Jouw zoekopdracht heeft 399 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-10

Filters

Publicatiedatum
1915399

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

V ' Mlffiifi H h ili 12 Octobre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.434 %IRÉCïïON REDACTION V ^'LEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Nr 48 17 October 1915 brieven te zenden a an de redactitl van :: " allerlei „ :: antw. steenweg, 69, st-ama.ndsberg, (geni) ALLERLEI /orige nummers van " allerlei „ :: :ijn te verkrijgen bij de verkoopers :: Lezinq voor het Christene Vlaamsche volk WEEKBLAD, Prïjs 5 ceniiem«n n ^ j j. ... ...„„ En inderdaad, zij werden verhoord : ...

Het Vlaamsche nieuws

ILterdag iô Oktober 1915. Eerste Jaarg. Nr 274 Prijs : 5 Centiemen door geheel Bel^ië ■ • -- ... _ „_ .. V w.JLg'i r* ■''■L'*'? " •'y'-gl-.'TK'CT -"-r-a?.- -t-—. Het Vlaamsche Nieuws WÈm tsasfc tog®tteht maes* «ttripreld NtaimbMi «m T tua&i pm Treuil; ABONNEMENTSPRIJZEN Per week 0.35 Per 3 maanden 4.— t Per maand ...

L'écho de Belgique

Jtttgistered at the General Post Office as a Newspaper. Telephoon: Central 1286. y 12 Biaa2 De Stem tut JSelate îDEcbo be Belgique Bureel: 55» Russell Square, W.C. Abonnement: ls. 6d, voor drie maanden. Subscription : ls, 6d, for three months. 2de Jaargang.—No. 4. Oplage 2o,coo. VRIJDAG, OCTOBER 15, 1915. Abonnement voor Holland : i fi. Dyj/.p ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

2rANNJbE. — bene nouvelle, — N° 347-348' Le numéro : 10 Centimes (5 CEOTŒÏS AU FK0NT) Dimanche 24 et Lundi'25 Octobre î^£5 - rédaction & administration ?8ta me de la Boires — IE HAVRE Téléphone : Le Havre n* 14.05 Directeur : FSRNMD NEURA7 fontes les communications concernan la rédaction doivent être adressées a5*~,rue d« la ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

siAM5CH LEV£v ZELFSTANDIG VLAAMSCH GEILLUSTREERD WEEKBLAD V Nr 3. ZQNDAG 17 QCTOBER 1915 PRIfS NIEUWE VERDED1QINSMIDDELEN : MASKERS, HELMEN, BORSTPLATEN. Zijn het krijgers uit de middeleeuwen, die onze plaat voorstelt ? Wel neen, het zijn deelnemers aan den XXe eeuwschen oorlog, die zich door nieuwe middelen tegen de nieuwe wapenen moeten ...

De Belgische standaard

noor T&%} 9n VoUt O ^GBIuAD Voor Qcd sn Haard en Land — ■ 1 ■ ■. ; ; ' ~~ f Voor aile mededeelingen zich wenden tôt s AbiMiemniaprlja voor 60 nnmmers {8 naïade n) bij vooraitbcUllog : ) Bostuurder : [LDEFQNS PEETERS. Villa MA C0Q0ILLE Zeedijk DE PANSIE vw de nièt-«oWateâ — In 't I*od 3.60 tr. ; halten 't iaad : 6.00 tr. ...

De stem uit België

JL«fistered at the Général Post Of&ce as a Nevrspaper. Telephoon: Central 12 86. V 12 BlatÊz. De Stem uitBelgie L'Ecbo de Belgique Bureel: 55, Russell Square, W.C. Abonnement : is, 6d, voor drie maanden. Subscription : is, bd. for three months. 2de Jaargang.—No. 4. Oplage 20,000. VRIJDAG, OCTOBER 15, 1915. Abonnement voor Holland : 1 fi. ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37e MU Dinslag 5 Oktober 1916 ■w m DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT Burcelaiï f© dent nr £6 Ketalvsst Bekendmaking. Jozef Baeckelmans, bouwkundige, ©si Alexander Frank, bandelaar, bij vonnis van 14 September 1915 vau «en veldkrijgsraad bij het Gouvernement Brussel v/egens verspieding ter dooc veroordeeld, zijn heden morgend ...

L'écho de Belgique

SDe Stem utt JSelgie Ifëcbo be Belgique ============= p w ^ =========== t-j < __ t-» » c \V7 Abonnement: Is. 6d, voor drîe maanden. JDtir£6l « 55, Kussell OC[Uctr2, W.(w<» Subscription : is. 6d« for three months. 2de Jaargang-Nr. 2. ' Ôpiage-)0ck - VF.IJDAG, OCTOBER 1,1915. 'Abon\ZlV:ZTrâ.: 's' Price Id. DE OFFENSIEF AAN GANG. ...

Het volk: christen werkmansblad

gKVAL.rgM-'.'W.Mg . nn r» IH WM.MWIg ïïjfeaTwittligsle Jaar. — N. 180 CodsdlMst — HalspzlB — Elgeaioia Zoaiiag, 17, cd SSaandag, !$ Octobcr ï 915 - -* Aile brSeJVigselîngeE vrschl-%rîj te T.eTirîtn a&n Aug. Van Iseghem, uit gever voor de îiaaml. tnatlech. «Drukkerjj Het Volk»» &eeis<ceg, n° 16, Cent. Burecl voor ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Vendredi 15 Octobre 1915 N° 334 Vendredi 15 Octobre 191S LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION Si ftZon'ûag'zie-atix-Iîer'bes-Fotaffères, BRZJ2CF1T<TtW& BUREAUX t DE 9 à 17 HEURES Jos. MORESSÉE, Directeur ^ JOUI NAL QUOTIDIEN LE NUMÉRO s lO CENTIMES ANNONCES Petites annonces la ligne, ir. O.-iÔ Réclame avant les annonces . —' ...

Pagina's