Jouw zoekopdracht heeft 399 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-10

Filters

Publicatiedatum
1915399

De Belgische standaard

Ie «i aar Nr 183 Viir centiemen het nummer KX'Wagjr»¥.«■■wiyr*rv*'cw*'inrm*.\um. JWII n»imw.' ■«■•ttkkw Woeusdag 20 oetofcer lUio De Belgische Standaard Door T&&1 m Volà DAOBLiAD Voor Qod m Ha&rd an jD&ncï AbjnucmeutaprtjM voor 60 nuiunar» (-8 «t«Md«i| bl| *ooruitbttâltHK s Vûor de eoddaten : £,£0 fr. Vqoi ...

Het Vlaamsche nieuws

iMaandag n Oktober 1915. Eerste Jaarg. Nr 269 >W>1 *UJ—1111*1 utawaMMMBMMBBaaMMaaMsaiM ■» ■'i .«ene 111 ■ 11 rrr*ç Prijs : 5 Centiemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Ha# tMMt taflgelfafvt mm me®s£ vcraareSd Nleuwtlfaltt/d wmm B&ialkL • VmmMteit 7 ngmsû mm nurrmlr ABONNEMENTSPRIJZEN { Per^ week 0.35 Per 3 maanden ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VOORUIT Qpgaan der Belgische Werkliedenpctpty\ — Verschjjnende a/k cfa^en. Drukster-U iîgeeîster Sam; Maatschappij SI ET LSCS1T bestuurder; P, Vt VJSCH. Lcdeberg-Qent . . REDACTEE . . ADMINISTRATIE HOOGPOORT. 29. GENT ABONNEMENTSPR5J» BELOIE ^ Drte maanden. . . , %" fr. 3.2S Zea maanden • , . . . fr. 6 50 Cen jaar....... fr. 12.50 Met» ...

De Belgische standaard

...

Vooruit: socialistisch dagblad

^iTjfcatsr-U Stjjceîrter jyjiVftatschsppij H ET LICHÎ bestuurder» p. vc VlSCH, Ledebcrs-Ocni . . REDACT1E . . ADMINISTRATÎE jfWPOORÏ. 2e r VOÔRUIT Orgaan der Belgische Werkliedenpartij ~~ Verschijnende alle dagen. ACONNEMENTSPRIP BELG12 Drie maanden. . . , , fr. UL ttza maanden • , , , . fr. 6 50 Een jaar fr. liiO Ken «boaneert zich op ...

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

De Landbouwer Weekblad voor Landbouwers uitgegeven onder medewerking van het Duitsch Generaal Gouvernement in België. Belgische bladen mogen uit c De Landbouwer j niets overnemen, zonder telkens de bron te vermelden. Nr 31. Opstelraad en verzending Keizerl. Duitsch Bestuur, afdeel. VII, Namenstraat, 10. DruKkerti : Slaatsd rnV'kerij, Leuvensehê ...

De week: geïllustreerd blad: geschiedenis, kunst, letterkunde

I™ JAARGANC WOENSDAG 20 OCTOBER 1915 NI' DE WEEK CEILLUSTREERD BLAD ABONNEMENT : België : 8 franken het jaar D...'i 1 1 . 1 n £ 1 ! GESCH1EDENIS, KUNST, LETTERKUNDE 12 BLADZIJDEN 15 CENTIEMEN HET NUMMER BEHEER: C. Van Cortenbergh kf P17Prc)r-.al 1? Rmecl OP ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

" LA METROPOLE," the influential Belgian news-paper now enjoying ths hospitality of STIir ètiinbarï'» was removed to this country after the destruction by the Germans of its Antvverp offices. Through its appearance in conjunction with this paper thousands of refugees from Antwerp and other parts of Belgium are able to obtain the latest ...

Het Vlaamsche nieuws

■Vrpag x Oktober 1915. Eerste Ja&rg. J^r. 259 Frijs. g Gentlemen ûom geheei Belgiê Het Vlaamsche Nieuws Mi iMMt #s» ma^t Nk$%$wsbia<l van IM# • V«esd#nt 7 mm&l pœ week Iabonnementsprijzen Par week 0.35 i I Per 3 maanden 4.— Fer ma&nd 1.5.0 | Per fi maanden 7.S8 Per jaar 14.— AFGEVA ARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : B? Aug. ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

21e ANNÉE.•— Série nouvelle, — N° 340-341 Le numéro : 10 Centimes (5 CENTIMES AU FECWJT) k»*ù*u* m.v j . » mdÊmmw Ébmmumbmmmmi mm Dimanche 17 et Lundi 18 Octobre 1915 - rédaction ^administration iHii ma da !a Boarss — LE EATRE Téléphone: Le Havre n* 14,05 Birgstsar : FERNÂNB H10RA7 fontes les communications concernan la ...

Belgisch dagblad

lste Jaargang WOENSDAG 13 OCTOBBR 1915 IVo. 24, ABONNER 3|N TJ N. 3?er 8 maanden Vôor Holland I 2.50 franco per post. Losse aummers: Voor Holland 6 cent Voor Buitenland 7Vs cent. Den Haag, Prinsegra-clit 16-39, Telef. Iled. 2787. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuur: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUMQNT — L. DU CASTILLON. 'AD ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Lundi 4 Octobre 1916 N° 323 ïtsxxseœx*œ.,wsa&&*2&5^S* Lundi Àr Octobre 191lT LA BELGIQUE I ADMINISTRATION ET RÉDACTION Si Moniagna-aux-Herhes-Fotagères, BRUTCFÎT,TiF3 BUREAUX :OE 9 à 17 HEURES Jos. MORESSÉE, Directeur JCHJRNACt QUOTIDIEN LE NUMÉRO s 1Q CENTIMES ' Petites annonces. ..... la ligno, fr. O.-ÏO Réclame avant ...

Pagina's