Jouw zoekopdracht heeft 413 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-08

Filters

Publicatiedatum
1916413

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

ZATERDAG 5 Augustus 1916 zde JAARGANG nr 10 SYNDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD van de Algemeene Federatie c 1er vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingezonden stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID _____ ___ Redaktie en Administratie : Plantijnlei West, 66, Antwerpen POLITIEK in de STEUNRECELINC Door wat komt de ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE ONE PENNY I CINQ CENTIMES i"?fîinP" VIJF CENT ■flOLLANUt ■ „ CENXIME. PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux: 43, Chancery Lane, W.C.—Téléphoné: Holborn 212. ABONNEMENTS : 1 mois, 3 sh. ; 3 mois, .9 sh, Etranger : 1 mois, 4 sh. ; 3 mois, 12 sh 23ME ANNEE DIMANCHE 27 ET LUNDI 28 AOUT 1916 Nos. 239-240 LA ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

tëcffe Sfttggq&e (A) Bteis 10 tttaraia Belgifcher Kurier £3vuffvïets $er Sï'.gi; <%e au;Ce: etfdjeini itt SrûfleE ïâglîrf) (ourf) ©onniagS) stocimal aufeer Sttouiog Botmittag. 2)ie g - ft c SI u S g 2 d c (A) crfdjctni; iebet: Stadjinittag, Sic 3 to c i £ e SI s ë g a b c (B) Mid)cint morgtnS. Siafonbungctt finit nur ait bic ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

10 Bfemtiar lû mmnî Belgifcher Rurier £5ruffeïe% ®e» Selflifdje Sitïteï «t[c|el»J lu Sriiflel tagliij (oudj ©onntûgê) attcimot oufecr ffiont frormiitag. Xie G t ft c SX u « g a 6 c (A) erfcfjcïttt jebcn Siacfjralttûg. 2>ttStocitcSii8gafee( cif<^eint œorgeiti. einfenbungcn pu!) «" M* ®<5tiftlettung, nitf)t oit ...

De Belgische standaard

7 mur ■ M' 186 (5871' Vrijdag >8 Oo«»t 1916 a10m£mentspr1js Voor soldattvi t I maand f. i-.i5 • maanden 2-50 j maanden 3-75 Ni*t soldaten in 't land Z maaiîc! f. i 75 % maanden 3-5o 3 maanden 5-35 Buiten 't land l maand f. 2-50 a maanden 5 00 maanden 7-50 DE BELGISCHE STANDAARD REDACTIB en uiïdiistbâiu : Villa « Ma Coquill* » ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE IoneSpenny CINQ CENTIMES FRONT: vijf cenT ■g® mx CENT.MES PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux: 43, Chancery Lane, W.C.—Téléphoné: Holborn 212 ABONNEMENTS : 1 mois, 3 sh. ; 3 mois, 9 sh. Etranger : 1 mois, 4 sh. ; 3 mois, 12 sh. ■^^3 me ANNEE JEUDI 3 AOUT 1916 No. 215 LA GRANDE GUERRE NOUVELLES ATTAQUES A VERDUN ifs ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

fftWe Mnsgafte (A) y tête 10 Hfenwîg Belgifcher kurier £5ruffeteis S et Ssïgîf^a Sartêï arfc&eiai itt SrEffel iôglid) (andj SoaatagS) jtoettttoX aafere Stoctog tootmiitag. $te g ; ft e 8 a S 3 a b e (A) crfdjciai jebea SSadjraittag. Xîc 3 fcj c i i c Ïii8ja6c (B) «rfdjeint atozgcnS. (SiafeabaBgca ftnb nar ait bie Sdjtiftleitung, ...

De Belgische standaard

UMEIESim Wrnt toldoUn'J | aaand f. ï-as • ■Murnden 3-50 g maanden 3-75 Nhi soldaten in 't land I nuand f. 1-75 B maanden 3-50 | MMndea 5-35 BmH*h 7 land X BMmd f. a-50 • mnden S-00 . aaundcn 7-So ! DE BELOISCHE 'STAriDAAI m REDACTIB en iDHUnsmiU: Vtu» «Ma CvqtHlU» Zeedijk ^ DE PANNE Kleine aankoodi-gingen 0,35 f. de regel. JReclamea : ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

NUMÉRO 99 AOUT 1916 CT50<=> PRIX DU NUMERO 20 CENTIMES C5>0<=! Abonnement : 9 Francs ADMINISTRATION RUE SAINT-JEAN N° 48 □ BRUXELLES D PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES Abonnement : 9 Franc* REVUE HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE DES ACTUALITÉS UNIVERSELLES CROISBU-R eUIHASSB E/N A0TIO/N c Hors des gueules en arrêt, les flammes prodigieuses se ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Crfte aiusgode (.A) ytete io yfemrtg Belgifcher Kurier Seruffcier- 2e: Seîgijdje Slntie; «rfdjeint in Srûiitl ISglidj (ottdj Sotmtogê) jtoeimot aa&er SHontag liotmiiiog. $ie (Sïfto StuSgo&e (A) ctfcîieitit jtbett Sîadjmittag. $ic gtocitc SI u a g a b o (B) etfifieiitt morgenS. ginfeitbungcn finîj nut oit bic Stfjtifileituitg, on ...

An Flanderns Küste: Kriegszeitung für das Marinekorps

AN FLANDERNS KÜSTE KRIEGSZE1TUNG FUR PAS AAARINELKQRPS Nummer 11 Reinertrag fur Wohlfahrtszwecke 15. August 1916 Schwert und Sense Wir hissen nicht Fahnen — wir jubeln nur, Und froh sei ein Danklied gesungen. Wir haben auf deutscher Heimatflur Einen herrlichen Sieg errungen. Einen Sieg gegen England — Entscheidungsschlacht Im tiickischen ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

...

Pagina's