Jouw zoekopdracht heeft 307 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-03

Filters

Publicatiedatum
1915307

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Mardi 16 Mars 1915 N* 130 Mardi 16 Mars 1915 ADMINISTRATION ET RÉDACTION £>, Rue Montagne-«le-8ion, 8, BRUXELLES Bureaux : de 10 à 17 heures JOS. MORESSÉE, Directeur. JOURNAL QUOTIDIEN LE NUMÉRO : tO CENTIMES / La petite ligne. ; fr. 0.40 \ Réclame avant les annonces 1 .00 ANNONCES Corps du journal A. 00 j Faits divers 3.00 | Nécrologie ...

L'indépendance belge

Êseme année. No. 52. L' INDEPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY- BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. TELEPHONE: CITY 3960. LONDRES, MARDI 2 MARS 1915. CEEGISTERED AS A NEWSPAPEK.J Conservation par le Progrès. 5° M MAI RE. LA SITUATION : Succès russes à Grodno et à Przanyz— Suspension des ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

20e ANNÉE. — Série nouvelle. — N° 120 Le numéro : 10 Centimes Jeudi 11 mars 1915 RÉDACTION & ADMINISTRATION 28 in tus Je la Bourse — LE HAVRE Téléphone : Le Havre îr 14,05 Sirsctsur : PESSAFD HECRÂT Toutes les communications concernant la rédaction doivent être adressées a8ïu,ruc de la Bourse, Le Havre. LONDQ8 OFFICE: 21, ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS. PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 22"® ANNÉE. MARDI 16 MARS 1915. N°- 75. COMMUNIQUES OFFICIELS FRANCAIS. PROGRES CONSTANTS DE L'ARMEE BELGE. VIOLENTES CONTRE-ATTAQUES, PARIS, 15 mars.—-Communiqué offeciel ci© 15 heure»;—■- L'année belge a, continué à progresser sur le coude de l'Yser et au sud de ...

L'écho de Belgique

EEcho de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Bureau : 55, Russell Square, W.C. Abonnement m Subscription : is. 9d, voor drie m|ànden. 1s. 9d. for three months. Dieu et Patrie. Voor aankondigingen : 55, Russell Square. No. 24. VRIJDAG, MAART 5, 1915. Price ld Vastenbrief van Z. E. Kardinaal Mercier. Paaschplicht. tfïï De Belgen ...

Den Kempenaer: wekelyksch staet- en letterkundig nieuwsblad

DE KEMPENAAR Û.DVERTENTIEN. 15 centieraen J i———————J—— êlEON .■ EMENTPRIJS Voor België 5 fr. Voor Nederland 3 guldeii 25 centen. Ter eere m den B. Josept) bruidegom der Moeder-Maagd, pa-troon van België, schutspatroon der kristene huisgezinnen „QUICUMQUË". — LOF Z AN G. Wie naar een heilig leven traclit. En wie ...

De Belgische standaard

Door Taai en Volk %# Voor God en Haard en Land * *ii)*w39^&&v*iss8?fcstr.- ■ uti'îwaiaBUKCMRBtrnaNk'ra&MK9IQ«SS££ iMMRimwiikn i iipirjrmfuii 111 ■ r^iMMceaserooMniG.jjuxasvssuija « OE BEL01SGHF. [STANOMRD » vomhijnt 3 niaal te week. Âbaanementsprïjs vaor 10 weken bij vooruiîbetaling : in België : ▼©•r de soldaten ...

Het volk: christen werkmansblad

TijfenTvvinligsle Jaar. • tL 78 Goflsflienst — Haisgezin — Elgendom Woeriag, 17 Maart 191S Aile briefwisselingen vracht-Vrij te zen den aati Aug. Van Iseghem, uifcgever voor de naaml. toaatsch. « Drukkerij Het Volk», ftleersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston Bossuyt, Gilde der Am-bachten Kortrijk. Telefoon 523. Bureel ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

1 ■ ABONNEMENT : Belgique : 12 francs par an Etranger : 15 " " " REVUE HEBDOMADAIRE, DOCUMENTAIRE, ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE 20 pages : 25 centimes le numéro ADMINISTRATION : | f C. Van Cortenbergh 12, rue de l'Empereur, Bruxelles • UN ZEPPELIN, DANS UN ROMANTIQUE EFFET DE NUAGES, PASSE AU-DESSUS DE BRUXELLES ————- ...

Het Vlaamsche nieuws

Ipinsdag 23 M&gurt 1915. Eerste Jaarg, Mr 69, Pnis : 5 Centiemea door reheel België HET Vlaamsche Nieuws Het feesf ingelicht en meest verspreid Nleuwsblad van België. - Verschljnt 7 maal per week 1 480NNEMENTSPRWZBN t «tek .. - . < < > ••«B | Per S «utsades ..... 4.C9 | ïâaad . n . . 3.58 | Per 9 màtadea , . „ . 7 M | ...

De werkman

lierMc ComuDÎe. Ouders ge zijt bij een Assurantie voor uwen Eerste Communiekant, om 100 fr. te ontvangen voor de kleeding ; door den Oorlog zijn de stortin-gen gestaakt. Hebt ge redit op de maanden-storting ? ZEKERL1JK... Voldoet de Assurancie met te zeggen : Mijn Boeken zijn toe? NEEN... 0E 8URGLMEESTERS door de Duitse Besturen aangesteld, ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 4. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 24? Maartl915. Een bladzyde geschiedenis Ik denk niet dat wy nog zullen moeten dui-den op het belang, dat wy moeten voelen, voor een doorgrondiger kennis van het land, waarin wy ons tegenwoordig moeten ophouden. My duiikt dat wy best het karakter van een volk kunnen opzoeken ...

Pagina's