Jouw zoekopdracht heeft 413 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-09

Filters

Publicatiedatum
1916413

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

RÉDACTION & ADMINISTRATION 2$*". rat 2i II Boarsa— LE HAVRE TÉLÉPHONE :n*64 BELGE BUREAUÎTTPARIS » 33, tue Jean-Jacçues-fiousseaii 33 non LONDON OFFICE! 31. PANTON STBEET Lotcester Square, S. W. Oirectsa: : FÊRMB IF£ÏÏRAT lO cent, le !N|° Quotidien belge paraissant au Havre et à Paris ABONNEMENTS Frsno* 2 fr. 50 par mois • ...

Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

„Inter arma caritas" Het Rood Kruis Nr. 35. ♦ 2. Jahrg. ♦ 1916 Das Rote Kreuz La Croix Rouge Offizielle Zeitschrift des Belgischen Roten Kreuzes Officieel Tijdschrift van het Rood Kruis van België de Uitgever — Herausgeber — Éditeur: Prof. Dr. Pannwitz. Redaktion: Dispensaire social Bd. BischoRsheim. I ~ ~ . ... . , I , ^ I I ...

Het Vlaamsche nieuws

■Lrdag 28 September 1916. ï -mmé% Jam.rg, 269 Prijsi 6 Cmiï@mm àeer gehed België Het Vlaamsche Nieuws Het beat ingelicht tû ^erspreid'NieuwsblEd iras Beîgië» - Yerschijct 7 maal pur week cmaaBEaCBiirii'ir—fiP-mwi ■n.iffi II iHI II ■»* lnlfi'ifi1' il'IlL I II H a^Égatfmmi l'If 1T ■ UTBJ.SCfc>^friéftwTr-»WEnimi ta < ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Mm§ mêe (B-) 10 Pfennig Belgifcher Kurier £25rtiffeïets $eï Scïflii<5- Surit: erfdjcint in Sriiffel iâglidj (audj Sonn(ogS) atociœol ongee SJloniag StiïntiUag. Sic g t ft e H u 8 g a 6 c (A) crfdjcint jeben Jîaijnnttag. Sic g to c i t c a u 3 g a 6 c (B) «fdjeint œorgenâ. Einfcnbungcu fini) mit an Sic Stfsriftlcitung, n i dj t an ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

ZATERDAG 16 September 1916 2de JAARGANG nr i3 SYNDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktic behoudt zich voor, ingezonden stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie : Plantijrilei West, 66, Antwerpen î uim-Mii |Een woord vooraf eerst over de jorziening in ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

gâtne ^nnée N°. 682 G cents Mardi S sepieîiiiîï'e kôaô L'ECHO BELGE L'Union fait h Force *1 ournal c3S50âidS©îî du Bïssi4iïr! paraissant en HoBlarad© Belge est notre nom fie Famille. Toutes les lettres doiverïl eîre adressées «u bureau de rédaction: IV1 25. VOORBURGWAL 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797: Rédacteur en CheS : ...

Het Vlaamsche nieuws

»oersdag 20 ^eptemoer ipio. Tweeds jmmrg Nf 261 Fflj«i 6 Ce&fcieaaieâ ûmr geheei B&l&ii Het Vlaamsche Nieuws H«t hesfc ingelicht eo meenfc Ferspreid NieuwsMad viui Beigië « Yerscbijnt 7 omal par weefc ABONNEMENTSPRIJZEN : ? fer maand 1.75 Per 6 maandien 10.— Per 3 masMden S.— Per jaar 18.— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

«Erffe MusgaBc (A) Pccis 10 pfennig 3^TBra^-- , .. ^ ^ |r||rrarr| Belgifcher Kurier £3vuffeïety &tttï€î! orftfjeitû in Sruffal iafllidj (ûttdj <Sonntag3) stoeimai nujjer 3Roittafl bormiltog. $ie & z ft e SI « § g a & e (A) etfdjeitt* jebett 9la$m tttag. $ie 3 to c i t c SI u g g a & c (B) trfdjcint inorgenê. ...

L'indicateur - De aanwijzer

41st8 jaargang.— Van 10 tôt 16 September 1016. N° 36. Du 10 au 16 Septembre 1916. — 41ma année. DE AANWIJZER Bureel : OUDE BEURS, 39, Antwerpen Telefoon : 261. L'INDICATEUR réiéphone :26i Bureau ï VIEILLE BOURSE, 39, Anvers. Dienstregeiing Spoosr- en Bnurtspoorwegen Post- en Telegraafverkeer ZIE 4— BLADZIJDE Beupscbool voor Meisjss 3, ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD Biiblad van " VOORUIT „ ZONDAG 10 SEPTEMBER 1916 Tweede Jaargang - Nr 20 Prijs : 5 eentiemen Vurige Tongeri i Morgen moest het wonder gebeuren. Eenzaam in hof en boomgaard aan 't mijmeren en malen had Walterken den ganschen namiddag reeds het voorge-voel, dat het waarachtig al in aantccht was en gehemi-zinnig, heel uit de verte ...

De waarheid: socialistisch weekblad

ne T » TVT r 1/1 Priis ! 7 r! ers lie m en. Zondag 23 September 1916 DE WAARHEID Orgaan van den " Vrijen Socmlistenbond „ 1 | J ABONNEMENTSPR9JS : Slechts hij die de vrijheid van anderen ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR: Voor 3 maanden, fr. 1-25. Voor 6 maanden fr. 2-50. lief heeft is die zelf waardig. » _ _ Voor 1 jaar fr. 5-00. — ...

Le claque à fond: journal belge des tranchées

...

Pagina's