Jouw zoekopdracht heeft 356 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-03

Filters

Publicatiedatum
1916356

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3* Année. - N° 537. Edition B CINQ CENTIMES SAMEDI 25 MARS 1916 ABONNEMERT POSTAl, ÉD. B Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les [bureaux de poste en BelgiqHe «t à l'Etranger n'acceptent effte des «oomi'f mciitif TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les IJakv. 1 Avril 1 Juillet 1 Octob. On peut s'abonner toutefois ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

9')ANNÉE. — Série nouvelle, - -N* 490 Le numéro ! 10 Centimes (5 CENTIMES AU FRONT) Lundi 13 Mars 1916 BÉDACTION & ADMINISTRATION Jfin ras 48 la Bourse — HAYHE Téléphone. Le Havre n' 14,05 Diresieur : FERNAïîB HEUR4T f0nle$ tes communications concernan la rédaction doivent Ctrc adressât s f de la Bourse,Le Havre• LONDON OFFICE: ...

Belgisch dagblad

1© Jaargangr^ DINSDAO fil MAAHT 10101 No. JLS9. BELGISCH DAGBLAD T — abonnementen. ]fer 8 maaadcn yoor Hollam 1 2.60 franoo per posfc. Loss< auxruners : Voor Holland 6 ceiii toor Buitenlajid 7Va cent. DenHaag. Prinsegracht 89 ïelef. Red. Adm. 7433. —M^aLLMIMIR.'jLi.Ij I I.U.—i Rfi«t»i»priftrs; Dr. TERWAGNE — CH. ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

179 - Verordnunasblatt Uitgegeven door de Etappen-1 nspectie. Het blad verschijnt volgens behoefte en is ter inzage bij ieder gemeentebestuur. Ook is het verkrijgbaar bij de Etap-pen-Inspectie, Zivilverwallung, aan 20 Pfennig per enkel rium fiir das FTAPPENfiRRiFT der IV. ARM FF VERORDENiNGSBLAD voor het Etappengebied van het 4e Leger BULLETIN ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

Année IN°. 323 S cents flO Centimes) Mercredi 29 mars 1916 L'ECHO BELGE •Journal quotidien du matin paraissant en Hollande L'Union fait la Forcer Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N. Z. VOOHBURGWAL 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: Gustave Jaspaers. „ ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT 9 fie I ■»* oiî» Bureelen te Gerat, Ketelvest, 16. - 333=3 ISLEIISTE PATEIOT - WneîîKîïaO 9Q Maanl (Olft. Nuîïi. 16. Officieele Duitsche berichten V VAV W Ml VMU •» «weaav» 14?. VERORDENING betreiTaade de voertal van îiat ondarwljs aaa de HoasesaUocï te ©aat. Ter wijzigiatc van arti.iel 5 uit het ...

Vooruit: socialistisch dagblad

HWWfWMWIWMWiMWPnBWMB ■!■ i ii—i J—M ■iiBinrii»nnwfl?miwi»i^.'MWWFWMiwawiJ»H»wwgaMwwBrTi-BatJ««xwm»«a« ?njs pei nummer : voor Belgio âs centismen, Toor ûôu i reemde H» cenuemea lu— i|pi1 m» il I il ni TeS«iroon ? S8«riac4ie 2.4*3 « &eiihiin£stra1tiG 2845 - ^"daîv26 3iSt3 p1^ Dri3î£st«r-lîitgee?sîcr L- ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drafatw-Ultgeefct** Maatschappij H ET LICHT bestuarder » p, pc V1SCH. Lcdcberg-Gent . . REDACTÎE . . adminîstratie «OOfePOORT. 29. GENT VQORuI jl Orgaan der Belc/ische WeM'®ùnpadij. — Versehijnénde affe dagen. •T^^t^gssngsgsar'gsipgagerass^^ . ' " ' —— — • • : > i ABONNEMENTSPR4JS BELGIE Drte maantien. . , , , tr. 3.2$ ...

Het Vlaamsche nieuws

fcdag 5 Maart 1916, T^esde faarg. ffr- 65 Frijsi 6 Gentlemen door <ehee< Beliçië Het Vlaamsche Nieuws Het best inirelicht en meest ¥erspreid !\ ieuwsblad vao Belerië. -.Verschiint 7 .maat;pe*vweek ABONNEMENTSPRIJZEN : ter M8Mid . i.76 Ptr 6 ixaandcti 18.— f«r S asaa*d«a 5.— Per jaar 18.— S!S^^5=^^FGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAA© ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

1831 — Gesetz- und Verordnunqsblatt fur die okkupierten Oebiete Belgiens. Wel- en Verordeirngsblad voor de bezclte slreken vna Relgië. Biiilelin officiel des Lois el Arrêtés pour le territoire belge occupé. Uitgegeven door de politleki afdeeling bij den Generaalgou verneur in Bclgië. Gedrukt in di drukkerlj van liet Wet- en Veror ...

L'écho de Belgique

L'Echo de hn supplément: CONSUMMATUM EST, tableau de E. WANTE. Belgique Bureau : 55, Russell Square, W.C. A partir du 6 mars: 21, RUSSELL SQUARE, W.C. x^uuiuieineni 5 is4 oa4 pour tfOlS mois* Subscription : îs. 6d. for three months. lre Année.—No. 4. EUDI, MARS 2, 1916. Pour la France : 2 fr. Pour les Pays-Bas : 1 fl Prix ld. BATAILLE ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD Biiblad van " YOORUIT „ ZONDAG 26 MAART 1916 Nr 54 Prijs i 5 centiemen Het Asschenziftertje Joris Vandervelde Vertelt. Ik .ben regent bij de middelbare school te Hasselt. Toen ik onlangs aan de leerlingen van de hoogste afdee-hng verklaard had wat men in letterkunde verstaat door « een portret » en hun eenige modellen in het ...

Pagina's