Jouw zoekopdracht heeft 408 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-07

Filters

Publicatiedatum
1916408

Hoop in de toekomst: orgaan en briefwisseling der vrienden van voorheen

LIJST VAN SOLDATEN UIT VILVOORDE EN OMSTREKEN. AANGEBODEN DOOR "HOOP IN DE TOEKOMST" Onze Helden gevaïfen op h et Veld van Eer fieere Heere wil de braven Die hun bl-oed ten beste gaven 1 n de raugen Uwer martelaars Ontvangen. Pools Armand, 9e lin Le. Camp ion Jaak. De Fio. Van Keer Karel, 3e lin,le. Van Campenhout Frans, 13e Unie. Van ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

(Etfte ^luagabc (â) ? — , -, .. ojr-*-.'. prête 10 pfennig Belgifcher Kurier ^ruffeler- ^a$e0$eitun$ ®«t Setgtf$e fiutiet «fàtint in Btnfiel taglic^ (an<Tj SonniagS) jtoeimat on&M 2Konl«g botmitiag. $>« 61 ft « 2( u S g a 6 e (A) eifcfjcint jeien Siudjiniitag. Sic 3 fc> e i t c 81 n 3 g a 6 c (B) ttj^cint wsigenS. ginf ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

I 10 ttfottttlfl ^ •* s 7j> /TKï \ 10 ttfcnntA Belgifcher kurier ï»rUffeïe* fil W|l|l|i|t MMlli iilAiim lu «milltl Hall* (<«4 «aaalain IWilMil aa|>i Mhiii MIMllUI '• I» M I |t • M • * 11 » I |Al lllrtilal !•«••« NiAmIIIM, 4 I| II M111 * M m « « « I I itii lllAtlal *M(H( UIHllakaaa*» lia» UNI m |I| ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE (ONE PENNY CïtQ CBIÏÏIK 3???îinr ' VÎJF CENÏ cîx CCimï" PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux: 43, Chancery Lane, W.C.—Téléphoné: Hoiborn 212. ABONNEMENTS : 1 mois, 3 sb. ; 8 moii, 9 ita. Etranger : 1 mois, 4 ab. J 3 mois, 12 s 23me ANNEE VENDREDI 14 JUILLET 1916 No. 195 LA GRANDE GUERRE le passage de la ...

Het Vlaamsche nieuws

Het Vlaamsche Nieuws net uest ingeiicnc en meest verspreict meuwsoiau van JDeigie. - vcrscoijni y maai pcr wcck I**" ABONNEmËnTSPRIJzÊnT™ \ AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD: """""J""" ÀANKONDIGÎNGEN : ^ , j jg g maaadén S* S Aug. B0RM3, Àlb. VAN DEN BRANDË. j Tweede biadï., par regel... 2.5Q Vierde ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

(gcife SCnsgaôe (A) JJreis 10 "Pfennig Belgifcher Kurier mrn ffeUts Ttt SeEgïîdia S a ries crfdjcint :a StDffcI iôglii) (aacfj ©oaatags) jtociatal an&er STCoatag bormiffag. Sic Grfte SîuSgobc (A) ctf^citit jebea SJadjraiffag. lie Stocite SleSgaBc (B) trt'djcint îttorgcnS. Giafcabungca fini) aat an î>ic Scfjrifileituttg, ni dit ...

De Belgische standaard

Ubaenemeflttprii» s Voor aotd»ten : Veor x a.zns.i ir. — Voor « muaden fr. *,)• — Voor 3 maaadjwi fr. 3,75 Niât soldâtes in 't Umd : Voor I ra*aad fr. 1,75 — V**r 9 maintien fr. 330 — Voor 3 «a*a«a«n fr. 5,95 Niet lolduten buiten 't land t Voor 1 m«*nd fr. 9,50 - Voor a fr. 3,00 — Tool 3 «aanden fr. 7,50 Aaokoad'igingea t ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3me Année - N.661 - Ed. B CMQ SENTIMES Dimanche 30 Juillet 1916 ABONNEMENT POSTAL, ÉD. | Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger n'acceptent que des abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours tes 1 Janv. 1 Avril 1 Juillet 1 Octob On peut s'abonner toutefois pour Tes ...

De waarheid: socialistisch weekblad

...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende fc*" ' '' ' *'■ 1 '■ "" I , _ „ IM 1.11't Dit bïad is VOOR. DE BELGTSCHE SOLDAT EN bestemd ; iedere compagnie, escadron o£ batterjj ontvangt Lien of vijftien Fransche en Nederlandsche exe mp lare n. HET VET IN DUITSCHLAND Daar de blokkade van Duitschland hare om-knelling- ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE ONE PENNY cisa caaTîKS pOyîinB- VIJF CEUX DIX cEirriMS^ I coïjTJSûWT • PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux: 43, Chancery Lane, W.C.—Téléphoné: Holborn 212. ABONNEMENTS : 1 mois, 3 8b. ; S mois, 9 sh. Etranger : 1 mois, 4 sh. ; 3 mois, 12 sb 03ME ANNE! DIMANCHE 2 ET LUNDI 3 JUILLET 1916 Nos. 183-184 la grande ...

Het volk: christen werkmansblad

■ ■ ";:r " <"~ >t^V"*** Zes-enTwîBlîgsle J» — N. 188 . ... a_. '" ^ -. ËoMiasî — Hfilsgszia — Elgmioa Woensdag, 8 Jali l®18 Ail* briefwisselingen vraeM-rrij te sexiden a an Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. maatsch. «Drukkerij Het Volk», Weersteeg, n° 10, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen» ...

Pagina's