Jouw zoekopdracht heeft 363 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-02

Filters

Publicatiedatum
1916363

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

01 HOMWteEH, CHRISTIANIA, 23 Februari. — Het blacî Aftenr osten meidt, dat de Russische gezant Arnniexv, binnen kort Christiania zal verlaten. Zij 1 opTOuer is re^ds aangewezeu, doch nog tie.t benoetnd. , __ De Duiïscbe gezant, eraaf von ObernUora, wpnï Woc sd-jg door Koning ilaakon, in een afschc idsgehoot ontvangen en eçjiang s.-ar Sofia. ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 48. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 9.? Febr. 1916 „OpgesmetenK ! Yoor latere huisvaders! Yan al de zonderlinge woorden die wy in ons huis te hooren krygen, neemt zeker wel dit titel-woord zooniet de eerste, dan toch een der byzon-derste plaatsen in. Een fyne, er op gelyken , voet levende vorscher 1 houdt ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

38e JÀAR Zontfag 13 en Maandag 14 Febrnâr! 1916 Nc 3 3 DE GENTENAAR =DE LANDWACHT Prlfs pcr rmœmer 9 ceniiemen. DE ELEINE PATRIOT Bureeleraîe Gent nr 16 Ketelvesi De papiernood wordt langsom scherper. De groote ontwikkeling der dagblad-nijvcrheid in de Vereenigde Staten levert «en dringend en onophoudend gêvaar op voor de woiiden in het ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 4y. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 2.? Febr. 1916 De juiste Middelmaat Overal en altyd was de juiste middelmaat moeilyk te vinden. Met recht werd er gezegd dat de uiteinden mekaar raken en dat het veel gemak-kelyker is aan de eene of andere zyde te staan dan het op een gelyke afstand van beide ziens- ware ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

19 Februari 1916 Nr 8 39e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL vrii p.n nnafhankp'iik Kathnliak vnlksaezind weekblad voor Vlaamsche en Alaemeene Belanaen HV8CBRIJVING»PRM8 Voor een jaar fr- 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1-50 Voor Nederland » 5-50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen * 7.00 Dit blad verschijnt ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3e Année. N° 507. Edition B CINQ CENTIMES JEUDI 24 FÉVRIER 1916 ABONNEMENT POSTAI. ÉD B Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. b.60 Les bureaux de poste en Belgique et à l'E trais-* ^acceptent que des ibonneuîcnts i KI.ViivSTRiELS; ceux-ci prennent cô;: . les 1 Jakv. î Àvr>;i. 1 Jv-iî.let 1 Octob. On peut s-Atout:cr ...

Belgisch dagblad

le Jaar^angfi ZATERPAO 12 FEBRUAHI 1916; No. 137> ABOiîNBMENTBN. Ter 8 maanden voor Holland f 2.60 franco per post. Losse Hummers: Voor Holland 5 cent foor Buitenland JjJf tk'ùT.l DenHaag. Prilîsegracht 89, Telef. Red. A dm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWA6NE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CA8TILL0N. f—v ...

t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal...

?' JAAR 10 FEBRUARI 1916 Nr 6 Landbuwleven Orgaai dar Landbonwafdeeling ran 't Provinciaal Voedingskomiteit van Oost Vlaanderen VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG. Ailes wat Bestuur en Redaktie van het blad betreft, sture men 21-23 Galgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling der artikelen slechts toegelaten met vermelding van 't blad en den naam ...

L'indépendance belge

S7è®6 aimée. No. 46 L'INDÉPENDANCE BOYAUIV!£«UNI : ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 16 CENTIMES (HOLLANDEJ 6 CENTS*) ADMINISTRATION ET REDACTION- tudob hûdse. tudok st.. london; e.c. TELEPHOME: CITY 3960. -—* ; — r 1 Sureau a paris : « place le la bourse. f 31 1 -67 et TEtfcPH.: ^236-75, LONDRES, MERCREDI 23 FEVRIER 1916. ,3 MOIS, 9 ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Pri'js pei nommer : vooi Btlgie 3 eentiemflB, tooi dsn Vreemdt 5 osctiemea Tslaïoosï i Redactïo 24? - AdenÉroistpaiie 2845 ■»ÉPBaMMI|iwreatWWWiWW«MBnWMtil'IMIIilllii<>lililllll <fJ3M«W»«TOMBgB8aailceggi atsgmaasawiMewKMMKiigacairiiMrfwMMMWMMMM Zaterdan 2® FEBBU&ttlt91tt IPfskfter-UftgeeH»®» Klrtaitschippij H ET LICHT ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

- 1625" - 15. MEE^T 1916 Gesetz- und Verordnungsblatt Oiteegeven door de Politieïe aideeling bij den Generaalgou-Terneur in België. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Verordeningsblad, Brussel, Leuvensche gtraat Het Wet- en Verordeningsblad te in België verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij. in Duitschland en in het onzijdige ...

Pagina's