Jouw zoekopdracht heeft 410 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-04

Filters

Publicatiedatum
1916410

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Tweede jaargang Nr 21 Prijs 6 centieinen Gent 9 Ain'iî 191( HOOFDREDACTIE : ALGEMeen SECRET ARIA AT OUDE HOUTLEI, 34. MET DE MEDHWKRKING VAN HET WERK DER V OLKS BIBLIOT HEEKEN "DE STRAAL,, THiiRESIANENSTRAAT, 13 ALLERLEI BEHEER YROUWENSECRET ARIA AT PEPERSTRAAT, 17. — «O» — ABONNEMENTEN : l'ER JAAR : FR. 3,25 ZES MAANDEN I » 1,60 DRTT ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

décrie Annee S cents (lo centimes) Samedi 15 avril 1916 L'ECHO BELGE L'Union fait la Forcer Journal Quotidien «Su malin • paraissant en Hollande. Belge est noire nom de Famille. Toutes les lettres doivent Être adressées au bureau «Je rédaction: N. Z. VOORBURGWAL 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef : Gustave Jaspaera. ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

Gesetz und Verordnungsblatt fur die okkupierten Gebiete Belgiens., Wet- en \'erordeaingsb!ad voor de bezelte slrekea vaa Belgii 8«!ldl§ o®f!eî des L©is et Arrêtés pour le territoire belge «ecspé. l>itjnc$e,ten door d« politieSe •-.ideeling btf dën Generaalgou-erneur in Beigié Gvdrukt in de •irukkerij van het Wet- en ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAQSBLAD Bgblad van M ``VOORUIT,, ZONDAG 30 APRIL 1916 Tweede Jaargang — Nr Prijs : 5 eentiemen Eerste Mei ! uag van geloof ! uag van noop ! Voor de tweede maal, herdenken wij onzen Werkers-Jhoogdag te midden van den voortdurenden oorlog. Dat onze feestelijkheden wat minder openbaar en wat deze noodlottige gebeurtenissen tôt betere tijden, ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

lung in dor Ost'erzeït zu Parme-rond proffnétè dâaelbst seine 20. Vlehausstellùng. Infolgo der Ueberschwemmungen war der Antrieb nicht so groB wie letztes Jahv, trot zdem waren prach-tîge Tiere vorhanden, (lie zu auBergewohnlich hohen Preisen verkauft wurden. — Auf Einladung des Amsterdamer Komitees ilos Jlldischen Fr&uenbtiqdes fiir ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

Bbheer en Opstelraad : 13, PAKHUISLAAN, 13 i Brussel : ABONNEMENTSPRIJS ï Pkk Jaar Fr. 6.50 PRIJS : 15 CENTIEMEN ^ l LEVEN -Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd Weekblad INHOUD Dwarsdoorheen het Babuna-gebergte, plaat . . 353 Hoe staat het met den Oorlog ? Wat op Mili-tair en Politiek gebied tijdens de verloopen week voorviel, met 7 platen 354 ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3~ Année - N° 554. - Ed. B _i _ CMQ CEXITlflES Mardi 11 Avril 1916 ABONNEMENT POSTAL, ÉD. g Bru telles - Provfncc - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mfc. 3.60 Les bureaux de poste en Relique et à rEtr;mger iï" acceptent que de* abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les 1ja.xv. i avril 1 juillet 1 octo» On peut ^'.Tbonner ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE I ROYAUME-UNI ; ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES rum i AWnF : fi CENTS) u. PWDV^BSE ïIIDTELEPHOWE: CITY 3960. TEL.SPH.: { 2 38-11. 61 JEUDI 20 AVRIL 1916. En vente à Londres à 3 h. le mercredi 19 avril. f 3 MOIS. 9 SHILLINGS. ) „ ABONNEMENTS : - 6 MOIS. 1? SHILLINGS, f CONSERVATION PAR LE PROGRÈS. ! ( 1 AN. 32 ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Tweede jaargang Nr 24 Prijs 6 centiemen Gcnt 30 April 191 (> hoofdredactie : algemeen secret aria at oude houtlei, 34. met de medtwerking van het werk der v olks bibliot heeken "de straal,, theresianenstraat, 13 ALLERLEI Weekblad voor ons Vlaamsche VoSk beheer : vrouwensecret ariaat peperstraat, 17. — « O» — abonnementen : fer jaar : ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Dr*krttr-VtiSt*fot»* ' « nîMi«tschappij H ET LICHT fcestuarder » i, DE VIS CH. Lsdeberg-Qant ,. REDACTIE . . ADMINISTRATIF iOOOPOORL 29. CENT Orgaaa der Be/g/sohe Werkliedenpartjj. — Verschjjnende aile dagen. VOORUIT ABQNNEMENTSPRiJS BELQIE Drie tnaandea. , , , , fr, 3.2§ Zea tnaandea > , t « . tr. 6.50 Cen jaarfr. 1X50 Met) abonoewt ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

...

L'indépendance belge

gjèmc apnée, No. 88 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE : 5 CENTS) AÎ)MiîîISTRATIOîf ET REDACTION: BT7REAU A PARIS: roDCB HOtiSB. TUDOK ST., LONDON, B.C. PLAGE DE LA BOURSE. TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH,: j 238-75. JEUDI 13 AVRIL 1916. 5t En vente à Londres à 3 h. ie mercredi 12 avril. H . f 3 ...

Pagina's