Jouw zoekopdracht heeft 360 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-04

Filters

Publicatiedatum
1915360

Het volk: christen werkmansblad

ïijf-eB-Twiiiiigste Jaar. — N. 99 Msiieust — Mspzla — Eipuilûm Zaterdag, 10 Âpril 1915; AHe briefwisselin gen vrac ht-vrij te zen den aan Àug. Van Iseghera, uitgever voor de naaml. maatseh. « Drukterij Het Yolk», Meersteeg, 110 16, Gent. Burcel voor West-VIaan dcrrn: Gaston Bossuyt, Recollelten-•traat, 14, Kortrijk. Bnreel van ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

f— "^Ê^BÊBÊSÊ^ HOE ER IN DEN MODERNEN OORLOG WORDT GEVOCHTEN: F-en drietal sprekende kiekjes van het oorlogsterrein in Noord-Frankrijk, die op voortreffelijke wijze de gevechtswijze van den modernen oorlog illustreeren. In ons bijschrift „Bij de Platen", op bladzijde 437, spreken wij daarover nog uitvoeriger. De bovenste foto doet ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Dimanche 25 Avril 191J: N° 163 DTmanche 25 Avril 1915 LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION lïu<i Moiitagirae-«£e-Siojî, i>, ïïËï.5jXKÎJLE® Bureaux : de 10 à il heures Jos. MORESSÉE, DIRECTEUR. JOURNAL QUOTIDIENS LE NUMÉRO t f© SENTIMES La petite ligne. .fr.' 0.40 Réclame avant les annonces . ï . . . 1 -OO ANNONCES Corps ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

I tére Année 1M°. S cents CIO Centimes) / enctrecîf 30 avril 1915 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. Journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N.Z. VOOHBURGWAL S34-240 Téléphone: 2797. — * Rédacteur en Chef : Gustave Jaspaers. ( ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

- 457 - Gesetz- und Verordnungsblatt Uitgegeven door de politieke ftfdeeling bij den Generaalgou-verneur in Belgie. Gedruktin de drukkerij van het Wet- en Verordeningsblad, Brussel, Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad is in België verkriigbaar bij bovengenoemde drukkerij. in Duitschland en in liet oniijdige buitenland bij de ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

lè,e Année N°. Ï65. S cents CIO Centimes} mardi e avril 1915 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. Journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam. ûelge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressée: „j* bureau de rédaction: N.Z. VOORBUROVVAL 234-240 Téléphone: 2797. _ - » 1 t>— 1 TDrtwi Rédacteur en Chef: ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

tér« Annë^ny»rl84^ "S cenfs (ÏO C'entiiiies) M II ————— - Dïmancfse 2S avril 1915 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. .imucHni minfidien du matin oaraîssant à Amsterdai,, Belfje est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction : N.Z. VOOHBUHGWAL 234-240 Téléphone: ...

De Belgische standaard

Door Taai en Volk Voor God en Haard en Land « DE BELOISCHE STANÔMRO » verschijitt 4 maal te week. Abonnemcntspri}s voor 50 nummers bij vooruitbetfiling. Voor de soldaten : 2,50 fi. Yoor de niet-soldaten — in 't land 3.50 fr. ; buiten 7 land 4.50 fr. Indien meer exemplaren van elk nummer worden gevraagd, wordt de abonnements' prijs ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA METROPOLE D'ANVERS. PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 22mk' ANNÉE. MARDI 20 AVRIL 1915. No- 110. LES REQUISITIONS A ANVERS. UN RAPPORT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE A LA COMMISSION INTERCOMMUNALE. QUE NOUS RESERVE L'AVENIR ? (Correspondance de la " Metropole.") T AN'VERSj 12 avril (par courrier).—"Vous aurez ■ :/ut-ètre déjà ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

20e INNÉE. Série nouvelle - N03 158 et 159 Le numéro ; 10 Centimes Dimanche 18 et Lundi 19 avril 1915 RÉDACTION & ADMINISTRATION îjti! rus de la Bourse — IE HAVRE Téléphone : Le Havre n* 14.05 Biïsciau? : FERME 8ESRAT Joutes les communications concernant la rédaction doivent être adressées 38'", rue de la Bourse, Le Ilavre. ...

De werkman

D E Jt u Wie wel doet, zal weî varen : Zijt g'in angst, in bezwaren Is nw droefheid grouzaam groot, Helpi die lijden bitl'ren nood, En een Vreugde zonder païen In uw Ziel zal nederdalen.. HoofdopstelIer=Bestuurder : P. DAENS-MAYART, Volksvertegenwoordiger. Drukkers-Uitgevers : FRANZ DAENS & ZUSTER. IL ij d e n î L ij d e n ! 't Is een tijd ...

Pagina's