Jouw zoekopdracht heeft 363 resultaten opgeleverd

  • 1916-02

Filters

Publicatiedatum
1916363

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

im Gesetz-und Verordnungsblatt -jiir die okkupierten Gsbiete Belgiens. Wet- en Yerordenïngsbiad voor de Lczctte streken van Belgiè. Bulletin officiel des Lois él Arrêtés pour le territoire belge occupé. Ditgegeven door de politieke *fdeeling bij den Generaalgou-Terneur in België. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Veror-deningsblad, ...

Belgisch dagblad

le J aarga ng, ZONDAG 13 en MAANDAG 14 FKBRUARI 1010. ÏVo. 138. <r » ABONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Holland f 2.60 franco per post. Losse âummers: Voor Holland B cent froor Buitenland 7'/s cent. Den Haag. Prinsegracht 89, telef. Beà.1 Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

a""* Annce 1^)°. 47 O t» cents no ccnnme» > «sameai s sevrier 1996 L'ECHO BELGE L'Union fait ta Forcer Journal quotidien du matin paraissant en Hollande Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N. Z. VOORBUH6WAL 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef : ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

19 Februari 1916 Nr 8 39e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL vrii p.n nnafhankp'iik Kathnliak vnlksaezind weekblad voor Vlaamsche en Alaemeene Belanaen HV8CBRIJVING»PRM8 Voor een jaar fr- 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1-50 Voor Nederland » 5-50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen * 7.00 Dit blad verschijnt ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

Eerste Jaargang Nr 19 Beheer en Opstelraad : 13, PAKHUISLAAN, 13 i Rrussel ABONNEMENTSPRtJS : Phr Jaar Fr. 6.50 PRIJS : 15 CENTIEMEN VLAAMSCH LEVEN -Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd Weekblad inhoud Een zicht van het Italiaansche front (plaat) . 221 Hoe staat het met den Oorlog ? (Algemeen overzicht der krijgsgebeurtenissen), met 9 platen 222 ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

U* 3I ÂB Dwshg 2 9 îeïfuan 1015 E{ 51 DEGENTENAAR DELANDWACHT PKIJS PEU WtfM^ÏSR : a CSjSÏIEHaHT. IDE! KLEIITE PATRIOT Bînai3BïiSir ÏB £sr î« Ge^edsnborsd voor den Vreda. îo De algemeeue Communie zal r aar jewoonte plaats hebben in de mis van 8 uur, Ke ke zal op^edragen woideu tôt het be-koraeii van den viede, de Woeasdag \ ...

De Belgische standaard

...

Vooruit: socialistisch dagblad

Pri'js pei nommer : vooi Btlgie 3 eentiemflB, tooi dsn Vreemdt 5 osctiemea Tslaïoosï i Redactïo 24? - AdenÉroistpaiie 2845 ■»ÉPBaMMI|iwreatWWWiWW«MBnWMtil'IMIIilllii<>lililllll <fJ3M«W»«TOMBgB8aailceggi atsgmaasawiMewKMMKiigacairiiMrfwMMMWMMMM Zaterdan 2® FEBBU&ttlt91tt IPfskfter-UftgeeH»®» Klrtaitschippij H ET LICHT ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Bekendmakingen L huvœcsel tôt de verordening betreffende f.X toi»- 1915, - »* aardigd den 33 Januari 1916: Kinderen zijn niet verplicht hunne ouders teklagen, evenmin zijn huisvrouwen ertoe ver-eht tegenover hunne echtgenooten » Hikerwiize op aile verordeningen en bekend-kingen, welke de verplichting tôt aanklagen Wzen, toepasselijk. H. Qu., ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Prijs par nnmmor : voor België 3 centiemen, vooi den VreamdeS csntieraen S3 Telsfoon s Redactio 247 « âsfsKissisirafie ^S4© Zat»pdai) 5 FÉBftâtâiftl 8S1Î& Drtfc*t&-Vit£cttaï*T gteMastsdieppij Si ET UCHÎ , i!ï*3tat»r£®r* p. DE VIS CH . Leihritarg-'Qtnt .. REDACTIE . . administratïe HOOGPOORÎ. 29. GENT VOORUIT Ùrgaxm der ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

Zontfag 13 en Mmdâg 14 Feknàri 1916 38e JAAR Nf 38 DE GENTENAAR= DE LANDWACHT m KLEINE P ATRIOT Prijs per nummer 9 centiemcn. Bureelen te GenC nr 16 Ketelvest De papleniGûd wordt langsom sclierper. ! <w» De groote onlwikkéling der cîagblad-nijvorliVid in de Vercenigde Stalen le vert een dringend en onophoudend gevanr op voor de \vouden in ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Vendredi 11 Février 1916 A JOURNAL QUOTIDIEN. — JLg Numéro *t iO Centimes ëm' Artiléa. — N* 450 LA BELGIQUE PRIX DES ABONNEMENTS Î Ceux mois (février, mars), fr. 4.80 | Un mois (février;, fr. 2.33 Lcb demandes d'abonnement sont reçues EXCLUSIVEMENT eux guichets des bureaux de poste. ADMINISTRATION ET RÉDACTION Si, ...

Pagina's