Jouw zoekopdracht heeft 444 resultaten opgeleverd

  • 1916-01

Filters

Publicatiedatum
1916444

Vrij België

No. 22. VRIJDAG 21 JANUARI 1916. EERSTE JAARGANG. VRIJ BELGIË ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: PM^ANin0' ' l0cent' VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ï^pf^î!0 f l ~ ENGELAND 2 pence. ENGELAND 2 sh. FRANKR1JK en BELGIË 0.20 fr. FRANKRIJK en BELGIË 2.50 îr. j - 1 ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

S S5 JAAE_ Dinsdag 18 ànoari 1916 H' 15 DEGENTENAAR-DELANDWACHT ^Prîjs • oï« mmimet S eesi i;i«en. . - - DE KLEINS PATRIOT Eureelenta Geni nr 18 KeîeîvesS Gebedenbond voar den Vrede. i° De algemeene Communie zal naar gewoonte plaats hebben in de mis van 8 uur, welke zal opgedragea wordea tôt het be-komeu van den vrede, den Woensdag 19 ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

1509 - Gesetz- und Verordnunqsblatt tJitgegeven door de politieke nfdeeling bij den Generaalgou-terneur In Belgiê. Gedrukt in de dnikkerij van het Wet- en Verordeningsblad, Brussel. Leuvensche «traat 40. Het Wet- en Virordeningsblad te tn België verkpijgbaar bi] bovengenoemde drukkerij, in Duitschland en in het onzijdige buitenland bij de ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

38e JAAB MiSâg BB en Maastfag £4 Janoarl 1916 N- 20 DEGENTENAAR DELANDWACHT J*rlfs pe? aamms? S1 ceniieraien» DE KLEIWE PATRÎOT Buree! « î-. 3enf RP 13 lieÉsSvosi Ons Mendelwerk. « Een edel geslachi » is heden te eindc. Velen onzei l?/,ers, sie er in «Je: foeginr^ met gehee' k'aar in zasren, tengc Wolgedc, menigvu'dipre personagies die e ...

L'indépendance belge

Sîèia© année. No, ÏS L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE î 5 CENTS.) ADMINISTRATION ET REDACTION: ï'JDOS HOIJSE, t'UDOR ST.. LONDON, E.C. TELEPHONE: CITY 3960, «UKB1AU A -fA-tUS: 11, PLACE DE LA BOURSE. TE.EPH, LONDRES, MERCREDI 19 JANVIER 1916. , 3 MOIS, <> SHILLINGS. ) ABONNEMENTS: -! 6 ...

De stem uit België

Rcgistcred at the General Post Office as a Newspaper. Telephoon: Central 12 86. De Stem uit Belgie B tST 12 Bladx. L'Echo be Belgique Bureel: 55, Russell Square, W.C. Abonnement: is. (>d, voor d*-ie maanden. Subscription : îs, 6d, for three months. 2de Jaargang Nr. 18. VRIJDAG, JANUARI 21, 1916. Abonnement voor de Vereenigde Staten, 40 cti. ; ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

"HET OORLOGSKINDEKE" Nos lecteurs se rappelleront notre numéro de Pâques 1916, dans lequel nous avons eu le plaisir de leur offrir en supplément, la charmante poésie Het Oorlogskindeke, mise en musique à leur intention, par le compositeur Klein. On nous signale aujourd'hui que le texte flamand est l'œuvre non d'un Gantois, mais d'un ...

Het tooneel

5 Centiem per nummer van minstens zes bladzijdien HET TOONEEL lste Jaargang. Nr 9 Beheer en Redactie : Vleminckxstraat, 15, Antwerpen Annoncenbureel open aile werkdagen van 9 tôt 1 en van 3 tôt 5 uur (Torenuur) 15 Januari 1916 Koninklijke Nederlandsche Schouwburg De Meester der Smeltovens (Foto René Lonthie. Carnotstraat). Mevr. RUYSBROECK als ...

Vrij België

VRIJBELGIE ONDER LEIDING VA^ FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. ,W \ y fs PRIJS PER NUMMER: f NEDERLAND |p cent. ENGELAND 2 pence. ,,xANKR:!:v eu ' •'Uiic, . . ... 0.20 fr. VERSCH1JNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND f \.~ ENGELAND 2 sh. FP.AlNK.RijK en BBLGÎË "O n. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

RÉDACTION & ADMINISTRATION H !îî FM Sb !a Eonrae-— LE HAVRB Téléphone : J.c Havre n* lï 05 Sirsefeup : FSM8S MU? Tovtts tes comn liealions concernant la rédaction doivent être adressée 3 $u". rue de ta Bourse, Le Havre, LOfôDGN OFFiCE: 21 jPanîon Street (Leicester Square s.wj. w IJ "VWc ÉWPfll jfP M tel h!? ij / H fcy H H ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD ZONDAG 23 JANUARI 1916 Bijblad van " VOORUIT „ Nr 45 Prijs 5 centiemen Het Sprookie van Dichtersheim Toen Myrrha ter wereld kwam, werd zij geschaakt door de schoone tooverfee Idea. ...Het was nacht. De hooge palmen wiegden in den wind en de bronnekens fluisterden zilveren liedekèns aan de rozen, die waren ingesluimerd in een ...

L? illustration

HIVER 1914-1915. — Guillaume II interrogeant lui-même un prisonnier russe. Photographie communiquée par une agence hollandaise. VIllustration, qui s'abstient de reproduire les clichés d'origine germanique, plus tendancieux que documentaires et presque toujours destinés à réjouir les Allemands ou à influencer les neutres, fait aujourd'hui ...

Pagina's