Jouw zoekopdracht heeft 386 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-12

Filters

Publicatiedatum
1915386

Vrij België

No. 16. VRIJDAG 10 DECEMBER 1915. EERSTEJAARGANG. VRIJ BELGIË onder leiding van FRANS VAN CAUWELAERT en JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. " ENOELAîO 2 .«ence. FRANKRIJK en BELGIË 0.20 fr. verschijnt elken vrijdag. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.— ENGELAND .... . . . . 2 sh. FRANKRIJK en BELGIË 2.50 ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

LiAncJi 6 Décembre 1915 A issrraatra .'JOURNAL QUOTIDIEN. — Le Numéro i ÎO Centimes. 2™ Année. — N* 385 T LA BELGIQUE PRIX DES ABONNEMENTS : Un mois . ... fr. 2.30 Les demandes d'abonnement sont reçues EXCLUSIVEMENT eux guichets des bureaux de poste. ADMINISTRATION ET RÉDACTION )is Montaffne-aux-Her'bes-F'otaçrères, J3-BXJ~X'7WfT,E3 ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Orakster-UHgeeïcîw Sans; Maatschappij KET LICHÎ besfuarder» p, DE V1SCH. Ledeberg-0«nî . . REDACT1E . . ADMINISTRATÏE MOOCFOORI. 29. CENT Opffcuus der Befffische Werkliedenpantjf* ~ Werschjjnende a/k cfagen. ABONNEMENTSPRIJS BELQÏE Dde maanden. . . , , fr. 3.23 Zca «naarsdes • , » . . >r. 6.5Q Gen jaar. ...... fr. 12.50 Mea ...

Belgisch dagblad

latA -T il II *•»"« 11 *>• WOENSDAO 15 DECEMBER 1915 ïHo. 7S A C » ABONNE MENT EN. Per 3 maanden voor Holland 1 2.60 franco per post. Losbo àmumerB: Voor Holland 5 cent voor Buitenlaud 7'/s cent. DenHaag. Prinsegracht 69, Telef. Red. Aam. 74§3. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

«LA METROPOLE," the inflaeniial Bclgidn newspaper now enjoyiog the l - p'fcalîty ot' S1lf êtindatôj was renaoved to this country affcer the destruction by be Gsrmaas of its Antwerp offices- Through its appearance in conjonction witfa thk râper thousands ai" reûigecs from Antwerp and other parts of Belgium are ,i„"tn nhtaiu the ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

rerste daargHHI m 249 asBMaij, 5 PècéBSBér I9I5 5 Cent. DE VLAAMSCHE STEM I rff/7 volk zal niet vergaan! ALGEMEEN BELGISCH DAGBLAD Eendracm maakt macht DIRECTIE EN REDACTIEe PALEISSTRAAT 31. bovsnhuls, AMSTERDAM. Telafoon No. 9922 Noord. Onder leiding van Dr. RENE DE CLERCQ en Dr. A.JACOB. ABONNEMENTSPBIJS (bg vooruitbetaling) : Voor Nederland ...

De stem uit België

Be Stem tut JBelgte 3DEcbo 6e ^Belgique Bureel: 55, Russell Square, W.C. Abonnement : 1s, 6d. voor drie maanden. Subscription : 1s. 6d. for three months. 2de Jaargang.—Nr. 12. Oplage 21,,000. VRIJDAG, DECEMBER 10, 1915. l"i! 'fl Price ld DE PAUS VRAAGT VREDE DOOR WEERZIJDSCHE OPOFFERINGEN. "Echo de Belgique." ÉDITION SPÉCIALE ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

ZATERDAG 4 DECEMBER t9i5 JAARGANG nr \9 SYNDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD van de Algeroeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktic behoudt zich voor, ingezonden stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie : Plantijnlei West, 66, Antwerpen De Huishuurkwestie. Een stap vaoruiï Van af het begin dezer ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

RÉDACTION &ADM1N1STRATIO Itni nu d« la Boarse — LE HAYRE Téléphone : Le Havre n' 14,0 Directeur : FERHMD NEUSâ? I fouies les communications concernai I in rédaction doivent être adressât I aVvu* de la Bourse,Le Havre. (■ london office» pljPanton Street (Leicester Square s.w) LE XXe SIECLE ituLt vv*« ' vWiJ-iui & y *v/ ...

Het Vlaamsche nieuws

Woensdag 22 December 1915. E@r»fce Jaarg. Nr 341 I ■■■■■ I — Frf s : 5 CmUemm door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad ^an België. - Verschljnt 7 maaî per week ABONNEMENTSPRIJZEN Fer week 0.36 Par 3 maanden 3.75 Par maand 1.26 Per 6 siaanden 7.60 P«r jaar 14.— — m. » — ...

Het volk: christen werkmansblad

tljteTwîMfffsfc te. — K 33 S fieMsnsî — Mspifa — El|@sfiom Dlissdag, 2( Deeefflber 1015 Aile briefwîsseliBgcn vrr i lit- j Viij te zeiidcn rr.n /ug. Van faeghem, uitge ver voor de naaml. uaaatech. « Drnlîierij Het Volk», n° ÏO, Gent. ïWfeel voor West- VIaande rem Gaston Bcssuyt, Recolletten-«traa.t, 14, Kortrijk. Bureel van ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

1427 — Gesetz- und Verordnunasblatt for die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en Verordeningsblad voor de bezette slrekcn van België. Bulletin oilieicl des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. Uitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-verneur in België. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Verordeningsblad, ...

Pagina's