Jouw zoekopdracht heeft 444 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-01

Filters

Publicatiedatum
1916444

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

■ ' îtâfeede Jaargang. No. 6. Zondag 16 Jlanuari 1916 S Cent. DE VLAAMSCHE STEM Een volk zal niet vergaan! ALGEMEEN BELGISCH DAGBLAD Eendracht maakt macht ADMINISTRATIE EN REDACTIE: POSTBUS 43 2, 'S-GRAVENHAGE. Onder leiding van : Dr. RENÉ DE CLERCQ en Dr. A. JACOB. ABONNEMEKTSPRIJS (bij véoruitbetaling); Voor Ncdeiland per jaai gld. 6.50 ...

Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

„Inter arma caritas" Het Rood Kruis Nr. 1 — 2. Jahrg -1916 Das Rote Kreuz La Croix Rouge El fi1 Offizielle Zeitschrift Officieel Tijdschrift Bulletin officiel des Belgischen Roten Kreuzes van het Rood Kruis van België de la Croix Rouge de Belgique ^ fi Uitgever — Herausgeber — Editeur: i| Prof. Dr. Pannwitz. %'! • =: =1^ Redaktion: ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

1497 Gesetz- und Verordnunqsblatt fur die okkupierten Gebiete Belgiens. ' Uitgegeven door do politieke aldeeling bil den Generaalgou-verneur in Belgie. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Verordeningsblad, Brussel, Leuvensche etraat 40. Het Wet- en Verordeningsblad H in België verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij, in Dmtschland en in het ...

Het volk: christen werkmansblad

AUo bi iefv.-ifsf-lmger vrac, lit- | vrij te irndeM car /.*<g. Van îseghem, uit g< vc ï voor dei;r.Eml. triantecli. ♦ Dmkkeiij Ret Volk», Alct^ccp, n" J(>, Gent. E-mcf J voor West-Vle.ar d> ren; Gcs+on ïios.sxiyt. Hecolletlen-eiraaf, 14, Koîtrijk. Burec-! van Ant'werpen, Bra-f-snt en Limburg : Viktor Huyl, Vaaïtstiaat, 3, ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

38® JAÂR Eakràg 15 Jaiiriari 1916 Nr 13 DE GENTENAAR=DE LANDWACHT Pf'SJs p?f minime* $ ceutlemeiu Bnpeelfn te Géra nr *5 Ketc-lvesî . BROODKQESTIE. eriefwibseling Gsut, 10 Januari 1916. Heer Opsteller, Aïs vakrnan kan ik niet rsa'aten een ant> wooid te ge-en op htt aitike van Vrijdag 7 Januari, betrefleude de « Bioodkwestie. » Het is ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

S S5 JAAE_ Dinsdag 18 ànoari 1916 H' 15 DEGENTENAAR-DELANDWACHT ^Prîjs • oï« mmimet S eesi i;i«en. . - - DE KLEINS PATRIOT Eureelenta Geni nr 18 KeîeîvesS Gebedenbond voar den Vrede. i° De algemeene Communie zal naar gewoonte plaats hebben in de mis van 8 uur, welke zal opgedragea wordea tôt het be-komeu van den vrede, den Woensdag 19 ...

Het volk: christen werkmansblad

HET VOLK A 13e briefwifselÎEçen vr&cht* *rij te rtT,dfi) aaa. Aug. Van Jreghcni, ui( pi ver voor de raeml. nasteeh. < 1 n.kkerij Het Volk», lice'—'ttg, i.0 10, Ger.t. Frrrrei voor West-Vlaiiîidc-rens Gaston Bossuyt, ïtocolletten» ttrrat. 14, KorUijk. Eureel van /.nîwerpen, Braient en LimTiirg : Viktor Kuyl, Ytailstn-ut, 3, ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Jeudi 13 Janvier 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.51 DIRECTION & RÉDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double ...

Het Vlaamsche nieuws

Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht et! meest verspreid & ieuwsblad van België. » Verschijnt 7 maal pet week ABONNEMENTSPRIJZEN: AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD: AANKONDIGINGEN : Per week 0.35 Per 3 maanden 3.76 Dr Aug. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE Tweede bladz., per regel 2.50 Vierde bladz., per regel.. 0.50 Per maand 1.25 Par 6 ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

NUMÉRO 71 JANV. 1916 c<>a PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES Abonnement : 9 Franc* ADMINISTRATION : RUE SAINT-JEAN N° 48 □ BRUXELLES □ PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES Abonnement : 9 Francs REVUE HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE DES ACTUALITÉS UNIVERSELLES SE/NTI/N ELLE ITALIE/N/N E A L'ISO/NZO ...

Het Vlaamsche nieuws

Aondefdag 27 Januari 1916 Tweede jaarg. 27 Prijs: g Centiemen cioor geheel Belgi Met Vlaamsche Nieu ws Het best ingelicht en meest verspreid JV ieuwsblad van Beigîë. - Verschijot 7 maal per week ACONNEMENTSPRIJZEN : Fer week 0.35 Per 3 maanden S.7S Per maand 1.25 Per 6 maanden 7.88 Per jaar !4.— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : Dr Aug. ...

De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende...

Nr 20 1916. De Vrije Stem Belgisch orgaan voor de provinoie Antwerpen Verschijnende gedurende de Duitsche Bezetting. Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Begijnenstraat, 42. Telegraphisch adres : Kommandantur-Antwerpen-Mechelen Met pratie ende urivilepie. Uw Eer of uw Leven ! LAFAARDS! Uit de Holiandsche bladen hebben wij vernomen, dat ons ...

Pagina's