Jouw zoekopdracht heeft 360 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-04

Filters

Publicatiedatum
1915360

Le courrier de l'armée

6 Avril 1915 Numéro 91 T ,T=T! COURRIER DE L'ARMÉE paraissant les Mardi, Jeudi et Samedi Ce journal est destiné AUX SOLDATS BELGES ; chaque compagnie, escadron ou batterie reçoit dix ou quinze exemplaires français et flamands. Du Moral et de la Valeur du Troupier Eelge Voilà huit mois que, jouant son rôle dans l'ensemble des armées ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

fire Année N°« 16>6« 3 cents (ÎO Centimes) Mercredi 7 avril 1915 L'ECHO BELGE L'Un ton fait la Force. Journal quotidien du matin paraissant à Amsterdan Belge est notre nom de Familte. , Toutes les lettres doivent être adressées nu bureau de rédaction: jV.Z. VOORBURGWAL 234-240 Téléphones 2797. ■ Rédacteur en Chef : Gustave ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

Gazet van I Reheer < 'n Publiciteit : AN SP A CHL AAN, 75, BRUS S EL Hoofdopsteiler : E. Van Bergen irim i i ibiimii 1111rii~r m i ■iim um i «t >imiwn ■ —nu i ■ hmitti P,,. lnToniW 2e JAARGANG. N" 83 blke inonder is ^ g* m. • i ABONN'EMENTSPHUS verantwoordelijk root hetgeen l inS(iag b Ap?ll 1V1& yoor Brunei en Voorstaden ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnenae Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOI.DATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangl tien of vijftien Franschf or. Nederlandsche exemplaren. De Fransche Dapperheid Hoeveel pijnlijke bladzijden vinden wij niet in de giorierijke geschiedenis van Frankrijk, welke de heldhaftige soldaten ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Orgaan des* Be/gisohe Werk!iedemarti/\ ~ Wepscbjjtiende aile dagen. Dra&ater-Ultgeefste» Sais: Jttaalschappij HET 13CHT bestuurder» P» r<S ViSCH. Ledcbcrg-Gint . . REDACTS2 . . ADMSNESTRATIE KOOGPOORT. 29. GENT ABONNEMENTSPRIJS BELGIE Drie maanden. . . , , fr. 3.25 Zea maandea » , , . . fr. 6.50 Een jaar fr. 12.50 Keo sbonneerl zic!) op ...

De stem uit België

negiswrea ai mt iscnerw roat (/met as a neuxp EEcho de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Bureau : 55, Russell Square, W.C. Abonnement : Subscription : ls. 94. voor drie maanden, 1s. 9d. for t&ree monthi Dieu et Patrie. Voor aankondigingen : 55, Russell Square. No. 29. VRIJDAG, APRIL 9, 1915. Price ld. HULDE AAN ONS ...

Vooruit: socialistisch dagblad

t :1 '■ -l . .. .... 11 31e fâaP — Un 108 Prijs per nummar : voor België 8 oentiomon, voor den resmde 5 cantiomen Tetfefoon ; gfotgactle 247 - &dhninistraâ:ga 2845 ^aawda^l 1 9 A^iflSL 181b H rtskster-Uiîgeeîste» Sssiî: Maaîschappsj H ET UCH? bestunrder» R DE VISCH, Lîdefesrg-0«nt . . REDACT5E . . ADMÎNiSTRATIE HOOGPOOKT, 29. ...

Het Vlaamsche nieuws

Donderd&g 15 Âpriî 1915. Eerste Jaarg Nr 91. Prijs : 5 Centiemen door geheel België Vlaamsche Nieuws i Het best ingelicht en meest ver&preid Nieuwsh lad van Eelgîë, - Ver schijnt 7 maal per week ABONNEMENTSPRIJZEN : per week 0.3S « Per 3 maanden 4.— Per maand 1.50 I Per 6 maanden 7.50 Per jaar 14.— IBESTUUR Hooïdopsteller : ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is YOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. België, sleuîel m den fiersld De pennetwist die tusschen de Duitsche dag-bladen was ontstaan aangaande het al dan niet inpalmen van België heeft ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mercredi ZI Avril ivid Cinquante-huitième Année - No 17,288 •' DlRFcîï^ & RÉDACTION : '' 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

27e JAÂR Zondâg 4 en Maandag 5 Âpril 1-9 ÏB W 80 DEGENTENAAR-DELANDWACHT DE KLEINE PÂTRIOT Bureelen te Gent nr 16 Ketelvest BBBIGHT. Aan de lezers en iterRoopers van den buiten. Uw b'ad zal Dirisdag, 6» April, verschij-aen ea besteld worden als naar gewoonte. Landbouwersbond VAN OOST-VHANDEREN. Verçaderinff van s April lyi*). De heer ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

LE XXe SIECLE RÉDACTION & ADMINISTRATION <81er tte Se la Bourse — LE HAVRE Téléphone: Le Havre 11° 1Ï.03 Eiresteur : fSBSÂHB NE3RAT Toutes tes communications concernant la rédaction doivent être adressées iSl", rue de la Bourse,Le Ilavre. LOMDOM OFFICE: 21,Pantors Streeî (Broadmead House) ABONNEMENTS Franca . 2 fr. SO ;»«r ...

Pagina's