Jouw zoekopdracht heeft 367 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-11

Filters

Publicatiedatum
1915367

L'écho de Belgique

De Stem tut JBelqte Belgique ===^=^== ^ w \ = Bureel: 55, Russell Square, W.C. iîSSSS; £ $ fe? 2de Jaargang.—Nr. 10. Oplage 20,300. VRIJDAG, NOVEMBER 26, 1915. AbonvlôrnF,TXiil°I13anf?.: 'fl Price Id GRIEKENLAND AAN DE BEURT. Jozef Baekelmans. Gefusilleerd door de Duitschers, f Brussel, 23 September, 1915. Gaarne deelden we de portrette mede ...

Het volk: christen werkmansblad

VijrënTwinligsle Ja< N, 30 EBisdienst — ÏÏHlsiezli — Eisandos rîrrftt»—■> J'i M«»jw T»fcgRc*-1 Aat/fn/* I & $ fi l AHe brîefwjËScH»gPT> vra rrij <e zen den aan Aug. Iseglicm, uit gever voor de uni tnantseh. i DivkkeryHet V< Kecrstceg. i. " l<k Gent-. Bureel voor West-Vla-an de Gaston Bossuyt, Recollet' ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

JO URNAL DE G AND abonnements : RÉDACTION & AL)M1NISTR ATI ON : " ANNONCES : BELGIQUE : S fr. par an ; \ fr. pour six mois ; S fr. pour trois mois CAND — 3, RUE DE FLANDRE, 3 — CAND Pour l'étranger, le port en sus TELEPHONE 665 Vnir lff ,ari' au bas de '* dernière PaSe d" jo"™1 Avis officiels de l'autorité allemande ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

6 November 1915 Nr 45 38e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IIV8CHRIJVIIVG8PRIJ8 Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 38. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen I 17.? Nov. 1915 Over de Taaltoestanden in Vlaanderen. De onophoudende verfransching van onze ge-westen hebben erge gevolgen gehad. Talryke ouders uît verwaandheid, parvenugeest of misplaatste praalzucht hebben niet gewacht tôt dat het Belgisch onderwys hun kinderen zou ...

Vooruit: socialistisch dagblad

DrateHp'-UltgeefMtr Fafflî Maatschippij H ET LOT bestutarder » P, DE VSSCH. Le<2<sb£rg-Q«nt . . REDACTïE . . ADMSNISTRATIB HCOOPOORT. 2§, CENT w ^ Jw |[ \ ADONNEMENTSPRIJ3 BELOIE Drle tna&ndeo. . » , . fr. 3-2S; Zes tnaandca » * « , . fr. 6.50 Een jaar. fr. 1^50 Men abonneert x)c!i op a!!e postborette» DEN VREEMDg Drie maanden ...

Het Vlaamsche nieuws

tTHidao* to Nnvpmber loie Rsrste: 3aarf Nr 308 t Prijs: 5 Cexitiemes door geheei E; gië Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad^van België. - Verschijnt 7 maal per week ABONN KMENTSPRIJZEN Per week 0.35 Per 3 maanden 3.76 Per maand 1.25 Per 6 maandca 7.60 Per jaar 14.— AFGEVAARMGDEN VAN DEN OPSTELRAAD D1 Aug, ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

— -v/r.'-v, • • : 2)Onaag, M- rsovertioeri^Mî» & «cenî. DE VLAAMSCHE STEM I im volk zal niet ver g aan! ALGEMEEN BELGISCH DAGBLAD Eendracht maakt macht. IDIRECTIE EN REDACTIEi PALEISSTRAAT 31. bovenhuis, AMSTERDAM, Teleloon No. 9922 Noord. Onder leiding van Df. R E N E DE CLERCQ en Dr, A.JACOB, ABON'NEMEN 1 bPKIJS (bij ...

Het Vlaamsche nieuws

pfaandag 15 November 1915. Eerste Jaarg. Nr 304 Prijs: 5 Centiemen door geheeî Beigië Het Vlaamsche Nieuws Het best ingeiicht en meest verspreid JNieuwsblad van Beigië. - Verschijnt 7 maal per week miiH n■■ii—iiiwimi 11 i mnni iwwi-iimi i wwhiiim—■ ! i miwiii un — ni—m iiilibi iiiiu ii ibuiimi iiiiiiMI i imibm ■■!!! hbtiii ■ ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Dimanche 7 el 'untli S novembre lî)l«> JE» centimes le numéro 1 1 * MM——M———M r»9me année — N° 311-:5I2 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : M fr. par an ; 1 fr. pour six mois ; 2 fr. pour trois mois Pour l'étranger, le port en sus RÉDACTION & ADMINISTRATION : CAND — 3, RUE DE FLANDRE, 3 — CAND TÉLÉPHONE ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

TVr 52 14 November 1915 REDACTIE EN BEHEER VAN " AI LERLEI „ PEPERSÏRAAT, 17, — GENT — ALLERLEI DRUKKERIJ 1 A. DE SCHEEMAECKER ANTW. STEENWEG, 67, ST-AMANOSBERG, (GENT) Lezing voor het Christene Vlaamsche volk WEEKLBL/ID, PrSjs 5 centiemeii De Heili^e Kerk De katholieke Kerk, de wereld door verspreid, is het werk van den Godmensch ; Hij ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

v-S^VΣe/s, Vendredi 12 Novembre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.460 "DIRECTION & RÉDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ...

Pagina's