Jouw zoekopdracht heeft 307 resultaten opgeleverd

  • 1915-03

Filters

Publicatiedatum
1915307

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVFR.S Samedi 27 Mars 1915 Cinquante-huitième Année - No 17.269 MËCTION & RÉDACTION : '13, RUÉ VLEMINCKX, 14 ANVERS —- Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double toionne. Émissions ...

L'indépendance belge

tfëjsie année. No. 64 L' INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PEN N Y» BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES Administration ex Rédaction, Tudok House, Tudor Street, E.C. TELEPHONE: CITY 3960. LONDRES, MARDI 16 MARS 1915. ibegtstbked as a „ ,, newspaper.j Conservation par le Progrès. i S O M_MAJ RE. ,LA SITUATION : Le "Dresden" coulé dans le ...

L'écho de Belgique

CEcho de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Bureau : 55, Russeil Square, W.C. Abonnement : ls. 9d. voor drie maanden. Subscription : h. 9d. for three months. Dieu et Patrie. Voor aankondigingen : 55, Russeil Square. EERSTE DOODENLIJST. BRIEVEN UIT BELGIE. Paaschpiicht. tfïï De Belgen kunnen hun paaschpiicht in Engeland tU ...

Vooruit: socialistisch dagblad

...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

29. 7. 15 ONZE TAAL. Nr. 3. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 17? Maartl915. Duitsche studenten. Het leven by een kleine of middelmatige duitsche hoogeschool is ryk aan poëzie. De studenten genieten van een groote vryheid, en zy maken die ten nutte om den tyd van hun studium in een tydvak van onvergeetbaar geluk te herschapen. ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

crc annee n°. 129. B'cents CIO Centimes) r ; ifUnûi I mars 1915 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. Journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées m bureau de rédaction : N.z. VOORBURGWAL 234-240. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef : Gustave Jaspaers. . ( Charles ...

L'indépendance belge

E INDEPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY- BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. TELEPHONE: CITY 3960. LONDRES, JEUDI 25 MARS 1915. [REGISTERED AS A NEWSPAPER.] Conservation par le Progrès. S O M MA I R E. LA SITUATION : L'avance belge sur l'Yser.—Renîorts allemands.—L'offensive russe en ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoud, zich voor, ingezonden VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redak"e Administra^ : stukken al of niet te plaatsen Plaritijnlei West, 66, Antwerpen . . == Eene leemte gevuld Het verschijnen van dtt blad zal, zonder twijfel, voor al onze vakbonds-leden en partijgenooten eene welkome ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 22ME ANNÉE. JEUDI: 11 MARS 1915. N°- 70. COMMUNIQUES OFFICIELS FRANÇAIS. PROGRES CONSTANTS. nouvelle avance en champagne. PARIS» 10 mars.—Communiqué officiel de le heures :— Au nord d'Arras, dans la région de Notre Dam< de Lorette, la nuit fut calme et la situation es ...

Het volk: christen werkmansblad

YijMwiftiigsîe Jaar. -Il §9 Ooâsili6nst — Ealsiezin — Ëiyenilûm laandag, 1 tel 1915 Aile briefwisselingen vracht-vrîj te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. wiaatsch. « Drukkerij Het Vôlk», •Meerstceg, n° 10, Gent. Bnreel voor West-Vlaanderen: Gaston Bossuyt, Gilde der Am> feachten Kortrijk. Telefoon 523. Bureel ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

I Eerste «laargang rv°. 55 Zaterdag 27 Maarî 1915 s Cents DE VLAAMSCHE STEM ALGEMEEN BELGISCH DAGBLAD Een voïk zal ni et ver gaan! Eendracht maakt machtl REDACTIEBUREELI PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. - TELEFOON No. 9922 Noord. De Vlaamsche Stem verschljni ta Amsterdam elken dag des morgens op vier bladzijden. Abonnementsprù's by vooruitbetaling ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

gerste Jaargang P V®. 37 Sinsaag 9 tnaari 1915 5 Cents DE VLMMSCHE STEM ÀLGEMEEN BELGI8CH DAGBLAO [en volk zal niet ver g aan! Eendracht maakt machtl » ■ -— BEDACTIEBUREELI PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. - TELEFOON Ho. 9922 Noord. Oe Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens gp vier bladzljden. Abormementsprys bij ...

Pagina's