Jouw zoekopdracht heeft 386 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-06

Filters

Publicatiedatum
1916386

Belgisch dagblad

le Jaargang a _JgOWPAg- 4 en MAANDAG S JTJWI 101Q. ÏVo. 22g, abonnembuten. Per 8 maanden voor HoUan IV.50 franco per post. Loss •ummeïs: Voor Holland 5 een ▼oor Buitenland 7'A cent. Den Haag. Prinsegracht fis Telef. Red. A dm, 7433. BELGISCH DAGBLAD o. aa2. ADVERTENTIEtfr EVan 1-5 regels f 1.50: elk» el meer f 5.80; I^cWeg IfViïL °' 6lie ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

b' 24 Dimanche 11 juin 1916 98e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOXJVAIN Le journal DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 10centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement à ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOH DE BELOTSCHE SOLDATEN bestemd. ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvarig'l tien, of vijftieu Fransciie en Nederlandsche exempiaren. Belgisclis ïodcrlandsliefdo Deze oorlog heeft bij de Belgen heel wat got-de rns-eigenschappeu naar voren doen ko-men: hij heeft ons oiibekende ...

Vooruit: socialistisch dagblad

*^30>e ''rl'8 0&i ùnmmz •' T001 Belgie"^ 6#ati«mûD, rw dea ïreemdeS cenuflmea 1 oletoon » Bedacti© îs£4V » ^dmîalstraiie -846 Vs»!^ as* S© JililFiJ ÎÊïQ Drukster-UKgeeïatst gag» Maaîschappij K£T LÎCHT bestuarder » P. OC VSSCH. ltdïbsr£>Gcnt . . REDACTIÊ . . ADMINJSTRATIE HOOGPOORT. 29. GENÎ VOORUIT Orgaats ...

Het Vlaamsche nieuws

/.atefcUg .24 Juni 1916» Tweëde Jâ&rg. Mr 174 Prijft 2 6 Gentlemen door gehgiei België Het Vlaamsche Nieuws Het best Ingellcht en meest verspreid I^ieiiwsblad van België. » Verschijnt 7 maal per week s .e KHfitMit- liiiiin i '«lia III > «illfiiM il i 'Tffffgy: ABONNEMENTSPRIJZEN : Per maand 1.75 Pot 6 maanden 10.— Pee 3 maanden ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

2cmo Anne© W» 6D6 S cents (ÎO Centimes) Jeudi 22 juui 1916 L'ECHO BELGE E L'Union fait ta Forcer «Journal Quotidien du matin paraissant en Hollande. Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N. X. VOORBURGWALi 334-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: Gustave Jaspaers. ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3mo Année - N° 612 » ISdL S CIMi CENTIMES Samedi 10 Juin 1916 ABONNEMENT POSTAL, ÉD. g Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les buresax de posée en Belgique et à l'Etranger n'acceptent que des, abonnements TRIMESTRIELS; ce tir-ci prennent coitrs tes 1 JÀ*V. 1 AVRIL Ultuet 1 OCTOB On peut s'abonner toutefois pour les ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3me Année - N° 629 - Ed. B CINQ CEHTIMES Mercredi 28 Juin 1916 ABONNEMENTj>0STAL, ÉD. J| Pruxelles - Province - Etranger 8 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique Si i l'Etranger n'acceptent que des Abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les IJakv. 1 Avril 1 Juillet 1 Octob On peuU'abonner toutefois pour les ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DEGENTENAAR DELANDWACHT 18e îaav UUgever G, De Graeve, Gent, Ketelvest, 16 ; £S5ï lm rS» ICBKSâF sâaCLidi - Kagg^Sf £&# ©s Ek* %2£3 m&MZxr IÊS.J fis? &£» ^Zf-gàr jj£$ M» 09 JDE3 ISXiSXîTS PATRIOT Zondag 9 5 en Maandag 9 G J-anï 191®. Nusn. ® 5 « OfÊcisels Duitschs bsrichtsa 179. VEBORBEIÎINO. Ten einde eene ...

Belgisch dagblad

1© Jaargaug. DINSDAG 6 Jtmï 1916. Fifo. 82ÎJ. ABONNBMENTEN. Ter 3 maanden voor Holland | â.50 franco per posfc. Los§ë bummers: Voor Holland B cent #oor Buttenland Tn cent. Den Haag. Prinsegrachfc 39, ïelef. Red. i Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. RURPfliiv nPFM VAN 9 ...

Het Vlaamsche nieuws

I Vrijdag 9 Juni 1916, Tweède Jaarg. Nr 160 Prîmi 6 Centiemen door gefaeel Beîgië Het Vlaamsche Nieuws Hefc best ingelicht en meest verspreid Meuwshîad vas Beigië - Versehijnt 7 niaaiper week ABONNEMENTS? RIJZEN : Per tautnd I.?S Ptx g meaadea ........ ÎB.— PW I i^«M5r*3i ... ..... S.- Per jaar I.8.—- ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNf: ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE: 5 CENTS) ■ administration et redaction»: BUREAT7 A PAMS : JEUDI 22 i UIN 1916. f3 mois, 9 shillings. ) ïtTDoR HOUSE. TTTDOR ST , .OXOON. E.t 11. PLACE DE LA BOURSE UEWl-M w,n . . ABONNEMENTS î , 6 MOIS. 17 SHILLINGS. L CONSERVATION PAR LE PROGRÈS, telephowe: city ...

Pagina's