Jouw zoekopdracht heeft 410 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-04

Filters

Publicatiedatum
1916410

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3-« Année - N" 552. - Ed. B CINQ CENTIMES Dimanche 9 Avril 1916 SB0N8EMEHT POSTAI, ÉD. Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 ' Les bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger n'acceptent que des abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les 1 Jahv. 1 Avril 1 Jcilï.et 1 Octob On peut s'abonner toutefois pour ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

SYNDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingezonden stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie : Plantijnlei West, 66, Antwerpen ONEERLIJKE DOPPERS Een Antwerpsch blad had het over een paar dagen wetr eens over de « Oneerlijke doppers ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3mo Année - N° 545. Ed. 1 CINQ CENTIMES Dimanche 2 Avril 1916 ABONNEMENT POSTAL, ÉD. g Bruxelles - Province - Etranger 3. mois : Fr. 4.50. • Alk. 3.60 Us bureau?: de poste en Belgique «t à l'Etranger n'acceptent que des abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les JJakv. 1 Avril 1 Juillet 1 Octob On peut s'abonner toutefois pour les ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

22 ANNÉE. Scrîcnoayelle,—N* 528 Le numéro : I© Centimes (5 CENTIMES M! FS©!1?) Jeudi 20 Avril 1916 RÉDACTION & ADMINISTRATION g tu ras 4a !s Btirss — LE HAYRE Téléphone : Le Havre m" 14,05 Sirectear : FEPMB BEURA? fovU* tes communications concernai la rédaction doivent être adre»sée$ sS^fVue de la Bourse,Le Havre• LOftOON ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3me Année Sî° 548 va n CINQ CENTIMES Mercredi 5 Avril 1916 ABONNEMENT POSTAL, Éd. g Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger n'acceptent que des abonnements 1R1MESTR1ELS; ceux-ci prennent cours les IJakv. 1 Avril 1 Juillet 1 Octos On peut s'abonner toutefois pour les , deux ...

Belgisch dagblad

le Jf aarg ang-. 3DONDERDAG 20 AP.RIL 1010. -j» IVo. 18g? AB ON NE M® NT EN. !Per 3 maanden voor Holiand ( Ô.50 franco per post. Losse nummers : Voor Itolland 5 cçnt voor Buitenlaçd Tl-t cent. Den Haag, Prinsegraclit 69, ïelef. Red. ' Adm, 7483. BELGISCH DAGBLAD 1 ADVERTENTIEtf* Van 1-6 regels f 1.50: elie regel xneer f 0.80; Reclameà 1—5 ...

De waarheid: socialistisch weekblad

9e Jaargang. Nr 5. Prijs : 7 Centiemen. Zondag 30 April 1916 DE WAARHEID Orgaan van den " Vrijen Socialistenbond Slechts hij die de vrijheid van anderen lief heeft is die zelf waardig. ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR : \ De Wîtte, Verspyensfraat, 10, Oensf Verantwoordelijke Uiteever ABONNEMENTSPRIJS : Voor 3 maanden, fr. 1-25. Voor 6 ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaierdag verschijnende r ... — , , , , , , ' „ ■■ ' 4 Dit blad is VOOR DE BELG-ISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t lien ol vijftien Fransche en Nederlandsctie exemplaren- TE ANTWERPEN Ira eene gekikrtede tBsscheuniiiîite Tusscheu een dubbelen Doodstrijd (Slot) 3oen ...

Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

VERSCHIJNT OM DE Orgaan der GROENINGERWAGHTEN Men zegt dat 't Vlaamsch A.11.6S VOOF te ncet zal gaan.... 't En zal ! VEERTIEN DAGEN van Antwerpen en Omstreken Vlaanderen Geen rijker kroon Dan eigen schoon. détruira peu à peu l'élément germanique en Belgique.fth Rogier 1834). La Belgique de demain sera latine ou ne sera pas. (H«i ...

De Gentsche week : annoncen.

3 M° 19 9HE";^ANG !ra«Pe ES 000 VAN o TOT o APRIL i r"\ 4 /"> DU Z AU O AVRIL I b? I O ANNONCEN LES ANNONCES DE De Gentsche Week La Semaine Gantoise BUREELEN : HOLSTRAAT, 120, GENT Kostelooze uitdeeling in de verschillende wijken der stad en voorgfeborchten. Wilt gij voor uwe belangen zorgen, leest aankondigingen. Wilt gij veel ...

Het tooneel

HET TOONEEL , , , ^ Beheer en Redactie : VIeminckxstraat, 15, Antwerpen 4 . lste Jaarsransr. Nr 20 ... 1 April 1916 a & Annoncenbureel open aile werkdagen van 9 tôt 1 en van 3 tôt 5 uur (Torenuur) N FRAINS VAN DYCK Leider van de " Nieuwe Orkestvereeniging " , Koninklijke Nederlandsche Schouwburg Niemand zal betwisten dat het bestuur ...

Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

VERSCHIJNT OM DE Orgaan der GROENINGERWACHTEN Vlen zegt dat 't Vlaamsch AlleS VOOF te niet zal gaan.... t En zal I VEERTIEN DAGEN an Antwerpen en Omstreken Vlaanderen Geen rijker kroon Dan eigen schoon. j|(pa»On détruira peu à peu l'élément germanique enBelgique.tch Rogier 1834). La Belgique de demain sera latine ou nesera pas. (Het ...

Pagina's