Jouw zoekopdracht heeft 307 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-03

Filters

Publicatiedatum
1915307

Vooruit: socialistisch dagblad

...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Nr 18 21 Maart 1915 brieven te zenden a an de redactie van :: " allerlei „ :: antw. sxeenweg, 69, st-amandsjberg, (gent) ALLERLEI vorige nummers van " " allerlei „ îc zijn te verkrljgen bij :: de verkoopers " Nieuws en Lezinq voor het Vlaamsche volk WEEKElUtD, Prijs 5 cesrttamen W etenswaardigheden van tien Oorlog Officieele ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

i xnrrDC 1 ^ Mars 1Q1 S Cinquante-septième Année - No 17.257 '!^B£riON Ç & RÉDACTION : ■H RUE VLEMINCKX, 14 _ : ast: ^NVERS Télpnlinnft : 3761 LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne. Émissions et Annonces financières : Prix à convenir Les annonces ...

De Belgische standaard

1«* Jaar. No 32 Vijf centiemen het nummer Woensdag 30 ffôaart 1915. De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land « DE BELGISCHE STANDARD » verschijnt 4 maat ti week. Abannemantsprij» voor 10 weken bij vooruitbetaling : In Btlgifi : T««r de soldaten 1.50 fr. — voor de niet-soldaten a.oo fr. V®or 't buitenland : 2.75 ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mercredi 10 Mars 1915 Cinquante-septième Année No 17.254 r1 P: \ '■ ■ ■ "DIRECTION & RÉDACTION 14, RUE VLEM1NCKX, 14 vfcr ' ANVERS Téléphone : 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de JNavires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Nr ig 28 Maart 1915 BRIEVEN TE ZENDEN AAN DE REDACTIE VAN :: " allerlei „ :: ANTW. STEENWEG, 69, ST-AMANPSBERG, (GENT) ALLERLEI VORIGE NUMMERS VAN :: " allerlei „ :: ZIJN TE VERKRIJGEN BIJ :: DE VERKOOPERS :: Nieuws en Lezing voor het Vlaamsche volk WiËKBLAD, PHjs 5 centiismen W etenswaardigheden van den Oorlog Officieele ...

L'indépendance belge

86ème année. No. 70 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY- BEIGE. CONTINENT : 15 CENTIMES AlJ"'»'Sre'T'°„ "DC.Tv°396o!r"D°'' ^ ' LONDRES, MAR_23 MARS 1915. "" «5gSSSSUA Co.s^v.T.Q» pas PaoaKES. S O M MAIRE. LA SITUATION : La chute de Przemysl et ses conséquences. —Succès russes en Prusse=Orientâle et dans les ...

L'indépendance belge

I s&eaiG année* No. 60 L'INDÉPENDANCE ROYAUME>UNI: ONE PENNY BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES Administration et Rédaction, ïudor House, Tudor Street, I TELEPHONE: CITY 3960. LONDRES, JEUDI 11 MARS 1915. CBEGISTERED AS A „ ~ newspaper 3 conservation par le progres. SOMMAIRE. LA SITUATION : Succès britannique à Neuve=Chapelle. — ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

$#ITE-ROEiS (i^montstraat 39, (Zuid) delgische huiskolen A.nthraciet & Machienkolen ALLERBESTE KWAL1TE1T aan M AT I G E prijzen Verzorgde bestellingen bir.nen de 24 uren Aanbevolen Grove Huiskolen 80°/0 gewaarborgd . ] 7 Maant 1915 Nr 16 3EILLUSTREERDE 5 Centiemen ZONDAGSGAZET BUREEL : LANGE GANG 6, ANTWERPEN ; OPEN DAÇELIJKS VAN 2 TOT 3 ...

De Belgische standaard

l8te Jaar. N° 25 Vijf centiemen het nummer Zondag 14 en [iflaandag 15 Maart 1915. De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land « BE BELfilSCHE STARflflftRO » verschijnt 3 maal te week. AhQnnementsprijs voor !0 weken bij vooruitbetaling : In Beigië : voer de soldaten 1.50 fr. — voor de niet-soldaten 2.00 fr. Voor 't ...

Het volk: christen werkmansblad

\ijfefi-Twinfigsle Jaar. — N. 81 Goâsdienst — IMspzifl — Hgeiriom Dinsdag, 23 laart 1915 Aile brïefwîsselingen vracht-Vrij te zenden aan Aug. Van Isegliem, uitgever voor de naamlb ruaatsch. « Drukkerij Hot Volk»j Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-VIaanderem Gaston Bossuyt, Gilde der Am-fcachten Kortrijk. Telefoon 523. Bureel van ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD ZONDAG 21 MAART 1915 Bijblad van " VOORUIT „ N1' 1 Prijs : 5 centiemen Ter inleiding- Met dit eerste nummer herleeft het Bijblad van Vooruit. In den drang der gebeurtenissen was het ondergegaan ; maar het komt weer boven, grooter en sierlijker als voor zijn verdwijnen. Wij wilden, te midden der vreeselijkste gebeurtenissen, onze ...

Pagina's