Jouw zoekopdracht heeft 357 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-05

Filters

Publicatiedatum
1915357

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

lees : | Papierhandel fss F— — ■GEILLUSTREERDE._lsi=_. i' ii' *'a!! is dag- a ^i boekbinderij bladwinkels en bij de ver- m M ■■ i^'W?iaWmg«aWBBEam^MMigiÉ8aBMMMtiit|^yiW*JMliJUMWÉIiEHI^HB——M ■ g ■ koo te verkrijgen ^ BUREEL : LANQE QANG fi, ANTWERPEN ; O P EN OAÇELIJKS VAN 2 TOT 3 uren. ^ I Godsdierstige ■ aan O centiemen ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA METROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 22mk AJNJNJiili. MARDI 11 MAI 1915. t — ■ No. 131. ENCORE LES MASSACRES DE LOUVAIN. I . UN NOUVEAU DOCUMENT, 1 RECIT D'UN PRETRE PARAGUAYEN. | flous avoiiB dit naguère qu'un prêtre du I iaragnay venait d'être frappé par son évêque H ;<lliraV<,if publié dans un journal une ...

L'indépendance belge

g6ème année. No. 104 L'INDEPENDANCE ROYAUME-UNI: G^E PENMV. BELGE. CONTINENT ï 15 CENTIMES ADMINISTRATION ET REDACTION: BUREAU A PARIS: . IUD0R HOU3E. TUDOE ST., LONDON. E.C. "• PLACE DE XA BOURSE. TELEPHONE: CITY 3960, TELEPH.: ] ^ss 75 LONDRES, MARDI 4 MAI 1915. f 3 MOIS, 9 SHILLINGS. ) ABONNEMENTS: 16 MOIS, 17 SHILLINGS. - CONSERVATION ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

Mssmeûe. — ftranâ. — Zaterdag, om 6 ure, is brand ontstaan bij kamiel Verguyt, wijk Staak. Huis en staHing zijh afgebrand. Er bestaat verzekering. Lokepen.—• Sar.ieriwerkende maalscliappij « Ons brood ». — Het huis van wijlea heer Al. Vermei're in de brugstraat is gekocht door de samenwerkende maatschappij van den werkmanskring. Er ...

De stem uit België

Telephoon: Central 12 86. Regiit*rci M th* Vautrai fait &ffice as a Ke-wsfafer. De Stem uit Belgie L'Echo de JBelgiquej Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement: is, çd, voor drie maanden. Subscription : is. çd, for three months. No. 34. VRIJDAG, MEI 14, 1915. rnce la. Belangrijke Duitsche Dokumenten Soldatenbrieven. Piease Read This. ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Dimanche 30 et Lundi 31 Mai 1915 Cinquante-huitième Année No 17.320 \ ■■$êfccTm\& RÉDACTION : ''Ï4, RIJK VLEMINCKX, 14 ' : 'ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Tnnrnal Mavttîmp mintirltpn émanant Hps f!mirtiprs Hp Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

W Kerste Jaargang M°. lis Zaterdag 29 Mei 1915 S Cents I REDACTIEBUREEL: KALVERSTRAAT B4, AMSTERDAM. - TELEFOON No. 9922 Noord. De Vlaamscho Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens op vier bladzijden. Abonnementsprijs by vooruitbetaling : _ Voor Holland en BelgiS per jaar / 6.50 1— per kwartaal / 1.75 — per maand / 0.75. Vocr ...

De Belgische standaard

1>U Jaar. — N° 63 Vijf centiemei het nummer Zondag 23 en IVlaandag 24 Mei 1915. /«ar.fiw-. yfm>M^k-.MUX3atfiUXseXJXJm£3SA De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land ..-'tac-r, ^'jsïtKaÉaîïîii .^zis :v«ïzwi? HHiïaiL.• *2K*K£&a.•*? fï«<wiLj(*Ment>^w « DE BEL.oCHE STANBr IP.D * varsohijîit ...

L'indépendance belge

$6ème année. No. 106 L' INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY. BELGE. CONTINENT t «5 CENTIMES ADMINISTRATION ET REDACTION : "UDOR HOUSE, TUDOR ST., LONDON, E.C. TELEPHONE: CITY 3960. ' BUREAUX A PARIS : il, PLACE DE LA BOURSE. TELEPH ■ i 1-5 7 Ct itutKM.. -j 238-75. LONDRES, JEUDI 6 MAI 1915. f3 MOIS, 9 SHILLINGS. "1 ABONNEMENTS: !6 ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderâag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELtHSCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron, of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederiandsche exemplaren. M» «lllllllll.il II. .«III Roemrijhe Bladzijden AAN DEM YSER Toebereidselen tôt den Slag. Na op behendige wijze den gevaarvollen af-ocht uit ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VOORUIT Dr gaan der Belff/sche Werkliedenpaptij* — Verschjjtmnde a/fe dagen. Brakster-U ïtgetTste? Sa®: Maaîschappij H ET L1CHT besianrder : P. OE VISCH. Le4cbcrg-Qcnt . . REDACTIE . . AEXM1NÎ5TRATJE ïîOOGPOORT. 89. GENT ABONNEMENTSPRIJS BELOIE Drl« wastidc». . . , , rr. 3.23 Ze« maandea » . • . » fr. 6 50 Eenjaar. ...... fr. 1150 ...

Het volk: christen werkmansblad

¥fjfea-Twmt.igsle Jaar. — N. 138 ûoâsdlansî — Inispdn — EigenSoia BontaSag, 20 lei SOIS Aile briefwisselingsn vracht-Vïij to zenden aan Aug. Va» Iseghem, uitgover voor de naamî. tnaatseh. « Drulckerij Het Volk», Meersteeg, n° 10, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston Bossuyt, Recollettea-«traat, 14, Kortrijk. Bureel van ...

Pagina's