Jouw zoekopdracht heeft 398 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-05

Filters

Publicatiedatum
1916398

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

tes mEmTmmm - ®E LôBôwACHt m-.£& t.,.:,™ j -s^ia sa «sa ■«• jk~ J ^ 18e jaar> — Surcelen te Genî» Keîelvest» 16. 3DB IKIiEHSTEl PATRIOT Vrijdag 5 Mei 1913. Nuna. 10\ STADSNIEUWS. <*»? i fï Herlnncrîng. — Zijne Hoogw. de Bxsscbop Van Geni heeft, zooals ivij reeds gemeld hebben, fen vo'.genden brief voor de ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAOSBLAD Bîjblad van " VOORUIT „ ZONDAG 7 MEI Î916 Tweede Jaargang Nr 2 Prijs : 5 centiemen Het Minnedicht van Jan Mijs Sedert Jan Mys in de Rhetorica zat, was hij erg veran-derd. De kameraden wisten waariijk met wat ze aan hem hadden In de lagere klassen had hij altijd goed meegedaan. Er werd geen kwade poets verzonnen of hij was ...

L'indépendance belge

87Jntë annfe, L'INDÉPENDANCE Ne. 118 ROYAUME-UN! : ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE s 6 CENTS) I "ADMINISTRATION ET REDACTION : BTXREA'TÎ A Î*ÂI?IS: lETIir^f >io an tk 9. 4 A4 et ( r A/mq q rtttt TiTKftf? } IUDOR HOtJSB, TTJDOR ST.. LONDON. B.C. PLACE DE BOURSE JEUDI 18 MM 1916. ABONNEMENTS: L MOïs! 17 SHILLINGS! ! ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

20 Mei 1916 Nr 21 39e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgazind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen — - ■ — - ■ ■ ■ IW8CHRIJVIIÏGSPRIJ8 Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

25° ANNÉE. — Sérienouvelle. — N* 55 Le numéro : 10 Centimes CS CENTIMES AIT F»nrâfr Vpndi'pdi 10 Mat iQfA RÉDACTION &ADMINISTRATIO! f(tn rns da la Bsarse — LE HAYRE Téléphone iLe.Havrcn* 14.0; Sirecteur : FS88MD KS1EÂ? Tontes tes communications concerna, la rédaction doivent être adressât 08*",rue de la Bourse,Le Havre* ...

Het volk: christen werkmansblad

■■ « i IjpM I ■ " ■' " ™ " ' ' " r 1 ~ttTT . 11 ' ' ZesenTwîfltigsfe la». — H IM ftdsflîenst — Hmspzin — Elgendom Donderdag, 28 Ici 191S Verscliljnt © maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD 9 Gentlemen het nummer DuiîsclicMedcdeeliiigen enTerordcnîngcn. Verordening betreffende den uitvoer van goederen. Artikel ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VOORUIT p"*~ Orelaîer-UJtgeeîatet ^.Maatschappij H ET LICHÎ bestiinrdcr t p oe VISCH. Ledebcrs-Qcnt .. REDACTIE . . ADMINISTRATIF flOOGPOORT. 29, GENT Qrman der BeSmche Werkliedesmarbl — Verschjinende a/le dagen. ABONMEMENTSPRIJS BELGIE Dfie tna&nden. . . , . fr. 3.23 Zes tnaanden • . . , . fr. 6.50 Een jaar ....... fr. 12.50 Meo ...

De Vlaamsche gedachte

Nummer 3 29 Mei 1916 De Vlaamsche Gedachte Verschijnt op ongeregelde tijdën Minimum 6 vel per kwartaal ultgegeven door LEO PICARD Prijs per nummer . . f 0.20 Per kwartaal .... - 1.— ADRES: L. PICARD, POSTBUS No. 252 TE 's-GRAVENHAGE België en Holland. Doel van dit artikel. Het is de taak der flamingantèn niet de Hollanders attent te maken op ...

Het volk: christen werkmansblad

ZesenMiligsleJaar. — (L II8 Boâsâienst — Huisgezin — Eig Mm DIosdag, 23 lei 1916 A Tic fcriefwîsBeliBgeB vY&cht-rrij te sœnden s an Aiig. Van Ï6eghcm, uitgever voor de naaml. msfitsch. * Drukkerij Het Volk»t ïdc«?*^«eg, n° 16, Gent. lWrtel voor West-Vlaanderem Gaston Bossu y t, Recolietten-ïtra&t, 14, Kortrijk. Btireel van ...

Télé-mail: organe des sapeurs télégraphistes et radiotélégraphistes en...

Célé-Mail Organe des Sapeurs Télégraphistes el Radiotélégraphistes en Campagne Paraissant où il peut (le 1" et le 16 de chaque mois) Rédaction et Administration : ■ Ta»»»** gais et jamais triste», Ce sont les telegrapliistes. André IGON, Paul GATEAUD, Pière COLOMBIER, A. LECOMTE (trésorier), Cio télég., Secteur postal I(V7 ...

De Belgische standaard

Vaste OpateUara: M. E. Bklpàirb, L. Dutksrs, V, V' à *a.AMS»w«*, Pi Bertrand Van dïr Scheldbn, D' Van db Perre, î> |. Van de Womttne, Joul Fillïabrt Abonnement*pri;s : Voor soldaten : Voor i maand fr. 1,35 _ Voor a «aanden fr. a,sa — Voor 3 maanden fr. 3,75 Niet «oldaten in 't laod : Voor x ïttaand fr. 1,75 — Voor 2 maanoen fr» ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT 38' faar. — BureeSen le Cent# Keteforest, li. — IDE ISXŒDIÎsT^ES PATBIOT — DJasdag 3S Mô| fois. Num. 193 'PiUMM—1f'"11'1»""*'*■?' "m~ •'f*Tti»^niiifnr~mTMin^mii|fi^|i|iW)l>ii|iwl|i i - «isk»ae^. -, ,.ssiBîw«^^îB*«saar^ap>'-«^^w u..-.^ m mmnawnp wiiin 11 i iiinina h iiihj ...

Pagina's