Jouw zoekopdracht heeft 384 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-06

Filters

Publicatiedatum
1915384

Het volk: christen werkmansblad

A , Aile briefwîsselingen vracht-*rij te zenden aan Aug. Vaa Iseghem, uitgever voor de naaml. jnaatsch. «Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. ■ Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston Bossuyt, Recolletten-ïtraat, 14, Kortrijk. ■ Bureel van Antwerpen, Bradant en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroederstr., 24, Leuven. Men schrijft ln : Op ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

DEUXIEME ANNEE N» 858 TSRAQE JUSTIFSI 5®,QOQ EXEMPLAIRES EDITION B KENB'RECI Ï1 JUIN 1915,. LE BRUXELLOIS AB01VKJKME33VTS ! 1 an, 12 francs. — 6 mois, 7 francs. — 3 mois, 4 francs 1 mois, 2 francs «T0"0.x*xti£^I. Ç^>"?xo"ti.c3Li.e3.n Indépendlaiit REDACTION, ADMINISTRATION, PUBLICITE ■45, Rue Henri Minus, 45, ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Jeudi 10 juin 1915 £3 centimes le numéro 59me année — IV" 16& JOURNAL DE GAND I ABONNEMENTS : BELGIQUE : 8 fr. par an ; •î fr. pour six mois ; a fr. pour trois mois Pour Vétranger, le port en sus RÉDACTION & ADMINISTRATION : Q, JR.T.T_hC JDŒC 10" J-J-EtlE, 3, i_ TÊLËPHONE 665 ANNONCES : Voir ie tarif au bas de la ...

Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

jère «Af»TVo.2 L'ECHO BELGE L'Umon fait la Fi —^ 7*. . 4. n _ « I„ Toutes les lettres doivent être adressé au bureau de rédaction: N.Z. VOORBUHGWAL 234-240 Téléphone: 2797. ses Rédacteur en Chef : Gustave Jaspaers. .. , . „, , ( Charles Bernard, Charles HerbieC, Comité de Rédaction: ! Gustave PeeUaert, René Chambry. ( Emile ...

Het Vlaamsche nieuws

Loensdag 2 Juni 1915. Ferste Jaarg. Nr. 139 - HBT - 3PWC iHKtl* GffK&Ss&rf' RWMk Prijs : 5 Centiemen door geheel België l'iimniiir iTinawirimni—i Vlaamsche Nieuws I Het best ingellcht en meest verspreid Nleuwsblad van Belgiê. • Verachljnt 7 maa! per week ABONNEMENTSPRIJZEN : Per week 0.35 i Per 3 maandau 4.^- Per maand 1.60 j Per 6 ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

DïUïIlMl SIWIB. - B49. TIRAGE JUSTIFIÉ 58,000 EXEMPLAIRES CINQ CENTIMES EDITION 3B LUNDI 7 JÏÏIN BIS, ABOTsr^EciuramxHrs : 1 an, 12 francs. — 6 mois, 7 francs. — 3 mois, 4 francs 1 mois, 2 francs «Tournai Qxï.o"ti<r3 ie^a Inciépen daait REDACTION, ADMINISTFÎATION, PUBLICITE 45, 7=t«e Henri Maus, 45, Bruxelles ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drukster-U itgeefster Sam; Maatschappij H ET LICHT bestuorder s P. DE VISCH. Ledeberg<Oent . redactïe . » \dministratie HOOGPOORT, 29. CENT VOORUIT Or gaan des* Belgmhe Werkliedenparfi/. — VepsehjjsmmSe aile dagen. abonnementsprijs BELGIE Drle maanden. . « , , fr. 3.23 Zes maandca • , * « , fr» 6.50 Een jaar • •••«•« fr ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

21* ANNÉE. — Série nouvelle. — N" 211 Le numéro ; 10 Centimes (5 ubxitiMES AP FttOWT) Vendredi 11 Juin 191S rédaction & administration ÎSto nu de la ïoursi — LE HAYRE Téléphone: Le Havre n* 14.05 Directeur : FERMD HEDRA7 Toutes tes communications concernant la rédaction doivent être adressiez uB^fVae de la Bourse, Le Havre. ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Jeudi 3 Juin 1915 tagafw—fca»—B—————— Cinquante-huitième Année - No 17.323 DjRB^fON & RÉDACTION : RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAÀR = DE LANDWACHT DE KLEINE PÂTBIOÏ svs&sr Het Provinciaal Hulp- en Voedingskomiteit van Oost-Vlaandersn. De Bijstand. De bijstand welken de Plaatselijke Komi-teiten verzekerd hebben aan de behoeftige bevolking moest natuurlijk verschillen vol-gens de bijzondere behoeften van elke ge-meente. Men zal verder het relaas vinden over ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

WET- EN VEROR DEN I NGSBLAD voor de bezette streken van Belqië. INHOUDSTAFEL DER WETTEN, VERORDENINGEN EN BERICHTEN van den 1" April tôt den 30" Juni 1915. (Van nr 56 (o< en met nr 89). BRUSSEL. llitgegeven door do politieke afdeeling bij den Generaalgouverneur in Belgie. Aanvragen om enkele nummers moeten gestuurd worden : voor ...

Pagina's