Jouw zoekopdracht heeft 413 resultaten opgeleverd

  • 1916-08

Filters

Publicatiedatum
1916413

De legerbode

den Dlnsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOQH DE BELGISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron, of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Levé het Belgisch Volk! Door Professor Ghr. COLLIN van de Iloog-eschool van Christiania Onder de talrijke artikelen, die bij den ingang van îiet ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

gème Année N°. €>64 5 cents VendrecSI is août £916 L'ECHO BELGE L'Union fait la Forcer Journal quotidien du maiin paraissant en HoISande Beige est notre nom de Famille. r les annonces, abonnements et vcnîe Toutes les lettres daisreni être aiïressé«s au bureau de rédaction: JJ, VOORBURGWAL 234-240, AA1STERDAJV1. Téléphone: ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

...

L'indépendance belge

SJème année. *9*398 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UN!: ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE : 5 CENTS) (administration et redaction : [ iudor house ttjdor st., london. e.c TELEPHONE : CITY 3960. bureau a paris : 11. place de la bourse. TELEPH MARDI 22 AOUT 1916. En vente à Londres à 3 h. te lundi 21 août. f 3 MOIS, 9 SHILLINGS. ) ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3m< Année - N. 683 - Ed. B CINQ CENTIMES Mardi 22 Août 1916 ABONNEMENT POSTAL, ÉD. H Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les "bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger n'acceptent que des abonnements TRIMESTRIELS ; ceux-ci prennent cours les 1 Janv. 1 Avril 1 Juillet 1 Octo» On peut.s'iibonner toutefois ...

De Belgische standaard

ilBlAËMEMTSPRUSI V^r soldattn t X IBMQd f. I «5 a aaaanden 3-50 % maanden 3-75 Nifl soldattn in 't lattd % X BMAnd f. 1-75 a maanden 3-50 3 maanden 5-35 Batttn 't land % maand f. 3-50 ■ «aanden 5* 00 •Manden 7-50 __ h REDACTIE en ADÏIHHBABI : VUlm «Ma CoquiU*» Zee dijk DE PANNE Kleine aankondi-gingen 0,35 f. | de regel. IReclamen : ...

De legerbode

DELEGERRODE den Dlnsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Oe lazaaj van de Bondgenooten in do Vsresnîgde Staten De Amerikaansche dagbladen wijden Iieel ei-genaardige artikelen aan den Bazaar ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

ZATERDAG 19 Augustus U)i6 2de JAARGANG nr rt SYNDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpe] IDe redaktie behoudt zich voor, ingezonden stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie '• Plantijnlei West, 66, Antwerpen Wat zal het zijn ? Ieder ernstig mensch denkt terug aar ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende * . ■ ' ■ . m ' ' - Dit tolad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iecfefe compagnie» escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsclie exemplaren. Bene nieuwe Aanklacht tegcn Ouitschland Na het wrekende Klokke Roland van Johaimes Jôrgensen, is er heden ...

s Konings klaroen: lucht-bijvoegsel aan de 'Libre Belgique

'S KONINGS KLAROEN Lucht-bijvoegsel aan de « LIBRE BELGIQUE >> Algemeene toestand. — De Russen, die hun onstuimigen opmarsch voortzetten, hebben den rechtervleugel van Bothmer's leger gedebordeerd en bedreigen Stanis-lavow. Sedert begin Juni hebben zij 400,000 Duitschers en Oostenrijkers gevangen g'enomen, wat laat veronderstellen dat er ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNIs ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE : 5 CENTS) IfXmO^OV&tTmnfsfrnmnN ' » n 11 PLAGE BEA I^BoWiE JEUDI 24 AOUT 1916. (3 MOIS. 9 SHILLINGS. ) ïudor hodse tud°b st london. B.C. place de la boubse » , 7. , ^. '0 _ ABONNEMENTS : 6 mois. 17 shillings. CONSERVATION PAR LE PROGRÈS, TELEPHONE: CITY 3960. ...

Pagina's