Jouw zoekopdracht heeft 386 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-12

Filters

Publicatiedatum
1915386

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

al* JMR A . „sa ' P l/i-uStliS-jj A» >»' — vSiiit ». v s. VC DEGENTENAAR-DELANDWACHT frrlfs pep iaummesr s eentlemen. as KLEINE FÂTBIOf Btireelea to Geai bp 13 SS.sîsIvsa| Een vredeswensch van ILdenPaus Ter ge'egenbeid va a het Kerstfeest osit-ïingZ. H. de Paus eene afvaaidigmg va« kardina'en, waarbij het oudste Sid van heî Heilig ...

Vooruit: socialistisch dagblad

, W Drukster-UltgeeHte» |ara: Maatschappij HET LICHÎ bestuurder » P. DE VISCH. LedebergoOcnt . . REDACT5E . . ADMINISTRATÎE HOOGPOORT. 29. OCNT VOORUIT Or garni des* Belgische Werkliedemarîij. Verschjjnende die dagen. A BON N EM E NTSPRSjS BEtCiEâr' Drie maanden. . , «i. fr. 3.2$ Zcs maandeo . , , \*% fr. 6 5ù Eenjaar. ...... fr. 12.50 Meo ...

Het Vlaamsche nieuws

Woensdag 22 December 1915. E@r»fce Jaarg. Nr 341 I ■■■■■ I — Frf s : 5 CmUemm door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad ^an België. - Verschljnt 7 maaî per week ABONNEMENTSPRIJZEN Fer week 0.36 Par 3 maanden 3.75 Par maand 1.26 Per 6 siaanden 7.60 P«r jaar 14.— — m. » — ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

■ KCfste Jaargàhg No. 25Q lornsdag, 7 Pecember 1915 _____ S Cen DE VLAAMSCHE STEM I M1 volk zal niet vergaan! ALGEMEEN BELGiSGH DAGBLÂD Eendracm maakt macht IDIRECTIE EN BEDACTIEi PALEISSTRAAT 31. bovenhuis, AMSTERDAM. Telofoon No. 9922 Noord. Onder leiding van Dr. RENE DE CLERCQ en Dr. A.JACOB. ABONNEMEISTSPKIJS (bu vooruitbètàling): Voor ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

11. 1. 16 ONZE TAAL. Nr. 41. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen 15.? Dec. I9f5 Dostojewsky. dat Yenetië, Firenze, Roma en Parys met hunne Iedereen heeft zeker al hooren spreken of ten kunstschatten hem weleens waardevoller schynen minste den naam gelezen van Dostojewski, al dan zyn eigen land. was het maar gaande om den rornfin: ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Dnsksier-Uitgeefste* ■ g^ssi: Maaîschsppij H ET LICHT bcstunrdcr i P. DE VISCH, Ledeberg-Oent . . REDACTIE . . ADMINSSTRATIB HGOGPOORT. 29. CENT VOORUIT Urgaan den Be'gmhe Wemiedmparnf — Verschynende wse dagen. ABONNE/V5ENTSPRÎJS BEIGSE \P$ Ofie maanden fr. 3.29 Zes maanden • . • . . fr. 6 50 P.en jaaf fr. 12.50 Men abonneeri zich op ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

êàAÊ ftû&M tu jeeember il il -.Léuim, Nr &93 DEGENTENAAR-DELANDWACHT DE KLEINE PATRIOT BttpseïsB te Qent »r të Itetelvssi Officieele Duitsche berichten VERORDENING 1. Wie voerralen van katoea (boomwçl), ia bevs-aring heeft, (fabrieVen, spinaerijen, twijnde-rijeo, wevfrijen, ververije», bleekerijcn, expéditeurs, voerlieden, ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Tweede Jaargang Hsr 3 5 Dcccmber 1915 REDACTIE EN BEHE] VAN " A I.LERLE1 PEPERSTRAAT, 17, — GENT — ALLERLEI DRUKKERIJ A. DE SCHEEMAECKER ANTW. STEENWEG, 07, ST-AMANDsBERG, (GENT) Ifi7ion vnnr hftt Christp.nfi Vlaamsnhfi vnlk WE£K^LAO, Prsjs 5 centiemen INHOUD: Een Sinterklaasnacht-Droom. — De Leer vati Christus. III. — Zien-de blind. ...

De Belgische standaard

De Belgische Standaard 1 n_„ ™.a! „, Valk OAaiBLiyp Foe? Ood «* H*»rd » I*nd A^MeeeeTevriJ» voor 50 numm*?» (St smeadMfl bij *ooro!tb«t*U«it s Veof â# so-Mafcss : .&,£ G tt. V *«r da *fcrt-esïa*tss - in 't ?#»«* *•#• « » *aai4*a '* **"*: 800 feit« rassr «xemplaraa <m! tft a-asaaaïr wor4«a g«vMaçiîs *»rdt ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37* JAAR Donttr&g 2 December 1915 W 288 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT CE ELEINE PATRIOT Bnpeelen fe Gant Eî? 18 li.sïtùlv Mesopotamië. ' Deze streek, welke wij kenwen uit de Heilige Geschiedems, wordt nu ffeuoemd ; ze maakt deel uit van Klsjn Aae en staat »«der de fceerschappsj aer 1 urfcen. De naam Mesopotamië beteexent eigea-lîjk « ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37e JAAR mmfap 1 Defifimber f 9 f S N* £85 M?"! i-'-" 'Û» DE GENTENAAR = DE LANDWACHT SE KLEINE PATRIOT Bureelen te Clenft nr 16 Ketelvssi Bessarablë. Men ma s niet denken dat deze jtfgeleid is van Aiab ë, land dat in het Zarn-Oosten ligt, tusschen de Roode Zee en de go'if van Pezië. Bessarabie komt voort van Bessaraba, naam der ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Jeudi 23 Décembre 1915 L© numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.495 DIRECTION & RÉDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centiii»6 la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes Émieeions et ...

Pagina's