT 3 ...

Het volk: christen werkmansblad

Aîîe briefwîssellngen vracht-frrij fce zendenaan Aug. Va» Iseghem, uitgever voor de naam]. fciaatsch. ♦ Drukkerij Het Volk % SIeersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderenî Cas ton Bossuyt, Gilde der Am-jbttclifcen, Kortrijk Telefoon 523 Bureel van Antwerpen, Bradant en Limburg : Viktor Kuyl, Mindorbrooderstraat, 24, Leuvea HET ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

13 Februari 1915 Nr 7 38e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrîj en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Âigemeene Belangen i\hchiii.ivia(;mphijh Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen • 7.00 Dit blad ...

Pagina's