Jouw zoekopdracht heeft 384 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-06

Filters

Publicatiedatum
1915384

Het Vlaamsche nieuws

Dinsdag 29 Joni 1915. Eerste Jaarg. Ni. 166 Prijs : 5 Ceotiemen door geheel Belg-ië Vlaamsche Nieuws est ingelicm en meest verspreid^Nieuwsbiad van België. - Verschijnt 7 maal per % IVÇ. ;v „ 3 - . r >/ a ■iibiim w i»i n iwin m ii m i il n mil \ i ii iw m in ii m i ri i i ...

Le courrier de l'armée

5 Juin 1915 Numéro il 7 LE COURIER DE L'ARMÉE paraissant les Mardi, Jeudi et Samedi Ce journal est destiné AUX SOLDATS BELGES ; chaque compagnie, escadron ou batterie reçoit dix ou quinze exemplaires français et flamands. PAGES DE GLOIRE Sur Ï'Yser A DIXMUDE (Suite) Les premiers groupes de fantassins allemands sont aperçus sortant de ...

Het Vlaamsche nieuws

Loensdag 2 Juni 1915. Ferste Jaarg. Nr. 139 - HBT - 3PWC iHKtl* GffK&Ss&rf' RWMk Prijs : 5 Centiemen door geheel België l'iimniiir iTinawirimni—i Vlaamsche Nieuws I Het best ingellcht en meest verspreid Nleuwsblad van Belgiê. • Verachljnt 7 maa! per week ABONNEMENTSPRIJZEN : Per week 0.35 i Per 3 maandau 4.^- Per maand 1.60 j Per 6 ...

L'indépendance belge

L'INDEPENDANCE BELGE. ROYAUME-UNI: ONE PENNY* CONTINENT: 15 CENTIMES ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAUX A PARTS : , , lrnTC!'q iranrTvrc , TUDOR HOUSE. TUDOR ST., LONDON. E.C. 11, PLACE DE LA BOURSE LONDRES, VENDREDI 25 JUIN 1915. ABONNEMENTS : 16 MOIs! VI SHILLINGS. I CONSERVATION PAR LE PROGRÈS. TELEPHONE: C!TY 3960. TELEPH.: | 238-75. Il ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 16. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevang enen. 16= .luni 19LS Het Volkskarakter en de poëzie in de 14e en 15e eeuw. Het ridderlyke leven was in barbary ontaard, de boerenstand in slavernv verzonken. Slechts daar waar de wapenen nog gehanteerd werden, bleef nog een levenswaardig aanzyn over. Zoo had het de arme boer veel ...

Het volk: christen werkmansblad

¥HfenTwinligste Jaar. — N. 177 GoMienst — Hnlsgezin — Eigendom Maandag, 28 Juni 191S Aile briefwisselîngen vracht-^rrij te zenden aan Aug. Va» Iseghem, uitgever voor de naamî. maatsch. « Drukkerij Het Volk», Meorstceg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderent Gaston Bossuyt, Recolletten-ïtraat, 14, Kortrijk. 1 Bureel van Antwerpen, ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Jeudi 3 Juin <915 N» 206 Jeudi 3 Juin 1915 LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION i, Montaffne-avL-x.-Herbes-F'otaffères, BjRt7JXJ0JjXi.ES BUREAUX : DE 10 à 17 HEURES Jos. MORESSEE, Directeur JOURNAL QUOTIDIEN LE NUMERO i \0 CENTIMES f La petite ligne. ! Z T 1 1 • Z . fr. 049 ? Réclame avant les annonces 1.00 ANNONCES < Corps du ...

L'écho de Belgique

Registered at the General Po3t Office as a Newspaper Tetophoon: Central 12 86. 16 Blatlz. wm —IM— ■ III IIII MM I I IIIIW msa De Stem uit Belgie L'Echo be Belgique Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement: is. çd, voor drie raaanden. Subscription : is, gd, for three months. No. 39. VRIJDAG, JUNÏ 18, 1915. Price ld NOUVELLE LETTRE ...

Het Vlaamsche nieuws

■ateriag 19 Jum 1915. £cr«tt Jaarg, M s- 1*6 -^y.yy ,j,|y ^**1^ -tJU <c& aJE^-4 wfeu Vlaamsche Nieuws ?f4«i llé»t ha$*lf*&£ en veriipreld^Ntowwsblacl wmn Beïgié* » Vertehljnf T-unirai per. w#«?te w ... .. „ „ ,_v_ .... * ~ ... „ _. ■ . „ _ r*», »**&*.**wuseaKf-i-»-.' -. - v.-* ' ''• - '-"* -" ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Dimanche 13 Juin 1915 N° 216 Dimanche 13 Juin 1915 LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION 31, Montafirne-a.iix-îîevJjes-F'otacrères, BUtl^KELLES BUREAUX : DE 9 à 17 HEURES Jos. MORESSÉE, Directeur JOURNAL QUOTIDIEN I La petite ligne. î â I ' " • • . fr. ©.-fi-0 1 Réclame avant les annonces 1 .OÙ Corps du journal 4.00 Faits ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37e JÀAR Woeasfag 23 Jmi 1915 H' 147 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT Bareelen f» Gent iip lfl Kei&Ivast Provinolo Oost-Vlaaader©Ji. T.AT-iTDEOPW. UitroeiïDg van distels. De Voorzitter van het Burgerlijk Beheer van Oost-Vlaanderen : Gezien het Landeh]k Wetboek ; . Gezien het koninklijk besluit van 2 Mei 1887, genomen in ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Mardi 20 juin ItM ► S- centimes le numéro r>9me année - ■ N° 180 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : S fr. par an ; \ fr. pour six mois ; T-i fr. pour trois mois Pour rétranger, le port en sus HEDACÎION & ADMINISTRATION : j -i -i-i-J -1—/JC-J jb -J—v_J3 J>sj J—- TÉLÉPHONE 665 A N N 0 N C E S : Voir le tarif au bas ...

Pagina's