Jouw zoekopdracht heeft 360 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-04

Filters

Publicatiedatum
1915360

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

Eerste Jaargang N». 68 Vrijdaé «3» April 1915 S Cents DE VLAAMSCHE STEM ALGEJtIBBN BELGISCH DAGBLAD Een voik za/ niet vergaan / Eendracht maakt machtl REDACTIEBUREEL : PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. - TELEFOON No. 9922 Noord. De Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens op vier bladzijden. Abonnementsprijs T>y ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

Eerste Jaargang N°. 67 Donaeraag s Aprn I9IS" S Cents DE VLAMMSCHE STEM âlqemegn beloisch dagblad Een volk zal niet vergaan! Eendracht maakt machtl REDACTIEBUREEL : PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. — TELEFOOH Ho. 9922 Noord. De Vlaamsïhe Stem verschijnt ta Amsterdam elken dag des morgens op vier bladzijden. AbonTiementspr\js Ljj ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

1 gerste Jaargai^ig N°. *76 Zaterdaé 17 Aprlï 1915 3 Cents DE VLAAMSCHE STEM I ALrGEMLEEN BELGISCH DAGBLAD [en voïk zal niet ver gaani Eenclracht maakt machtl RED^flLEIsfTRAA^E3l" AMSTERDAM. - TELEFOON No. 9922 Noord. je viaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens on vier bladzijden. Abonnementsprijs bij vooruitbetalmg : , ...

Het volk: christen werkmansblad

VijkfrTwMgste Jaar. — N. f I BMsftîSîJSt — Mspziîi — litpâom Vrijdag, 2 Àpril 1915 Aile briofwisselingen vrachfc-vrij te zen den aan Aug. Van Iseghein, uitgever voor de naaml. maatsch. « Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n 8 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderem Gaston Bossuyt, Recolletten-etraat, 14, Kortrijk. Bureel van Anlwerpen, ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Vendredi 30 Avril 1915 N« 173 Vendredi 30 Avril 1915 LABELGIQUE ADMINISTRATION ET REDACTION £5» Rue Montegne-de-Sion, S, BRUXELLES Bureaux ; de iO à 17 heures JOS. MORESSÉE, DIRECTEUR. JOURNAL QUOTIDIEN LE NUMÉRO t IO CENTIMES f IÂ çetîfe ligne .. ï , ..... . .... te.. 0.4Q J I Réclamo avant les annonças 1 ,QO> ANNONCES- Corps du ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

Eerste Jaargang N«>. 72 ÏMnsdag 13 April 1915 5 Cent s DE VLAAMSCHE STEM ALGEMEEN BELGISCH DAGBLAD I [en volk zal niet vergaan! Eendracht maakt machtl ^Ï^CTlÊBUREEL! PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. - TELEFOON No. 9922 Noord. pa Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens jn vier bladzijden. Abonriementsprys by vooruitbetaling: ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Brekater-li Îtgeeïoêcî Bem; Maatschappij HET LICHÎ besiisurder ? p. OE VtSCH. Le^cberg-Ocnt . . REDACTSE . . ADMSN5STRATIE fSOGGPOGRT, 29» GENT VOORUIT ABONKZMENTSPRIJS BELGIE Dr!e maanden. . » , , fr. 3.25 Zea maandea . , , . . fr. 6.50 Een jaar fr. 12.50 Mea abonneert zich op aile postburetlea DEN VREEMDE Drie maanden (dageiijk» ...

De werkman

■ l. I M !«■■■ Iiwimi—I I MM—IMK— tJta ï) JE Onder de Boeken van Priester Daens heb ik een Werkje, geschreven 320 jaren voor Kristi Geborte door den Griek Theoiiastus, er staat o. a, in : De Vrede voedt den Landbouwer, op onvruchtbaren rotsgrond ; -de Oorlog verarmt hem, op het rijkste veid. IHoofdopsteiIer=Bestuurder : P. ...

De Belgische standaard

Door Taal en Volk _ nr nrimonur nTiuniinn . Voor God en Haard en Land c Ut BELG "!îHc sriUOMRD » wscfiiint 4 mail te mi, Abonnementsprij* voor 50 nummers bij vooruitbetaling. Voor de soldâtes : 2,50 fr. Voor de niet-sôlâatèn — in 't land 3.50 fr. ; huit en 7 land 4.50 fr. Indien meer exemplaren van elk nuntmer worden gevraagd, wordt de ...

De Belgische standaard

Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land « DE BELQISCHE STMDMRD » versohijnt 4 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In België : ▼oor de soldaten 1.50 fr. — voor de aiet-soldaten 2.00 fr. Voor 't buitenland : a.75 fr. BestuurdLer : ILDEFONS PEETERS. VASTE OPSTELLERS : M. E. BELPAIRE, L. DUYKERS, Victor ...

Het Vlaamsche nieuws

IZondag si Aprîi 1915. Eerate J&arg. JMr 87. rfJLft ouSta sJ^aierfi -A.-» Prîjs ; s Gentlemen door geheel België Vlaamsche Nïeuws Hat beat ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. - Versçhijnt 7 maal per week •*""" t1 *TS» .'."irv.T—intrsgKsat^sassaggBiSî;?, -;r.^s.rrss^sia^issa A80NNIMENTSPRUZEN ; fK ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA METROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 22me ANNÉE. SAMEDI 17 AVRIL 1915. Na 107. COMMUNIQUES OFFICIELS FRANÇAIS. AVANCÉ A NOTRE DAME DE i LORETTE. ACTIVITE DES AVIATEURS. fA-RIS. 10 uvitI."—Communiqué officiel de 15 I heures:— U n'y a plus pu d'action sur le iront depuis I ;f communiqué, d'hier soir. I Hier ...

Pagina's