Jouw zoekopdracht heeft 399 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-10

Filters

Publicatiedatum
1915399

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37e MU Dinslag 5 Oktober 1916 ■w m DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT Burcelaiï f© dent nr £6 Ketalvsst Bekendmaking. Jozef Baeckelmans, bouwkundige, ©si Alexander Frank, bandelaar, bij vonnis van 14 September 1915 vau «en veldkrijgsraad bij het Gouvernement Brussel v/egens verspieding ter dooc veroordeeld, zijn heden morgend ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD Bijbîad van " VOORUIT „ ZONDAG 24 OCTOBER 1915 Nr 32 Prijs : 5 eentiemen De verloren zoon « Zie hem eens loopen ! » riep moeder terwijl zij mij vreugdevol achterna zag. « Ik geloof dat wij aan dat kind veel genoegen zullen beleven ! » « Ja, dat zal een harddraver worden ! » zei Coletta, onze meid, die mij terug naar huis ...

De Belgische standaard

I 1* Jaar N' 192 Vijf centiemen bet nummer Zaterdag 30 October 1 » 1 © ■.■çnu» i * ym uwiii»MBMWwapnww«MaWWW»«Wi De Belgische Standaard Door Taai «n Volk Voor God en Haard as "jand Aboantueaitprljs voor 66 m**iiri (S »miI«J bij wortiAtUliï* i Voot da *o44»ïen : «,£0 te. Voo* de ntet-aoKUUm - la 't 1*9* 3.60 tri ; iulfu 't ...

De Belgische standaard

I j aar - ir-i-miin iiwii—■rrir-nr in ISlr â 80 Vijf ceiâti©mejQ net nurnmer Zaterdag 16 oofcGDer iuxo De Belgische Standaard Do or Taal eu Voik DAGBLAD Fooi* Gfod en H&ard en Lmnd iihonnawmitprija voor 50 naiuxzoi'ti (X bi} »oomKbetfelte^ : Voor de «uridaten : £,£0 Ir. V or do rtot-Koldstea — în *t 2»<« 3.50 lr, ; balte a ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ÀfVERS, Dimanche 24 et Lundi 25 Octobre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.445 l DIRECTION & RÉDACTION : » %-4',/UK VLEMINCKX, 14 . ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 5G centimes la double ligne 1 ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Vendredi Y* Octobre 1919 A N- 32Q Vanfinari; 1*>* A^nhKa <IÛ1£? LA BELGIQUE ADMINISTRATION fci KtUAV-nui^ 11 Montagrzie-aui-c-Herhes-Pot&gères, BIFiXXK"F!IjZjJ3S ' ~ BUREAUX : DE 9 à 17 HEURES Jos. MORESSÉE, Directeur JOURNAL QUOTIDIEN LE NUMÉRO § IO CENTIMES ANNONCES Petites annonces. ..... la ligne, îr. Ô.4.0 Réclame ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VOORUIT Qpgaan der Belgische Werkliedenpctpty\ — Verschjjnende a/k cfa^en. Drukster-U iîgeeîster Sam; Maatschappij SI ET LSCS1T bestuurder; P, Vt VJSCH. Lcdeberg-Qent . . REDACTEE . . ADMINISTRATIE HOOGPOORT. 29. GENT ABONNEMENTSPR5J» BELOIE ^ Drte maanden. . . , %" fr. 3.2S Zea maanden • , . . . fr. 6 50 Cen jaar....... fr. 12.50 Met» ...

Het Vlaamsche nieuws

Iaterdag 23 Oktober 1915. Eerste raarg. Nr ^81 Prljs : 5 Centiemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws HH tail tagelicht « meem NimiiitlM n» • VMMjnt ? «mal per wiHift ABONNEMENTSPRIJZEN », AFGEVAABDIQDBN VAÎ Eet A "oFSTBLSAAD: | AANKONDIGINGEN Far week 0.35 Fer 3 maanden 4.— s n, t ^ nnnuia , 5! -ct ni3>T w. Tweede bladz., ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 32. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 6? Oktbr. 1915 JJe Iietterkunde tydens de Opklaring. De werkelykheidsgeest der opklaring voert de dichters altyd meer tôt een voile en geheele voor-stelling van de menschenwereld. Daarin ligt de grondtrek besloten waarin hun realistisch processus allen dichtaard der vroegere ...

t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal...

'tSandbouwleven Orçaan der Lasdbonwafdeeling van '< Provinciaal Voedingskemiteit van Oost-Vlaanderen. VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG. Ailes wat Bestuur en Redaktie van het blad betreft, sture men 21-23 Galgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling der artikelen slechts toegelaten met vermelding van t blad en den naam des schrijvers. Aile ...

De Belgische standaard

Door TaaJ en Vol* • DAQBLAD Poor God en Haard en I>and ^ ÀùoanM»enU»rtJ* vocr 50 nu*K»r« {» ««a*4«»j btj voonUk*UUaft » Vaor de fco-Jdeten : 11,50 It. Wor ûo atet-eoldaUa - in 't 1**4 «.60 fr. j kittti 't la«* : ».00 tr. terfita meer exeasplaren tu tlk nummer worden g«w*«cd, word* de abonnement»- BMtaordar : 1LDEPON8 ...

L'indépendance belge

S6ème annSe* No, 257 L'INDÉPENDANCE BELGE ROYAUME-UNI t ONE PENNY CONTINENT : 15 CENTIMES. (HOLLANDE : 5 CENTS.) t ADMINISTRATION ET REDACTION: BUREAU A.PARIS: CDOB HCUSE. TUDOR ST., LONDON. E.C. "• 1-LACi' UE iitf4 „+ TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.': \ 238 75 LONDRES, SAMEDI 30 OCTOBRE 1915. 13 MOIS, 9 SHILLINGS. \ ABONNEMENTS: j6 MOIS, ...

Pagina's