Jouw zoekopdracht heeft 360 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-04

Filters

Publicatiedatum
1915360

Het volk: christen werkmansblad

f ■ ■■ ■ , î(jfwiTwfflligste Jaar. — K. 1H GoMieast — Msgszia — Eipadam n> .11 mm-- . - | ll'Hir—^ Bonderdag, 22 Âprsl 191S Aile briefwisselingen vracht- § vrij te zenden aan Aug. Van ïseghem, uitgever voor de naaml. maatsch. « Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-VIaanderen» Gaston Bossuyt, ...

De stem uit België

Reohtcrcd al the Gen Office as a Neiesfieper LEcho de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Bureau : 55, Russell Square, W.C. Abonnement : Subscription : ls. 9d. voor drie maanden. 1s. 9d. for three months. Dieu et Patrie. Voor aankondigingen : 55, Russell Square. No. 28. VRIJDAG, APRIL 2, 1915. Price ld. Onze Soldatenbrieven. Nieuws ...

De Belgische standaard

l,te Jaar. - ■ No 37 Vijf centiemen het nummer Donderdag 8 en Vrijdag 9 April 1915. De Belgische Standaard Door TaaJ en Volk Voor God en Haard en Land « DE BELGISCHE STJMDAARD» versohiint 4 maal te week. Abonnementsprijs voor 50 nummers bij vooruitDetaling. Voor de soldaten : 3,50 fr. Yoor de niet-aoldaten — in 't land 3.50 fr. ; buiten 't ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

DEUXIEME 'ANNEE. - N4193. Tî-agra Snat'Ré 58,COQ ©*ewpl»¥e8 O0NQ ■©ÉMVBBfiB® !3®SY"®K ••• DIMANCHE 11' AVRIL 1915. LE BRUXELLOIS -^soisrivEci^îc-.sBcswsrs : 1 mn, 12 francs. — 6 mois, 7 francs. — 3 mois, 4 francs. 1 mois, 2 francs. ^roTo^sxss,! QÏTXO' SlcLioaa. ±3a.cio;?p>o:Kï. €LsuxxX RÉDACTION, ADMINISTRATION, ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD Bijblad van " VOORUIT „ ZONDAG 18 APRIL 1915 N1' 5 Prijs : 5 centiemen Plus=Que=Parfait m Toen het Barontje dien avond bij zijn vrienden in het Huis van Commercie kwam, hadden dezen natuurlijk al lang van het geval gehoord, maar toch trilden zij van nieuws-gierigheid en ontroenng om ailes nog eens uit zijn eigen mond te vernemen. ...

De stem uit België

Rêoktered at the Gtnerêl Post Office m a N*it*pap*r. L'Echo de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Bureau : 55, Russell Square, W.C. Abonnement : Subscription : ls. 94. voor drie maanden, ls. 9d. for three months. Dieu et Patrie. Voor aankondigingen : 55. Russell Square. No. 31. VRIJDAG, APRIL 23, 1915. Price Id. Paaschplicht. m i ...

Het Vlaamsche nieuws

ILrff&ir 2a 4&H! iiiïi. l«nta înm\ N* 100. Prit» , K Ceatiemân dnor ^h«p.1 B*îfrî& «lia: casai .dEœ$S i*5k- Vlaamsche Nieuws Het best ingalicht en meesf verspreid Nieuwsblad <.van Belglë- * VerscHijnt 7 maal per week EABONNF.MENTSPRIJZEN ; sk O.SS | Per 3 maanden 4.— ind 1.50 | Per 6 maanden 7.60 Per jaar 14.—. ...

De week: geïllustreerd blad: geschiedenis, kunst, letterkunde

IS,E JAARGANGp— APRIL 1915 DE WEEK teagy '«iks». -■ m/ "fw » -«■■ PmëÏ ll.USTRF.ERD BLAD BïW_' - ■ IWI iiff Ki-sansm. <w*4- «"rawr* -vxxsil 55^ -ast-Mi •«-*:• BL*S '3fc2^H^'«nv r~X7r£S? ABONNEMENT : België : 8 franken het jaar Buitenland : 1 0 franken het jaar w- - I - M ■ ■ ! " • ! ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

- m — Gesetz-und Verordnungsblatt fur die okkupierfen Gebiete Belgiens. i Uitgegeven door de politieke i afdeeling bij den Generaalgou-verpeur in België. Gedrukt in de | drukkerij van het Wet- en Verôrdeningsblad,Brussel.LeuvenscheI straat 40. Het Wet- en Verordemngsblad i is in België verkrijgbaar bij [ bovengcnoemde drukkerij, in ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

tér« Annë^ny»rl84^ "S cenfs (ÏO C'entiiiies) M II ————— - Dïmancfse 2S avril 1915 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. .imucHni minfidien du matin oaraîssant à Amsterdai,, Belfje est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction : N.Z. VOOHBUHGWAL 234-240 Téléphone: ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Dimanche 18 et Lundi 19 Avril 1915 Cinquante-huitième Année - No 17.286 DIRECTION & RÉDACTION / 14, RUE VLEMINCKX, 14 :rï&:\ - ANVERS Téléphone 3761 LL0YD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligae 1 franc la ligne sur ...

Het volk: christen werkmansblad

ÎOtaTffiBligste Jaar. 14 92 Ssâsdienst — Isispzia — Eigsodoo Zalerda», 3 April 191 S, Aile briefw^selingen vracht-rrij te zendfo aan Aug. Van Lseghem, uitgever voor de naaml. niaatsch. « Drukkerij Het Volk», ileersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston Bossuyt, Itecolletten-«traat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, ...

Pagina's