Jouw zoekopdracht heeft 444 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-01

Filters

Publicatiedatum
1916444

Het Vlaamsche nieuws

lonâag <3 Januari 1:916, Tweede ja&rg. Nr 23 Frijs 1 5 Centiemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingeîicht en meest verspreid Kieuwsblad van België. - Verschiint 7 maal per week ABONNEMENTSPRIJZEN : Per week 0.38 Per 3 maandeii S.76 per maand 1.25 Per 6 maanden 7.ES Per jaar 14.— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OP3TELRAAD: Dr ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

1000 Gesetz-und Verordnungsblatt fur die okkupierten Gebiete Belgisns. Wet- en Yerordeifngsblail voor de bezellc strcken vas Relgië. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. Ultgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-verneur in België. Gedrukt in de drukkerij van liet Wet- en Veror-deningsblad, ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

"LA METROPOLE," the influentlal Belgtan newspaper now enjoying the hospitality of Site i>t<niirarSf, was removed to this country after the destruction by the Germans of its Antwerp offices. Through its appearanca in conjunction with this paper thousands of refugees from Antweip and other parts of Belgium are able to obtain the latest ...

L'indépendance belge

S7ème année ■ki ... L'INDÉPENDANCE BELGE. ROYAUME-UNI: ONE PENNY CONTINENT: 15 CENTIME /lj/si i jl air>c . er aemtf» \ Iadministra..tion et redaction: ,, aobbau a pams: ttidor house. tudor st.. london, e.c. 1^« fiiauîi , o-.vkv TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: < 3 mois, 9 shillings. ) „ t n\t)rf.s \fïï.rcrf.dt 19 tanvier 1916. ...

Belgisch dagblad

l«te Jaargang- JPONPERDAe 6 JANUARX 1916. IVo. 05. BELGISCH DAGBLAD abonnementen. Per 3 maanden voor Holland m ! 2.50 franco per post. Loséè Oummers: Yoor Holland 5 cent »oor Buitenland 7'/î cent. DenHaag. Brinsegraclit 39, ïelef. Red. ' Adm. 7435. Bestuurders : Dr. TERWÂGNE — CH. HERBiET. Hoofdredaeteur : L. DU ...

Het Vlaamsche nieuws

Het Vlaamsche Nieuws Bel best mgeiiëht et» xrx-est versprt io i ieuwsblad van heigië. » Verschijnt 7 maal per week AANKONDIGINGEN : AFGEVA ARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD: ABONNEMENTSPRIJZEN : P«r week 0.35 Per 3 maandeu 3.75 Dr Aug. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE Tweede bladz., per reg«l 2,50 Vierde bladz., per regel.. 0.50 Per aaand 1.25 Par 6 ...

Vooruit: socialistisch dagblad

$2 «ai . is Prijs per unmœar : vooi Belgie 3 eantiomen, voor den V reemde § ceatiemen TsS©foon t Retisciie 241 » Adminisiratk 2S46 ? Eî5i?dar- 17 «SfàWUAfelS-IS'itf Dru&eîer-Uftgeeîsrt» Sssaj Maatschsppij H ET LICHt feesîisorder» P. DE VîSCH. LetfeSserg-Qca» . . REDACTïS . . ADM1NISTRAT1E nOOGPOORI. 29, GENT VOORUlT Orgaan des* ...

t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal...

'tLandbouwleven Orgaaa dsr Laadbdiwafdesling van 't Proviociaal Voediagskomiteit van Oost-Vlaanderen. VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG. Ailes wat Bestuur en Redaktie van het blad betreft, «ture men 21-23 Galgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling der artikelen slechts toegelaten met veraielding van t blad en den naam des schrijvers. Aile ...

Ons Vlaanderen

Oorlogsnummer — 45. Zondag 2 Januari 1916. Door Eendracht sterk! ONS Liever Dood dan Duitsc VALAANDEREN Voor ailes wat het blad betreft, zich te wenden I Het Bureel van het Blad 181, rue de Charonne, Paris. WEEKBLAD PRIJS : 10 Gentiemen per Nummer. ^ • -* - -'- -j Inschrijvingsprijs : Per jaar : 4.00 fr. — Per trimester : 1.00 Buiten ...

Demain

— Le 21 octobre, le comte Sturgh, président du conseil, a été tué par l'écrivain socialiste le D1' Fritz Adler. Celui-ci a déclaré avoir agi en pleine conscience et après mûre réflexion. Le Dr Fritz Adler, fds de Victor Adler directeur de la Wiener Arbeiterzeitung, appartenait à l'opposition socialiste. Il avait fait ses études en ...

De stem uit België

SDe Stem tut JSeïgte fJ£cbo 6e Belgique Bureel: 55, Russell Square, W.C. Abonnement s îs. 6d, voor drie maanden. Subscription : is, 6d, for three months. 2de Jaargang.—Nr. 19. VRIJDAG, JANUARI 28, 1916. Abonnement voor de Vereenigde Staten, 40 ets. ; Tarira 1 A voor Helland, 1 fl. ; voor Frankrijk, 2 fr. -Lll» WAT GEBEURT ER IN HET ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

1 . ■ 2{rtegs=ÎDciIjnadjteit 1916. Pas ÎDetljnacfytspafet ans bcv fjctmat. Kerstmis in 1916 tijdens den oorlog. Het kerstgeschenk La Noël de guerre de 1916. Les paquets de Noël van te huis. du pays. Nr. 12 3. Jahreane Nr. ...

Pagina's