Jouw zoekopdracht heeft 410 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-04

Filters

Publicatiedatum
1916410

Het Vlaamsche nieuws

Iterdag* 29 April 191:6. Tweeds Jaarg. Hr 119 Prijs: 6 Centieinen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Meuwsblad van België. - Verschijnt 7 maal pef week ABONNEMENTSPRIJZEN: J AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : AANKONDIGINGEN : Per maand 1.75 Per 6 maanden 10.— B08MS, Alb. VAI\i DEN 8RAMDE Tweede ...

L'écho de Belgique

LEcho Belgique Rnrpan • 91 R ttcc^n Q^tiivo \\t r1 Abonnement : ls, 6d, pour trois mois. Subscription : ls, 6d. for three months. g——^jAULfje,^rmjVSa————■!» Il l||| | im I II I imm III lre Année. No. 12. JEUDI, AVRIL 27, 1916. Prix ld. VAINES TENTATIVES CONTRE LES CÔTES BRITANNIQUES. La guerre de conquête est-elle parfois ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE ROYAUME-UNI : ONE PENNY HOLLANDE : VIJF CENT CONTINENT : DIX CENTIMES D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux: 43, Chancery Lane, W.C. ABONNEMENTS: / 4>? ^ 1 mois, 3 sh. ; 3|mois,^3h. Etranger : 1 mois, %4 sh. ; 3 mois, 12 «h. — 23ME ANNEE DIMANCHE 9 ET LUNDI 10 AVRIL 1916 Nos. 99—100 LA[|GRANDE GUERRE LA FIN À ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

ffi.c Kinder der beiden "Gemelnden zum Tummelplatz atjsar-teluïû. Dér Bau von Sehiitzehgrâben und Uhfeeïstândeii ist nattirlien an der Tagesordnung. Ani letzten Donnerstag liât t-icli aao an dieseai Platze ein bed&uerliohtir Uàfall erèignet, dér eiaêm lÛjShrigéjS Knaben léider das Leben kostétô «tod fiir einen ...

Vooruit: socialistisch dagblad

32" Saar — M» 116 KWWgWBWBBBWWBB»»——M—mWBMPi——aan—KM—mmmmaam IUP—i—in——■ Pnjs oer nammei ; vooi Belgiô 2$ eenîiemen, tooi den Vreemds 5 cenuemen Taletoon : Redaotie 2Al * Administratt» Vvooi sdan 26 APfilL gai 8 ]B8»® "" n i — r-p—n Oraksîer-U itgeeïsta» in: Maaf schappij H ET UCHT besîuurderr ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Ccfïe SlttsgoBe (A) -fg^LI . , 1 m « ■ prêts 10 pfennig Belgifcher Rurier ï&vuffetev- J L 2>«r Stlgiî^c ftuticc tridjciut in Stufitl tSgli(fc (attdj Sonntagâ) stotiœal (bit «uggabcit A Bttb B anê«t SRontag Ootmittafll. Xic ® t |"t e auëgabf (A), ttt beutfdjcc Sortît, trfdjctnt jebeu WndjiniHag. (SratiS&tilageu bieftt ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

(Srtfe «tisas&e (A) yteie «S ffgtsmg Belgilcher Kurier ^SrUffcCctv XiAeejeitund 1er Setgifdje Sutiet ctidjcint tu S3rû|fcl tâglid) (autfi Sottnfagé) stocimol (bte auSgabeit A îtttb B aujjet TOoitiag bormittag). Sic (Jifte H u s g a b c (A), tu bcutfdjct Sdjrift, etfdjciui ieben Kac&miit'ig. Braiiébcilagcn btefer îluêgabc: ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR -DE LANDWACHT ?aa« _ Ku?aelen te Gent, Keielvest, 13. - X>E ISLEXlsrJB PATSIOT - Zates-dag 23 April 1010. Muni. IG3. LMDBOÏÏWIISBOIB vara OOST-YLAANOERESfc Vergadering oau 28 April. M. Maenhout. — Deze week geene bedee-ling. toekomende week dubbel. La» âbc awwegen. — Verleden jaar riepen we de asndacht der gemeenten op de ...

De waarheid: socialistisch weekblad

...

De waarheid: socialistisch weekblad

9e Jaargang \Tr 2 Prijs : 5 Centiemen. Zondag 16 April 1916 DE WAARHEID Orgaan van den " Vrijert Socialistenbond „ Slechts hij die de vrijheid van andereti lief heeft is die zelf waardig. ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR: P. De Witte, Verspyanstraat, 10, Gent Verantwoordelijlce Uitcever ABONNEMENTSPRIJS : Voor 3 maanden, fr. J-00. Voor 6 ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Vendredi 21 Avril 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-neuvième Anné* No 17.596 DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligic 1 franc la ligne sur double ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 56. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 26? April 1916 Nieuwe Makkers. oogenblik aan onze welberuchte Gôttingensche Er zyn zoo wat Ylamingen aangekomen?.... flauwmakers al zien rondslenteren om de nieuw- Vlamingen, zeg-je? Ons harte huppelde waarlyk betrokkene barakken en zachtjes den verschaan- van hoopvol ...

Pagina's