Jouw zoekopdracht heeft 356 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-03

Filters

Publicatiedatum
1916356

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOH DE BELGrISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien ol vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. VERHALEN YAN STRIJDERS De Laatste Uren van bet Fort van Lier Cdoor een G arnizoens-Officier) (Vervolg) r,n October. — Op hooger ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

1707 — — ijuj — gesamten Vorscliriften dieser Verfugung in Kraft. Die Bestimmungen iiber die Bildung einsprachiger Klassen und Abteilungen (Artikei 6) findcn jedoch im Schu!jahr 1916/17 nur Anwendung auf den ersten (jungsten) J thrgang des Schuljahres 1915/16 und auf die zu zwei Unterklassen neu angemeldeten Schiller, in jelem folgenden ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

1T ANNÉE. — Série nouvelle.—N* 493 Le numéro : 10 Centimes (g CSHTIMllg Mi FR&OT) Jeudi 16 Mars 1916 gagasses111 ■■ RÉDACTION & ADMINISTRATION JJib rua d! is Boarsa — LE MRS Téléphone. Le Havre n* 14.05 Directe ; F1BMD HEBRÀT f«si«s ces communications eoncernan la rédaction doivent être adressées 38*'}rue de la ...

De legerbode

16 Maart 1910 Niimmer 239 DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag Verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISGHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien ol vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Laatste Uren van het Fort van Lier (Herinneringen van een Ooggetuigé) (Slot) jsien October. — Het is ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VOORUIT Orgamt der Belff&che WerkHedenpcwtif* — Venchjjnend® aile dagen. Drototer-U Itgeef stet I jrtaatschappij HET LBCîïT bestuurder » ■ dt VISCH. L*deberg-Oent ,. REDACTIE . . ÂdMINISTRATIE moorcrrT. ». orar — __; «ft, ABONNEMENTSPRU5i BELQIE Drle maandea. .... H,' 3.',:f Zes maandea * , , . . fr. 6 59 Eenjaar. ...... fr. U.5Q ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Jeudi 2 Mars 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année No 17.553 DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navire Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double lign 1 franc la ligne sur double colonne ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

V 1791 Gesetz-undVerordnunasblatt for die okkuoierîen Gebiete Belmens. Ultgegeven door de politleke afdeeling bij den Generaalgou-verneur in België. Gedrukt in de drukkerij van liet Wet- en Verordeningsblad, Brussel, Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad is in Belgié verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij, in Duitschland en in ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

. ... . ... J?'* . ^ES. fAB.?NN^E!!TcSn , , ... ADMINISTRATION ET RÉDACTION Petites annonces. ... ; : laligno, fr. 0.40 l" ' ' ' ' ' 1 - t»'-- (aVl {-j rt13-1?' 'r- I 1 mois (avril),fr, 2.30 Si, Montaffne-aux-Her'bes-F'otag-ères, BHU3ZI3ZjZi£!3 Réclame avant les annonces . — 100 Les demandes d'abonnement sont rec.03 BUREAUX 1 DE 9 ù 17 ...

Het tooneel

HET TOONEEL lste Jaargang. Nr 18 Beheer en Redactie : Vleminckxstraat, 15, Antwerpen Annoncenbureel open aile werkdagen van 9 tôt 1 en van 3 tôt 5 uur (Torenuur) 18 Maart 1916 HET MEISJE VAN ARLES Louis BERTRIJN als " Frédéri " Mevr RUYSBROECK PIET JANSSENS als " Balthazar " G. HERREYQERS als " Francet Mamaï " Mej. ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drafatw-Ultgeefct** Maatschappij H ET LICHT bestuarder » p, pc V1SCH. Lcdcberg-Gent . . REDACTÎE . . adminîstratie «OOfePOORT. 29. GENT VQORuI jl Orgaan der Belc/ische WeM'®ùnpadij. — Versehijnénde affe dagen. •T^^t^gssngsgsar'gsipgagerass^^ . ' " ' —— — • • : > i ABONNEMENTSPR4JS BELGIE Drte maantien. . , , , tr. 3.2$ ...

L'indépendance belge

S7èffifi anacS» No. 55 L'INDÉPENDANCE ROYÂUME-UN! : ONE PENNY BELGE. COMTilNHNT: te CENTIMES (HOLLANDE ; S CENTS.) administration et bed action* icdob house. tudob st., lokdon, e.c. TELEPHONE: C!TY 3960, fittheatt à paris : ii place de la boukse. T£LËPM.: Illg.jj, et LONDRES, SAMEDI 4 MARS 1916. _ f 3 MOIS, 9 SHILLINGS, ) ABOJnnesienïs : - ...

Pagina's