Jouw zoekopdracht heeft 398 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-05

Filters

Publicatiedatum
1916398

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD Biiblad van " VOORUIT „ / ZONDAG 21 MEI 1916 Tweede Jaargang — Nr 4 Prijs 5 centiemen Mijnheer Vital jaagt Oost-V!aançleren, XXe eeuw. Mijnheer Vital?... Vlaamsche bor-renrentenier \ an in de vijftig, nooil ge-huwd geweest. Hij bewoont, bezijden '1 dorp, zijn renteniershuis, vier-kanten, kloeken, strengen bouw zonder verdiep, ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

AMVFRÇ A/prirlrerli 19 Mai 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-neuvième Année No 17.619 DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

JÉD ACTION & ADMINISTRATION îft» ru# île la Bourse — LE HATEE Téléphone : Le Havre n* 14.65 Birectsw : FSSSAHS HEÏÏRÂ? 1 Tentes tes commnni cations concerna a la rédaction doivent être adresses s sSXn}rue de la Bourse,Le Havre. LONDON OFFICE: 21, Panton Street LE XXe SIECLE Quotidien iseîoe paraissant eu iiavre ABONNEMENTS ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

ift, naffigrTolefeîi foertctt fomtfe, îôurSc STCejanbre ioegen ®er--ïeumbuttg 311 2 SOîonaten ©efdngnië unb 50 5r. ©elbfirafe »er-uiteilt. — SÏBegen Setrugë, beriibi jum ©djaben beë 9îabrungë= Tniiteltomiteeë, tourbe eitt getoiffer ©utjot auë Sobelinfa'rt 3U 6 StRunaten ©efangnië unb 26 Çr. ©elbftrcife berurteilt. Bas ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3— Année N° 585. Ed. B CINQ CENTIMES Samedi 13 Mai 1916 ABONNEMENT POSTAL, ÉD. $ Bruxelles - Province - Etranger S mois : Fr. 4.30. - Mk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger n'acceptent des •bonnemeiits TRI.MES'l R1ELS; ceux-ci prennent cours les IJakv. 1 Avril 1 Jitilliît 1 Octob On peuts'abtjjiner toutefois pourîes ...

Het Vlaamsche nieuws

Indag 1 Mei 1916. Tweede Jâarg. Nr 121 Prlîs : 6 Centiemexi door geheel Beîgië M Vlaamsche Nieuws Met best mgelient en meest versprem meuwsDiaa van iaeigie» - Yerscmjnt 7 maai per wee& rABONNEMENTSPRIJZEN : Per rnaand 1-76 Per 6 maanden 10.— per 3 piaanden 5.— Per jaar 18.— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : Dr Aug. BORMS, Aib. VAN ...

Het volk: christen werkmansblad

teen-Twmflgsîe Jaar. — PL US Goâsiienst — Huisgezin — EigeMosi Yrijdag, 19 Mei 1016 £ïïe fttfefwïsselfogen rrecM-vrij <« Een den aan Aug. Van Jf-eghem, uitgever voor deraaml. Erfif: < ech. «Drukkerij Het Volk», Îdt9~>ieeg, n° 16, Gent. Brrïeel voor West-Vlaa.nderen» Caston Bossuyt, Recoiletten-etraat, 14, Kortrijk. ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT SRe 5aa? . 4a €îgïî$o Kstslvsstî !(£• IDIEJ Ï-OLEZISTE PATRIOT - Vrijdag S® Mcî 1918; Nam. S£© De Internationale. De « Corriere délia Sera » verneemt uit Partis ovcr de bieuwe scheurirg in de sociahstischa ÏLtpraat'ona'e : De mannen die de beide scbeurmaKecae en schismaiieke kongressen te Zimmerwald en ...

t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal...

2de JAAR 4 MEI 1916 Nr 18 'tlandbcuwteven Orgaan der LasidboîiwafdeeHflg van 't Provinciaal Voediisgskomiteit vasi Oost-VlaasderÊîi. VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG. Ailes wat Bestuur en Redaktie van het blad betreft, sture men 21-23 Galgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling der artikelen slechts toegelaten met vermelding van 't blad en den ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

J» ein. Ecloaaiî! Jorîs f. l>or Bildhauer Edouard Joris une Sohn des beriihmten vlamischen Kttnstleva François Joris is in Antwerpen im Aller von 30 Jahren verschieden. phb. Aus Seraing. Die hiesigen Arbeiter haben wâhrenc des letzten Winters ein schones Zeugnis ihres Fortbildungs triebes geliefert. Die Fortbildungskurse sind nie zuvor so ...

Het volk: christen werkmansblad

■■ « i IjpM I ■ " ■' " ™ " ' ' " r 1 ~ttTT . 11 ' ' ZesenTwîfltigsfe la». — H IM ftdsflîenst — Hmspzin — Elgendom Donderdag, 28 Ici 191S Verscliljnt © maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD 9 Gentlemen het nummer DuiîsclicMedcdeeliiigen enTerordcnîngcn. Verordening betreffende den uitvoer van goederen. Artikel ...

Belgisch dagblad

le JaargaûS?* \ DINSDAG 16 MEI ÎOIO. TSTo. 206 ABONNEMENTS N. - Per 8 maandea vôor Hollan* f 2.50 franço pèr poet. Loge ïjuraioers : Voor Hollana 5 cén Toor feuitenland 7Vj cent. Den Haag. prinsegracht' 3£ ïelef. Ked. ! Adm. 7455. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWA6NE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON BUREAUX OPEN VAN ...

Pagina's