Jouw zoekopdracht heeft 375 resultaten opgeleverd

  • 1915-09

Filters

Publicatiedatum
1915375

Vooruit: socialistisch dagblad

Drukster-Uitgceïstsr 5aia; Maatschappij HET LSCHT bestuarder: P, DE V2SCI1. Lcdeberg-Qcnt . . REDACTSE . . ADMINISTRATIE HOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT Orgaan der Belgische W&rktietknpzirtij. — Verschgnem,sfe a/h dagen. A BON N EM ENTSPRIjS BELGIE OrJe snaandcn. . , , . fr. 3.2? Zes rnaandesj fr. 6 50 Esn jaar fr. 12.50 Men abonneert acfe op ...

Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

tinter arma caritas" tinter arma caritas" tinter arma caritas" tinter arma caritas" tinter arma caritas" tinter arma caritas" tinter arma caritas" tinter arma caritas" tinter arma caritas" tinter arma caritas" tinter arma caritas" tinter arma caritas" tinter arma caritas" tinter arma ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

2e Année. N° 349 jriRAGE 75.000 CINQ CENTIMES Edon B JEUDI 16 SEPTEMBRE 1915 Le Bruxellois ABONNEMENTS: 13 6 12 Mois Bruxelles et Faubourgs 2 fr. 4 fr. 7 fr. 12 fr. Province et Etranger 3.50 8.50 16.00 30.00 *TO"OL3^33l^,X XlOLClOJpOIEXCl^SX't Rédaction, Administration, Publicité: Bureaux de vente ps>ur Bruxelles et Banlieue; BRUXELLES ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

— 967 — c) voor den menner, die een wagen, bedoeld onder I. 2. a te mennen heeft : « gerechtigd om een provincie- of Groot-Brussel-wagen te mennen, bv. C. R. B. Namen ». IV. Als uitwijspapieren worden vereischt ofwel een eenzelvigheidsbewijs of pas, met rijverlof (Fahrgenehmigung) van een Duitschen Konsul, ook een passierschein voor ...

Het Vlaamsche nieuws

rofoeosdag 22 September 1915 Bersta jaarg. Nr. 250 Fnjs; 5 Gentlemen ûom g-eàeei Beigië Het Vlaamsche Nieuws H«l te«t fcnjualidht m meast msmmtM. Nleiiwftfitacl -rats BcfeMi * Vamieh^t 7 maal per wnwsÉ «a ABÛÏJNEMENTSPRiJZEN Per week 0.35 | Per 3 maanden 4.— i'er njftaad 1.50 I Per 8 maanden 7,5$ Per jaar 14.— AFGEVAARDIGDEN VAN DEM ...

De Belgische standaard

De Belgische Standaard Ooor Taal ©d Folk Voor Qod en H&ard m L&na tu-. A!>onneœenîffprya vcor 50 nommera (3 tissaden) bij vooruitbïUltag : V: or de soldâtes : 2,50 ft. V or de niet-soldaten — In 't lavd 3.50 tr, ; balten 't land : g.00 /r. Indien meer esemplaren van elk nummer worden gewaagd, wordt de «bonnement»- j rrijs min ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

|Vendredi 17 septembre 1915 13 centimes le numéro 59me année — N° 200 JOURNAL DE GAND [ABONNEMENTS : BELGIQUE : .H fr. par an ; î fr. pour six mois ; 2 fr. pour trois mois PoHr rétranger, le port en sus H El) ACTION & ADMINISTRATION : GAND 3, RUE DE FLANDRE, 3 — CAND TELEPHONE 6G7S ANNONCES : Voir le tarif au bas de la dernière page ...

L'indépendance belge

SSème année. No. 208 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI î ONE PENNY, BELGE. CONTÎNENT; 16 CENTIMES administration et redaction: bureaux a paris : „ mraa 0 cstïtt.t ttifis 1 tudor house, tudor st., london. b.c. u- 1lace de la bourse. LOXDRES, VENDREDI 3 SEPTEMBRE 1915. abonvvr-n.tci'g -6 mois' 17 shillings, t conservaîion par le progrlis« ...

L'indépendance belge

S6ème annéea No. 217 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI ^ ONE PÉNNYr BELGE. ■<» CONTINENT: 15 CENTIME8 administration et redaction : bureaux à paris : tudor ho use, tudor st london e c 11- place de la bourse. TELEPHONE; CITY 3960. TELEPH.: 13 mois. 9 shillings. ) LONDRES MARDI 14 SEPTEMBRE 1915. abonnements . i6 mois, 17 shillings, j- ...

De Belgische standaard

Ie Jaar N° 158 Vijf centiemen het nummer Dinsdag 21 September 1915 De Belgische Standaard Door Tmï «« 17otM 7w*t" lOtod Mâ&ï-û éiu mi Ài>ctM«B)<miFori}ti voor 60 nom'isers 12 ÉÉaé^perfi Wf *ooruirt>?f«Hnp i de s«Wat«« . 2.60 tx. >r «<■ niet-s«iàatwi - In 't l*rd 3.50 trbalten '« Iand : 6.00 ft. Iadi ...

t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal...

ls,e JAAR 23 SEPTEMBER 1915 Nr 33 't Sandbouwleven Orgaan der Laadboa^afdeeliM van 't Proviaciaal Voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG. Ailes wat Bestuur en Redaktie van het blad betreft, sture men 21-23 Gaîgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling der artlkelen slechts toegelaten met vermelding van t blad en den ...

Pagina's