Jouw zoekopdracht heeft 461 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-10

Filters

Publicatiedatum
1916461

De legerbode

ÎO October 1P16 Nniriiner 328 DELEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Z a ter dag verschijnfnde Dil blad is VQOR DE BELGÏSCHE SOLDATEN besfemd ; iedere compagnie, escadron of batlerij ontvang-t lien of vijftien Fransciie en Nederiandscliie exemplaren. OORLOGSTIJD Solieîsen en IndrukkBn m hsî Front XXIV Was 't oorlogsleven voor lien niets dan een ...

De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk

Eerste Jaargang, ET 9 — 29 Oetaber 1916. Prijs : f@ centiemen. Ecï>ste Jaargang, Nr 0 - 29 Octsber1 ISiS. DE EENDRACHT Weekbiad voor h et Vlaamsche Volk. IABONNEMEliTSPRIJS : Een jaar fr. 5,20 Zes maanden » 2,60 Drie maanden » 1,30 Geene abonnenten worden aangenomen, die niet op voorhand het bedrag hunner inschrijving laten ...

Le courrier de l'armée

LE COURRIER DE L'ARMEE COURRIER DE L'ARMÊE paraissant les Mardl, Jeudi et Samedi Ge journal est destiné AUX SOLDATS BELG ES ; cliaque compagnie, escadron ou batterie regoit dix ou quirize exemplaires frangais et flamands. EN AFRIQUE! IN"ouveaux "V"exiuis lis ont combattu en Europe, bravement. Rien ne les étonnc; un obus, mème un « ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

geme AnMCg IV". 72Q S ceats . _ venarédi S3 oetoibrè 1916 L'ECHOBELGE L'Union fait la Forcer Journal quotidien du matin paraissant en Hollande Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées no bureau de rédaction: N. z. VOOR8DRGWAL 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: Gustave Jaspaers. _ . ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

(gcffe Kusgabe (A) ww —"*T-ttsgTsaEsxBnmÊBÊiÊ^^B |}cels 10 pfennig ■', -i'y îJUIMaBBMBBWB—BBMIIIIIII I I Belgifcher Kurier g&vïïffeiet $« »«!8ïîé5« Stteitt «ftÇeini su SStûfiel Jâaltdj (aucfj ©onntagS) jtoeimal sujet SRoaii bormUtag. Sie Srfte «aSsa&e (A) etfdjeiBi jetée Slotfmittoa. 2ic Stocite att«aabe 0 ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

HOE STAAT HET MET DEN OORLOG ? Duitsche aanvalstroepen snijden de vijandelijke draadversperring door aan het Westelijk front. Aan de H ARDNEKKIG Somme. en yerbit- terd woedt de krijg immer voort in het Somme-gebied. De Bondgenooten geven hunne pogingen maar niet op, werpen integendeel tel-kensversche troepenmassa's in den strijd, terwiji de ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE ONE PENNY WRONT : CENTIMES HOLLANDE : VIJF CONTINENT : DIX CENTIMES PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux: 43, Ghancery Lane, W.C.—Téléphoné: Holborn 212. ABONNEMENTS : 1 mois, 3 sh. ; 3 mois, 9 sh. Etranger : 1 mois, 4 sh. ; 3 mois, 12 sh. 23me ANNEE MARDI 31 OCTOBRE ÎUIO No. 304 LA GRANDE GUERRE Progrès satisfaisants ...

Het Vlaamsche nieuws

[êflsdag i8 Oktober 1916. Tweede Jaarg, Nr 289 Prijs : 6 Centiemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. - Verschijnt 7 maal per week m iiMimia ■ i ■■hiiim i n n r r ——iw iiimmï—niTi«r»rnmiHHJiMTif—TWifi—nwn'Mf—ht—iif ■ i un ■■■■mimai ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

Le Bruxellois ABONNEMENT POSTAL, ÉD. A Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 •Les bureaux de poste en Belgique Ct à l'Etranger n'acceptent que des «bonnement* TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les I jany,- Juillet 1 Octob. 4pn peut s'abonner toutefois pour les deux derniers iriôïs ou même pour le dernier mois de ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ONS VADERLAND Bi*ukfcei*-Uit#evcp : *« TÈ.IKPIRE-ISUTLE ilyinkerli«l«isi)i 82, OE PAUME (Beigic) Voor Framkrijk ■ 17, r«M de *i«i SALMSi CFSTEL'i J. BAECKELANDT, rue Mortet, 17, CALAIS. RECHT DOOR. VRIJ EN VRANK + VOOR GOD EN VOLK EN LAND ! ABONNEMENTEN Bal|lt Frankrijk Engeland en HoDanl I.SO fr. ptr maand 1.80 * p. par maand 2.70 fr. par ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

ne GEMTEMflaR-DE LANDWACHT «S faar. ilitflever G. De Graeve» Gent, Kefelvest, 16. DE Knirsiisrss PATRIOT Woensdag 25 Oktober 1916. Nuni. 256; ,g DE MELKKWESTIË. M elle voor de kleinen. in het Werk der « Goutte de Lait ». — In eene vergadering Za'er-àag gehouden door de besturende dames der menigvuldige afdeelingen van het Werk der * Goutte ...

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

De Landbouwer Weekblad voor Landbouwers ultgegeven onder medewerking van het Duitsch Generaaî Gouvernement in België, A KlaHcil 11U < H m I n nrll^nuiuain « «« w a m m a ma m .m .«.•!>. t.lL... J. Nr 3: I Opstelraad en vcrzending : > Keizerl. Duitsch Bestuur, afdeel. VII, Namaootraat, 1 Druhherij : «*-Staotsdrokkerij, Leuvensche ...

Pagina's