Jouw zoekopdracht heeft 363 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-02

Filters

Publicatiedatum
1916363

Vooruit: socialistisch dagblad

Serge toestand M aan brood te Gent en hliggende. - Aan de heeren kn hat Provintiaal "oêdings- bsniteit. ^ L ona bezoekbij verschillende bakkers werden ons na-[noemd van anderen die bij den aanvang der rantsoe-L eene kleine hoeveelheid stukken bloem of meel ver-L Wij stellen hier e venais de bakkers de vraag of h et lt is dat de hoeveelheid ...

Het Vlaamsche nieuws

l'jda* 25 Februari tgïô, J'we--.de Ja*rg. Nr 56 Frljs 1 | Ceatlemea door geheel België ,, ,. r——- 111 11 Het Vlaamsene Nieuws Het best logelicht en meest verspreid B4 ieuwsblad ¥an Belgtë. - ¥@rachijot 7 maal per week ?WT ABONNEMENTSPRIJZENi AFGEVAARDIGDEN VAN DELN OPSTELRAAD : j AANKOND1GINGEN : jjB fe: wsek 0.S5 Per 3 œaaadea 5.7s ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

38e JMR WtteHsdag 23 Februàrî 1916 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT FKIJS PER NUMMER : 2 CENTÎEMBN. DE KLEIITE FATBIOT BURSEÏ.B3T TE SENT t KSTSZ.VS3T, W 33 iAtaamQlUUL'HJUk-n—i — mnrii-miiaim-riini -rnin»ir-|T-iTT"nm AardaDoel-kwesfie. m ■ Onderstaande brief werd door de Gen'sche aardappelkooplieden gezonden aan het socia-listisch blad ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

y . ** «t. ci s r r . 4A <-»««*!,mac fR PPMiPflWPC AH mAH'P\ Vpndfpdi 1S Pi'rriM^f IQtfi 22'ANINfcfc. — aei RÉDACTION & ADMINISTRATION H in ine de la Bourse — HAYRB Téléphone : Le Havre n\ 14,05 Sirecteur : FERNMD NEBEÀ? Tentes tes communications concernai la rédaction doivent être adressée^ sSI",rae de la Bourse,Le ...

Belgisch dagblad

le Jaarg-antr. DINSDAG 15 FKBRUAtll 1910. IVo. BELGISCH DAGBLAD ABONNEMENTEN. jPer 8 maanden voor Holiand * 2.50 franco per post. Losso ^kummers: Voor Holiand 5 cent froor Buitenland 7'/s cent. DenHaag. Prinscgraclit -39, ïelef. Red.i Adm. 7433. Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacieur : L. DU CA3TILL0N. ADVERTBNTIEN": Van ...

De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en...

DE DRUKPERS Qffieieoi orgaag ni StslailjKe Fsesraiii van u BoeK- an DruRnliverfiEifl van Beat - IMiijiii vcorloopig om ta twes raaanûan ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : België 1,50 Buitenland 2,50 Ailes wat Redactie en Adminiitratie betreft te zenden : VAN AKENSTRAAT, 8. — GENT. AANKONDIGINGEN : Volgens overeenkomst en voorop betaalbaar. Strijdi ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3® Année. N° 488. Edition B CINQ CENTIMES SAMEDI 5 FÉVRIER 1916 ABONNEMENT POSTAL, ÉD. B Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4,50. - Mit. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger n'acceptent que des 3-foûftuetncnL i RÎMiïSTRIELS; ceux-ci prennent cours les I Jaxv. 1 Avril 1 Ji'iî.lrt 1 OcroBf On peut s'abonner ...

De stem uit België

% Registered ait the General Post Ofhce as a Newspaper. Telephoon: Central 12 86. / c ^7 S W 12 Bladz. De Stem uit Belgie Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement : îs, 6d, voor drie maanden. Subscription : is, 6d, for three months. 2de Jaargang.—Nr. 21. VRIJDAG, FEBRUARI 11, 1916. Abonnement voor de Vereenigde Staten, 40 cts. ; 1 A voor ...

Het Vlaamsche nieuws

mijâag i* rebruari 1:916, 1 weede Jaarg;. Wr 42 Prijs : 5 Centiem@& door geheel iSeigië Het Vlaamsche Nieuws Wet best mge icht eu e t-er^ vèrsr.prtid i îeuwsblad van België. - Verschijût 7 maal per week In abumnëmuntspkijzëM) ptr weék *-36 ?ej 3 maanden a,ré Ptr rnsMiâ .. .........- !.*5 Par S aitandsti ......... 7M Par jaar ...

Belgisch dagblad

le J aargang. VRIJDAG 18 FJ5BRUARI 1910. 3Vo. 13S AB0NÏÏE1ENIEN. Per 3 maanden voor Holland 12.50 franco per post. Lossa nummers: Yoor Holland 5 cent foor Buitenland 7'/s cent. Den Haag. Prinsegracht 89, Telef. Eed. Adm. 7433. BELGISCHD AGBLAD ADYEBTENTIEÎTÎ Vaa 1—5 regels f 1.50; elk® sgel meer f 0.30; Réclamés —5 regels f 2.50: elke ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

38' TSAR lins^ag la reorusrt i»io 39 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT to»rlî» per nummer 9 centiemen. DE ELEÎNE FATRIOT «ureelen te Genl «r 10 Ketelvest Gebedenbond voor den Vrede. 1° De algemeene Communie zal naar kenoame plaats hebben in de mis van,8 uur, ^relke zal opgedragen worden tôt net be-tpomen van den vrede, , , <ïen Woensdag ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

QQe TAS» fMag 22 FeMM 1916 Nr 45 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT PRIJS PE:& NUXMBR : f» «*mT«i»TT"-aflrc!"Kr IDE EILEI2JE PATRIOT » ■■■■■r , r- ■ - - -1 ri 1'i—ii n 'wni iin nif mnui iniKiMi BUBEELEIÏ TE ©EUT: KETSLVKST, Kr 16 niîir.ififilR Msr.ta ImMbi VERORDENING. Het bijvoeg^el tôt de verod nirg betreffende de ...

Pagina's