Jouw zoekopdracht heeft 307 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-03

Filters

Publicatiedatum
1915307

L'indépendance belge

I jft»w année. No. 51. L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY- BELGE ILP JLJ MlA %3P U« CONTINENT: 15 CENTIMES Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. TELEPHONE: CITY 3960. LONDRES, LUNDI 1 MARS 1915. CREGISTEEED AS A NEWSPAPER.3 Conservation par le Progrès. S O M MA I R E. LA SITUATION : La contre-offensive russe ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

2e Jaargang — Nr 56 Prijs : 5 centiem voor heel het land en IO centiem voor het Buitenland Zondag 7 en Maandag 8 Maart 1915 GAZET VAN BRUSSEL DAGBLAD VOOR HET VLAAMSCHE LAND &tuiit en Taai. ««fcssBîi %t Ik Wlaiolu^ i>eu. Van Eycs.. Handschriften worden niet teruggezonaen ii miii muiiiM-agacwbr.:aosfeks& BEEEER .ÉiiV B.KDAKT1E 12, ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 22m ANNEE. DIMANCHE 21 ET LUNDI 22 MARS L915. Nos- 80 — 81. COMMUNIQUES OFFICIELS FRANÇAIS. attaque repoussee a la boisselle. conquete d'une position allemande. PARIS, 20 mars.:—Communiqué ofticiel de 23 i^ares:— A La Bois selle,, au nord-est d'Albert, les Allemands après un ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Dnakater-Ultgeeîste* gaau IVlaatschappij H ET LICffT , beatuurder : p. DE V15CH, Lec3eber£<0ent . . REDACTIS . . ADM1N1STRATIE HOOGPOORT. 20, GENT Orgaan des* Be/ffisôhe Wepkliederipûfiy. —J/emchi/nende aile dagen. ABONN EMENTSPR!j& BELQIE Drie moandcB. . fc „ , le. 121 Zes Hjaatudcti , » , , e fr. G 50 Een jaar....... fr. 12.50 ...

De Belgische standaard

l8te Jaar. N° 25 Vijf centiemen het nummer Zondag 14 en Maandag 15 Maart 1915. De Belgische Standaard / Door Taai en Volk Voor God en Haard en Land « DE BELGISCHE STANDARD » verschijnt 3 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In Beigid : ro®r de soldaten r.50 fr. — voor de niet-soldaten 2.00 fr. Voor 't buitenland ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

1er» Amjgë fg^reo ti cents CIO CentîmëSî Vendredi 12 mars 1915 L'ECHO BELGE L'Un>0)1 fait la Force. «Journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam. Beige est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N.Z. VOORBURGWAL 234-240 Téléphone: 2797. ———mm I —— Rédacteur en Chef s ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag vetschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsehe exeinplaren. Tot den roem der Serviërs Franschen, en allen wien die grootmoedige tiatie schuilverblijf heeft verleend, hebben nijdag laatstleden het roemrijk ...

De werkman

lierMc ComuDÎe. Ouders ge zijt bij een Assurantie voor uwen Eerste Communiekant, om 100 fr. te ontvangen voor de kleeding ; door den Oorlog zijn de stortin-gen gestaakt. Hebt ge redit op de maanden-storting ? ZEKERL1JK... Voldoet de Assurancie met te zeggen : Mijn Boeken zijn toe? NEEN... 0E 8URGLMEESTERS door de Duitse Besturen aangesteld, ...

L'indépendance belge

LINDÉPENDANGE I ROYAUME-UNI: ONE PENNY- BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES IAdmjnistration et Redaction, Tüdor House, Tüdor Street, E.C. LONDRES, SAMEDI 13 MARS 1915. "fflSgBMS A Conservation par le Progres. TELEPHONE: CITY 3960. I S O M M A I R E. i,A SITUATION: Croiseur auxiliaire anglais coulé; 196 vic= times.—Les Aliies progressent en ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

6 Maart 1915 Nr 10 38e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen I1V8CHRIJVIIVG8PRIJ8 Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen « 7.00 Dit blad verschijnt ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Lundi 22 Mars 1915 * * * * MMMMTM—namnMMSiaMM—■HMriMtfrjfi'VTWvyTïr,-. fr.-i-iiigraa—aa»' ramw > N» 136 Lundi 22 Mars 1915 LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION Ci, Rue Montttgne-de-Hion, Si, ItKUXËLLËfl Bureaux : de 10 à 17 heures JOS. MORESSÉE. Directeur. JOURNAL QUOTIDIEN LE NUP^ÉRO : 10 CENTIMES i La petite ligne. s ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drafctfcr-UStgfcOfstsr $am: Msaischsppij Si ET LSCHÎ bestMardef » P. PC V8SCH. Mbcrs-Otnt . . REDACTÎE . . ADMINISTRATiE HOOGFOORT. 29. GEITF VOORUIT ûrgaan de&* BeSgmhe, VferMi&jkBpaptij* — Venchijtiende aik dagen. wxamwiMBii&imiiidm^&s^ssœiristoKxsœMsœiT&ir. ...

Pagina's