Jouw zoekopdracht heeft 360 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-04

Filters

Publicatiedatum
1915360

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is YOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. België, sleuîel m den fiersld De pennetwist die tusschen de Duitsche dag-bladen was ontstaan aangaande het al dan niet inpalmen van België heeft ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

LE XXE SIECLE RÉDACTION & ADMINISTRATION 2gter rce is 1s Boarss — LE HAVRE Téléphone : Le Havre n" 14.05 directeur : FEMNS HMÂT Tontes les communications concernan ta rédaction doivent être adresséd nSHr,me de la Bourse, Le Havre. LOÏMDQN OFFICE.-21,Panton Street (Sroadmead House^ Quotidien belge paraissent au Havre ABONNEMENTS ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

Tecomte-roeis EgmonUtraat 39, (Zuid) belgische huiskolen Anthr»ci»t & Machienkolen ALLERBESTE KWAL1TEIT aan M AT I G E prijzen Vcrzorgde bestellingen blr.nen de 24 uren Aanbevolen Grove Huiskolen 80 °/0 gewaarborgd. 1 11 April 191E Nr 21 . GEILLUSTR EERDE S Oentiemen ZONDAGSGAZET BUREEL : LANGE GANG 6, ANTWERPEN : OPEN DAÇELIJKS VAN 2 TOT ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

— 475 — Gesetz- und Verordnungsbleatt Uitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-(erncur in België. Gedruktin de flrukkerij van het Wet- en Veror-fleningsbiad, Brussel, Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verorden'ngsblad (s in België verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij, in Duitschland en in het onzijdige buitenland bij de ...

Het Vlaamsche nieuws

|rriidag 23 Aptiï igt&. Eerste Nr pc Prlji , g Cantîemaii door g*eheel België œggEV«ggg«M!^-,iE»^*<geraag^ytni)iay 1 ii>—«mtm ■—■ ■ HET * Vlaamsche Nieuws Het beat ingelîcht en meesf verspreid Nieuwshlad van Beigië* » Verschljnt 7 maal per week AB0NNEMËNTSPR1JZEN j ■py weti-..ut.......... «.S I Ter 3 maaadcfi ...

L'indépendance belge

S6ètne année. No. 88 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY, BELGE. CONTINENT s 15 CENTIMES Administration et Rédaction, Tudor House, Tldok Street, E.C. TELEPHONE: CITY 3330. LONDRES, JEUDI 15 AVRIL 1915. fREGISTEKED AS A NEWSPAPER.l Conservation pa'e le Progrès. SOMMAIRE. LA SITUATION : Un Zeppelin sur la côte occidentale anglaise. ( ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

L ANVERS, Vendredi 16 Avril 1915 Cinquante-huitième Année - No 17.284 P DWECTÉ^ & RÉDACTION : VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses ...

Vooruit: socialistisch dagblad

31 * iaar ■» 81 ' ' " ' Prijs por marner : voor Belgîë 3 caatieman, voor doa fraemdo 5 cantiemon Teleffoo» s ReMe 247 - AdminisMe 2845 pz&lvn\m\ ■mm iim miiiii iwiimifwpii mim __ , - Drakatcr-UHgeetsU» $asK Maaîschappjj 11 ET L!CH1 bestuurder s P. IDE VI5CW. Ledcbcrg-Qcnt . . REDACTEE . . ADM!N!STRAT!E HOOGPOORT. 29, ...

De stem uit België

Rêoktered at the Gtnerêl Post Office m a N*it*pap*r. L'Echo de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Bureau : 55, Russell Square, W.C. Abonnement : Subscription : ls. 94. voor drie maanden, ls. 9d. for three months. Dieu et Patrie. Voor aankondigingen : 55. Russell Square. No. 31. VRIJDAG, APRIL 23, 1915. Price Id. Paaschplicht. m i ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

fcfiUXWfttt iUfiN»& - N" tu OêPiÉÛi OlNTiiSÔ ACTION SI «*«£3* s *VBiil "" LE BRUXELLOIS -<a.330isri*srEcivr3B3iwTrs : l an, 12 francs. — 6 moi», 7 francs. — 3 moi», 4 franc». 1 mois, 2 franc». «3' o xxx-xa. ëiJL ç£iiio ticii®cL«a.:*xt RÉDACTION, ADMINISTRAON, PUBLICITE .55, Rua Henri Adau 45, Bruacelle» ...

La corbeille: journal financier, industriel, maritime et commercial

Fondé en 1905. — Nos 7 et 8. ix : 10 centimes. 30 avril 1915 LA CORBEILLE f. — . ^ JOURNAL FINANCIER ET COMMERCIAL Administration F. A. Seb. Bureaux: 103, Place de Meir, ANVERS. Téléphone 429.5 i - . AVIS Malgré notre désir de satisfaire nos lecteurs, nous ne pouvons, par suite de circonstances exceptionnelles, paraître chaque semaine à ...

L'indicateur - De aanwijzer

\ 40°°® année. — 18 Avril 1915. N° 13. 40st« jaargang. — 18 April 191B L'INDICATEUR DE AANWIJZER Téléphone : 261 Bureau : VIEILLE BOURSE, 39, Anvers. Bureel ï OUDE BEURS, 39, Antwerpen Telefoon : 261. Onze "bTJLrselem. zâjn. cpen van. S tôt 1 -mix 3STos To-u.rea,-u.^ sont ouverts cLe S à, 1 lieure ... HOTEL DE LA FLEUR D'OR ...

Pagina's