Jouw zoekopdracht heeft 375 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-09

Filters

Publicatiedatum
1915375

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

2' Année. « N° 352 TIRAGE 75.000 . _ _ A„_ ^ . CINQ CENTIMES Ed°" B DJHWCH; 19 SEPTtMBRE 1915 Le Bruxellois ABONNEMENTS: 13 6 12 Mois Bruxelles et Faubourgs. . . , . 2 fr. 4 fr. 7 fr. I2fr Province et Etranger 3.50 8.50 16.00 30.00 Journal Qnotidien <3.^x3.1; RédaeHon, Administration, Publicité : Bureaux de vente peur Bruxelles et ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad 1s VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; îedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederiandsohe exemplaren. Staatsminister Louis Huysmans De Legerbode heeft de dood vermeld van den uitstekenden burger, welken het Land heeft ver-loren in den ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

18 September 1915 Nr 38 38e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IN8 CHUIJ VIX GSPIUJH Yoor een jaar tr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1-50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad ...

Het volk: christen werkmansblad

YijTenTwmtigstc Jaar. — H. 2^7 GoMiessî — Mspzin — ESgeMem taderda?. 9 Seotember 191 II Aile fcrfefwÎÊSelmgen vracht" vrij te ssenden aan Au g. Vcn Jseghem, uitgever voor de naamk înaatsch. «Drukkerij Het Volk*» Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderens Gaston Bossu yt, Recolletten* etraat, 14, Kortrijk. Bureel van ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37' JAAR Woensla» 22 September 1915 Il I |||« ■■Il> '.)■ ■ I.U KWfWBBHyw— I .1 ■■ III !■«*! — W 225 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE ELIiBIE PATRIOT Bureelen te Genl nr 18 Ketelvesi De Kantien van den Soldaat Ff. 7136, 7137 en 7138. — MELSEN. — Twesde storting : Van het Steun- en Voedings-komite.t, 4 fr. ; Jufter Barbara ...

Les nouvelles: journal belge quotidien publié à Maestricht par un groupe...

...

De week: geïllustreerd blad: geschiedenis, kunst, letterkunde

I" JAARGANG WOENSDAG 8 SEPTEMBER 1915 15. 9. 15 M- 27 ABONNEMENT : België : 8 franken het jaar Buitenland : I 0 franken het jaar jESCHIEDENIS, kunst, letterkunde 12 bladzijden 15 centiemen het nummer LIL.1 il_Lil—<1 \ . C. Van Cortenbergh Keizerstraat, I 2, Brussel ZIJNE MAJESTEIT CHRISTIAAN DE X e, KONING VAN ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

mim yriida» 24 Scpiembor 1S55 M' £27- DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINE PÂTRIOT Bupeelcn te Genf nr 16 Keteivesi BULGARIË. IL (Vervolg en slot% De Unionistische strekkingen namen in de twee deelrn van. Bulgarië zulke ontwik-keling.dat zij uitliep op de omwenteiing yan September 1S85 te Phiiippopoii ; de patriot-ten van Roumelië ricpen ...

De Belgische standaard

Ie Jaar N° 158 Vijf centiemen het nummer Dinsdag 21 September 1915 De Belgische Standaard Door Tmï «« 17otM 7w*t" lOtod Mâ&ï-û éiu mi Ài>ctM«B)<miFori}ti voor 60 nom'isers 12 ÉÉaé^perfi Wf *ooruirt>?f«Hnp i de s«Wat«« . 2.60 tx. >r «<■ niet-s«iàatwi - In 't l*rd 3.50 trbalten '« Iand : 6.00 ft. Iadi ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN — ■■■■■■■— — Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement à raison ...

Het Vlaamsche nieuws

liflsdag 28 September 1915. Eerste Jaarg. &•:. 2K6 Prijs ; S Centiemeo door geheel België Het Vlaamsche Nieuws tikê lue#* togeliclit mm memk NIsmwiMad 7 mmI jp«r nr®«É, '«A. rABONNEMENTSPRIJZEN Per week 0.35 i Per 3 maandca 4.— Per maand 1.50 | Per 6 maanden 7.68 Per jaar 14.— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : Dr Asig. 'BORMS ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS. Mardi 7 Seotembre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.404 §~)N & RÉDACTION : 'E VLEMINCKX, 14 ANVERS éléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes Émissions et Annonces ...

Pagina's