Jouw zoekopdracht heeft 399 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-10

Filters

Publicatiedatum
1915399

Vooruit: socialistisch dagblad

VOORUIT Qrgaan der Be/ff/sche WerkliedenpapfiJ, — Verschjjnenda aile dac/en. Drolater-Ultgeefste» {(«id: Maatschappij MET LICHT bestuurder t P. DE VISCH. Ledeberg-Oent . REDACTIE . . ADMINISTRATIE HCOûPOORT. 29. GENT ABONNEMENTSPRIJS? BELGIE Drle tnaanden. .... fr.'3.ÎÎS 2es tnaanden fr. 6>50 Een jaar ....... fr. I2£0 Men abonneert zich ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE RQYAUME-UN! * ONE PENNY! BELGE* CONTINENT : 15 CENTIMES. (HOLLANDE : 5 CENTS.) ADMINISTRATION ET REDACTION: BUREAU A PARIS : „m<1 . cmT7T^« « rUDOR house. todor st LOOT B.c. Ej31 1 -57 et LONDRES, MERCREDI 6 OCTOBRE 1915. abonnements: 6 mo 1:17 ES Conservation par le Progrès. TELEPHONE. CiTY 3960. TELEPH.. ,238-75. 11 an. ...

Het volk: christen werkmansblad

Vijfen-Twinligsle Jaar. • N. 276 Gcdsdieost - - Halspiiii - - Eigeadora Woeasdag, Oclober S9IS Aile briefwifseliBgfn vracht-vrij te zen den aan Aug. Van ïseghem, uit gever voor denasml. tn&atsch. «Drukkerjj Het Volk»» Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderent Gaston Bossu y t, Recolletten* itraat, 14, Kortrijk. Bureel van ...

De stem uit België

I Registered at thc General Post Office as a Newspaper. Telephoon: Central 12 86. Wf 12 Bladz. De Stem uit Belgie L'Echo de Belgique Bureel: 55, Russell Square, W.C. Abonnement î Is. 6d, voor drie maanden. Subscription : is, 6d, for three months. 2de Jaargang.- -Nr. 6. Oplage 20,200. VRIJDAG, OCTOBER 29, 1915. Abonnement voor Holland : 1 fl. ...

De stem uit België

JL«fistered at the Général Post Of&ce as a Nevrspaper. Telephoon: Central 12 86. V 12 BlatÊz. De Stem uitBelgie L'Ecbo de Belgique Bureel: 55, Russell Square, W.C. Abonnement : is, 6d, voor drie maanden. Subscription : is, bd. for three months. 2de Jaargang.—No. 4. Oplage 20,000. VRIJDAG, OCTOBER 15, 1915. Abonnement voor Holland : 1 fi. ...

t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal...

'tSandbouwleven Orçaan der Lasdbonwafdeeling van '< Provinciaal Voedingskemiteit van Oost-Vlaanderen. VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG. Ailes wat Bestuur en Redaktie van het blad betreft, sture men 21-23 Galgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling der artikelen slechts toegelaten met vermelding van t blad en den naam des schrijvers. Aile ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

ABONNEMENT : REVUE HEBDOMADAIRE, ADMINISTRATION : A Belgique : 12 (rancs par an DOCUMENTAIRE, ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE c Van Cortenbergh l Etranger : 15 " " ' 20 pages : 2 5 centimes le numéro 12, rue de l'Empereur, Bruxelles J V ' ' ' J «l M I À RFINF HF HOI.I.ÀNDF. Ali PIF.D D'UN ABRI FORTIFIÉ. ♦ ♦ ♦ ♦ I" ANNÉE iAMEDI ...

De Belgische standaard

■ iimû 1 '-Uifl Ie Jaar — Nr 172 ~ " Vijf centiemen het nummer Donderdag 7 Octotoer 191t> De Belgische Standaard t^oor Taa'^ VoUk JT1&,*3^.C!^!I3nE^uÉlk3D VoC'C .tod qb M&&ï9d bm £*&&&. '% ■ __ ^ ___ ^ ^ ,'■' . . rr,,-TJ.,.,,..,.' __ L. 1-r àboanwvn-aprljg voor 50 nnmmer* (3 bii roàraHbsuHtw t ...

De Belgische standaard

I j aar - ir-i-miin iiwii—■rrir-nr in ISlr â 80 Vijf ceiâti©mejQ net nurnmer Zaterdag 16 oofcGDer iuxo De Belgische Standaard Do or Taal eu Voik DAGBLAD Fooi* Gfod en H&ard en Lmnd iihonnawmitprija voor 50 naiuxzoi'ti (X bi} »oomKbetfelte^ : Voor de «uridaten : £,£0 Ir. V or do rtot-Koldstea — în *t 2»<« 3.50 lr, ; balte a ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Vendredi 22 Octobre 1915- N° 341 Vendredi 22 Octobre 1915 LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION Si hïonis,gne~ajnsi-Her'bes-^B'ota,ffères, BU XJXEUjEi BUREAUX : DE 9 à 17 HEURES 1^<= MORFS^rF nmrrTn IR JOURNAL QUOTIDIEN LE NUMÉRO s lO CENTIMES i Petites annonces. i;À. * la ligno, ff. 5.4$ Réclame avant les annonces . — 1.00 Corps du ...

De Belgische standaard

De Belgische Standaard Door Taai en Volk HLAD Foor God en M&a.rd en Xi&Hd Aboouoiacaluprys voor 50 dddkcm {£ ) blj vooraltbetAlinx : Voor île ao-ldaten : X,50 tr. Voor de uiet-aolctaton — In 'l Uod 3.60 fr,; butteu •t l*u4 s 6.00 fr. Indien tnter exempiaren v»n elk nommer worden gevr»*<d, wordt de tbormementi-tjriig" ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37 e JÂÂR Bon derdag 14 Gktekr lTl5 H1 844 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT Bureeien te RiP 13 Keîalvtssi NEUSKNIPJES ! Er zijn tegenwoordig veel tnenschen diO îijden door den weerbots van den oorlog, bij wie het een beetje kermis is in de bolle, kortom,.... die een vijze los heboea [..... Ik gelool dat het meê Vooruit ook ateoo ...

Pagina's