Jouw zoekopdracht heeft 386 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-06

Filters

Publicatiedatum
1916386

L'indicateur - De aanwijzer

41ma année. — 11 Juin 1916. N° 23. 41ste jaargaiig.— 11 Juni 1916. L'INDICATEUR DE AANWIJZER Téléphone :26i Bureau : VIEILLE BOURSE, 39, Anvers. Bureel : OUDE BEURS, 39, Antwerpen Telefoon : 261. Dienstregeling Spoor- en Buurtspoorwegen Post- en Telegraafverkeer ZIE 4'1» BLA.DZIJDE Onze Tc-areelen. zxjin. open van. S tôt 1 ■u.ia.r ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

nicht erle'digt; diese Ist' îhm vieîmeEr tehïinich, nach semer Entlassung aus dem Heeresdienst. eine geeigneto Stèllo zu fin-den, oder sein eigenes Geschaft wieder aufzutun, oder ein neues zu griindcn, und ihm Auftràgo zu uberweisen. Ueber 3000 Persouen aïs Mitwirkende im Stadion. Bei der von der Koniglichen Kommandantur von Berlin am ...

Het Vlaamsche nieuws

Vfiidàe: 30 ]mi 1916* Twêêde Jimrg. JNr 180 Frijs s 6 "Mi émr g-eheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en mëest verspreid Nieuwsblad n Beigië. - Verschijot 7 maai per week ABONNEMENTSPRIJZEN : P«r oaaad *»..-•« !•?« Per 5 internât» 18— l'es 3 laaaKtkai 5' AFGEVAARDIGDEN VAN DEN 0P3TELEAAD : Dr Aug. BORMS, Aife. ...

Het Vlaamsche nieuws

Iftla&nd?# 12 en Dinsdag 13 Juni 19x6. Tweede jaarg. Nr 163 Prije i 6 Centieœe& deor geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Meowsblad van Belgie. - verscmjnt y maai^per weefc; net uesr, mgeiiem, go • ÂBONNEMENTSPRIJZEN i £«« >.>S Per a naawuSe» i#.— «w S tm»jneém S,— ftr pat ...

Het Vlaamsche nieuws

Woeii&dag 21 Juni 1916. Tweede Jaarg. mr 171 m ii -nrngfTi-yf ii FI NlWIIMiiii -'Tif-'iTiTi'nrflÉr-riiriiY 'r rvîT" ' rTt^M>rr~vr'^JVirrinvffiiTïrTTiiir»ÉTini---i num m --nrr i ■■■ ■■ i mi Prifs; 6 Centiemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws net Dest îngeiicnt en meest verspreid XM teiîwsbiad van tôeigie. - V ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

- ms — Gesetz-und Verordnungsblatt , for die okkupiertssi Gebiete Belgiens, Wet- en Yerordeningsbîad vofir de bezelle slreken van België. Ilisllelin officiel des Lois ei Arrêt és pour le territoire belge occup Oitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-lerneur in Beigié. Gedruktin de drukkerij van het Wet- en ...

De Belgische standaard

2de Jaar -- Nr 182 (383) Vijf Gentlemen het nummer Dund< rdag l5 Jursl 1916 DE BELGISCH STAnDAARD ^ttTTDTÂCHT 8 A A R T A Sticktir 3?' T" Ildtf©"© F®eC«rc . * , csfe OpsMtere : M. E. Bklpatrss, L, Doyeers, Pé Bektrâkd Van detr Scheldïh, D* Van de Pbbke, l> j. 'Van de Wokettkb, Jvvl Fsl.l£Aer? - £2£K£JRAm> VAN Unit V*.w ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DEGENTENAAR-DELANDWACHT 88e faar. Oiîgever G. De Graeve, Genî, Keîelvest, 1 ®. IDE KLEIISTE PATRIOT Donderdag 15 juni 1910. Num. 113 STADSNIEUWS. Klokke Rocland in St-Lievenskollege. Buim dêrtig jaren geieden kionken de galmen %tn Klokke Roeland, van Tinel, voor de eerste feâaal binnen de muren van Gent,ter gelegenheid %stn een feest door ...

L'indépendance belge

S7ème année* No. 130 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI ; ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE : 6 CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION-ÏUDOR HOUSE. TUDOK ST., LONDON. E.C. TELEPHONE: CJTY 3960. BTTRBAtr A PARIS-11. PLACE DE LA BOURSE. TELEPH.: { |JJ;f et \ SAMEDI 3 JUIN 1916. En vente à Londres à 3 h. le vendredi 2 juin. f 3 MOIS, 1 ...

De stem uit België

tegisicrcu Ut IUC VJCJJCIdl XU = L V-MI1V.G d-3 Telephoon: Muséum 2 6 7. 19* 12 BimdXm De Stem Bureel: 21, Russell Square, W.C. uitBelgte Abonnement! ts, 6d. voor drie maanden. Subscrlptîon : is, 6d, for three months. 2de Jaargang. Nr. 37. Oplage: 14,600. VRIJDAG, JUNI 2, 1916. Abonnement voot de Verecnigdc Staten, 40 cts. ; voot Helland, 1 fr. ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

2H" ANN^E.— Série nouvelle.—N9593 X,e numéro ! 10 Centimes (-5 C2HTÏMES AS F2S5MT) «»■ iM^1^TtTMWni*IWfc^«'«ii*'i*> ' ■yltiTOTttf .».r« *»r i . iftfMTWWm—i Dimanche 25 Jttîn 1916 RÉDACTION & ADMINISTRATION 28ter, rua de la Bourse — LE HAVRE Téléphone : Le Havre n° 14.05 Siresteur : FERRARS H1SEA? T'eûtes les ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DEGENTENAAR DELANDWACHT 38' laap. Uitgever G. De uraeve, weiu, a.eîeivest, ■ ». r>E KIJIiSX .NT JS PATBIOT z,ateraag v* juhj isie. Num. 151 Officieele Duitsche berichten VERORDENIKG Art. 1. — De bepalingen der Verordening van 8 Nov. 1914 betreffend betaalverbod tegenover Engeland en Frankrijk (Wet- en Verordeninp3-blad vcor de bezette ...

Pagina's