Jouw zoekopdracht heeft 413 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-09

Filters

Publicatiedatum
1916413

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR = DE LAHDWACHT S§e iaap. UitgsverG.Dô Graeve» Qeïii, Keêelvesî, 16. pib IKXtiaXXTJElPATRIQT Zaterdag SO Septemaer 1818. Num. «35 Oultsche berïcîites $ân bct Groot Hocîdkwarileft 23ERLÏJN, 23 September. Wastaljk kï-îigstoDïtsel. legerfront van v Idmaarschalk kroonprins Rupprecht van Bcieren Na eene geschutvoorbereiding, ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GEMTEHAAR - DE LKIOWSCHT 9.Qi Ïl2£*w ^■m.rtr^Trt fZ 9%^ tfw *» O* tf=k Tir <£* - iiAnf «A T-»a T?T T5T-NT-C1 -Q A TltSTl-^TI Veillai] 99 Sft¥lf«1ïirl«a» IOIA Nnm *a> '» M Ï£l laaï. liitgever G«Bô Graeve» Gen UHM1»Il 1 -- ^««oaw-êtWMt Du'tscha bsrïohîeB «an hei Grooi Hoofdkwarlls^a BERLIJN, 27 September. er ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Tweed e jaargang Ni* 44 Prijs 6 eentiemen (*ent 17 September 1916 hoofdredactie : algemeensecretariaat oude houtlei, 34. met de medewerking van het werk der volksbibliotheeken "de straal,, theresianenstraat, 13 ALLERLEI beheer : vrouwensecretariaat peperstraat, 17. — «O» — abonnementen : per jaar ! fr. 3,25 zes maanden: » 1,60 drij ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

ecfte MtisgaOé m jkeig 10 fffetmtg Belgifcher Rurier 2&vttffetev- ^$t0}ettun$ ®et SsEsi'ifce Sttscee ctf<^cl«i in Srûflel iagEït^ (and} ®onttta0ê) jtoeimoE au&er 2Ronf<tg tiotmittag, Xic Cïrftc finis abc (A) ccfdjcini jeben îiadjmittag. Sic S incite SI u $ g a b c (B) MfdjciBt suorgcttS. CËtnfcitbU89«!t ftnb nul an ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

NuiMior 526 Prijs : S Gentiemen m m TWEEDE UITGAVE AtN^ ATVkl\AM 4 û A ^ ONS VADERLAND DrukkerA. TCMPERE-MOYLE puinfe*rkafc»»i., B8, OE PANNE <»«!««*) Vuor Fraflkcilk < 17g ru* dt ViOi liALAISi OPSTEL EN BEHEER ■ 73, Rn d* Chantilly, CALAIS. r—I. .1.1 .11», .11,. .I...I,-—.. RECHT DOOR, VRIJ EN VRANK A jt. «nno cnn cm \/ni v ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3""= Année - N. 714 - Ed. g n'n T-r-1 - ■ 'i- 1 CIKQ CENTIMES Vendredi 22 Septembre 1916 —wgwrwimwm»—BMa—mw«<iir'wmt -x ABONNEMENT POSTAL, ÉD. B Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4,50. - Mk. 3.60 -Les bureaux <\c poste eu Belgique et à l'Etranger n'a^eèpteïifc que des abonnementsTRIMLSTRIELS; ceux-ci ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

gtjlc Husqaftt (M) < 0rds 10 pfennig Belgifcher Kurier &$rilffetetv $et ®eEg;?^e Rasies er[(Tjeini i» Stûffeï iâglitfj (outfj Sonntags) stoeimo» auiser SKoaiag Bosmiitog. Sic g;fte SI u 3 fl a 6 c (A) ctfditittS jtbtr. Htafimitiag. $ie 31» c i t c SI h 2 3 a b e (B) fidjcini morfltni. Siafcnbaagen finb aut an bie Gsdjrifileitung, n i ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

LA BELGIQUE PRIX DES ABONNEMENTS ; mois (oct., nov., déc.), fr. 6.90 | 2 mois (oot., nov.), 4.60 1 1 mois (oçt.), 2.30 Les demandes d'abonnement sont reçues EXCLUSIVEMENT aux nuichets des bureaux de post9. AD?vî!NI5TRATION ET RÉDACTION SI, Montagzie-aux-JIerbes-Potaçxèi'es, JBîl L,IÛ3 BUREAUX : DE 9 à 17 HEURES «Jos. IVIORESSEE, ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dlnsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOL.DATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien, of vijftien Fransche en Nederlandsclie exemplaren. De Wet van 21 Juli 1916 Meer dan 42,000 Selgen hebben ze reeds beaîitwoord. Men is volop bezig met het toepassen van het ...

Ons Vlaanderen

Tweede Jaar. — N* 31 EDITION HEBDOMADAIRI Zondag 24 September 1916. O N S VLAANDEREN Door Eendracht Sterkl VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG Lievdr Ocod dan Duitsch! Inschrij vingsprijs : Voor Frankrijk : per jaar 4.00 fr. per zes maand 2.25 » Buiten Frankrijk : per jaar 6.00 » I , Bureslen der Redactie : te Gent : 24, Wellinckstraat. — te Parijs : ...

Pagina's