Jouw zoekopdracht heeft 307 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-03

Filters

Publicatiedatum
1915307

Le courrier de l'armée

4 Mars 1915 _ v _ _ » • _ i—rr*r LE COURRIER DE L'ARMÉE nnraîssant les Mardi. Jeudi et S a. fil o ci i Ce journal est destiné AUX SOLDATS BELGES ; chaque compag-nie, escadron ou batlerie: reçoit dix ou cruinze exemplaires français et flamands. La "Kultur" et la Guerre La guerre a été voulue par le peuple aile mand tout entier. ...

Het Vlaamsche nieuws

1» Zondag 21 Maart 1915. Eersie Jaar g. Mr 67. HBT Friis : 5 Ceatiemea door Beig-ïë Vlaamsche Nieuws Met best ingelicht en meest verspreîd Nleuwsbiad van België. - Verschijnt 7 maal per week AB0NNEMENTSPR1JZEN s P«t - » . . . I.SS « Per 3 maande* . . t . 4.88 MUUtA ...... (.fit | P«£ a emrn.dc» .... 7.49 Î*ar » . . . (4.39 E8STUUK ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drofestcr-Uitgeeïst*» Sam: Maatschappij H ET L1CH? testHiirderi P. de visch, ls^tbsrg-qtnj . REDACTIE . . ADMSN3STRATIE HOÛGPOORT. 29. GENT ABONNEMENTSPRIJS BELG5E D;!e maandcn. . , « , fr. 3.25 Zza maanden • , . , . fr. &50' Lien jaar. fr. <2.5Û Men abonneert zich op aile postbureciea DEN VREEMDE Drie maanden îdageisjlta ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

m — —■ ■ I de cet asile. Le lendemain quand il se réveilla, le soldat frémit en se voyant couché sous cette masse énorme qui, en s'abattant, pouvait l'écraser, et il ne fut rassuré que par les caresses que lui prodigua son reconnaissant protecteur. Un éléphant blessé à la bataille de Hambourg, courait à travers les champs en ...

De stem uit België

Registered at the General Post Office a£ a Newspcper L'Echo de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Dieu et Patrie. D - CC Oniinil. 11/ f Abonnement: Subscription: Voor aankondigingen: Bureau ! DDj RUSSeil OC[U3r6j V? X. lSi 94. voor fa\e maanden. b. 9d. for three monthi 55, Russell Square. No. 27. VRIJDAG, MAART 26, 1915. Price ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Bin&éag, Etewéôrd&g en Zaterdag -verschlinen.de I Dit blad is VOOR DE BEÎ-G-1SCHE SOLDATBN bestemd ; iedere compagnie, escadrou. of batterij ont variât tien ©f vijftien Franficbe en Nederlandse.ke exemplaren. Niemand had voorzelcer met eenige gewis-lieid kunnen voorzien dat een der voornaam-ste veldslagen van dezen ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD ZONDAG 21 MAART 1915 Bijblad van " VOORUIT „ N1' 1 Prijs : 5 centiemen Ter inleiding- Met dit eerste nummer herleeft het Bijblad van Vooruit. In den drang der gebeurtenissen was het ondergegaan ; maar het komt weer boven, grooter en sierlijker als voor zijn verdwijnen. Wij wilden, te midden der vreeselijkste gebeurtenissen, onze ...

Vlaamsch leven: wandelknapenblad

3e JAARGANG Nr5 MAART 191g VLAAMSCH LEVEN WANDELKNAPENBLAD Opsteller: Karel Resseler, -o- B'ureel van uitgave : -ci-Lange Nieuwstr., 48, Antwerpen. Prijs: ~s centiemen per nummkr. 0,8s fr- per jaargang franco thuis. Aankondigingen bij overeenicomst. Oorloputpîe r 5 MAART 1816 IIIOÏÏD * Vernieling : Vernielde Laan Vernielde Hoêve Allerlei: ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Banderd&g en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BJ&LCMSOH& SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron oî batterij onivangl tien of vijftuwa Wvan&oÏLQ en Nederlandscke exemplaren. Onmidilellijk no den Qorlog Wat zullen de zegevierende Verhondenen tnmiddellijk na den oorlog doen ? Welle lot gaan ...

De Belgische standaard

l8te Jaar. — N° 31 i-jim HJ.IH.IIIIHH—i mii >ii!■ m—ir«n rnr— — Vijf centiemen het nummer Zondag 28 en Maandag 29 Maart 1915. De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Lanc « DE BELGISCHE STANDAARD» vei'schijnl^ 3 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In België : voor de soldaten ...

L'indépendance belge

S6emc année. No. 56. L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY. BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES Administeation et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. TELEPHONE: CITY 3960. LONDRES, SAMEDI 6 MARS 1915. [EEGISTEKED AS a NEWSPAPER.] Conservation par le Progrès. SOMMAIRE. LA SITUATION : Trois sous=marins coulés en une semaine. — Les progrès ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mercredi 10 Mars 1915 Cinquante-septième Année No 17.254 r1 P: \ '■ ■ ■ "DIRECTION & RÉDACTION 14, RUE VLEM1NCKX, 14 vfcr ' ANVERS Téléphone : 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de JNavires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne ...

Pagina's