Jouw zoekopdracht heeft 384 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-06

Filters

Publicatiedatum
1915384

Het volk: christen werkmansblad

Aile ferîefwfeeelmgen vracht-Vl'ij te zen tien aan Aug. Va™. feegBem* uit ge ver voor de naamî. maatsch. « Drukberij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Geat. Burœel voor West-Vlaandereix: Gaston Bossuyt, Becolletten-Btraat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bra-fcaut en Limburg ; Viktor Kuyl, Slinderbroedérstr., 21, Leuven. HET VOLK Men ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Dimanche Ê3 et lundi 14 juin 1915 13 centimes le numéro 59me année — N° 164-163 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : 8 fr. par an ; ■î fr. pour six mois ; S fr. pour trois mois Pour l'étranger, le port en sus rédaction & administration : 3, RUE DE •F,XJ.A.lsrjDÏ?.E, 3, G_A.Isri TÉLÉPHONE G65 ANNONCES : Voir le tarif au bas ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

DEUXIEME ANNEE. — N° 250. l'lAGe JUSTIFIg exfcMPLAiREs CïHèENTIMEB EDITION B MABDI8 jmN 1916 LE BRUXELLOIS ^ fcsosrwHia/iïîKr'xs : 1 an, 12 francs. - 6 mois, 7 francs. - 3 mois, 4 francs 1 mois, 2 francs ci oxi.xM3.a,i Quotii en Zxs.c3.é]p<©3CLc3.®,3a.t: REDACTION, ADMlSTRATiON, PUBLICITE •4S, i"tue Heari ;etus, -4.S, ...

De Belgische standaard

lBte Jaar. — N° 74 „ __ — VIjf eentiemen het nummer Vrijdag 11 en Zaterclag 12 Juni 1915 De Belgische Standaard Door Taal e n Volk Voor Qod en Mbbj'Û en L&mI *"W» ' attUMMWWttaMNKiËaSWIËa* « DE BEL 1BE 8TAH0MRS » ïsrsoîiijnt 4 mas! ta weet Âbonnementsprijs oor 50 nummers bij vooruitbetaling. Voor de solc-aten : 3,50 fr. ...

De Belgische standaard

De Belgische Standaard u u jj %# disfe W * «*—xs. .«r"»* -sr~-»-a- /& ■ <v Mb Wfe Ml «i Wft voor ixod 'vn Haard en Land Door Taai eu Volk « DE BEL6ISCHE STMDMRDi virschijDt dagelijiis Abonnementsprijs voor 50 numraers bij vooruitbetaling. Bestuurder : ILDEFONS PEETERS, 7ASTE OPSTELLERS : M. E. BELPAIRE, L. OUYKERS, Victor ...

De Belgische standaard

Door Taal en Volk Voor God en Haard an Land - w , .ttSE ~ tarnu* wg "l'.whirwoawwww — v- ,, - -i -■ • 7 « DE "L8ISCHE STIUIDMRD»«arsdiiM digtlijts B<»iu«rder : ILDEFOKS PEETER8. !,TrnSfnrTf%Z'^,Tk nf 7U -r Abonnemènlsprij s voôr 50 nummers bij vooruitbetahng. nilul/pnr. fl munniMni-iiPu I Villa MA C\JQLIL»j&, icedijK ...

De Belgische standaard

cei t KU Jaar, — N° 80 V *# ^rl Vijf centiemen het nummer Zaterdag 19 Juni 1915. De Belgische Standaard Jloor Taal en Voïk ~~~»nin ~i "tti TiruTÉw nn • HirMÉmr» «i i rmiimi ■ - - — - OAGBLAD Foor God en H&ard en La,ne. n ' yi'^wwÉ hiihi m mi nim m m mu 11 nw ■ n m u ——1*——-—m pup^ -i mmmm rrn « DE îr'J!SCHE ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Vendredi 18 juin 1915 Sp centimes le numéro 59rne année — JNU 169 JOURNAL DE GAND I ABONNEMENTS : BELGIQUE : H fr. par ail ; \ fr. pour six mois ; S fr. pou^ trois mois Pour l'étranger, le port en sus RÉDACTION & ADMINISTRATION : 3, RXJ'iD ODE FLA N lRE, 3, GANi TÉLÉPHONE 665 ANNONCES : Voir le tarif au bas de la dernière page du ...

L'indépendance belge

Îf6ème année Kl... I AI L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENW BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES ADMINISTRATION ET REDACTION TUDOR HOUSE. TUDOB ST., LONDON, TELEPHONE: CITY 3960. BUREAUX A PARIS : 11. PLACE DE LA BOURSE, TEUEPH.: | 5. ' LONDRES, JEUDI 24 JUIN 1915. ,3 MOIS, 9 SHILLINGS. , ABONNEMENTS : 6 MOIS, 17 SHILLINGS. : CONSERVATION PAR LE ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

iVf L.EES * -"den boeienden roman [STVAARDIGE 3AGDALENA welke thans als mc.ngelwerkverschijntln de Antweipsche Tijdingen Het blad is in aile dag-blaiwinkels en bij de ver-koopers te verkrijgen —i rantiomon i i awe—sa»'in i»ii mu- i mi ———————i———ii^——— ■ !!11_J10.GEILLUSTR EERDE 5 ZONDAGSGAZET BUREEL : LANGE ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD Bijblad van " VOGRUIT „ ZONDAG 13 JUNI 1915 Nr 13 Prijs : 5 centiemen Het Portret (Slot) Op een zekeren nacht in den vroegzomer werd Annemie, die op een bovenkamertje sliep, wakker geschud door de kreten : « Brand ! Brand ! » en dadelijk sprong zij het bed uit. Zij rukte het venster open en keek in den mesthof, waar zij mets ...

L'indépendance belge

$6ème aînée, No. 129 L' INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY. BELGE. CONTINENT X 15 CENTIMES ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAUX A PARIS : TUDOR HOUSH, TUDOR ST., LONDON, E.C. "• FLACB DE LA BOLK3E TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.s ! 238 75 LONDRES, JEUDI 3 JUIN 1915. ,3 MOIS, 9 SHIILINGS. 1 ' r> ABONNEMENTS : J 6 MOIS. 17 SflJILINGS. I ...

Pagina's