Jouw zoekopdracht heeft 382 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-07

Filters

Publicatiedatum
1915382

Vooruit: socialistisch dagblad

Drofcnter-UKgtefWti* §zm: Maatschappij H ET LfCHT bestunrder s P. De VISCH. Ledeberg-O*»* . . REDACTIE . . ADMÏNISTRATIE HOOQPOORT, 29. GENT VOORUIT ÛFffaafi def Belgische Werktiedenpartg: — Ifersehijnende a/le dagen. ABONN EMENTSPRIJS 8ELG5E Drie manndetu . , , , fr. 3.23 Zso snaaadca . . , , . fr. 6 50 E«n jaw ....... fr. 12.50 Men ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

- 803 - Gesetz- und Verordnugsblatt UJtgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-▼erneur in Belgiô. Gcdrukt in de drukkerij \an het Wet- en Veror-deningsblud, Brussel, Lcuvcifëclic straat 40. llet "NVet- en Verordeningsblad is in Belgie verkrijgbaar bij bovtngenocmde drukkerij. in Duitschland en in Met onzijdige buitenland ...

Le messager de Bruxelles

SAMEDI 31 JUILLET 1915 (Édition P. L. C. — N° 268 Ce Numéro se vend exceptioinellement 10 CENTIMES 31"' ANNEE. — H 20 LE MESSAGER DE BRUXELLES AunMPWUnlTV Bruxelles Banlieue et Province nDUlll'llilIlJjll lu et Faubourgs (servis par la poste) ; i mois. . . Fr. 1.00 1.50 3 mois. . . Fr. 3.00 4.50 i: 6 mois. . . Fr. 5.50 8.50 i 1 an . . . ...

La libre Belgique: bulletin de propagande patriotique

NUMERO 33 JUILLET 1915 PRIX DU NUMÉRO — élastique, de zéro à l'infini (prière aux revendeurs de 11e pas dépasser celte limite) LA LIBRE BELGIQUE Acceptons provisoirement les sacrifices qui nous sont imposés FONDEE Envers les personnes qui dominent par la force militaire notre pays, et attendons patiemment l'heure de la ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Vendredi 0 juillet 11M;> JE?> centimes le numéro oî)me année N° 100 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE;: 8 fr. par an ; rt fr. pour six mois ; S fr. pour trois mois Pour l'étranger, le port en sus HÉDACTION & ADMINISTRATION : 5, J U'I . JD • FLA L j ixH., G, O. TÉLÉPHONE 665 ANNONCES : Voir le tarif au bas de la dernière ...

t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal...

lste JAAR 15 JULI 1915 Nr 23 'tSandbouwleven Orgaan der Laadfeaawafdeeliiig va» 't Froviiiciaal Voedîsgskomiteit vaa Oost-Y laas d erem. VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG, Ailes wat Bestuur en Redactie van het blad betreft, sture men 21-23 Gaîgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling der artikelen slechts toegelaten met vermelding van t blad en ...

L'indépendance belge

S65me znnii. No. !64 L'INDEPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAUX A PARIS : fUDOR HOUSE, TUDOR ST., LONDON. E C. V- pLACE DE LA BOURSE. TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: ! 238 75 LONDRES, MERCREDI 14 JUILLET 1915. ,3 MOIS. 9 SHILLINGS. ) ABONNEMENTS : -j 6 MOIS. 17 SHILLINGS, u CONSERVATION ...

L'indépendance belge

86èms année. No. 178 L'INDEPENDANCE ROYAUME-UN! î ONE PENNY- BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES ADMINISTRATION ET REDACTION : rCTDOR HOUSE, TUDOR ST., LONDON, E.C. TELEPHONE: CITY 3960. BUREAUX A PARTS : 11. PLACE DE LA BOURSE. TE.EPH.: |1 LONDRES, VENDREDI 30 JUILLET 1915 ,3 MOIS, 9 SHILLINGS. .. ABONNEMENTS : J 6 MOlS. 17 SHILLINGS. -( 1 AN, 32 ...

De Belgische standaard

De Belnisc ,e Stailaard Dooï Taal en Volk * — 13 A OSLAD mnwMm i mm • • *!•■•«» Voor God en ETaard an Land ..afMM wwuiwà^aa—nairr»*- k wr——WOTM—muimii —M— i m HoMÉtiMtoMa - OE rÏ83SGHE STM0M8S» vfteHjfti dagriïj>s Abonnetnenfe.pl-ijs voor 50 nummer» bij vooruitbetaling. Voor dd sold&tea: 3,50 fr. i v001 do ...

La Belgique nouvelle: journal quotidien indépendant

14re Année.—No. 6 Dimanche, 4 Juillet 1915 La Belgique Aondelle ABONNEMENTS: Rovaum Uni. Continrnt. 1 an 8 sh. 10 fr. 6 mois 4 sh. 5 fr. 3 mois 2 sh. 6d. 3 îr. On s'abonne : 43, CHANGERY LANE, LONDRES, W.C. Tout ce qui concerne la Direction ou la Rédaction doit être adressé à Mr. HENRY WYERS, Directeur. à Téléphone: Holborn 21*2. ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

— 775 - Gesetz -und Verordnungsblatt ÏJitgegeven door de politieke | afdeeling bij den Generaalgou-I verneur in België. Gedrukt m de f drukkerij vanhetWet-enVeror-I dentngsblad, Brussel, Leuvenscne 40. I I Het Wet- en Verordeningsblad | lis in België verkrijgbaar bij I boTengenoemde drukkerij, in i Duitschland en in het onzijdige I buitenland ...

Het volk: christen werkmansblad

FiifcaTffiiligste Jaar. -IL 209 (Msdienst—MsgezîB — Elgeaiea ildh —I ■' kWoeasdag, 21 Joli 191S Alk brîefwîsselingen rracht Vrij te een den aan Aug. Va» Iseghsm, uitgever voor de n&ami am*tsch. «Drukkerij Het Volk», lieersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor Weat-Vla&n deren Canton Bossu yt, Recolle ttenr Straat, 14, Korlrijk. ...

Pagina's