Jouw zoekopdracht heeft 398 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-05

Filters

Publicatiedatum
1916398

Belgisch dagblad

le Jaarg-ang. il i ■ m i i i in ■iiwrwiiii r ZOINDAG 31 en ^LA-ANDAG SS MBI 1916. ïVO. an, BELGISCH DAGBLAD ABONNEMBNTEN, 3?er 3 maanden voor Holland J 2.50 franco per post. Losse iummers : Voor Holland 5 cent Voor Bulfcenland Th cent. Den Haag. Rrinsegracht 39, îelef. Red. Adm. 7433. Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur ...

Het volk: christen werkmansblad

■■ « i IjpM I ■ " ■' " ™ " ' ' " r 1 ~ttTT . 11 ' ' ZesenTwîfltigsfe la». — H IM ftdsflîenst — Hmspzin — Elgendom Donderdag, 28 Ici 191S Verscliljnt © maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD 9 Gentlemen het nummer DuiîsclicMedcdeeliiigen enTerordcnîngcn. Verordening betreffende den uitvoer van goederen. Artikel ...

Het Vlaamsche nieuws

Siinsdag 2 Mei iûi6. Tweede faarg . Mr 1.22 Prija : 6 Centiemea door g-ebeel Beîgië rrnrnTfnrrn w ">rt • "rr "nrr-njwr rwr r y nireTr ir rm mtr r iijiHi^jMiiynwttîirttirwiraw^i^wjiiwiu Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Meowsblad van België. - Verschljnt 7 maal per week ABONNEMENTSPRIJZEN: ?er maand ...

L'indépendance belge

ROYAUME-UNI : ONE PENNY But gr\ W3 EL(vE« CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE: 6 CENTS) IADM'NISTBATION ET REDACTION: rDBOB HOVSE TITDOR 8T . I.OXDOX fi.G. TELEPHONE: CITV 3960. BtTKEAT* A PAHIS: II. PLACE DE LA BOURSE. TELEPH, {Ullll Gt JEUDI 11 MAk 1916. Ën vente à Londres à 3 h. le mercredi 10 mai. < 3 MOIS, 9 SHILLINGS. 1 ABONNEMENTS: - s ...

De waarheid: socialistisch weekblad

9e Jaargang. 6. Prijs : 7 Centiemen. Zondag 7 Mei 1916 DE WAARHEID Orgaan van den " Vrijen Sociahstenbond „ Slechts hij die de vrijheid van anderen lief heefl is die zelf waardig. ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR: P. De Witte, Verspyeiisiraat, 10, ûent Verantwoordelljke Uitaever ABONNEMENTSPRIJS : Voor 3 maanden, fr. 1-25. Voor 6 ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT ■ S§s laar. BnreeJen I® fent, Ketelvest. 16. — JDJEl J^TX^IE3"0>T13Î y? A_T «ŒOT — Donderdag «5 Mel 1916. Num. 195 fee Kssicg van Spasja en as Trsàa. ■ De teiegrammen die koning Alfons XIII, van ■Epanja, wvsselde met de staatsoverheden en Kindefe jnvloe îrijke pera-jnen der oorlogvoerende Mànden, ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

génie Année N°. 585 S cents (ÎO Ccn<lmei> ■ll'll—tlll I I MgCTMMM———M—na———r B Mardi 30 mal 1916 L'ECHO BELGE L'Union tait la Forcer «Journal Quotidien du matin paraissant en Hollande. Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N. Z. VOORBURGWAL 234-240, ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

den Gehalt (1er Butler festzustellen. Jettes Biitfrrpaket, das ver-mittelst eines aus besonderem nnzerreiBbaren Papier herge-stellten Etiketts registriert ist, erh&lt eine Nummer und damit seinen Ausweis. Um dieselbe Methode wie in Holland hier in Belgien einfiihren 2u kOnnen, muBte man eine Gruppe von Butterproduzenten finden, die den ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

' ANVERS, Mercredi 31 Mai 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-neuvième Année - N° 17.629 DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

27 Mei 1916 Nr 22 39e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrii en Onafhankeliik Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IX8CHUIJVTIi\GHI'HIJH Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1-50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3™' Année ■ N° 595 Ed. B CINQ CENTIMES Mardi 23 Mai 1916 ABONNEMENT POSTAL, ÉD. g Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger n'acceptent que des abonnements 1 BIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les 1 Jamv. 1 Avril 1 Juillet 1 Octob On peut s'abonner toutefois pour les ...

Ons land

4de jaargang, Nummer i. Prii» : 5 Centiemen. 7 Mei 1916 ABONNEMENTSPRIJs : Per jaar fr. 3.— Voor 6 maanden » 1.75 Voor 3 maanden » 1.— MEN SCHR1JFT IN TEN BUREEL VAN HET BLAD. Opstelraad en beheer : Lokaal De Vlaamsche Leeuw, De Keyserlei, 21, Antwerpen. AANKONDIGINGEN NAAR OVEREENKOMST. Ongeteekende stukken worden niet opgenomen. M HEEBE9T ...

Pagina's