Jouw zoekopdracht heeft 399 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-10

Filters

Publicatiedatum
1915399

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

21e ANNÉE.•— Série nouvelle, — N° 340-341 Le numéro : 10 Centimes (5 CENTIMES AU FECWJT) k»*ù*u* m.v j . » mdÊmmw Ébmmumbmmmmi mm Dimanche 17 et Lundi 18 Octobre 1915 - rédaction ^administration iHii ma da !a Boarss — LE EATRE Téléphone: Le Havre n* 14,05 Birgstsar : FERNÂNB H10RA7 fontes les communications concernan la ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

f r<of«te »ïàarèaî«â Nô. 224 Donderdag, 7 Ociobcr 1915 5 Cent DE VLAAMSCHE STEM ■ ien volk zal niet vergaanf ALGEMEEN BELGISCH DAGBLAD Eendracht maakt macht RED ACTIE- EN A0MINISTRAT1EBUREELEN, PALEISSTRAAT 31. bovenhuis, AMSTERDAM, Telefoon No. 9922 Noord. Onder leiding van RENE DE CLERCQ en Dr. A. JACOB. ABONNEMENTSPBIJS (by ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

LE XXE SIÉCLE f ÉÏWsCTION & ADMIlWSTR ATION Jjtn rm de la Boarsi tE HAVRE Téléphone : Le Havre n* 14,05 Sirecieur : FEBMD SOS&7 foutes les communications concernan la rédaction doivent être adresséet aS*",rue de la Bourse, Le Havre. ILOWOOIM OFFICE: £1,Panton Street (Leicester Square) s. w. ABONNEMENTS Franoo 2 fr. 60 »«r ...

Het Vlaamsche nieuws

■ pinsdag 26 October 1915, Eerste Jaarg. Nr 284 Prijs : 5 Cenfciemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best sngeiicht en meest verspreid i\ieuwbblad van Begië. - Verschijot 7 maal per week rABONNEMÏNTSPRIJZEN Fer 0.35 I Per 3 maanden 4.— p«r ma«nd X.50 | Per 6 maanden 7.50 Per jaar 14.— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : 1 Dr ...

De Belgische standaard

I- > ' »' .1 t» • ' Ooor Ta&I en Volk XXA-CàHRl.T >AT> Voor Gtod en H&ard an li&nd AbjnaemeatMprij» voor 60 no*«s«ra (* m**nd9*) bi| tooruitHeUlinK : Voor de aa-ldaten : 2,50 fr. Voor da nlet-aoldatea — la 't Ia»«i 8.50 tr,; bmlttn 't lMmd : 6.00 fr. ladien meer exemplaren toi tlk nommer worden ge*raa«d, wordt de ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

%r> mie îfiifaff 82 SkHflr 1SSB H' £51 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT il KLEINE PATRIOT ' « _ B«5P«selea I# Oint Kg- 18 Ketôlvasf i Enfin îsi il llfit §584 tôt S5SS. — Gewote bezoekers kofïïe-huis G. Goossens, Meulesteedscheiistw,, tweed e stortins voor Co ds M oit é, Leyers, De Cuyper, De Pettcr, Nieuwlandt. . • %j 85R9. — Kom ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

I ** 1 ■Dimanche ÎÎL octobre, lundi Ier et mardi 2 - ovembre 191.» S centimes le numéro r><>e année — Nn 304-300 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BIîLOIQUE : .H fr. par an ; \ fr. pour six mois ; 2 fr. pour trois mois Pour l'étranger, le port en sus RÉDACTION & ADMINISTRATION : CAND — 3, RUE DE FLANDRE, 3 — CAND TELEPHONE ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VOORUIT Bekendmakmgen BIJVOEGSEL tôt de vERORDENINGEN betreffende uitvoer verboden (Verordeningsblatt n. 2, bladz. 38) De bestemmingen betreffende het inbe-ilagnemen en de hoogste prijzen van ge-droogde CHICOREIWOilTELS van de ver-leden oogst worden ook voor de aanstaande oogst van 1915 in werking gesteld. Do eigenaars van chicoreiwortels ...

L'indépendance belge

86ème année. No. 245 L'INDÉPENDANCE BELGE. ROYAUME-UNI Î ONE PENNY, CONTINENT : 15 CENTIMES. (HOLLANDE s 5 CENTS.) ADMINISTRATION ET REDACTION : riEDOR HOTJSE, TTTDOR ST., LONDON. E.C. TELEPHONE: CITY 3960. BUREAU A PARIS : LONDRES, SAMEDI 16 OCTOBRE 1915. TEi.Ee H.: -j 233.75, ( 3 MOIS, 9 SHILLINGS. 1 ABONNEMENTS: , 6 MOIS. 17 SHILLINGS. I ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

m\ h) fur IIolz und Bauhalz an den General (les I&genieur- und Pionierkorps beiin General-Gouver-nement in Belgien iBrûssel, rue de la Loi 10, Wetstraàt 10), i) fiir aile ubrigen Giiter an die itisebe Abteilting beiih General-Gouverneur in Belgien Ausfuhriiauptslelijjî, (Briissel, avenue de la lleuaissance 3o, Ilerlevingslaan 3o), oder an ...

t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal...

'tSandbouwleven Orçaan der Lasdbonwafdeeling van '< Provinciaal Voedingskemiteit van Oost-Vlaanderen. VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG. Ailes wat Bestuur en Redaktie van het blad betreft, sture men 21-23 Galgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling der artikelen slechts toegelaten met vermelding van t blad en den naam des schrijvers. Aile ...

Pagina's