Jouw zoekopdracht heeft 398 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-05

Filters

Publicatiedatum
1916398

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT 38' faar. — BureeSen le Cent# Keteforest, li. — IDE ISXŒDIÎsT^ES PATBIOT — DJasdag 3S Mô| fois. Num. 193 'PiUMM—1f'"11'1»""*'*■?' "m~ •'f*Tti»^niiifnr~mTMin^mii|fi^|i|iW)l>ii|iwl|i i - «isk»ae^. -, ,.ssiBîw«^^îB*«saar^ap>'-«^^w u..-.^ m mmnawnp wiiin 11 i iiinina h iiihj ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

22* ANNÉE. SérieuGuvcIIe. N* 545 Le numéro : m Centimes (5 SENTÎMES Aft FftONT) Lundi 8 Mai 1916 RÉDACTION &ADMINISTRATION fflto ras de la Bstrss — LE HAVRE Téléphone: Le HaTTcn" 14,05 Directeur : FERMD BEERA? Tcnles tes communication* concernan la rédaction doivent être adressées sS^jrue de la Bourse,Le Havre» LONDOÎM ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

fvnardl 9 iVIai 19*6 A B 0 D JOURNAL. QUOTIDIEN — jLe Nam&ro .« ÎO G&nUsziea 3m® Année. — N" 53T LA BELGIQUE PRIX DES ABONNEMENTS 2 mois (mai, juin), ir. 4.G3 | I mois (mai), fr. 3.^1 Les (lectaudes d^Lonncment sont reçues exclusivement eux puichets tics bureaux de y oste. ADMINISTRATION ET RÉDACTION SX, ...

Vooruit: socialistisch dagblad

jggtMU*— ~— Opœfcsîer-Uitgeeïstet gasa: Maatschappij H ET UCHT bcsitiurder» P. DE VISCH. Lsdeberg-Qent . REDACTÎE ADMIW1STRATÎE 'iOOGPOORT. 29. GBNT VOORUIT Qrgaan der Beigisahe Werkliedersparisj. — ferschjjnmde allé dagen. ABONNEMENTSPRUS, w BELG!£ Drie ntaasîtlen. . . , . fr. 3.214 ' Zes maanden . , . , . fr. 6.50 Een jaar ....... ...

Het Vlaamsche nieuws

— ' — — —' -w«« y». . V «■■«■■■■BBIIM—— ■■ I «Ml «—Wj—IMUrflIliWMWW—M—.^^.-.v... . - ,:^ . - rM-rn-t^--.».. i; n riMHr " V> «IMjrg11 M gtl_l I Tf «ttTM IflllIMtH I I | T-nynTr-^THITl) 'Wll. ' «I ^l'mUMT - • l.l .V - CIL U"i - — rrwmïmriri' ■» 11— Kûcî ir.n'a>f4r>]'if a« ...

De legerbode

den Ditisdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELiGISGHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagriie, escadroii of batterij ontvang't tien. oi vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. HET BELGISCHE ANTWOORD op liet Duitsche Witboek TOSi den " FranktireursoQrlog" in Sslglë (Vervolg.) Het is niet mogelijk nog den ...

Het Vlaamsche nieuws

pinsdag 30 Mei 1916, fweede jaarg. Nr *50 Prit s6 Centietxien door geheel België Het Vlaamsche Nieuws ■ Het best ingelichi en meest verspreid Maewsfoiaa van Beigië» .- Verschijnt 7 n^aai per week ' rARfiNNPMFNTSPBIJZFÎî1 " " AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OP3TELRAAD : AANKONDÎGINGEN : Bï Aug BOEMS, Alb. VAN DEN BRANDE Tweed# bladss., per ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE ONE FENNY ,onllt. cinq centimes LANDE: vijf cent Binent: dix centimes D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux: 43, Chancery Lane, W.C.—Téléphoné: 212 Hoiborn ABONNEMENTS : 1 mois, 3 sh. ; 3 mois, 9 sh. Etranger : 1 mois, 4 sh. ; 3 mois, 12 en. 23ME ANNEE MERCREDI 17 MAI 191< No- 137 LA GRANDE GUERRE LA STRATEGIE ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Belgifcher Kurier Sec Selgifdie Ru lit t ttfdjtiitt in Stiiiiel tagUij foutfi Sonntugg) jtodmal (oie Suêgabên A uni B ouijtr SBontag botraittaa). ®ie Krfte ItnSgabe (A), m btutftfter Stfrtift, erfctjcint jebeit Xadunitictg. StatiSbeilagcn fciefe* Stuâgabe: SUittWodjë „$ie Jtricg§bo[t", SonntagS „aelgiîd>et Sildttaffintitt". ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

— 2113 Gesetz- und Verordnungsblatt _ffir die okkuoierten Gehiete Betoien Ditgegeven door de politiel sfdeeling bij den Generaalgoi verneur in België. Gedrukt in c drukkerij van het Wet- en Vero deningsblad, Brussel, Leuvensct straat 40. Het Wet- en Verordenlngsbla is in België verkrijgbaar b bovengenoemde drukkeril, i Duitschland en in het ...

L'indicateur - De aanwijzer

41ms année - 21 Mai 1916. N° 20. 41ste jaargaiig. — 21 Mei 1916. L'INDICATEUR Téléphone:261 Bureau î VIEILLE BOURSE,39, Anvers. DE AANWIJZER Bureel : OUDE BEUR8, 39, Antwerpen Telefoon : 261. Dienstregeling Spoor- en Buurfspoorwegen Vmt- en Telegraafverkeer ZIE -4"° BLAOZIJDE On-zie TsureeXeii zijn. open -van S tôt 1 VLUr 3>Tos ...

Het Vlaamsche nieuws

Jpinsdag g Mei igiô, Tweedc Jaarg. Nr 129 Prii® : é Gfefitie/tiea door geheë! Bel^ië aniiakltMznaMi&aaMi>w«rai)MMMfMWJVBxra>vCT.u«!ArcMiM»kra..^.HiY3un<MNr,, «i.*».— * JUMW»..'. m . ... Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Bieuwsblad van België. - Verschijnt 7 maai per week ABONNEMENTSPRIJZENÎ f ...

Pagina's